Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVIII ČÍSLO 2/2019

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA rozebereme zásah u požáru ubytovny v Plzni. Informujeme vás o proběhlé odborné přípravě KIP týmu v Karlovarském kraji. Přečtete si analýzu usmrcených osob v přímé souvislosti s požárem. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM vás seznámíme s prací operátorů na lince TCTV 112. Informujeme vás o projektu „Zvýšení připravenosti HZS ČR k řešení rizik způsobených změnou klimatu“. V rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ vás hasiči z hlavního města Prahy seznámí s průběhem taktického cvičení Základna 2018. Dále jsme připravili náhled mimořádných událostí řešených na úrovni EU a současně představujeme nového zástupce na pozici operačního důstojníka ve Středisku pro koordinaci odezvy na mimořádné události. Představíme nanomateriály a jejich možné využití v ochraně obyvatelstva. V INFORMACÍCH se dočtete o charitativních akcích uspořádané pro Nadaci policistů a hasičů. 

Konference Hazmat Protect 2018, již třetí v pořadí, se stává tradiční součástí aktivit pod hlavičkou Státního ústavu pro jadernou, chemickou a biologickou ochranu, v.v.i., (SÚJCHBO) a MV­ generálního ředitelství HZS ČR. Proto záštitu nad touto vědeckou akcí, která je zaměřena především na oblast aplikovaného výzkumu a realizace poznatků, převzal náměstek generálního ředitele HZS ČR pro prevenci a civilní nouzovou připravenost plk. Ing. Daniel Miklós, MPA.

Je to logické, protože ta zahrnuje ochranu člověka proti rizikům vyplývajícím z potenciálního ohrožení CBRN a jinými toxickými látkami a dotýká se nejen složek integrovaného záchranného systému, ale každého občana, který by mohl být vystavený působení nebezpečných látek. K tomu může dojít nejen při úniku průmyslových škodlivin nebo při záměrném zneužití CBRN látek, ale i v každodenním kontaktu s polutanty životního prostředí. Konference proběhla ve dnech 13. až 15. listopadu 2018 v SÚJCHBO, jehož ředitel Ing. Tomáš Dropa převzal rovněž záštitu nad celou akcí. Odborná komise složená ze zástupců SÚJCHBO, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, MV­ generálního ředitelství HZS ČR, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Univerzity obrany Brno, Českého vysokého učení technického v Praze, Masarykovy univerzity Brno a Centra biomedicínského výzkumu Hradec Králové vybrala pro prezentace 31 odborných přednášek a 16 posterů pokrývajících oblasti detekce a identifikace nebezpečných látek, dekontaminace, vliv CBRN látek na organismus, nových materiálů k ochraně osob, novinky v oblasti osobních ochranných prostředků a prevence rizik při práci v zátěžovém prostředí. Abstrakty příspěvků jsou uvedeny ve Sborníku abstraktů z konference Hazmat Protect 2018 (ISBN 978-80-270-4852-6) a na webu konference http://hazmat­ protect.sujchbo.cz.

Středem pozornosti konference byla především ochrana obyvatelstva. I když v každodenní činnosti záchranářů převažuje zejména řešení havárií, požárů, živelních pohrom či zdravotních potíží, není dobré opomíjet ani nebezpečí vyplývající z účinků nebezpečných CBRN látek. Jak ve svém referátu upozornil prof. Ing. Vladimír Pitschmann, CSc.,i přes všechny zákazy může zatím skrytá hrozba udeřit nebývalou silou, pokud k tomu napomůže určitá politická situace. Použití chemických zbraní bohužel nelze spojovat jen s historií první světové války. Také v nedávné době byl svět svědkem případů, kdy došlo ke zneužití chemických látek. Ať už to byly události v Iráku, Sýrii anebo ne zcela objasněný zásah s pomocí tzv. nesmrtících chemických zbraní na bázi fentanylu použitý proti teroristům v divadle v Moskvě či údajná otrava látkou Novičok v případu Skripal. Ruku v ruce s novými vědeckými poznatky ohledně využití nových mimořádně účinných chemických a biologických látek v medicíně a dalších vědních oborech se však otevírají i nové možnosti jejich zneužití.

Problematika dekontaminace
Není na místě situaci podceňovat, naopak je potřeba být o krok napřed ve znalostech i v praktické připravenosti, protože hlavní silou zneužití CBRN látek bude především moment překvapení. K tomu je nutné umět spolehlivě analyzovat případy zneužití CBRN látek a učit se předvídat možná rizika, aby se dala zavést možná protiopatření, jak o tom informoval Ing. Pavel Častulík, CSc., z pohledu inspekčních týmů Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW).

Na všechna nastíněná témata reagovaly odborné přednášky, ať už to bylo představení nových metod detekce a identifikace nebezpečných látek, například použitím specifických chemických reakcí nebo vodivých polymerů. Velmi zajímavá byla přednáška i prezentace poslední generace mobilního hmotnostního spektrometru MX908 či využití Ramanovy spektrometrie. Zájem vzbudily i příspěvky, ve kterých byla shrnuta rizika související s používáním pesticidů a přetrváváním jejich reziduí v životním prostředí. Problematika dekontaminace se zaměřila především na využití katalyzátorů rozkladu BCHL oxidy kovů nebo použití studené plazmy. Pokroku se dosahuje i ve vývoji nových textilních materiálů ve formě kompozitů, které by mohly umožňovat nejen záchyt nebezpečných chemických látek, ale také jejich likvidaci za využití vhodných nanočástic pevných látek. Jejich varianta z oxidů těžkých kovů pak může rozšířit komplexnost ochranného materiálu i o ochranu před pronikavým zářením. Funkcionalizovaná nanovlákna lze s výhodou použít také pro výrobu filtračních materiálů s antimikrobiálním účinkem. Konference se nezabývala jenom působením nebezpečných látek, ale také zátěží člověka a prognózováním snesitelnosti zátěže a sledováním parametrů odezvy organismu, ať už při akci v ochranných oděvech, tak při modelovém pobytu osoby s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu v transportním izolačním prostředku osob. Nezůstalo však jen u odborných přednášek, které seznámily posluchače se současnými trendy výzkumu a vývoje v oblasti CBRN látek a ochrany proti nim. Konferenci provázely i prezentace firem zabývajících se analýzou nebezpečných látek (Oritest Group, s.r.o., RMI, s.r.o., Nicolet CZ, s.r.o. a GRYF, s.r.o.), dodáváním záchranných systémů (Gumotex, a.s.) a ochranných oděvů (B.O.I.S. – Filtry, s.r.o.) nebo monitorovacích a řídicích systémů (Exakt, s.r.o.). Společnost Dekonta, a.s., s rozsáhlými zkušenosti v oblasti dekontaminace nebezpečných látek se prezentovala novým zařízením na dekontaminaci metra. Společnost OZM, s.r.o., představila unikátní zařízení vyvinuté ve spolupráci se SÚJCHBO, které je určené pro generování přesné koncentrace par pro kalibrace přístrojů nebo pro testování ochranných materiálů.

Konference vzbudila velký zájem, jak o tom svědčí více než 70 účastníků z řad HZS ČR, Armády ČR, výzkumných ústavů, vysokých škol i dalších vědeckých institucí, kteří se zájmem absolvovali celý třídenní maraton. Při neformálních setkáních si účastníci vyměňovali mnohé zkušenosti a uzavřeli nejednu potenciální spolupráci, což bylo také jedno z hlavních poslání konference, jak zmínil v úvodu plk. Mgr. Ing. Rostislav Richter, ředitel Institutu ochrany obyvatelstva. Za zdařilou konferenci je třeba poděkovat jejím garantům, zejména MV­-generálnímu ředitelství HZS ČR a SÚJCHBO, generálnímu partnerovi firmě Oritest Group, s.r.o., mediálním partnerům odbornému časopisu 112 a bulletinu Analytické novinky. A také dalším firmám a účastníkům za aktivní přístup a všem, kteří se starali o organizaci a zázemí.


Ing. Jiří SLABOTINSKÝ, CSc.,Ing. Kamila LUNEROVÁ, Ph.D., foto Mgr. Michal DYMÁK, SÚJCHBO
 

vytisknout  e-mailem