Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVIII ČÍSLO 1/2019

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA analyzujeme zásah u požáru tavicí pece ve slévárně. Dále se dozvíte výstupy z realizovaného výzkumného projektu TÚPO zabývajícího se barevnou úpravou zásahového požárního automobilu. Současně rozebíráme problematiku zvláštních příplatků u HZS ČR. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM představíme novou typovou činnost složek IZS při společném zásahu u mimořádné události. Poznatky a zkušenosti z průběhu vývoje a možného použití bezpilotních prostředků u hasičů. V rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ vás seznámíme s přístrojem pro dokumentaci a digitalizaci míst požáru. V INFORMACÍCH máme pro vás rozhovor o obecně prospěšné společnosti Popálky. Poděkování za záchranu obdrželi hasiči ve Varnsdorfu, a to od zachráněné dívky při její návštěvě na stanici. V přílohách časopisu najdete výběr veletrhů a výstav pořádaných u nás i v zahraničí a také kalendář hlavních sportovních soutěží pro rok 2019. 

V období od 1. února 2017 do 31. ledna 2018 byl v rámci bezpečnostního výzkumu realizován výzkumný projekt VH20172018020 s názvem „Barevná úprava zásahového požárního automobilu“. Jeho předmětem bylo stanovit optimální uspořádání jednotné barevné úpravy pro zásahové požární automobily (ZPA) tak, aby při uplatnění práva přednostní jízdy v rámci operačního řízení byla zajištěna optimální bezpečnost jeho osádky a ostatních účastníků provozu na pozemních komunikacích. Současně navržená barevná úprava nesmí nadbytečně odvádět pozornost ostatních účastníků silničního provozu, a to ani při jízdě bez uplatnění práva přednostní jízdy. Do projektu byl zapojen Technický ústav požární ochrany (TÚPO) v Praze, Centrum dopravního výzkumu (CDV) Brno jako koordinátor projektu a společnost SYNPO Pardubice, která se zabývá vývojem barev.

Obr. 1 Aplikace jasového analyzátoru na ZPA - noc [2]Obr. 1 Aplikace jasového analyzátoru na ZPA - noc [2]
Předmět projektu
Výzkumný projekt zahrnoval čtyři oblasti:

 • První oblast se zaměřila na zvláštní výstražné zařízení. Řešení této oblasti spočívalo ve vyhodnocení technických a legislativních podmínek pro přednostní jízdu ZPA za použití zvláštního výstražného zařízení (ZVZ). Tato oblast se zaměřovala na to, zda světelná část ZVZ modré barvy je pro bezpečnou přednostní jízdu dostatečná a jaká existují rizika z oslnění řidičů dalších ZPA jedoucích v koloně.
 • Druhou oblastí bylo hodnocení retro­ reflexního značení reagujícího na cizí zdroj světla. Jednalo se především o nápadné značení podle předpisu EHK č. 48, a to o dostatečnost jeho aplikace po stranách a na zádi karosérie ZPA.
 • Třetí oblast tvořila skupina bílých zvýrazňujících prvků, kontrastujících s barevným provedením karosérie ZPA. Ověření bylo zaměřeno na velikost bílého vodorovného pruhu k velikosti červené plochy, na účelnost bílého předního nárazníku u ZPA a možnost rozšíření bílé plochy formou částečně bílé masky na přední straně kabiny osádky.
 • Čtvrtá oblast byla soustředěna na parametry červené barevné úpravy karosérie ZPA. Šlo především o posouzení používaných odstínů červené barvy, a to jednak s ohledem na tradici a evropské zvyklosti a jednak na četnost výroby ZPA v odstínu RAL 3024. Hodnotila se efektivita barev s fluorescenčním efektem na barevné úpravě stříkané tekutou barvou a s nalepenou folií. Byly definovány odlišnosti mezi technologií nanášení tekutých stříkaných barev a nalepovacích folií na karosérii ZPA. Dalším výsledkem bylo stanovení konkrétních technických požadavků na barevnou úpravu ZPA technologií stříkané tekuté barvy a stanovení jednoho základního odstínu a případně jednoho speciálního odstínu červené barvy. V rámci technických listů byly definovány konkrétní parametry nově navržených barev.
   

   Obr. 2 Výchozí stav [2]

  Obr. 3 Preferovaná varianta barevné kombinace [2]

Poznatky z projektu
Zvláštní výstražné zařízení [1]
Touto oblastí se zabýval převážně TÚPO ve spolupráci s CDV. Prvním krokem bylo vyhodnocení technických a legislativních podmínek pro přednostní jízdu ZPA za použití zvláštního výstražného zařízení a vyhodnocení dostatečnosti modrého výstražného světla pro bezpečnou přednostní jízdu. Dále byly v této souvislosti dopisem dotázány ústřední orgány požární ochrany v devíti evropských zemích, a to na Slovensku, v Polsku, Německu, Rakousku, Rusku, Maďarsku, ve Francii, v Itálii a Velké Británii. Předmětem dopisu byly jak dotazy k barvě světelné části ZVZ, tak i k celkovému barevnému provedení ZPA. Na základě vyhodnocení dotazníkového šetření lze konstatovat, že stávající modré světlo je považováno za dostačující a je až na drobné výjimky široce používáno v dotazovaných zemích.
Naproti tomu na základě poznatků získaných z rešerší zahraničních, ale i tuzemských studií se jeví kombinace modrého a červeného světla jako o něco vhodnější. Důvody tohoto tvrzení spočívají:

 • ve změně fyziologie oka ve dne (vnímání pomocí čípků) a v noci (vnímání pomocí tyčinek). Toto má za následek změnu citlivosti oka na některé barvy podle různých světelných poměrů v průběhu dne,
 • v lepší viditelnosti červeného světla za zhoršených klimatických podmínek (sněžení, mlha, hustý déšť apod.),
 • v barvosleposti řidičů. Velmi malé procento řidičů je částečně barvoslepých, a mohou mít tak zhoršené vnímání modré barvy.

Kombinace modré a červené barvy světelné části ZVZ zvýší viditelnost ZPA, a tím zvýší i nejen jejich bezpečnost, ale také bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu.

Vídeňská úmluva o silničním provozu v současné době již nebrání zavedení jiné barvy, ani červené, pro světelnou část zvláštního výstražného zařízení v rámci národního práva. Na základě výše uvedeného a vzhledem k tomu, že dosud nebyl žádnou složkou IZS v rámci legislativního procesu uplatněn návrh na změnu barvy nebo na utvoření barevné kombinace pro světelnou část zvláštního výstražného zařízení, Hasičský záchranný sbor ČR vyvinul následující legislativní aktivitu. Ve spolupráci s Policií ČR a Asociací zdravotnických záchranných služeb byl vypracován a předložen pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích v rámci sněmovního tisku č. 51. Tento pozměňovací návrh byl schválen Senátem ČR 15. srpna 2018 s účinností od 1. října 2018.

Pro případ zásahu zejména v noci bylo výzkumem doporučeno zavedení dvou rozdílných světelných intenzit ZVZ, a to vyšší intenzity pro použití ve dne a nižší pro použití v noci, aby bylo omezeno riziko oslnění řidičů dalších ZPA jedoucích v koloně a také ostatních účastníků silničního provozu.

Retro­ reflexní značení [2]
V oblasti retro­ reflexního značení se můžeme setkat s mnoha variantami retro­ reflexních provedení (od liniového značení až po tzv. chevrony). Protože je tato oblast velmi široká a protože doba trvání projektu byla pouze jeden rok z důvodu co nejrychlejší implementace výsledků do praxe, byl projekt v této oblasti omezen na:

 • porovnání bílého a žlutého liniového značení po stranách ZPA,
 • porovnání červeného a žlutého obrysového značení na zádi karosérie ZPA,
 • vhodnost zvětšení po stranách karosérie a na zádi ZPA a
 • potřebu vytvoření nové retro­ reflexní plochy na přední straně ZPA.

Oblastí retro­ reflexního značení se prakticky kompletně zabývalo CDV Brno. Pro porovnání značení na stranách a zádi karosérie bylo využito jasového analyzátoru LDA – LumiDISP – ten umožňuje vyhodnotit hodnotu jasu ve vyznačených oblastech. Ukázka aplikace jasového analyzátoru je uvedena na obr. 1.

Měřením CDV bylo zjištěno, že:

 • bílé retro­ reflexní obrysové značení na bocích ZPA má vyšší průměrný jas než žluté konturové retro­ reflexní značení,
 • žluté retro­ reflexní značení na zádi ZPA dosahuje vyššího jasu než červené retro­ reflexní značení.

Ze závěrů CDV vyplývá, že pro potřeby označování boků a zadní části karosérie ZPA je vhodné obrysové (konturové) značení po obvodu karosérie. Při simulaci stárnutí nedocházelo k poklesu účinnosti a funkčnosti testovaných retro­ reflexních pásek ani k zhoršení jejich přilnavosti (funkčnost a stabilita byla hodnocena společností SYNPO).

Pro posouzení vhodnosti zvětšení retro­ reflexní plochy po stranách a na zádi karosérie a pro potřebu vytvoření nové retro­ reflexní plochy na přední straně ZPA byla vypracována rešerše.

Na základě této rešerše barevného provedení vozidel a relevantních výzkumných studií nebylo jednoznačně identifikováno optimální barevné provedení, a ani neexistují výzkumy, jejichž závěry jsou jednoznačně přijímány. S ohledem na absenci jednotné barevné úpravy se CDV přiklonilo k variantě, že není zásadně nutné retro­ reflexní plochy na stranách karosérie a na zádi ZPA zvětšovat či zavádět nové.

Skupina bílých zvýrazňujících prvků [2]
Touto oblastí se rovněž zabývalo CDV. Pro posouzení zvýrazňujících prvků bylo provedeno dotazníkové šetření, ve kterém se hodnotilo, jaká výška bílého pruhu, barva předního nárazníku a přední masky by se zdála hodnotící veřejnosti vhodná pro ZPA. Byla jim předložena jak fotografie výchozího stavu na obr. 2, tak i další digitálně upravené fotografie. Vznikly tak kombinace bílého a červeného předního nárazníku s bílou přední maskou a bílým vodorovným bočním pruhem různé výšky (100 % bez stříbrošedého doplňku, 123 %, 166 % a 57 %).

Veřejnost jednoznačně preferovala u ZPA vyšší boční vodorovný bílý pruh, bílý nárazník a částečně bílou čelní masku karoserie. Nejvíce preferovaná kombinace je na obr. 3.

Respondenti považovali bílou za vhodný doplněk k červené. Přitom preferovali její výraznější zastoupení tak, aby bílá již tvořila na povrchu vozidla plochu. Na druhou stranu ovšem z každého pohledu má být červená vůči bíle více zastoupena – má zůstat dominantní barvou. Kombinace červené a bílé barvy dobře zvýrazňuje ZPA, kdy červené plochy jsou v krajině málo zastoupené a bílá je vůči použité červené kontrastní. Zatímco nákladní automobily s červenou karoserií jsou na silnicích celkem obvyklé, kombinace s bílou (zejména bílým pruhem) již obvyklá není, a proto zůstává typická především pro ZPA.

Parametry červené barevné úpravy karosérie ZPA
Zaměření výzkumu na parametry červené barevné úpravy bylo velmi široké. Na této oblasti velmi úzce spolupracovaly všechny tři organizace.


             Obr. 4 RAL 3000 a RAL 3024 podle vzorníku RAL Classic [1]


Nejprve byly osloveny ústřední orgány požární ochrany ve vybraných evropských zemích s dotazy souvisejícími s barevnou úpravou zásahových požárních automobilů v jejich zemích. Odpovědi jsme obdrželi ze Slovenska, Polska a Maďarska a částečně i z Francie, ze které nám poslali pouze technickou normu týkající se barevného značení. Protože se v jednotlivých zemích liší přístup těchto orgánů k problematice výroby a provozu ZPA, lišily se i odpovědi na naše otázky. Můžeme však konstatovat, že například červená barva s odstínem RAL 3024 se u jednotek požární ochrany v těchto zemích pro požární techniku užívá spíše výjimečně. [1]

Všechny ZPA používané v České republice jsou červené barvy. Přestože se v České republice v dřívějším období používala i jiná než červená barva, je v současné době již červená barva barvou tradiční a pevně spjata s hasičskými vozidly. Mezi nejčastější barevné odstíny používané na ZPA patří odstín RAL 3000 „ohnivě červená“ a odstín RAL 3024 „luminiscenční červená“, porovnání obou barev je na obr. 4. [1]
Z tohoto důvodu byly dále porovnány odstíny RAL 3000 a RAL 3024 z hlediska:

 • ceny,
 • stability barvy,
 • viditelnosti.

Cena [1, 3]
Cena stříkaných barev je odvislá od typu odstínu RAL. Přestože je základní technologie nanesení barev pro oba odstíny stejná, zásadní rozdíl spočívá v počtu nanesených vrstev. Zatímco u odstínu RAL 3000 jsou na tzv. plnič, tedy na základní nástřik, naneseny podle kryvosti dvě až tři vrstvy vrchního krycího nátěru, u odstínu RAL 3024 jsou na plnič aplikovány nejprve dvě až tři vrstvy bílé barvy a nejméně tři vrstvy červené barvy, poté s ohledem na nižší stabilitu odstínu proti UV záření jsou aplikovány zpravidla další dvě vrstvy ochranného laku. Současně se ukázalo, že při porovnání stříkané barvy s odstínem RAL 3000 a stříkané barvy s odstínem RAL 3024 je cena barevné úpravy například u běžného provedení CAS 20 o přibližně 40 000 Kč vyšší u odstínu RAL 3024. Ještě vyšší finanční náklad představuje použití folie s odstínem RAL 3024, kdy se cenový rozdíl zhruba zdvojnásobí. Velkou slabinou odstínu RAL 3024 je také problematická opravitelnost poškozené části karosérie, kdy je nutné obnovit nástřik zpravidla na výrazně větší ploše karosérie, než která byla poškozena.

Stabilita barev [1, 3]
Pro hodnocení stability barev bylo použito spektrofotometrie. Tato metoda umožňuje stanovit souřadnice v barevném prostoru u standardu a hodnoceného vzorku a následně vypočítat jejich odchylku ΔE. Byla provedena jak simulace stárnutí odstínů v prostředí QUV komory (realizovalo SYNPO) s následným měřením odchylky ΔE, tak měření odchylky ΔE u odstínů RAL 3000 a RAL 3024 v závislosti na čase u širokého reprezentativního výběru cisternových automobilových stříkaček ve stáří jednoho až osmi roků (realizovalo TÚPO).

Simulace stárnutí odstínů v prostředí QUV komory prokázala, že fluorescenční odstín červené barvy RAL 3024 je výrazně nestabilní. Jeho samotná degradace nastává ihned po vystavení v reálném prostředí vlivem slunečního svitu a má exponenciální charakter. Již po půl roce užívání je možné pozorovat viditelnou odstínovou změnu na exponovaných místech karosérie. Tato změna je způsobena degradací fluorescenční látky, a s tím dochází k poklesu samotné fluorescence. Jde o snížení celkového činitele odrazu o cca 50 % oproti původní hodnotě. Po přibližně 2 až 3 letech užívání se fluorescenční efekt ztrácí zcela.

Pro měření velikosti změny odstínu RAL 3000 a RAL 3024 v závislosti na čase u cisternových automobilových stříkaček bylo vybráno 32 ZPA v odstínu RAL 3000 a stejný počet v odstínu RAL 3024. Měření se provádělo ve třech různých místech karosérie, na boku v oblasti předních dveří, vepředu na masce a na zádi účelové nástavby. V každé této oblasti byla provedena tři dílčí měření, takže celkem bylo u každého ZPA provedeno devět měření. Ze tří dílčích měření z každé oblasti karosérie byla stanovena jediná zprůměrovaná hodnota pro změnu odstínu ΔE.
Měření jednoznačně prokázala výrazně nižší stabilitu odstínu RAL 3024 v porovnání s odstínem RAL 3000. Potvrdilo se, že ZPA stříkané barvou s odstínem RAL 3000 mají podstatně větší barevnou stálost než ZPA s odstínem RAL 3024. Obdobná zjištění se prokázala i na karosériích opatřených fóliemi, i v tomto případě měly ZPA s odstínem RAL 3000 vyšší barevnou stálost. Dalším zjištěním byla skutečnost, že se vyskytuje odstínová různost mezi různými výrobci polepových fólií, a to jak u odstínu RAL 3000, tak i u odstínu RAL 3024.

Viditelnost barvy [2]
Tuto část projektu řešilo CDV. Obdobně jako v případě retro­ reflexního značení bylo i zde využito jasového analyzátoru LDA – LumiDISP, který umožňuje vyhodnotit hodnotu jasu ve vyznačených oblastech karosérie. Porovnáním průměrných hodnot obou odstínů na třech různých ZPA bylo zjištěno, že barva RAL 3024 má za denního světla výrazně vyšší průměrný jas než barva RAL 3000. I za tmy při umělém osvětlení má barva RAL 3024 vyšší průměrný jas než barva RAL 3000, ale rozdíl je malý a pro lidské oko téměř neznatelný. Toto porovnání je platné pouze pro hodnocenou část na karosérii.

Za tmy mají význam zejména retro­ reflexní prvky, které svým jasem několikanásobně přesahují jas jakéhokoli barevného provedení.

Obr. 5 Barevná úprava ZPA stříkanou barvou OS 3117 (kabina) a OS 9117 (nárazník)Obr. 5 Barevná úprava ZPA stříkanou barvou OS 3117 (kabina) a OS 9117 (nárazník)
Nový odstín červené barvy – OS 3117 [2, 3]
Protože odstín RAL 3000 prokázal své přednosti v ceně a barevné stabilitě, a naopak odstín RAL 3024 své přednosti v lepší viditelnosti, bylo v rámci projektu jedním z cílů nalezení nového odstínu, který by kombinoval předností jak odstínu RAL 3000, tak RAL 3024. Díky tomu byla vyvinuta červená barva pro automobilový průmysl se standardním pigmentem v odstínu OS 3117 pod pracovním názvem „hasič“. Tato nová červená barva je stálostí odstínu a ekonomickými náklady srovnatelná s odstínem RAL 3000, je však výrazně jasnější. Podstatná je její odstínová stabilita, neboť například při požadavku na šestnáctiletou životnost nové CAS tento odstín splňuje jeden z požadavků zadavatele, a to je stabilita odstínu po dobu nejméně osmi let. Současně byla vyvinuta bílá barva pro automobilový průmysl s odstínem OS 9118, která je zářivější oproti dosud používanému odstínu RAL 9003 a v kombinaci s novou červenou barvou zlepšuje viditelnost ZPA za průměrné viditelnosti.

Na pracovišti CDV byla provedena celá řada experimentů, při kterých byly odstíny RAL 3000, RAL 3024 a OS 3117 podrobeny zkouškám k ověření viditelnosti zejména za různých světelných podmínek. Byly například podrobně vyhodnoceny prostřednictvím dotazníkového šetření na preferenci barevného provedení celého ZPA, kdy odstín OS 3117 byl považován za nejvhodnější a současně za nejhezčí v porovnání se zbylými odstíny.

Závěr
Realizací projektu byly získány objektivní podklady potřebné k zavedení takových opatření, která povedou ke zvýšení bezpečnosti a účinnosti jednotek požární ochrany při zásahové činnosti, k vyšší bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ale především k výraznějšímu vnímání vozidel s právem přednostní jízdy.

Výsledky mohou být použity jako podklad pro legislativní aktivity v oblasti barevné úpravy ZPA, případně k vytvoření návrhu průmyslového vzoru pro jednotné barevné provedení ZPA.

Literatura
[1] SUCHÝ O., Dílčí výzkumná zpráva s výsledky řešení – Výzkumný projekt „Barevná úprava zásahového požárního automobilu“, MV-GŘ HZS ČR Technický ústav požární ochrany, Praha, 2017
[2] CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, Barevná úprava zásahového požárního automobilu – Dílčí zpráva o řešení projektu, Centrum dopravního výzkumu, Brno, 2018
[3] HOLUŠA R., Barevná úprava zásahového požárního automobilu – Dílčí zpráva o řešení projektu, Synpo a.s., Pardubice, 2017


Ing. Jaroslav MADĚRA, plk. Ing. Ondřej SUCHÝ, Ph.D., TÚPO, foto archiv TÚPO

vytisknout  e-mailem