Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVIII ČÍSLO 12/2019

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA si přečtete o výbuchu a požáru kotelny v Bílině. Seznámíme Vás s historií profesionálních hasičů podniku na Dolech Bílina. Téma PO zaujalo manažery hotelů v celé ČR a byla navázána spolupráce s MV-GŘ HZS ČR. Liberečtí hasiči oslavili 110. výročí otevření první hasičské zbrojnice. I letos byly na zámku ve Zbirohu předány medaile. Budoucí hasiči z Chomutova se zúčastnili stáže v Sasku. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM informujeme o soutěži v poskytování první pomoci. Uskutečnil se pilotní běh kurzu „Vedení exkurzí na hasičské stanici“. V rubrice OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ přinášíme informace o taktickém cvičení v Mostech u Jablunkova. Problematikou zásobování pitnou vodou se zabýval HZS JmK. Co přinesla stáž ŠVZ HZS ČR v Bělorusku? MU řešené na úrovni Evropské unie. V jaké jsou fázi a co přinesly testy nového ochranného prostředku pro děti? V rubrice INFORMACE si přečtete o léčebně ozdravném pobytu nadačních rodin. 

V sobotu 9. února 2019 ve 21.22 hodin přijalo operační a informační středisko HZS Ústeckého kraje informaci o výbuchu a následném požáru kotelny v AGC Automotive Czech, a.s., Bílina, Chudeřice.

Popis objektu
Z požárního hlediska šlo o objekt plynové kotelny s technologickým vybavením pro ohřev termického oleje o celkovém výkonu 3,4 MV. Objekt je jednopodlažní, samostatně stojící, obdélníkového půdorysu o rozměrech 12 × 9 m a výšce 5,4 m. Z hlediska požární bezpečnosti staveb je konstrukční systém nehořlavý z konstrukčních prvků DP1. Nosné obvodové zdivo je z děrovaných cihel a stropní konstrukci tvoří železobetonové panely Spiroll. Střešní plášť tvoří minerální tepelná izolace a folie. Podlaha objektu je z betonové mazaniny na základové desce vyspádovaná pro účel stékání uniklých kapalin do záchytné jímky, která je pod objektem kotelny. Objekt tvoří jeden požární úsek. Do kotelny je zavedena smyčka signální EPS a dvoustupňová detekce plynu v návaznosti na hlavní uzávěr plynu, který se při výpadku elektrické energie nebo signálu EPS samočinně uzavře. Kotelna má výfukové protivýbuchové plochy na dvou protilehlých stranách ve východním a západním průčelí. Ve východním průčelí to jsou ocelová dvoukřídlová vrata a nad nimi vedle sebe dva otvory vyplněné plechovými otočnými lamelami s možností větrání. V západním průčelí jsou čtyři stejné obdélníkové otvory vyplněné otočnými plechovými lamelami. Kotelna slouží k ohřevu oleje – topného média pro výrobní linku. Technologie kotelny je složena ze čtyř plynových kotlů, dvou expanzních nádob na olej, dvou tlakových lahví s dusíkem a spojovacího potrubí s měřením, ventily a čerpadly. V severozápadním rohu objektu je nainstalována elektrorozvodná skříň.

Průběh zásahu
Na základě přijatých informací byl vyhlášen poplach prvního poplachového stupně podle požárního poplachového plánu kraje čtyřem jednotkám požární ochrany (PO). Jednotka PO HZS Ústeckého kraje stanice Bílina vyjela se dvěma požárními automobily, a to s CAS 15/2200/120/M2Z o počtu 1+1 a CAS 32/8200/800/S3R o počtu 1+1. Dále jednotka SDH obce Hostomice s požární technikou CAS 32/8200/800/S3R a počtu 1+3, jednotka SDH obce Duchcov s požární technikou CAS 20/4600/300/S2R o počtu 1+3 a jednotka HZS podniku Severočeské doly, a.s., Bílina s požární technikou CAS 32/T815 o počtu 1+2.

Na příjezd jednotek PO čekali pověření zaměstnanci podniku, kteří je doprovodili k místu požáru. Přístup k objektu byl velmi jednoduchý, protože budova stojí u příjezdové silnice v areálu AGC. Požár nevypadal složitě, protože probíhal pouze v prostoru kotelny a dále se nešířil. Kotelna stojí přibližně 1 m od výrobní haly, která nebyla požárem nějak ohrožena. Velitel zásahu (VZ) nechal odpojit elektrický proud a plynový přívod do kotelny. Jednotka PO vytvořila dopravní vedení od cisterny CAS 15/2200/120/M2Z, a to jednou hadicí „B“ s rozdělovačem a útočným proudem hadice „C“. Dále ihned po natažení útočného vedení začala hasit kotelnu. Již při prvním kontaktu hasicí vody s hořlavou látkou bylo zjištěno, že jde o požár hořlavé kapaliny na bázi oleje, která byla rozlitá na podlahu kotelny. VZ ihned rozhodl o použití těžké pěny z proudnic na těžkou pěnu.

Po příjezdu ostatních povolaných jednotek PO byly nasazeny další proudy, které pomáhaly uhasit požár. Vzhledem k velkému zadýmení vlivem nedokonalého hoření bylo během zásahu prováděno nucené odvětrávání prostoru přetlakovým agregátem. Dále bylo během zásahu zjištěno, že se v kotelně nacházejí dvě olejové nádrže o objemu 2 500 l, ve kterých byl vroucí olej. Tento olej s obchodním označením SERIOLA 1510 slouží jako teplonosné medium na lepení autoskel výrobní linky. Olej je velmi kluzký, je lehčí než voda a na hladině vytváří neprodyšnou olejovou vrstvu. Vzhledem k dané situaci jednotka PO provedla utěsnění blízkých kanalizačních svodů ucpávkami. Určené jednotky PO podle rozkazu VZ doplňovaly vodu do cisternových automobilových stříkaček, ze kterých se následně požár hasil. Po průzkumu a zjištění, že se v blízkosti nachází podzemní hydrantová síť, VZ nařídil využít nejbližší místo hydrantového rozvodu k doplňování vody do cisteren a následně pak k samotnému ochlazování olejových nádrží. Dodávka vody z hydrantové sítě měla průtok 3,85 l/s při tlaku 0,68 MPa.

Lokalizace a likvidace požáru
Požár byl lokalizován ve 21.58 hodin a zlikvidován ve 22.14 hodin. Po jeho likvidaci jednotky PO ochlazovaly olejové nádrže, které obsahovaly odhadem 100 l oleje. Po dostatečném ochlazení nádrží VZ vydal rozkaz k ukončení zásahu a všechny jednotky PO se vrátily zpět na stanice (zbrojnice).

Příčina vzniku požáru
Kriminalistické ohnisko požáru bylo stanoveno na základě ohledání místa požáru, odhoření, degradace hořlavých mate­riálů a skutečností zadokumentovaných na místě požáru. Kriminalistické ohnisko požáru se nacházelo ve vnitřním prostoru kotelny, a to v severovýchodním rohu kotelny v místě, kde jsou umístěna čerpadla rozvodu oleje. Jde o dvě soustavy, které se skládají z elektromotoru a čerpadla. Kriminalistické ohnisko požáru bylo stanoveno v soustavě umístěné blíže k severní stěně objektu. Z důvodu celistvosti a stavu poškození uvedené soustavy nebylo jednoznačně určeno, která z částí soustavy způsobila požár. Z tohoto důvodu byla tato soustava zajištěna a odeslána na znalecké pracoviště Policie České republiky – Kriminalistický ústav. Možné iniciační zdroje požáru byly stanoveny na základě ohledání místa požáru a ohniska požáru. V prostoru uvedeného kriminalistického ohniska požáru se nacházely tyto možné iniciační zdroje požáru:
a) rozvod elektrické energie – elektrický jev
b) technická závada na elektromotoru nebo čerpadle – tření, opotřebení nebo skrytá vada.

Požár byl v místě kriminalistického ohniska požáru pouze lokální, a to do doby, kdy došlo vlivem sálavého tepla k narušení celistvosti a těsnosti systému vedení teplonosného média – oleje výrobního označení Esso Thermaloil. Teplota vzplanutí tohoto oleje je 210 °C. Při úniku a následném rozlití oleje do prostoru podlahy kotelny došlo k rychlému šíření požáru všemi směry jak vertikálně, tak horizontálně. Intenzita požáru se zvyšovala úměrně s množstvím oleje vytékajícího z topného systému. V průběhu požáru došlo k tepelnému namáhání dvou tlakových lahví s dusíkem. Při tomto tepelném namáhání došlo k explozi jedné z tlakových lahví a následnému rozšíření požáru na celý prostor kotelny v důsledku tlakové vlny, která rozmetala hořící olej na celý prostor kotelny. Tlaková vlna narušila všechny výfukové plochy na objektu.

Na základě všech zadokumentovaných skutečností, získaných důkazů, poznatků a expertizních zjištění byla jako příčina vzniku požáru obecně stanovena závada na technickém zařízení. Konkrétní závada bude stanovena na základě znaleckého zkoumání Kriminalistického ústavu.

Následky požáru
Předběžná škoda způsobená požárem byla vyčíslena na 25 500 000 Kč. Došlo k řízené evakuaci 71 osob. V přímé souvislosti s požárem nedošlo ke zranění ani úmrtí osob. Uchráněné hodnoty stanovil majitel objektu na 260 897 000 Kč.

Specifika zásahu
Pozitiva

  • dobrý přístup k požáru – budova se nachází blízko přístupové silnice,
  • budova jako samostatný objekt z cihlového zdění a betonového stropu, kde nehrozilo další šíření požáru,
  • přestože došlo k výbuchu tlakových lahví a destrukci budovy, nebyl nikdo zraněn,
  • ve stavebních konstrukcích byly tlakové průduchy, které při explozi bezezbytku splnily svůj účel,
  • dobře fungující hydrantová síť, u budovy kotelny se nacházel podzemní hydrant,
  • na místě zásahu byl dostačující počet sil a prostředků.


Negativa

  • vzhledem ke špatné viditelnosti v prostoru objektu na začátku zásahu nešlo zprvu rozpoznat, že jde o požár vyteklého oleje, tím byla ztížena volba vhodné hasební látky pro prvotní zásah,
  • nebyla k dispozici aktuální dokumentace zdolávání požáru.nprap. Roman MICAL, por. Radek HAMPL, DiS., HZS Ústeckého kraje, foto autoři

vytisknout  e-mailem