Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVIII ČÍSLO 12/2019

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA si přečtete o výbuchu a požáru kotelny v Bílině. Seznámíme Vás s historií profesionálních hasičů podniku na Dolech Bílina. Téma PO zaujalo manažery hotelů v celé ČR a byla navázána spolupráce s MV-GŘ HZS ČR. Liberečtí hasiči oslavili 110. výročí otevření první hasičské zbrojnice. I letos byly na zámku ve Zbirohu předány medaile. Budoucí hasiči z Chomutova se zúčastnili stáže v Sasku. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM informujeme o soutěži v poskytování první pomoci. Uskutečnil se pilotní běh kurzu „Vedení exkurzí na hasičské stanici“. V rubrice OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ přinášíme informace o taktickém cvičení v Mostech u Jablunkova. Problematikou zásobování pitnou vodou se zabýval HZS JmK. Co přinesla stáž ŠVZ HZS ČR v Bělorusku? MU řešené na úrovni Evropské unie. V jaké jsou fázi a co přinesly testy nového ochranného prostředku pro děti? V rubrice INFORMACE si přečtete o léčebně ozdravném pobytu nadačních rodin. 

Pracoviště specializované ochrany Institutu ochrany obyvatelstva (IOO) ve spolupráci s firmou Clean - air Jablonec nad Nisou řeší výzkumný projekt „Cílený aplikovaný výzkum nových moderních technologií, metod a postupů ke zvýšení úrovně schopností HZS ČR – CAV HZS“. Jedním z jeho dílčích úkolů je konstrukce nového ochranného prostředku pro děti od 6 do 18 let – dětské ochranné kukly (DK). Řešení úkolu se dostává do finální fáze, ve které se testují navržené funkční vzorky.


V tomto krátkém sdělení jsou popsány zkoušky jednoho ze základních a limitujících parametrů – průniku. Pro laiky je srozumitelnějším pojmem pro tento parametr těsnost. Při posuzování parametru průniku se zjišťuje, zda daný ochranný prostředek dostatečně chrání svého uživatele před případnými nebezpečnými látkami obsaženými ve vdechovaném vzduchu z okolí. Zkoušky průniku do DK se uskutečnily ve dnech 16. až 17. září 2019 v prostorách firmy Clean - air Jablonec nad Nisou a na pracovišti IOO v Mimoni. Zkušebními osobami bylo devět dětí zaměstnanců IOO a firmy Clean - air ve věku od 8 do 15 let. Vzhledem ke skutečnosti, že na ochranné prostředky pro děti a jejich zkoušení neexistují normy, se zkoušky DK na průnik prováděly podle metodiky doporučené pro posuzování průniku do ochranných prostředků pro dospělé, která je obsažena v ČSN EN 12 941. Metodika pro měření průniku byla pouze upravena s přihlédnutím k věku dětí a jejich fyzickým možnostem.

Vlastní měření bylo rozloženo do dvou dnů. První den se prováděly zkoušky ve zkušební komoře firmy Clean - air, kde se jako zkušební látka používá chlorid sodný (NaCl). Druhý den následovaly zkoušky na pracovišti IOO v Mimoni, kde se jako zkušební medium používá fluorid sírový (SF6). Obě tyto látky jsou doporučeny pro testování průniku do ochranných kukel normou ČSN EN 12 941, a bylo tak možné porovnat výsledky získané dvěma odlišnými metodami.

Zkoušek se zúčastnili také zástupci zkušební laboratoře č. 1040 Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v Praze. Jejich účast byla významná z pohledu certifikace DK, která by v případě úspěšného dokončení jejího vývoje byla potřebná pro zahájení výroby DK a možného nákupu orgány zodpovědnými za ochranu obyvatelstva podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Lékařský dohled byl v průběhu zkoušek zabezpečen přizvanou dětskou pediatričkou.

Vzhledem ke skutečnosti, že vývoj DK nebyl ještě ukončen, nejsou konkrétní výsledky testování na průnik uvedeny. Výsledky měření u všech devíti dětí prokázaly, že testovaná DK je zkonstruo­vána tak, že dosahuje ve spojení s filtroventilační jednotkou v parametru průniku hodnot, které jsou podle ČSN EN 12 941 odpovídající kategorii kukel označených jako TH 3, tj. průnik je menší oproti požadované hodnotě 0,2 %. Hodnoty průniku v obou typech zkušebních komor byly u všech dětí dokonce lepší než hodnoty povoleného průniku v ČSN EN 136 pro ochranné masky, tj. 0,05 %.

Vývoj DK bude ukončen v roce 2020 a již dnes je možné na základě výsledků zkoušek předeslat, že bude úspěšný. Portfolio ochranných prostředků připravených k výrobě pro obyvatelstvo České republiky se tak doplní o doposud chybějící ochranný prostředek pro děti od 6 do 18 let, který bude mít minimálně stejné ochranné vlastnosti jako stávající, více než 50 let staré ochranné masky DM-1 a svým uživatelům zabezpečí nepoměrně vyšší uživatelský komfort.


Ing. Čestmír HYLÁK, pplk. Ing. Dagmar URBANOVÁ, Institut ochrany obyvatelstva, foto Ing. Čestmír HYLÁK
 

vytisknout  e-mailem