Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVIII ČÍSLO 12/2019

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA si přečtete o výbuchu a požáru kotelny v Bílině. Seznámíme Vás s historií profesionálních hasičů podniku na Dolech Bílina. Téma PO zaujalo manažery hotelů v celé ČR a byla navázána spolupráce s MV-GŘ HZS ČR. Liberečtí hasiči oslavili 110. výročí otevření první hasičské zbrojnice. I letos byly na zámku ve Zbirohu předány medaile. Budoucí hasiči z Chomutova se zúčastnili stáže v Sasku. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM informujeme o soutěži v poskytování první pomoci. Uskutečnil se pilotní běh kurzu „Vedení exkurzí na hasičské stanici“. V rubrice OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ přinášíme informace o taktickém cvičení v Mostech u Jablunkova. Problematikou zásobování pitnou vodou se zabýval HZS JmK. Co přinesla stáž ŠVZ HZS ČR v Bělorusku? MU řešené na úrovni Evropské unie. V jaké jsou fázi a co přinesly testy nového ochranného prostředku pro děti? V rubrice INFORMACE si přečtete o léčebně ozdravném pobytu nadačních rodin. 

Středisko pro koordinaci odezvy na mimořádné události (ERCC) se v posledních týdnech věnovalo převážně živelním pohromám, jakými byly rozsáhlé požáry v jižní Americe, zemětřesení a povodně v Albánii, nebo tropický cyklon Dorian, který sužoval pobřeží americké Floridy. Následovaly však další případy živelních pohrom, při jejichž řešení byly postižené státy nuceny pod tíhou situace požádat o mezinárodní pomoc EU prostřednictvím ERCC a těmto státům je dále věnován následující článek.

Libanon (zdroj: REUTERS Aziz Taher)Libanon (zdroj: REUTERS Aziz Taher)
Lesní požáry v Libanonu
Od 13. října 2019 bylo ve středozápadní části a na severu Libanonu hlášeno 100 případů lesních požárů, kdy byl odhad rozlohy postižené oblasti přes 1 000 ha. Většina požárů byla pod kontrolou, ale dva velké požáry se neřízeně blížily k obydleným oblastem.

Dne 14. října 2019 Kypr poskytl na základě bilaterální pomoci Libanonu dvě letadla, která okamžitě zahájila hasební práce v postižené oblasti.
Následující den požádal Libanon prostřednictvím ERCC o další pomoc v podobě letecké techniky k hašení lesních požárů. To následně aktivovalo Mechanismus CO Unie (Mechanismus). Během standardního postupu nejprve provedlo kontrolu dostupnosti leteckých kapacit registrovaných v Evropském dobrovolném souboru kapacit (ECPP). Tato kontrola ukázala, že se v ECPP nenachází, a proto zvolilo další možnost, a to zkontrolovat jejich dostupnost v souboru kapacit rescEU. Následně byla povolána letadla z Itálie a Řecka určená k hašení lesních požárů. Šlo již o druhou aktivaci kapacit rescEU. Ty byly poprvé využity při lesních požárech v Řecku v srpnu 2019.

Libanon - požár (zdroj: Digital juranl)Libanon - požár (zdroj: Digital juranl)Nasazení letadel bylo zpočátku ztíženo velmi špatným počasím a silným větrem, a proto mohly být hasební práce zahájeny až následující den, tedy 16. října 2019. Téhož dne byl do postižené oblasti vyslán také styčný důstojník z ERCC, který měl za úkol spolupracovat s vnitrostátními orgány na rozmístění letadel, které byly vyslány v rámci Mechanismu. Styčný důstojník v místě působil do 18. října 2019. ERCC také aktivovalo systém Copernicus, který poskytl satelitní snímky postižených oblastí.

Mezitím libanonské orgány informovaly ERCC o setrvání kyperských letadel v místě hašení, neboť jejich pomoc označily za nepostradatelnou. Po jejich vzájemné konzultaci byla následně tato letadla ERCC začleněna do pomoci v rámci Mechanismu. Během své mise od 14. do 17. října 2019 provedla více než 60 shozů hasební vody.

Na bilaterální úrovni poskytlo Libanonu pomoc také Jordánsko, které vyslalo dvě helikoptéry určené po hašení lesních požárů. Ty působily v postižené oblasti od 15. do 18. října 2019.

Do 17. října 2019 byly v oblasti hlášeny dvě mrtvé osoby a 72 zraněných. Ve společném komunikačním a informačním systému pro mimořádné události (CECIS) byla tato událost ukončena dne 21. října 2019.

RescEU jsou kapacity poskytované v krizových situacích, kde celkové stávající kapacity na vnitrostátní úrovni a kapacity vyčleněné členskými státy pro Evropský soubor civilní ochrany nestačí k tomu, aby zajistily účinnou odezvu na katastrofy. Tyto kapacity vznikly v letošním roce a prvními, kterými rescEU disponuje, jsou letadla a helikoptéry určené k hašení lesních požárů. V současné době mají schválen legislativní základ, ale vzhledem k tomu, že jde o nově vzniklé kapacity, bude ještě třeba stanovit přesná pravidla pro jejich užívání s ohledem na nově nabývané zkušenosti.

Aktivace v rámci Mechanismu probíhá vždy po oslovení členských států, které mají kapacitu zařazenou na seznamu kapacit a na základě jejich souhlasu s vysláním ERCC dál jedná. V souvislosti s poskytnutím pomoci z rescEU do Libanonu však vyvstala otázka, zda jsou členské státy pro poskytnutí kapacit vždy vhodně zvoleny s ohledem na geografickou polohu nebo s přihlédnutím, že jde o tzv. třetí zemi (země, která není členským státem Mechanismu).

Na jednání v Bruselu vystoupil zástupce Kypru a upozornil na skutečnost, že došlo k využití italských letadel v době, kdy se dostupné letecké prostředky pro hašení lesních požárů nacházely také na Kypru a byly tedy k dispozici. Zdůraznil problematiku vzdáleností, která je při rozhodování velice důležitá v závislosti na nákladech, které vysílání provází, a poukázal na to, že vyslání kyperských letadel by bylo 10× méně nákladné.

Zemětřesení na Filipínách
Region Davao del Sur na ostrově Mindanao, který se nachází v jižní části Filipín, zasáhla v posledních týdnech řada silných zemětřesení. Jde o nejchudší a nejzaostalejší oblast Filipín, která je zasažena také vleklým ozbrojeným konfliktem, který trvá již čtyřicet let. V důsledku probíhajícího konfliktu bylo do současné doby vysídleno téměř 180 tisíc lidí.

Čtyři nejsilnější zemětřesení udeřila takřka ve stejné oblasti ve dnech 16. října 2019 (6,3 stupně Richterovy škály), 29. října 2019 (6,1 stupně Richterovy škály), 31. října 2019 (6,5 stupně Richterovy škály) a 4. listopadu 2019 (6,5 stupně Richterovy škály). Všechna tato zemětřesení byla doprovázena dalšími sériemi menších otřesů.

Vzhledem k rozsahu zemětřesení a k tomu, že bylo v oblasti již po prvním uvedeném otřesu přerušeno napájení komunikačních sítí, byly Somálsko (zdroj: ANADOLU AGENCY)Somálsko (zdroj: ANADOLU AGENCY)informace z postižené oblasti nedostačující a nepřesné. Zničen byl celý vodovodní řad a další infrastruktury. Zemětřesení způsobila také velké sesuvy půdy. Místní samosprávy organizovaly evakuaci osob do evakuačních center a do hostitelských rodin. Národní rada pro snižování a řízení rizik katastrof (NDRRMC) se snažila sbírat informace z postižených míst a vydávat souhrnné informativní zprávy.

Místní samospráva spolupracovala s humanitárními partnery, při poskytování potravinové a humanitární pomoci a vyslala lékařské, pátrací a záchranné týmy do postižených obcí. V postižených místech velice aktivně spolupracovala organizace Mezinárodního Červeného kříže s organizací Filipínského Červeného kříže. Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (UN­ OCHA) udržoval spojení s NDRRMC z důvodu požadavku na eventuální mezinárodní pomoc. Generální ředitelství pro humanitární pomoc (DG ECHO) následně poskytlo 500 tisíc EUR na pomoc při mimořádných událostech obyvatelstvu postiženému zemětřeseními prostřednictvím organizace Mezinárodního Červeného kříže. Hlavními prioritami pomoci byl materiál pro nouzové přístřeší, psychosociální podpora, pitná voda, hygienické prostředky a potravinová pomoc.

Dne 5. listopadu 2019 vydala NDRRMC zprávu, kde uvedla, že je zemětřesením postiženo 231 250 osob, z nichž se 36 183 nachází ve 32 evakuačních centrech. Zemětřesení zničilo 21 072 domů, 26 škol, sedm zdravotních středisek, nákupní centrum a hotel. Celkový počet lidí v nouzi stále narůstal a NDRRMC ve zprávě uvedlo, že by v konečném počtu mohlo jít až o 400 tisíc osob.

Somálsko (zdroj: UNHCR)Somálsko (zdroj: UNHCR)Povodně ve východní Africe
Dne 5. listopadu 2019 vydalo ERCC první shrnující zprávu o rozsáhlých povodních, které postihly východní část Afrického kontinentu v říjnu 2019. Nejvíce postiženými státy byly Etiopie, Keňa, Somálsko a Jižní Súdán. Z oblasti bylo evakuo­váno 935 tisíc lidí. Humanitární organizace působící v oblasti, jako jsou UN­ OCHA a Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR), okamžitě specifikovaly potřebné komodity jako např. jídlo, zdravotnický materiál, pitnou vodu, přístřešky aj.

Evropská komise okamžitě zareagovala na vzniklou situa­ci a poskytla celkem 3 miliony EUR na humanitární pomoc postiženému regionu. Prostředky byly alokovány následovně: Jižní Súdán 1,5 milionu EUR, Somálsko 850 tisíc EUR, Etiopie 500 tisíc EUR, Keňa 150 tisíc EUR.


kpt. Ing. Irena ŠENKÝŘ JANSOVÁ, MV­-generální ředitelství HZS ČR


 

vytisknout  e-mailem