Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVIII ČÍSLO 2/2019

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA rozebereme zásah u požáru ubytovny v Plzni. Informujeme vás o proběhlé odborné přípravě KIP týmu v Karlovarském kraji. Přečtete si analýzu usmrcených osob v přímé souvislosti s požárem. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM vás seznámíme s prací operátorů na lince TCTV 112. Informujeme vás o projektu „Zvýšení připravenosti HZS ČR k řešení rizik způsobených změnou klimatu“. V rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ vás hasiči z hlavního města Prahy seznámí s průběhem taktického cvičení Základna 2018. Dále jsme připravili náhled mimořádných událostí řešených na úrovni EU a současně představujeme nového zástupce na pozici operačního důstojníka ve Středisku pro koordinaci odezvy na mimořádné události. Představíme nanomateriály a jejich možné využití v ochraně obyvatelstva. V INFORMACÍCH se dočtete o charitativních akcích uspořádané pro Nadaci policistů a hasičů. 

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy (HZS HMP), odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení, ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy (MHMP) organizoval taktické cvičení zaměřené na provoz Materiální základny humanitární pomoci (MZHP), které proběhlo ve dnech 13. až 16. září 2018 v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice v Praze.

Cílem cvičení bylo ověření schopnosti velitelů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (JSDH obcí) řídit své jednotky při provozu MZHP a spolupracovat s dalšími subjekty, zejména s Českým červeným křížem (ČČK), konkrétně s Oblastním spolkem Praha 1. Do cvičení byli dále zapojeni příslušníci HZS HMP, zaměstnanci MHMP, Správa služeb hlavního města Prahy (SS HMP), Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy (ZZS HMP), příslušníci Policie České republiky – Obvodního ředitelství Praha III. – místní oddělení Bohnice (PČR MO Bohnice), Městská policie hlavního města Prahy (MP HMP), zaměstnanci úřadu Městské části Praha 8 a další dotčené subjekty.

V první fázi cvičení proběhla výstavba MZHP, kterou provedli zaměstnanci Skladovacího a opravárenského zařízení Olomouc ve spolupráci s příslušníky HZS HMP, odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení. MZHP byla zřízena za účelem zabezpečení základních životních potřeb evakuovanému obyvatelstvu, které bylo zasaženo zvláštní povodní. Na místě bylo vystavěno osm ubytovacích stanů s kapacitou sto osob, dvě jídelny, přístřešek se stoly jako další stravovací prostor, toalety a umývárny.

Pro zabezpečení provozu MZHP bylo nutné vytvořit několik skupin provozu MZHP. Šlo o vedení MZHP, které bylo pro potřeby cvičení označeno jako „Štáb MZHP“, přijímací středisko osob, skupinu psychosociální pomoci, zdravotnickou skupinu, pořádkovou skupinu, ubytovací skupinu a provozní skupinu. Každá skupina měla vedoucího pracovníka, který byl členem Štábu MZHP.

Pro zajištění provozu MZHP byly přistaveny a aktivovány dva kontejnery nouzového přežití (KNP), z nichž jeden byl určen jako stanoviště výdeje stravy, která byla dodána prostřednictvím Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, a druhý KNP byl využit pro potřeby Štábu MZHP. Bylo nutné zajistit a aktivovat elektrocentrály a dodávky mobilního hrazení, které poskytla SS HMP. Pražské služby přistavily kontejner na odpad a byly přivezeny mobilní toalety. Balená pitná voda v jednorázových sáčcích byla dodána na paletách společností Pražské vodovody a kanalizace, a.s., a dále byl přistaven přívěs s pitnou vodou.

Současně byl aktivován kontejner ochrany obyvatelstva, který zajišťoval zázemí pro přijímací středisko. Středisko obsluhovali, pod vedením HZS HMP, členové ČČK a členové JSDH obcí.

Z důvodu předurčenosti k úkolům ochrany obyvatelstva byly do cvičení zapojeni JSDH obcí Ďáblice, Dubeč, Kbely, Klánovice, Libuš, Lochkov, Nebušice, Třebonice, Letňany, Benice a Čakovice.

Součástí první fáze byla i teoretická část, kde byli velitelé jednotek požární ochrany, humanitární jednotka a ostatní cvičící seznámeni s fungováním MZHP a s plánem celého cvičení. Vzhledem k tomu, že komunikace mezi cvičícími a štábem probíhala prostřednictvím radiostanic, proběhlo také školení na radiový provoz.

Další fází bylo samotné cvičení, které probíhalo ve třech blocích, kdy každý z nich trval čtyři hodiny. Evakuované obyvatelstvo, které do MZHP přijíždělo ve dvou vlnách, muselo projít přijímacím střediskem, kde byli figuranti zaevidováni a zjišťovány jejich požadavky. V případě zranění nebo vážné nemoci byli předáni ZZS HMP, která ve spolupráci s ČČK zajišťovala první pomoc, základní ošetření nebo případný převoz do nemocnice. Byl poskytnut i speciální velkokapacitní vůz ZZS HMP ATEGO. K evakuaci byly použity autobusy Dopravního podniku hlavního města Prahy (DP HMP).

Na místě byli i členové posttraumatického týmu HZS HMP, kteří ve spolupráci s ČČK poskytli, v případě potřeby, evakuovanému obyvatelstvu odpovídající psychologickou pomoc. ČČK na žádost krajského operačního a informačního střediska HZS HMP aktivoval své mobilní asistenční centrum, kde bylo zajištěno zázemí zejména zasaženým mladistvým.

Pro zajištění veřejného pořádku v MZHP byla povolána PČR MO Bohnice a MP HMP.

Každou hodinu zasedal Štáb MZHP, který byl složen ze zástupců jednotlivých skupin a pod vedením náčelníka štábu řešil problémy a situace, které během cvičení nastaly.

Po každém bloku byli svoláni velitelé skupin a proběhlo shrnutí s rozhodčími, kteří po celou dobu trvání bloku sledovali situaci v MZHP a poté vyhodnocovali práci jednotlivých skupin. Drobné nepřesnosti v komunikaci mezi cvičícími a štábem a zaznamenané nedostatky byly v průběhu dalších bloků napraveny.

Jako rozhodčí přijali pozvání příslušníci MV­ generálního ředitelství HZS ČR, HZS Libereckého kraje a HZS Středočeského kraje.

Příprava figurantů
Evakuované obyvatelstvo představovali figuranti, kteří byli před každým blokem proškoleni. Na místě cvičení podepisovali smlouvu o spolupráci, která byla uzavřena s HZS HMP a byli poučeni o pravidlech bezpečnosti ochrany zdraví při práci.

Každý figurant měl svou roli, a to od běžných potřeb, např. zajištění náhradního oblečení, absolvování výdeje stravy, až po problémové občany nebo občany se speciálními požadavky (zdravotní problémy, diety, psychologická pomoc). Věk figurantů nebyl nijak omezen. Do rolí se vžily i malé děti, které přišly na cvičení se svými rodiči nebo mladí členové SDH.

Figuranti si v rámci rolí vyzkoušeli běžný život v MZHP. Kvůli ochraně osobních údajů byly ke cvičení použity fiktivní občanské průkazy, kterými figuranti prokazovali svou totožnost v přijímacím středisku. Během svého působení v ­areálu přicházeli figuranti na různé nedostatky, které jim znepříjemňovaly situaci. Své potíže poté sdělovali zástupcům jednotlivých skupin, kteří se je, podle možností, pokoušeli řešit. Díky tomu, a také pozorným rozhodčím, se podařilo zjistit řadu nedostatků, které budou odstraněny při dalším rozvinutí MZHP.

Všem zúčastněným, kteří pomáhali s organizací cvičení nebo zajištěním jeho průběhu, mnohokrát děkujeme.


kpt. Ing. Milan KUCHARIČ, por. Bc. Michaela GRUSSOVÁ, HZS hl. m. Prahy, foto archiv autora

vytisknout  e-mailem