Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVIII ČÍSLO 11/2019

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA představujeme nový služební stejnokroj HZS ČR. Dnem požární bezpečnosti byl pátek 13. září 2019 na téma „Průjezdnost komunikací“. Přinášíme informace o tragické dopravní nehodě u Ořecha. V Jihlavě proběhla konference IROP 2019. Představujeme další HZS podniku - Letištní hasičskou jednotku v Pardubicích. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM se dozvíte o zaměstnání složek IZS Ústí nad Labem na řece Kamenici. V Hranické propasti se uskutečnilo součinnostní cvičení. V rubrice OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ informujeme o úkolech v oblasti kritické infrastruktury. Přinášíme informace o zapojení jednotek PO v LiK. Zkušenosti z cvičení POVODEŇ 2018. Souprava pro terénní stanovení ukazatelů znečištění vod. Proběhla obnova souprav nouzového přežití u HZS PaK. V rubrice INFORMACE si přečtete o ozdravném pobytu v Kašperských Horách. Putovní pohár z Velké ceny v Petrovicích si odvezlo družstvo ze Zlínského kraje. V Telči se konal osmnáctý ročník závodu FCC. 

Výsledek spolupráce s Fakultou textilní Technické univerzity v Liberci – návrh nového služebního stejnokroje HZS ČR („Stejnokroj HZS vz. 2020“)

V současné době je to již 15 let, kdy byl u Hasičského záchranného sboru České republiky (HZS ČR) do užívání zaveden aktuální vzor Pracovního stejnokroje I (PS I), jež je určen jako stejnokroj pro každodenní nošení při výkonu služby všude tam, kde je to vhodné a možné; v kombinaci s bílou košilí a ozdobnými šňůrami pak i jako stejnokroj slavnostní. Do současné doby nebyl tento stejnokroj prakticky nijak modifikován, neboť potřeba změn v provedení střihu a vzhledu PS I nebyla a není hodnocena jako potřebná. Jediné drobné změny, k nimž docházelo a dochází, se v zásadě týkají používaného materiálu tak, aby PS I mohl nadále sloužit svým účelům.
Odhlédne­ li se od existence společenského stejnokroje, určeného k nošení jen úzkým okruhem vedoucích funkcionářů HZS ČR, představuje druhý nejrozšířenější stejnokroj, který je v současné podobě zaveden v užívání u HZS ČR ještě déle než PS I, Pracovní stejnokroj II (PS II).


Úvod
PS II sice od svého zavedení prošel jistými úpravami, nicméně nejvýraznější změnu v tomto ohledu představuje od roku 2014 jeho „staniční varianta“ (varian­ta B). Vzhled tohoto typu stejnokroje se však za celé roky prakticky nezměnil a svým charakterem tak jednoznačně odpovídá tomu, co si věci neznalý člověk představí pod pojmem „pracovní stejnokroj“; jinak řečeno, zejména v případě blůzy jde od počátku o „montérky“.

Grafické srovnání siluety PS II s návrhem NSSGrafické srovnání siluety PS II s návrhem NSS Grafický návrh dámské verze NSSGrafický návrh dámské verze NSS

Jistě, pokud je PS II používán ve variantě A (varianta „nomex“), má dobrou životnost, stálobarevnost a je za určitých podmínek použitelný i při některých typech zásahů nevyžadujících užití standardního zásahového obleku, nicméně je nepopiratelné, že zejména střihově je stávající provedení PS II, pokud o něm chceme hovořit jako o stejnokroji, již dávno za zenitem. Nemluvě o tom, že s odstupem doby se původně dobrá myšlenka se zavedením PS II ve variantě B, motivovaná snahou získat levnější provedení („staniční oděv“), avšak pokud jde o stálobarevnost a životnost blížící se více variantě A, nejeví jako nejšťastnější, neboť užitné vlastnosti příslušného materiálu se ukázaly problematické (zejména prodyšnost) a též ani jednotnost barevného provedení není nejlepší.

Grafický návrh pánské verze NSSGrafický návrh pánské verze NSSNelze opomenout ani skutečnost, že rozdělením PS II na varianty A a B se dále prohloubily rozdíly ve vybavení příslušníků HZS ČR stejnokroji, když jediným stejnokrojem, o němž lze dlouhodobě s jistotou říci, že jím jsou jednotně vybaveni všichni příslušníci, je PS I.

Postupem doby tak bylo a je stále zjevnější, že na úseku vybavení stejnokroji bylo třeba přijmout poměrně zásadní rozhodnutí o dalším směřování v oblasti těchto nejvíce viditelných výstrojních součástek, kterými se na veřejnosti prezentují příslušníci HZS ČR.

Co se týče PS I, po vnitřní diskusi dospělo MV­-generální ředitelství HZS ČR se zástupci HZS krajů k závěru, že stejnokroj nevyžaduje změny, které by se promítly do jeho vzhledu, a případné změny proto budou zaměřeny toliko na zlepšení uživatelského komfortu, zejména pokud jde o užitý materiál, a to tak, aby se PS I odlehčením materiálu přiblížila moderním oblekům. Nebudeme zastírat, že toto rozhodnutí má i své ekonomické rácio, neboť změny v materiálovém složení (při zachování barevnosti) nevyžadují plošné přestrojení a k přechodu na materiálově odlehčené provedení PS I dojde postupně, v rámci přirozené obměny stejnokrojů jednotlivými příslušníky; jistou nevýhodou tohoto řešení je pouze to, že kalhoty a sako z původního a „nového“ materiálu nebude vhodné vzájemně kombinovat, neboť rozdíly v provedení materiálu budou přecejen při bližším pohledu seznatelné.

V případě druhého stejnokroje, tedy PS II, je situace složitější, a to již proto, že v současné době jde o „stejnokroj“, který je současně i v kategorii ochranných prostředků, kvůli čemuž je PS II převážně opravdu užíván jako „pracovní“ oděv. Též je obecně známo, že v rámci HZS ČR panuje poměrně vysoká nejednotnost ve vybavení příslušníků tímto typem stejnokroje, umocněná nadto existencí varianty B; nemluvě o barevných odlišnostech zavedených u některých HZS krajů.

Při úvahách o tom „jak dál se stejnokroji“ nemohl být ani opomenut fakt, že PS I plní již zmíněnou dvojjedinou funkci, kdy změnou barvy košile a užitím ozdobných šňůr se stává stejnokrojem slavnostním, čemuž nahrává i fakt, že stávající PS I svojí koncepcí vybočuje z řady běžně užívaných služebních stejnokrojů jiných bezpečnostních sborů, neboť sako nedisponuje horními kapsami a zapínání je pouze na tři knoflíky.

Bylo tedy stále zřejmější, že v rámci zavedených stejnokrojů u HZS ČR existuje mezera, spíše však nedostatečnost, jejíž odstranění by mělo být řešeno.

První otázkou, kterou si bylo třeba v této souvislosti zodpovědět, bylo, k jakým účelům má stejnokroj, tuto nedostatečnost řešící, sloužit. Po zvážení skutečnosti, že PS II, ani ve variantě A, není zásahovým oděvem, byl učiněn závěr, že vývoj nového služebního stejnokroje (NSS) půjde cestou čistě výstrojní součástky určené pro každodenní nošení všude tam, kde nebude třeba reprezentativnějšího (společenštějšího) vzhledu PS I.

Zadání určení NSS bylo proto shrnuto do následujících bodů:

 • pro příslušníky HZS ČR ve výkonu služby na stanici, kancelářích, operačních střediscích, služebních cestách a jednáních;
 • nebude používán jako osobní ochranný prostředek, k údržbářským pracím, údržbě techniky apod.;
 • kombinovatelný se zavedeným trikem, polokošilí s límečkem, pulovrem s dlouhými rukávy a parkou HZS ČR.


Samotné provedení NSS pak bylo obecně specifikováno následovně:

 • náhrada za stávající PS II (jak varianta A, tak B); tj. po zavedení NSS bude ve výstrojní vyhlášce č. 407/2015 Sb. nahrazen pracovní stejnokroj II novým služebním stejnokrojem (tj. NSS). Nadále by tedy HZS ČR užívalo dva typy služebních stejnokrojů – PS I a „nově“ NSS; pro PS II bude pochopitelně stanovena doba vynositelnosti tak, jak je to běžné v případě, že dochází k ukončení užívání výstrojní součástky.Možnost dále užívat PS II ve variantě A jako ochranný prostředek nebude nijak dotčena, pouze se již nebude jednat o stejnokroj (výstrojní součástku); to mimo jiné znamená, že po zavedení NSS nebude na PS II, jako ochranném prostředku, již umístěno hodnostní označení. S pokračováním užívání PS II ve variantě B se do budoucna neuvažuje a užívání této varianty bude ukončeno uplynutím vynášecí doby.
 • vzhled, střih a celkové provedení respektuje stávající trendy v oblasti výstroje bezpečnostních sborů/služebních stejnokrojů, včetně jisté míry nadčasovosti (z důvodu předpokladu dlouhodobého užívání).
 • umožňuje celodenní nošení – provedení a materiálové složení musí být navrženo s ohledem na co nejlepší uživatelský komfort, snížení špinivosti, mačkavosti, zvýšenou oděruodolnost a co nejsnadnější údržbu (nevyžaduje žehlení).
 • barva tmavěmodrá; s ohledem na zajištění barevného souladu s ostatními výstrojními součástkami, zejména polokošilí s límečkem a PS I stanovená jednoznačným způsobem podle trichromatických souřadnic CieLab.
 • materiálové složení zaručující rozptyl elektrostatického náboje a pokud možno omezení šíření plamene. Tento požadavek byl formulován přesto, že u výstrojní součástky nejsou tyto vlastnosti nutné (a tedy by mohly být brány jako diskriminující pro některé z potenciálních dodavatelů), nicméně po zvážení byly mezi požadavky zařazeny. Důvodem byla jednak snaha NSS koncipovat z materiálu s vlastnostmi, které jsou pro hasiče typické, a jednak, že zejména požadavek na určitou míru omezení šíření plamene by měl zaručit vyšší kvalitu základního materiálu, neboť je předpoklad, že tohoto bude nejsnadněji dosaženo zapracováním alespoň určitého množství aramidových (meta­ aramidových) vláken, což se pozitivně projeví zejména v oblasti mechanické odolnosti materiálu jako celku.
 • vykazuje vysoký stupeň stálobarevnosti;
 • předpoklad minimálně dvouleté životnosti kalhot, tříleté životnosti blůzy a pětileté životnosti čepice.
 • na pravém rukávu blůzy je našita vyšívaná domovenka – 20 mm od ramenního švu a vyšívaný rukávový znak HZS ČR – 90 mm od ramenního švu; na levém rukávu je našit vyšívaný státní znak ČR – 90 mm od ramenního švu. Na vnější straně pravého předního dílu je našita mechová část suchého zipu určená k umístění hodnostního označení; na levé straně pak umístění služebního čísla (nebo jmenovky); na horní zádové části blůzy je umístěn nápis „HASIČI“ (reflexní potisk – samostatná písmena)
 • nápadné materiály případně jen v omezené míře.


Poté, co byly definovány základní požadavky na NSS, muselo být rozhodnuto, jakým způsobem k vlastnímu vývoji přistoupit. Jelikož od počátku bylo nutné se vyhnout možnému nařčení, že byl preferován některý z možných budoucích dodavatelů, rozhodli jsme se jít cestou spolupráce s akademickým sektorem. Když spolupráci při vyvzorování NSS odmítla z kapacitních důvodů Univerzita Tomáše Bati (atelier designu oděvu), ujala se tohoto úkolu Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci (Fakulta textilní TUL).

Průběh realizace
Fakulta textilní TUL k realizaci úkolu přistoupila postupnými kroky.

V prvé fázi provedla poměrně rozsáhlé šetření mezi příslušníky HZS ČR (např. HZS Libereckého kraje a MV­-generálním ředitelstvím HZS ČR), a to s cílem zjistit, co na stávajícím řešení PS II vyhovuje a v čem uživatelé očekávají od NSS zlepšení.

Pohled výtvarníka a člena realizačního teamu k NSS (Mgr. Art. Zuzana Veselá, Bc. Ondřej Ludín):

Když se zpětně podívám, do prvních poznámek nacházím tam slova jako „tradice, řád, hrdost a styl“. Výtvarné řešení NSS vychází z několika zdrojů inspirace. Jako designéři jsme dělali důkladné rešerše z dostupných historických i současných pramenů hasičských stejnokrojů. Hledali jsme v české i československé historii a také současnosti. Zajímalo nás řešení a zpracování stejnokrojů a pracovních oděvů u zahraničních sborů a celkový vzhled hasičských pracovních uniforem ve světě. Inspirovali jsme se z hodnot a řádové příslušnosti prvorepublikových hasičů. Výtvarně byla přenesena do současnosti jednoduchá, postavě přirozená silueta z uniforem prvorepublikových hasičů. Naproti ní stojí vysloužilá PS II, která je tvarem „nabubřelá“ a nepřirozeně deformuje postavu. Silueta NSS, tak reflektuje požadavky na současný moderní oděv se střihovým řešením přirozené linie ramen, pasu a boků v lidských proporcích. Oděvy jsou spolu tvarem v harmonii se siluetou pánskou, tak i dámskou. Střihové řešení oděvů je na tzv. polopřiléhavou siluetu. Ta zaručuje volnost přirozeného pohybu a celkovou dobrou ergonomii. Řád a hrdost se nám výtvarně pojila s přímým držením těla. Hrudník je symetricky řešený pro umístění jmenovky a označení hodností. Také příslušnost k jednotce HZS ČR na rukávech je vizuálně koncipovaná symetricky. Proto jsme i oděvy na jejich povrchu řešili symetricky. Blůza i kalhoty jsou díky tomu vyvážené a lépe se bude stupňovat střih do požadovaných velikostí. Kapsy a švy jsou navrženy vždy zrcadlově a do páru, jak na blůze, tak na kalhotách.

Futuristická vize - Dalším inspiračním zdrojem byl nadčasový pohled na pánskou uniformu v módním minimalistickém řešení. Outdoorové sportovní oděvy nás inspirovaly pro svou střihovou a tvarovou funkčnost. Materiály (tkaniny, pleteniny, galatenterie) a jejich možnosti, je kapitola sama pro sebe. Zejména nadčasové způsoby zapínání, různorodé drobné galanterní doplňky či „vychytávky“, které mohly udělat z NSS hypermoderní uniformu. Pátrali jsme v nejnovějších trendech průmyslově vyráběných prvků a materiálů. Nejprve zcela volně, dělali jsme si sbírku všeho, co nás zaujalo. Následně s ohledem na nastavené parametry zadavatelem jsme je třídili skupin různého použití. Na zahraničních veletrzích jsme si ověřili, že vývoj těchto komponentů a materiálů jde každý půl rok velmi dopředu. S tímto vědomím, jsme se snažili navrhnout kompaktní celek, který bude výtvarně čistý a navržený pro snadné aplikování prvků, které teprve přijdou – i v budoucnosti.

Základní forma oděvu, střihové řešení je tak nadčasové. Například od bočních dílů, by bylo možné vkládat takové druhy pleteniny s „bistretch“ efektem, jaké dnes vidíme na výrobcích, co jsou pleteny v jednom kuse. Je jen otázka času kdy, bude možné takovéto pleteniny sehnat i v materiálovém složení vhodném pro NSS za dostupnou cenu.

Pilotní vzorky jsou nyní zhotoveny výtvarným konservativním způsobem. Použité galanterní komponenty na vzorcích jsou takové, které aktuálně na našem maloobchodním a velkoobchodním trhu v ČR nalezneme, jsou funkční a cenově dostupné. Prototypy jsou tak realizovány z dostupných zdrojů v rámci EU. I přesto se výsledná forma pilotních vzorků podařila zhotovit v čistém a stylovém zpracování. Například nové blokové zapínání, by mohlo v budoucnu nahradit stuhové uzávěry (suché zipy). Tyto zapínací komponenty zatím vyrábí pouze v Japonsku a z hořlavých materiálů. Třeba by se našel evropský výrobce, co by vyvinul vhodnou variantu pro NSS i v EU.

Konečné výtvarné a konstrukční řešení oděvů, se může zdát vysoce konzervativní, ale díky takovémuto řešení může NSS sloužit, jak dnes tak i do budoucna. Nyní je třeba ověřit funkčnost navržených oděvů přímo v praxi. Pro nás jako výtvarníky, bude důležité vyslechnout si zpětnou vazbu od HZS ČR po nějaké době. Budeme schopni tak doladit uniformy i po stránce každodenní funkčnosti do všech detailů. A to zejména v množství, uložení a hloubce kapes, délce a šířce jednotlivých částí oděvů. Po určité době je nutné se opět sejít a vyhodnotit jednotlivé detaily, než by se celkově „přešatilo
“.

Na základě výstupů z tohoto šetření připravila Fakulta textilní TUL kresebné návrhy NSS, které v lednu 2019 představila generálnímu řediteli HZS ČR. Genpor. Ing. Drahoslav Ryba na jejich podkladě odsouhlasil pokračování vývoje navrženým směrem. Současně bylo rozhodnuto o tom, že NSS, na rozdíl od PS II, nebude koncipován ve variantě „unisex“, ale v samostatných variantách pro muže a ženy, což ve střihu umožní lépe postihnout rozdíly ve fyziognomii a bude lépe odpovídat požadavku na zvýšení reprezentativnosti NSS ve srovnání se stávající PS II.

Má­ li být stručně popsán koncept předložený a následně rozpracovaný Fakultou textilní TUL, pak návrh nového NSS reflektuje současné požadavky na služební stejnokroj bezpečnostního sboru, avšak současně obsahuje prvky odkazující na historické tradice. Fakulta textilní TUL si jako jeden z cílů při zpracování NSS vytyčila celkové vyřešení siluety tak, aby stejnokroj postavu nikde „nerozšiřoval“ (ve výsledku proto jde o jednoduchou polopřiléhavou silue­tu se štíhlou linií vypasovaného oděvu zdůrazňující linii ramena – hruď – pas), avšak současně, aby byl výsledný návrh ergonomicky přívětivý, funkční, pohodlný a vzhledově reprezentativní. V důsledku tohoto je blůza tvarovaná projmutím v pase a švem na středu zadního dílu (blůza je též delší než u stávající PS II, což zajišťuje krytí zad i v případě pohybu), kalhoty jsou anatomicky tvarované, s členěným sedlem na zadních dílech a vloženým rozkrokovým klínem (pro usnadnění pohybu).

Dalším cílem Fakulty textilní TUL bylo NSS navrhnout tak, aby disponoval dostatečným množstvím odkládacích prostorů (kapes), řešených však tak, aby v nich uložené předměty netvořily nevzhledné „boule“. Na tomto místě lze zmínit, že právě požadavek na zvýšený počet kapes byl jedním z výstupů šetření, které Fakulta textilní TUL dělala mezi příslušníky HZS ČR; je možné konstatovat, že tento požadavek se Fakultě textilní TUL podařilo naplnit více než dobře, neboť v současné maximalistické varian­tě návrh NSS disponuje celkem 14 odkládacími prostory (kapsami), z toho je takřka polovina skryta uvnitř blůzy.

Vlastní konstrukční řešení NSS by mělo zaručovat, že jeho provedení je natolik nadčasové a schopné budoucích úprav, zejména pokud jde o Grafický návrh pokrývky hlavy ("kšiltovka")Grafický návrh pokrývky hlavy ("kšiltovka")případné využití nových typů materiálů či nových technologií oděvního zpracování tak, aby nosná výtvarná idea, silueta a linie nebyly narušeny, což by mělo vést k možnosti NSS v budoucnu upgradovat bez nutnosti zásahu do vnějšího vzhledu, a tedy by měla být zajištěna jeho dlouhodobá udržitelnost.

Pro úplnost je třeba dodat, že součástí kompletu NSS je mimo blůzy a kalhot s opaskem i „sportovní“ kšiltovka (obdobně, jako je tomu u PS II), nicméně předpokládá se, že spolu s NSS bude možné nosit i lodičku.

Ve druhé fázi Fakulta textilní TUL realizovala průzkum trhu dostupných tkanin. S ohledem na nutnost zabezpečit, aby pracovní stejnokroj vyhovoval celoročnímu nošení, zajistil fyziologický a tepelný komfort a vyhověl všem kvalitativním standardům daným legislativou, bylo nutné provést optimalizaci výběru základní tkaniny. Náš požadavek na materiálové složení zaručující rozptyl elektrostatického náboje, omezené šíření plamene a současně komfortní vlastnosti základního materiálu NSS se totiž ukazoval jako spíše nereálný, nebo při zajištění všech kvalitativních ukazatelů ve vysokém standardu jako velmi drahý. Z těchto důvodů byly po vzájemné dohodě upřednostněny požadavky související s uživatelským komfortem, a to již i s ohledem na zmíněnou skutečnost, že NSS je do budoucna uvažován jako čistě výstrojní součástka.

Další fázi již představovalo vlastní zpracování referenčních vzorků, a to jak v pánské, tak dámské variantě, včetně návrhu technické („výrobní“) dokumentace. Tyto vzorky byly Fakultou textilní TUL představeny vrcholným vedoucím funkcionářům HZS ČR na poradě generálního ředitele HZS ČR s řediteli HZS krajů, která se konala dne 25. června 2019. Je třeba říci, že předložené referenční vzorky nejenže plně respektují směr daný odsouhlasenými grafickými návrhy, ale po jejich bližším prozkoumání lze jednoznačně prohlásit, že Fakulta textilní TUL splnila dané zadání nad očekávání dobře. Jediné, co na těchto referenčních vzorcích prozatím chybí, je reflexní nápis „HASIČI“ na zadní straně blůzy, k čemuž došlo po vzájemné dohodě v důsledku zkrácení času, který měla Fakulta textilní TUL na dohotovení vzorků.

Velkým, avšak pozitivním, překvapením bylo sdělení Fakulty textilní TUL, že se jí nakonec podařilo v rámci EU nalézt výrobce tkanin, který má v nabídce tkaniny plnící požadavek na materiálové složení zaručující rozptyl elektrostatického náboje, omezené šíření plamene, a to při současném zachování dostatečně komfortních vlastností základního materiálu jako takového. Prokázalo se tak, že tkanina s požadovanými vlastnostmi je na trhu, je tedy vyrobitelná, a tento požadavek tak může být ze zmíněných důvodů zachován.

Shrnutí
Shrneme­ li stávající stav vývoje NSS, tak jsou k dispozici referenční vzorky (jak v pánské, tak dámské variantě), je k dispozici technická specifikace umožňující výrobu NSS, a je tedy možné zahájit přípravu vyhlášení veřejné zakázky na ověřovací sérii NSS, přičemž na rok 2020 jsou již předběžně vyčleněny finanční prostředky na krytí této zakázky.

Aktuálně se pracuje na průmyslově­ právní ochraně NSS (průmyslový vzor) tak, aby tento stejnokroj mohl být legálně vyráběn (a uváděn na trh) výlučně pro potřeby HZS ČR. Zde je možné též uvést, že mezi důvody, proč bylo rozhodnuto o zahájení prací o směřování k novému stejnokroji (NSS), mimo zmíněné potřeby odstranění nedostatečnosti v oblasti stejnokrojů, byla a je snaha zajistit, že tento stejnokroj bude užíván výlučně příslušníky HZS ČR. Jinými slovy, na rozdíl od plošně rozšířené PS II u dobrovolných hasičů, není k takovému rozšíření NSS určen.

Ve věci NSS se předpokládá zhruba následující další postup. Jakmile to bude možné, vzhledem k termínům vyplývajících z potřeby NSS chránit formou průmyslového vzoru, bude připravena a vyhlášena veřejná zakázka na ověřovací sérii NSS, a to podle parametrů navržených Fakultou textilní TUL zpracovanou technickou specifikací a existujících referenčních vzorků.

V rámci ověřovací série se předběžně předpokládá pořídit okolo 300 kompletů; pokud se vše podaří, tj. nebudou komplikace v průběhu veřejné zakázky, kvalita dodávky (bude ověřována autorizovanou zkušebnou) bude odpovídat stanoveným požadavkům (mj. z hlediska požadavků na vypracování je NSS výrazně složitější než stávající PS II), mohla by být ověřovací série NSS naskladněna ve druhé polovině roku 2020.

S ohledem na předpokládaný rok, kdy proběhnou zkoušky NSS, se pro tento nový stejnokroj v současné době používá pracovní název „Stejnokroj HZS vz. 2020“.

Jestliže na základě ověřovací série bude vyhodnocena stávající podoba NSS jako vyhovující a nebude třeba řešit úpravy a změny Fakultou textilní TUL v navrženém provedení (např. zmíněný maximalistický počet kapes), pak je cílem zavedení NSS do výstroje nejspíše na přelomu let 2021/2022. Pokud by se někomu tento čas zdál jako příliš vzdálený, nezbývá než konstatovat, že zavedení NSS bude spojeno nejen s nutností změny výstrojní vyhlášky, ale především bude spojeno se značnými finančními nároky, neboť tímto novým služebním stejnokrojem budou vybaveni všichni příslušníci HZS ČR. Při zavedení NSS je cílem, aby při prvotním vystrojení byl komplet NSS pokud možno vydáván vždy v podobě blůza + dvoje kalhoty + opasek + kšiltovka. Filozofie „dvoje kalhoty při prvním vystrojení“ vychází z faktu, že kalhoty budou nejvíce užívanou částí NSS a tato skutečnost by měla být, pokud to bude ve finančních možnostech rozpočtu HZS ČR, zohledněna.

V souhrnu tak lze vyslovit přesvědčení, že byť do cíle, kterým je zavedení NSS do užívání ještě daleko, nastoupená cesta se zdá mít dobrý směr.

Zdroje
Materiály Fakulty textilní TUL:
„Pracovní stejnokroj hasičského záchranného sboru ČR nové generace – PS II NG (pracovní stejnokroj), Výtvarný a kresebný návrh s prokreslenými detaily a Pilotní vzorky (etapa 3)“ ze dne 20. června 2019
„Základní podklady pro zpracování zadávací dokumentace – pracovní stejnokroj hasičského záchranného sboru ČR nové generace – PS II NG (důvodová zpráva – etapa 2)“ ze dne 20. června 2019plk. Mgr. Martin KUČERA, MBA, MV­-generální ředitelství HZS ČR, Fakulta textilní TUL, autoři obrázků Mgr. Art. Zuzana VESELÁ, Bc. Ondřej LUDÍN, autor foto plk. Mgr. Martin ŠOLC

vytisknout  e-mailem