Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVIII ČÍSLO 12/2019

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA si přečtete o výbuchu a požáru kotelny v Bílině. Seznámíme Vás s historií profesionálních hasičů podniku na Dolech Bílina. Téma PO zaujalo manažery hotelů v celé ČR a byla navázána spolupráce s MV-GŘ HZS ČR. Liberečtí hasiči oslavili 110. výročí otevření první hasičské zbrojnice. I letos byly na zámku ve Zbirohu předány medaile. Budoucí hasiči z Chomutova se zúčastnili stáže v Sasku. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM informujeme o soutěži v poskytování první pomoci. Uskutečnil se pilotní běh kurzu „Vedení exkurzí na hasičské stanici“. V rubrice OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ přinášíme informace o taktickém cvičení v Mostech u Jablunkova. Problematikou zásobování pitnou vodou se zabýval HZS JmK. Co přinesla stáž ŠVZ HZS ČR v Bělorusku? MU řešené na úrovni Evropské unie. V jaké jsou fázi a co přinesly testy nového ochranného prostředku pro děti? V rubrice INFORMACE si přečtete o léčebně ozdravném pobytu nadačních rodin. 

Na hraničním přechodu Mosty u Jablunkova se ve dnech 4. až 5. listopadu 2019 uskutečnilo taktické součinnostní cvičení „Sektor Beskydy“. Co bylo jeho cílem? Ověřit funkčnost a proveditelnost „Operačního plánu ke společnému postupu a spolupráce při zřízení a provozu registračních míst v případě neoprávněného vstupu většího počtu cizinců na území České republiky“ (operační plán).

Ostře sledovaný operační plán, který stanoví podmínky a postupy pro zřízení a provoz registračního místa (RM), byl dokončen v roce 2018 a je výsledkem spolupráce Policie ČR, HZS ČR, Armády ČR, Vězeňské služby ČR a Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra. Jeho současná podoba mimo jiné vychází ze zkušenosti HZS ČR s přípravou na uprchlickou vlnu. „V roce 2015 jsme ve spolupráci s Cizineckou policií ČR začali intenzivně řešit otázku migrace, protože jsme v této době pro uprchlíky stavěli stanové město v blízkosti státní hranice s Rakouskem. Zároveň jsme během tohoto roku zabezpečovali humanitární pomoc do Makedonie, Chorvatska a Slovinska, kde stejně jako my řešili migrační téma. V následujícím období vznikla pracovní skupina složená ze zástupců kooperujících složek a výsledkem byl operační plán,“ vzpomněl ředitel odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení plk. Ing. Pavel Nepovím, který se akce zúčastnil jako řídící důstojník MV­ generálního ředitelství HZS ČR. „Stejně tak, jak je dlouhý samotný název operačního plánu, je i složitý proces výstavby registračního místa. Stručně řečeno podle operačního plánu víme, kde máme stavět, kdo má stavět, jaké síly a prostředky jsou nutné pro výstavbu registračního místa a podobně,“ konstatoval ředitel Nepovím. Podle operačního plánu HZS ČR zajišťuje výstavbu RM, přičemž zohledňuje specifika stanovené dislokace RM. Dále zajišťuje revizi elektroinstalace před zahájením provozu RM, nasazení sil a prostředků, technickou podporu pro provoz RM a plní řadu dalších úkolů stanovených operačním plánem.

Hlavní námět cvičení
Obdobně jako v květnu 2019 v prostoru hraničního přechodu Rozvadov v Plzeňském kraji byla i nyní námětem cvičení simulovaná registrace migrantů. Základní scénář? Během monitorování stavu uprchlické krize v okolních státech vyvstala hrozba výrazného početního nárůstu migrantů neoprávněně vstupujících na území České republiky. Tyto osoby nemají pobytové oprávnění, cestovní doklady nebo doklady totožnosti a nápor běženců není možné řešit standardním způsobem. Na návrh ministra vnitra vláda České republiky svým nařízením rozhoduje o zřízení RM v lokalitě hraničního přechodu Mosty u Jablunkova.

Co se rozumí RM? Jde o prostor vymezený zpravidla v blízkosti státních hranic, který se zřizuje v případě výrazného počtu migrantů vstupujících na území České republiky bez oprávnění ke vstupu a pobytu. Úkolem RM je zajištění prvotních úkonů s cílem přerozdělit a postoupit migranty v co nejkratší době k dalšímu opatření příslušným útvarům Policie ČR, případně jinému orgánu státní správy. Dále pak získání a zaregistrování základních údajů a poznatků o migrantovi a zaevidování údajů do Registračního informačního systému provozovaného Policií ČR. Zároveň se musí přihlížet ke specifickým podmínkám – například, aby zadržená rodina nebyla rozdělena. Na základě zkušenosti z předchozího cvičení byla pracoviště RM tvořící koridor vhodněji uspořádána.

Zázemí je nezbytná součást RM
Pro účely cvičení bylo tentokrát zvoleno místo, které nebylo vytipované jako vhodné pro účely výstavby RM a nebylo zaneseno do operačního plánu. Rekognoskační skupina složená ze zástupců vybraných orgánů kooperace předem navštívila určenou lokalitu a po vzájemné dohodě došla ke kompromisu, jak na prostorově omezenou plochu vhodně umístit veškerá pracoviště a zázemí RM. Jeho výstavba byla zahájena v pondělí 4. listopadu 2019 přibližně od 07.00 hodin a ve 13.45 hodin byla předána Policii ČR. Na výstavbě se podílelo přes osmdesát příslušníků a zaměstnanců Skladovacího a opravárenského zařízení HZS ČR, Záchranného útvaru HZS ČR a HZS Moravskoslezského kraje, z nichž dvacet pět zajišťovalo provoz do ranních hodin následujícího dne. Nově zástupce Technického ústavu požární ochrany prostřednictvím bezpilotního leteckého prostředku (dronu) pořizoval videodokumentaci postupu výstavby jednotlivých částí RM.

Po předchozí instruktáži všech cvičících i figurantů v 16.00 hodin odstartovala praktická část cvičení. Hlavní kooperující orgány zajistili v rámci RM nasazení předem dohodnutých vymezených sil a prostředků (SaP) uvedených v operačním plánu. Ten mimo jiné konkretizuje úrovně, složení a úkoly řídicích štábů a definuje, jakým způsobem se má postupovat během společné akce. Dále je v něm uvedený postup, jak probíhá aktivace SaP a také jednotlivé úkoly stupňů řízení a orgánů kooperace. Do cvičení se nad rámec operačního plánu zapojila i Celní správa ČR se zavazadlovým mobilním rentgenem. Pro potřebu cvičení Policie ČR zajistila osmdesát figurantů z řad studentů základní odborné přípravy Policie ČR, kteří představovali migranty. Každý z nich obdržel kartičky scénáře, na kterých byly fiktivní osobní informace a instrukce. Někteří z nich obdrželi i cestovní doklad či dokonce u sebe přechovávali imitaci zbraně (gumovou pistoli nebo nůž).

V rámci registračního procesu proběhla zdravotnická triáž všech příchozích migrantů podle jejich zdravotního stavu, kterou prováděli lékař a zdravotnický záchranář ze Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra. Smyslem tohoto opatření bylo zajistit okamžitou nebo následnou zdravotní prohlídku a péči v případech, kdy to bylo s ohledem na zdravotní stav migranta nezbytné a identifikovat případné přenašeče infekčních onemocnění a zamezit jejich šíření. Další úkony se zadrženými osobami spadaly do kompetencí Policie ČR a jsou také uvedené v operačním plánu.

Fáze součinnostního cvičení
Před samotným zahájením součinnostního cvičení se uskutečnily dvě koordinační schůzky se zástupci orgánů kooperace. Praktické části cvičení probíhaly v průběhu obou dnů. V rámci cvičení bylo simulováno celkem sedm záchytů sto padesáti nelegálních migrantů jak na hraničním přechodu, tak i na zelené státní hranici. Všichni zadržení migranti/figuranti prošli kompletním registračním procesem. Poslední z nelegálních migrantů byl zaregistrován zhruba za deset hodin od zahájení činnosti.

Hlavním cílem praktické části cvičení bylo vyzkoušet provoz RM za účasti figurantů včetně procvičení jejich elektronické registrace. Z pohledu HZS ČR se procvičovaly nejen postupy při výstavbě, ale i udržení provozu RM – doplňování pohonných hmot do elektrocentrál, naftových topidel, dofukování stanů, řešení dalších vyvstalých technických poruch (výpadek teplovzdušného topidla apod.). Dále pak činnost štábu v místě zásahu a zajištění zázemí pro cvičící. „Primárním úkolem HZS ČR bylo v co nejkratším čase zabezpečit výstavbu a poté následný provoz registračního místa v souladu s platným operačním plánem. Je důležité si uvědomit, že nejde o snadný úkol. V první fázi bylo nutné zkoordinovat velké množství sil a prostředků Skladovacího a opravárenského zařízení HZS ČR, Záchranného útvaru HZS ČR a HZS Moravskoslezského kraje, které se postupně dostavovaly na místo určené pro výstavbu registračního místa, a poté zahájit samotnou výstavbu koridoru – opatřit pracoviště potřebným nábytkem, uvést do chodu umyvárny, rozvést elektřinu na všechna pracoviště, postavit týlový sektor pro zasahující složky a zajistit řadu dalších činností. Ty HZS ČR zvládl na podtrženou jedničku. Osobně musím konstatovat, že sbor prokázal skvělou připravenost na výstavbu registračního místa,“ zhodnotil cvičení ředitel Nepovím.

Z prvotního vyhodnocení je patrné, že pokud v budoucnu nastane hrozba podobného charakteru, jsou všechny zainteresované složky uvedené v operačním plánu schopné plnit deklarované úkoly a vzájemně spolupracovat. Vzhledem k odbornému přístupu policistů, hasičů, vojáků, celníků, příslušníků vězeňské služby i zdravotníků se uskutečnilo cvičení bez vážnějších komplikací, což ocenil i ministr vnitra Jan Hamáček, který akci ve večerních hodinách navštívil. Zcela jistě platí jím vyřčená slova, která před zahájením cvičení uvedl: „Kdo je připraven, není překvapen“. V současné době probíhá podrobná analýza na úrovni kooperujících orgánů, jejímž výstupem bude doporučení na úpravu operačního plánu tak, aby reflektoval získané zkušenosti z proběhlých cvičení a ještě více odpovídal reálně vykonávaným zabezpečovaným činnostem.


David HARTMANN, DiS., kpt. Mgr. Adam HENDRYCH, MV­-generální ředitelství HZS ČR, foto David HARTMANN, DiS., kpt. Mgr. Adam HENDRYCH

vytisknout  e-mailem