Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVIII ČÍSLO 12/2019

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA si přečtete o výbuchu a požáru kotelny v Bílině. Seznámíme Vás s historií profesionálních hasičů podniku na Dolech Bílina. Téma PO zaujalo manažery hotelů v celé ČR a byla navázána spolupráce s MV-GŘ HZS ČR. Liberečtí hasiči oslavili 110. výročí otevření první hasičské zbrojnice. I letos byly na zámku ve Zbirohu předány medaile. Budoucí hasiči z Chomutova se zúčastnili stáže v Sasku. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM informujeme o soutěži v poskytování první pomoci. Uskutečnil se pilotní běh kurzu „Vedení exkurzí na hasičské stanici“. V rubrice OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ přinášíme informace o taktickém cvičení v Mostech u Jablunkova. Problematikou zásobování pitnou vodou se zabýval HZS JmK. Co přinesla stáž ŠVZ HZS ČR v Bělorusku? MU řešené na úrovni Evropské unie. V jaké jsou fázi a co přinesly testy nového ochranného prostředku pro děti? V rubrice INFORMACE si přečtete o léčebně ozdravném pobytu nadačních rodin. 

Ve dnech 30. září až 1. října 2019 se v Institutu ochrany obyvatelstva konal pilotní běh kurzu „Vedení exkurzí na hasičské stanici“. Zúčastnilo se ho 26 příslušníků z celkem 11 HZS krajů. Tento specializační kurz je určen „průvodcům – nováčkům“, ale také těm, kteří se provádění exkurzí na stanicích již aktivně věnují a chtějí si své dovednosti a vědomosti prohloubit. Hlavním cílem kurzu je vybavit příslušníky HZS ČR tak, aby byli schopni exkurzi na stanici pro širokou veřejnost připravit, vést, případně řešit neočekávané situace v jejím průběhu a vhodnou formou oslovit návštěvníky s informacemi z problematiky ochrany obyvatelstva, požární prevence a integrovaného záchranného systému a dále ujednotit tyto sdělované informace v rámci celé České republiky.

První blok přednášek byl zaměřen na didaktické minimum a základní komunikační techniky. Probíraly se zde nejdůležitější didaktické zásady a základy komunikace s návštěvníky, např. jakými způsoby je vhodné získat a udržet pozornost posluchačů, efektivní verbální a neverbální techniky, navození správné atmosféry pro danou cílovou skupinu posluchačů nebo jak se vyhnout překážkám v komunikaci.

Druhý blok byl věnován samotnému praktickému nácviku vedení exkurze. Zaměřil se na specifika jednotlivých cílových skupin návštěvníků a vhodné metody práce s nimi. Dalšími tématy bylo organizační zajištění, struktura a časová dotace exkurze, bezpečnost návštěvníků (zejména úvodní poučení o vhodném chování návštěvníků při výjezdu jednotek, prevenci úrazů apod.) a dále řešení neočekávaných situací. Zásadní bylo probrání obsahové náplně pro jednotlivé cílové skupiny návštěvníků.

Absolventi kurzu byli k provádění této činnosti vybaveni materiály. Obdrželi podklady k provádění exkurzí, kde byla shrnuta všechna probíraná témata, dále check listy a náplň preventivně výchovných témat pro jednotlivé cílové skupiny návštěvníků. Obdrželi také dva bannery s obrázky a krátkými popisky z problematik ochrany obyvatelstva a požární prevence a sadu grafiky pro zvýšení názornosti jejich výkladu. Tyto materiály spolu s prezentacemi z jednotlivých přednášek jsou také k dispozici všem hasičům na intranetu HZS ČR pod záložkou Problematiky/Prevence a CNP/Ochrana obyvatelstva a krizové řízení/Preventivně výchovná činnost.

Na závěr kurzu obdrželi účastníci potvrzení o jeho absolvování.

Tento specializační kurz bude probíhat nejméně jednou ročně. Podmínkou pro zařazení příslušníka HZS ČR do tohoto kurzu je jeho navržení nebo odsouhlasení koordinátorem preventivně výchovné činnosti HZS příslušného kraje, případně celostátním koordinátorem preventivně výchovné činnosti a schválení služebním funkcionářem.

Na přípravě, organizaci a realizaci tohoto kurzu se kromě příslušníků MV­-generálního ředitelství HZS ČR intenzivně podíleli i příslušníci HZS Královéhradeckého a Pardubického kraje.

Tento pilotní kurz byl účastníky přijat velmi pozitivně a díky podnětným připomínkám získali organizátoři zajímavé náměty na jeho další zkvalitnění.


kpt. Mgr. Martina TALICHOVÁ, foto kpt. Mgr. Pavel SAVARA, MV­-generální ředitelství HZS ČR

vytisknout  e-mailem