Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVIII ČÍSLO 12/2019

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA si přečtete o výbuchu a požáru kotelny v Bílině. Seznámíme Vás s historií profesionálních hasičů podniku na Dolech Bílina. Téma PO zaujalo manažery hotelů v celé ČR a byla navázána spolupráce s MV-GŘ HZS ČR. Liberečtí hasiči oslavili 110. výročí otevření první hasičské zbrojnice. I letos byly na zámku ve Zbirohu předány medaile. Budoucí hasiči z Chomutova se zúčastnili stáže v Sasku. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM informujeme o soutěži v poskytování první pomoci. Uskutečnil se pilotní běh kurzu „Vedení exkurzí na hasičské stanici“. V rubrice OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ přinášíme informace o taktickém cvičení v Mostech u Jablunkova. Problematikou zásobování pitnou vodou se zabýval HZS JmK. Co přinesla stáž ŠVZ HZS ČR v Bělorusku? MU řešené na úrovni Evropské unie. V jaké jsou fázi a co přinesly testy nového ochranného prostředku pro děti? V rubrice INFORMACE si přečtete o léčebně ozdravném pobytu nadačních rodin. 

Historie prvních profesionálních hasičů podniku na Dolech Bílina se začala psát v roce 1964, kdy v rámci výstavby Úpravny uhlí Ledvice byla v její blízkosti zrealizována stavba stanice, do které se poté přestěhovala jednotka SDH Dolů Jirásek. V polovině roku 1964 se z jednotky SDH stává Závodní požární útvar Dolů Julia Fučíka a Úpravny uhlí Ledvice.

Historie a technika v počátcích
Na počátku sloužili na směně dva hasiči z povolání, doplňováni ze Závodního požárního útvaru (útvar) Elektrárny Ledvice a dobrovolnými hasiči Úpravny uhlí Ledvice. Vybavení požární technikou začátkem jejich působení - automobilová stříkačka cisternová ASC 16 V3S, cisternová automobilová stříkačka (CAS) 16 Škoda 706 RTH, dopravní automobil DVS 8 Tatra 805 a dopravní stříkačka DS 16. Postupem času docházelo k navýšení stavu hasičů na směnu a s rokem 1965 se stává útvar plně profesionální, s pěti hasiči na směnu, doplňován do stavu dobrovolnými hasiči.

Vybavení požární technikou se rozrostlo o CAS 16 Škoda 706 RTHP, CAS 32 T 138, GAZ 69. V průběhu 70. let se do vybavení požární techniky zařadila CAS 25 Škoda 706 RTHP nebo CAS 32 T 148, dále výšková technika PVP 27 T 148.
Jako jedni z mála byli hasiči školeni jako nositelé kyslíkových dýchacích přístrojů na Hlavní báňské záchranné stanici Most pro používané dýchací přístroje Dräger CH 255 a později BG 174. Vzhledem k navyšujícím se početním stavům hasičů a požární techniky se roku 1980 vybudovala přístavba stanice a garáží, dále se pořídila cisterna Mazur na pásovém podvozku, v polovině 80. let se obměnila výšková technika za PP 27 Tatra 815 (požární plošina). Po neštěstí na Dole Pluto byl obnoven ve vybavení útvaru sanitní terénní vůz. Po zkušebních testech byl vybrán Puch Steyer 280. Na přelomu roku 1985 dostává útvar dvě nové CAS 32 T-815. Během let byla veškerá cisternová technika obnovena za tento typ. Po vyhodnocení zásahu při likvidaci záparu a následného výbuchu v uhelném řezu lomu Jirásek se vedení útvaru začalo zabývat technologií pro dálkové ovládání lafetové proudnice na CAS 32 T-815 s cílem získat efektivnější ochranu hasiče při zdolávání záparů. Vyrobili technologii dálkového ovládání z kabiny řidiče, které se instalovalo na všechny cisterny tohoto typu útvaru a je používáno dodnes.

Rozšíření útvaru
Začátkem roku 1991 došlo ke sloučení útvarů elektrárny Ledvice a Dolů Bílina, dříve Julia Fučíka, z důvodu rozšíření hasebního obvodu o elektrárnu Ledvice a tím i navýšení početních stavů na směnu. Útvar Dolů Bílina se mění na HZS podniku Doly Bílina. V roce 1992 byla pořízena nová požární technika CAS 25 T 815 4×4, CAS 32 T 815 6×6, NISAN 4×4 RTP.

V roce 1997 přibyla CAS 32 T-815 6×6, dvě sanity Puch Steyer 280, Škoda Felicia VEA, Toyota RAF 4. Po roce 2000 až do současnosti procházel HZS podniku Doly Bílina mnoha změnami jak ve vybavení, tak v navyšování početních stavů a zvelebování zázemí.

Od roku 1974 do roku 2009 byl velitelem Antonín Vejražka, který se zasloužil, aby požární technika a vybavení byly co nejmodernější. Což se mu vždy povedlo, ale nebylo to jednoduché. Zabýval se vývojem požární techniky a podařilo se mu prosadit vybavovat jednotku pouze požárními cisternami značky Tatra. Jednotka jako první v teplickém okrese byla vybavena vyprošťovacím zařízením Holmatro, impulzním hasicím zařízením IFEX 3000, hasicími vestami Pyrocool a jinými moderními prostředky, které byly na trhu.

Od roku 2010 do roku 2018 převzal velení HZS podniku Břetislav Ondrák, který začínal na směně jako hasič, později strojník a preventista požární ochrany pro Doly Bílina. Za jeho působení ve funkci velitele se událo u HZS podniku mnoho změn. Zasloužil se o výstavbu nové garáže a částečnou rekonstrukci zázemí, obnovení požární techniky a o personální změny na směnách, o navýšení funkce velitele družstva na směnu, zrealizování zdravotního kurzu pro hasiče zabezpečující předlékařskou pomoc.

Současnost
V současné době je velitelem Jan Bažant, který převzal funkci začátkem roku 2019. Slouží se zde ve dvanáctihodinových ranních a nočních směnách. Na každé směně je přítomno 13 hasičů rozdělených do funkcí, jeden velitel směny, dva velitelé družstev, jeden spojař, hasiči a strojníci. Minimální stav na směnu je devět hasičů rozdělených do dvou družstev o zmenšeném početním stavu 1+3, jeden spojař, osádka sanitního vozu 1+1 a doplňující výjezd 1+1. Vedení tvoří velitel jednotky, hasič specialista pro strojní službu výstroj a výzbroj, hasič specialista pro školení a výcvik, technickou, chemickou a spojovou službu.

Současné vybavení požární technikou je 2×CAS 40 S2Z T 815-2 Terno 6×6, 2×CAS 30 S3R T 815-7 6×6, 1×CAS 30 S3VH, 1×CAS 32 T 815 6×6, 2×sanitní vůz VW Transportér 4×4, Mercedes GL 320 4×4, 2×VEA Ford Ranger 2AB, VW Tuareg, 3×Dopravní automobil, 1×RZA Toyota Hilux 4×4.

Činnost jednotky
Hasebním obvodem HZS podniku je dobývací prostor Dolů Bílina zaměřený na těžbu hnědého uhlí, skrývky a zakládání nadzemních ložin. K tomu se využívají kolesová rýpadla a zakladače různých velikostí, dálková pásová doprava a různé trafostanice pod elektrickým proudem. Dále Úpravna uhlí, která zpracovává a třídí vytěžené uhlí. Montážní místa, kde se provádí montáže velkostrojů, jejich opravy a revize, kolejová doprava, ropné produkty (nafta, benzín, oleje pro pomocnou techniku), sklady a haly k přípravě materiálu pro činnost dolů. Do hasebního obvodu také spadá hnědouhelná elektrárna Ledvice. Celková plocha tak činí zhruba 60 km2. Jednotka je zařazena do plošného pokrytí podle poplachového plánu Ústeckého kraje pro město Bílina a přilehlé obce.

Zabezpečení podniku Doly Bílina v rámci zjištění požáru či mimořádné události (MU) je zabezpečeno čidly EPS (elektrická požární signalizace), nebo tlačítkovými hlásiči svedenými na operační středisko HZS podniku Doly Bílina a Dispečink Dolů Bílina. Elektrárna Ledvice má vlastní zabezpečení čidly EPS a tlačítkovými hlásiči svedenými na velín elektrárny a HZS podniku Doly Bílina. Na určených zařízeních jsou instalovány stabilní a polostabilní hasicí zařízení a kamerový systém.

Používané hasební látky
Vzhledem k hasebnímu obvodu jsou to smáčedla, voda a pěnidlo Moussol APS F-15 přepravované ve velkoobjemových cisternách. Nově zařazená hasiva prášek Furex s ABC, CO2 a pěnidlo Fomtec AFFF 3% budou ve vybavení kombinovaného hasicího automobilu (KHA). Postupem času se začne přecházet na nové pěnidlo Fomtec AFFF 3% ve všech automobilových cisternách. Na vytipované sklady v hasebním obvodu se již naskladňuje.

Operační středisko HZS podniku Doly Bílina, jehož součástí je telefonní centrum tísňového volání v rámci podniku Severočeských dolů, a.s., dceřiných společností a Elektrárny Ledvice, je centrem koordinace sil a prostředků místní jednotky HZS podniku a IZS na území dobývacího prostoru Dolů Bílina, pro potřeby jejich nasazení na hasební zásah, záchranné práce při živelních pohromách a jiných MU. Zajišťuje především příjem hovorů se záznamem z podnikových tísňových linek, komunikaci radiového provozu a výjezd místní jednotky HZS podniku k MU v hasebním obvodu. Při koordinaci složek IZS žádá o jejich povolání krajské operační a informační středisko HZS Ústeckého kraje. Na operační středisko je dále svedena technologie zabezpečení podniku EPS a tlačítkovými požárními hlásiči. To vše v zobrazované grafické podobě.

Vzdělávání zaměstnanců
Jednotka HZS podniku se zapojuje do různých cvičení v rámci odborné přípravy. Velitelé směn a družstev zpracovávají jedenkrát ročně taktické cvičení v rámci Dolů Bílina a dceřiných společností a jedno cvičení v rámci elektrárny Ledvice. To vždy na jednu směnu. U kaž­dého zaměstnance HZS podniku je požadováno zvýšení kvalifikace minimálně na funkci strojník. Řidiči pak procházejí každoročním školením řidičů. Na každé směně je technik chemické služby, technické služby a strojní služby, řidič vozidla dopravy nemocných a raněných. Vzhledem k zabezpečení předlékařské pomoci v hasebním obvodu absolvují hasiči zdravotnický kurz. Nemůžeme opomenout, že na každé směně jsou vyškoleni plniči hasiči pro plnění vzduchových tlakových lahví a obsluhu motorových pil.

Nábor nových hasičů probíhá přes databázi Severočeských dolů. Momentálně není podmínkou středoškolské vzdělání. Výhodou je členství v jednotkách SDH, předešlá zkušenost u jednotek HZS ČR, absolvování kurzů v zařízeních Ministerstva vnitra, řidičské oprávnění skupiny C. Samozřejmostí jsou prověřovací cvičení se simulací požárů a úniku nebezpečných látek a také zdravotnické služby s různými modelovými situacemi zranění. Veškerá cvičení jsou zaměřená na problematiku zásahů v hasebním obvodu. Do některých cvičení jsou zapojovány složky IZS. V rámci spolupráce se jednotka účastní různých cvičení v teplickém okrese podle poplachového plánu Ústeckého kraje.

Zásahy
Mezi nejčastější zásahy patří požáry pásových dopravníků, mezi méně časté požáry poháněcích stanic. Na elektrárně to pak bývá problematika uhelných zásobníků paliva.

Významné události HZS podniku Doly Bílina v jednotlivých letech:

  • 2007 – požár poháněcí stanice PS 255,
  • 2009 – požár velkostroje, kdy závada na transformátoru způsobila požár velkostroje KU 800/K65,
  • 2014 – požár buldozeru Caterpilar a poháněcí stanice PS 501,
  • 2015 – požár automobilu Praga V3S s autogenní soupravou, při sváření došlo ke zpětnému zášlehu na acetylenovém vedení, k roztržení ventilu a následnému požáru autogenní soupravy,
  • 2015 – zápar v zásobníku paliva elektrárny Ledvice s následným vznícením uhelného prachu v odsávací ventilaci a požáru filtru na střeše.


Plány do budoucna
V letošním roce bude do vybavení zařazeno nové vozidlo KHA na podvozku Tatra 815 6×6 s hasivy - voda, pěna, prášek, CO2. Do budoucna je plánovaný technický automobil na podvozku Tatra 815. Chystá se modernizace operačního střediska, nová výstavba skladů a zázemí pro chemickou službu, obnova technických prostředků atd.

Jednotka se zapojuje do preventivní činnosti požární ochrany při zabezpečování dětských dnů, výchovné činnosti v rámci rekreačních středisek Severočeských dolů. Pořádání ukázek pro děti a mládež při různých akcích, pořádání prohlídek stanice HZS podniku pro školy a školky. Někteří naši zaměstnanci se pravidelně účastní různých sportovních akcí nebo turnajů a závodů.


Jan BAŽANT, HZS podniku Doly Bílina, foto archiv HZS podniku Doly Bílina

vytisknout  e-mailem