Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVIII ČÍSLO 2/2019

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA rozebereme zásah u požáru ubytovny v Plzni. Informujeme vás o proběhlé odborné přípravě KIP týmu v Karlovarském kraji. Přečtete si analýzu usmrcených osob v přímé souvislosti s požárem. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM vás seznámíme s prací operátorů na lince TCTV 112. Informujeme vás o projektu „Zvýšení připravenosti HZS ČR k řešení rizik způsobených změnou klimatu“. V rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ vás hasiči z hlavního města Prahy seznámí s průběhem taktického cvičení Základna 2018. Dále jsme připravili náhled mimořádných událostí řešených na úrovni EU a současně představujeme nového zástupce na pozici operačního důstojníka ve Středisku pro koordinaci odezvy na mimořádné události. Představíme nanomateriály a jejich možné využití v ochraně obyvatelstva. V INFORMACÍCH se dočtete o charitativních akcích uspořádané pro Nadaci policistů a hasičů. 

Bilanční tisková konference Hasičského záchranného sboru České republiky za rok 2018 se uskutečnila 4. ledna 2019 v Praze v budově MV­ generálního ředitelství HZS ČR. Hlavní představitelé sboru hodnotili jeho činnost v uplynulém roce a informovali zástupce medií o nejdůležitějších úkolech roku 2019.

Jednání zahájil generální ředitel genmjr. Ing. Drahoslav Ryba, který připomněl pořádané akce ke 100. výročí založení československého státu, jakými byla hasičská fontána v Praze na Vltavě nebo slavnostní přehlídka složek integrovaného záchranného systému. Loňský rok charakterizoval jako extrémně suchý, což přineslo nemalé problémy v zásahové činnosti, zejména s nedostatkem vody k hašení požárů, kterých bylo více v přírodním prostředí. S politováním konstatoval, že jsme při dopravní nehodě cestou k zásahu ztratili kolegu, příslušníka HZS Olomouckého kraje.

Zásahová činnost
Náměstek pro IZS a operační řízení brig. gen. Ing. František Zadina uvedl, že jednotky požární ochrany v loňském roce zasahovaly u 124 388 mimořádných událostí, z toho u 20 720 požárů. Požáry si vyžádaly více lidských životů než v roce 2017, zahynulo 100 osob. Také zraněných hasičů bylo více, a to zejména v důsledku přehřátí organismu v horkých letních dnech. Zachráněno a evakuováno bylo celkem 84 990 osob, z toho 13 800 bylo většinou studentů vysokých škol, kteří opouštěli budovy z důvodu anonymního ohlášení výskytu nástražného výbušného systému.

Jedním z nejtragičtějších zásahů byl v lednu požár hotelu Eurostars David v Praze v Náplavní ulici, při kterém zemřelo pět osob. Z důvodu potřeby záchrany velkého počtu osob a nefunkčnosti vnitřních evakuačních cest byl zásah velice fyzicky i psychicky náročný. Velkou komplikací byl též značně ztížený příjezd záchranné výškové techniky, a to z důvodu bezohledného parkování vozidel. Jednou z příčin rychlého šíření požáru a kouře bylo nedodržování bezpečnostních pravidel, tedy veřejné ohrožení z nedbalosti. U požáru na železničním náspu v Bzenci bylo v červnu nasazeno 57 jednotek požární ochrany, ale naštěstí se oheň nerozšířil do lesa v takovém rozsahu, jako tomu bylo v roce 2012. Nejdelší liniový požár hasily jednotky požární ochrany v červenci na 14 km podél železniční trati mezi Lovosicemi a obcí Malé Žernoseky. Podle předběžných odhadů způsobily největší hmotné škody požáry v mrazírnách Mochov a ve skladu v Lysé nad Labem. V obou případech přesáhly částku 100 milionů korun. Nejdéle hasiči zdolávali požár na ploše volné skládky dřevního odpadu v Nové Cerekvi, kde zásah komplikoval nárazový vítr. Hasičům se podařilo požár zlikvidovat až za 11 dnů.

Humanitární pomoc
Na humanitární pomoc do zahraničí bylo vládou vyčleněno 180 milionů korun. Pro záchranu mladých sportovců z jeskyně v Thajsku byla v červenci vyslána expertní mise dvou příslušníků HZS ČR. Pro hašení rozsáhlých lesních požárů ve Švédsku byl nabídnut vrtulník (nebylo akceptováno). Po lesních požárech v Řecku se hasiči dohodli s řeckými kolegy o pomoci na vhodném vybavení jejich stanic. Expertní pomoc byla nabídnuta také Indonésii po ničivém zemětřesení a tsunami. Pro zvýšení akceschopnosti a odborné způsobilosti poskytli, v rámci rozvojové pomoci, čeští hasiči povodňové zábrany Moldavsku a rovněž školení moldavským hasičům o tom, jak systém protipovodňové ochrany používat v praxi.

Požární prevence
V oblasti požární prevence, jak řekla ředitelka odboru prevence, plk. Ing. Květoslava Skalská, se plní cíle koncepce požární prevence. Jedním z cílů je i příprava nového zákona o požární ochraně, ve kterém se budou hasiči více zaměřovat na ochranu životů a méně na ochranu majetku, než tomu bylo dosud. Z výsledků požárních kontrol vyplývá, že plnění povinností k zajištění požární bezpečnosti nepovažují mnozí provozovatelé za jednu ze svých priorit. Počty kontrol a zjištěných nedostatků naopak ukazují jejich potřebnost. Na základě mimořádných tematických kontrol restauračních zařízení a heren, které proběhly již čtvrtým rokem, je nutné uvést, že podceňování bezpečnostních předpisů v tomto rezortu se příliš nezlepšilo. Při požárních kontrolách bylo zjištěno celkem 660 nedostatků a zahájeno 116 správních řízení. Další kontroly státního požárního dozoru se uskutečnily ve shromažďovacích prostorech, kde se pořádají akce pro velký počet osob, v obchodních centrech, nemocnicích apod. Bylo zjištěno 1 014 nedostatků a zahájeno 138 správních řízení. Při kontrolách kulturních památek, které také probíhají čtvrtým rokem, se stav požární ochrany zlepšuje. V roce 2018 bylo zjištěno 166 nedostatků a zahájeno 26 správních řízení. Úspěšně se prohlubuje spolupráce s Národním památkovým ústavem, což se odráží ve zlepšení výsledků kontrol. V oblasti stavební prevence je dlouhodobý nárůst počtu vydaných stanovisek a velice vysoký nárůst počtu opravných prostředků proti těmto stanoviskům. Při zjišťování příčin vzniku požárů přibývá složitých případů. Ke zvyšování odborné úrovně příslušníků vykonávajících státní požární dozor přispívá rozvoj mezinárodní spolupráce, a to nejen v rámci Evropské unie. Neustále se pracuje na zkvalitnění preventivně výchovné činnosti a snahou je oslovit širší skupiny obyvatel. Statistika požárovosti jednoznačně ukazuje jako nejslabší místo chování osob v domácnostech, tj. tam, kde se nevykonávají požární kontroly. Hasiči dlouhodobě usilují o zavedení samostatného povinného předmětu výuky obsahující všechna bezpečnostní témata na základních a středních školách.

Úkoly pro rok 2019
Výstavba, rekonstrukce a modernizace stanic, výcvikových středisek s trenažéry, zvýšení úrovně požární techniky (odolné cisternové automobilové stříkačky) a věcných prostředků požární ochrany.

Navýšení početních stavů o 150 příslušníků do jednotek požární ochrany a přijetí dalších 260 příslušníků jako náhradu za příslušníky, kteří skončili služební poměr.

Vzdělávání nejen pro nové příslušníky, ale také zvyšování odborné připravenosti na zdolávání specifických mimořádných událostí (únik chemických látek, výbuchy v muničních skladech), a získávání nových poznatků vědy a výzkumu.


Mgr. Zuzana CIKHARTOVÁ, foto František ŠPAČEK, MV­-generální ředitelství HZS ČR

vytisknout  e-mailem