Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVIII ČÍSLO 1/2019

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA analyzujeme zásah u požáru tavicí pece ve slévárně. Dále se dozvíte výstupy z realizovaného výzkumného projektu TÚPO zabývajícího se barevnou úpravou zásahového požárního automobilu. Současně rozebíráme problematiku zvláštních příplatků u HZS ČR. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM představíme novou typovou činnost složek IZS při společném zásahu u mimořádné události. Poznatky a zkušenosti z průběhu vývoje a možného použití bezpilotních prostředků u hasičů. V rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ vás seznámíme s přístrojem pro dokumentaci a digitalizaci míst požáru. V INFORMACÍCH máme pro vás rozhovor o obecně prospěšné společnosti Popálky. Poděkování za záchranu obdrželi hasiči ve Varnsdorfu, a to od zachráněné dívky při její návštěvě na stanici. V přílohách časopisu najdete výběr veletrhů a výstav pořádaných u nás i v zahraničí a také kalendář hlavních sportovních soutěží pro rok 2019. 

Zvláštní příplatek je složkou příjmu [§ 113 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů („zákon č. 361/2003 Sb.“)]. Specifikace tohoto příplatku je obsažena v § 120 zákona č. 361/2003 Sb.: „Příslušník, který vykonává službu spojenou s ochranou zájmů státu, při nichž může dojít k ohrožení jeho života nebo zdraví, popřípadě k jiným závažným rizikům, nebo službu s mimořádnou psychickou zátěží“. Zvláštní příplatek tak nelze zaměňovat za v praxi často používaný pojem „rizikový příplatek“ (slangový pojem vycházející z předešlé právní úpravy). Podrobnější specifikace je uvedena v příloze č. 1 k zákonu č. 361/2003 Sb.: „Charakteristiky tarifních tříd příslušníků bezpečnostních sborů“. Vzhledem k postupu doby a vývoji právní úpravy zvláštní příplatek není a ani nemůže být koncipován právě pouze jako dříve využívaný pojem „rizikový příplatek“, jde o pojem se širším aplikačním dopadem. Již totiž není možné vnímat riziko jen jako činnost příslušníka přímo u zásahu, ale je nutné zohlednit i riziko psychického charakteru, či stresové riziko. Např. v některých bezpečnostních sborech jsou služební funkcionáři zařazeni v I. skupině zvláštního příplatku, a to právě z důvodu psychického rizika výkonu jejich služby.

Nastavení u HZS ČR
Systém zvláštních příplatků u HZS ČR od roku 2007, po specifikaci zejména v roce 2014, je nastaven pro I. skupinu následovně:
a) výkon služby v rámci mezinárodní záchranné operace,
b) výkon služby na služebním místě potápěč III. stupně, instruktor potápění, letecký záchranář anebo lezec-instruktor pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou,
c) výkon služby s používáním výbušnin nebo výbušných předmětů v souvislosti se zajišťováním bezpečnosti osob a ochrany majetku s odpovídající odbornou způsobilostí podle zvláštního právního předpisu,
d) výkon služby v jednotce hasičského záchranného sboru kraje (HZS kraje), jednotce Ministerstva vnitra­ generálního ředitelství HZS ČR, jednotce Školního a výcvikového zařízení HZS ČR, jednotce Střední odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany a v rotě Záchranného útvaru HZS ČR s předurčením pro provádění záchranných a likvidačních prací při požáru nebo jiné mimořádné události na místě zásahu; to neplatí pro příslušníka HZS ČR zařazeného v 1. nebo 2. tarifní třídě a příslušníka se stanovenou zdravotní klasifikací „C“- schopen s omezením.

Do II. skupiny jsou zařazeni ostatní příslušníci HZS ČR, odstupňovaně
a) příslušníci s nerovnoměrně rozvrženou dobou služby v tarifní třídě 4. až 8., zařazeni na operačním a informačním středisku
b) a další příslušníci zařazení v denním výkonu služby.

Jde o odstupňování zvláštního příplatku do konce roku 2018 podle pokynu generálního ředitele HZS ČR od částky 2 200 Kč pro výkon služby v denním výkonu režimu služby, částku 3 600 Kč pro výkon služby v jednotce požární ochrany až po výkon služby v mezinárodní operaci 6 000 Kč.

V rámci HZS ČR při směnném výkonu služby (rozvržení výkonu služby podle 3 směn A, B, C v rámci jednotek požární ochrany) je nutné pro dodržení zákonné dikce k zvláštnímu příplatku připočíst finanční prostředky na přesčasy a pohotovost. Tato částka průměrně odpovídá 25 % z uvedené částky (tedy např. při navýšení 2 000 Kč v rámci pokynu generálního ředitele HZS ČR pro tzv. „výjezdové“ hasiče jde tedy o výslednou částku v průměru 2 500 Kč).

Změna právní úpravy
V rámci změny zákona č. 361/2003 Sb. (zákonem č. 247/2017 Sb.) bylo rozpětí zvláštního příplatku změněno s účinností od 1. ledna 2019 následovně:

  • původní znění ve výši 3 000 Kč až 6 000 Kč měsíčně v I. skupině a 1 000 Kč až 4 000 Kč ve II. skupině,
  • znění po 1. lednu 2019 ve výši 5 000 Kč až 10 000 Kč měsíčně v I. skupině a 1 000 Kč až 5 000 Kč ve II. skupině.

MV­-generální ředitelství HZS ČR v rámci změny zákona č. 361/2003 Sb. navrhovalo částku na pokrytí navýšení zvláštních příplatků, kdy tato částka měla být nastavena na „optimální střední“ úroveň rozpětí v rámci I. a II. skupiny zvláštního příplatku. V rámci návrhu státního rozpočtu je přidělena toliko částka 306 mil. Kč na toto navýšení. Tomu tak musel odpovídat i návrh navýšení tohoto zvláštního příplatku.

Nastavení zvláštních příplatků v roce 2019 u HZS ČR
Návrh navýšení byl koncipován jako „spravedlivý“ pro všechny služební činnosti v rámci HZS ČR, tedy navýšení o stejnou částku, jistě předurčen podle stupně současného pojetí zvláštních příplatků u HZS ČR. V tomto ohledu je nutné uvést, že vedle koncepce zvláštních příplatků byl vzat do úvahy i kariérní systém podle zákona č. 361/2003 Sb., kdy příslušník, který vykonává směnný výkon služby (např. v nižší tarifní třídě v rámci jednotky požární ochrany), vystuduje vysokou školu, měl by mít ambici se posunout do vyšší tarifní třídy v rámci požadavku na vysokoškolské vzdělání. A logicky v tomto ohledu by měl být dodržen i postup v rámci finančního ohodnocení. Což bohužel, i díky zvláštním příplatkům, není vždy v praxi dodrženo.

Nově je v rámci I. skupiny zvláštního příplatku zařazen i příslušník pro výkon služby na služebním místě velitel stanice HZS kraje a výkon služby na služebním místě velitel roty Záchranného útvaru HZS ČR. Toto neplatí pro příslušníka zařazeného v 1. nebo 2. tarifní třídě a příslušníka se stanovenou zdravotní klasifikací „C“- schopen s omezením/písm. e). Toto zařazení je nově navrženo na základě podnětu a po projednání s Odborovým svazem hasičů již počátkem roku 2018.

Na základě uplatněných připomínek odborových svazů, po projednání a diskuzi v rámci vedení HZS ČR byly částky zvláštního příplatku nastaveny následovně:

  • 8 000 Kč za služební činnost za mezinárodní záchranné operace; zvláštní příplatek náleží pouze za kalendářní měsíc, ve kterém se příslušník zúčastní mezinárodní záchranné operace,
  • 6 900 Kč měsíčně za služební činnost instruktor potápění, letecký záchranář anebo lezec­ instruktor pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou či práce s výbušninou,
  • 5 600 Kč měsíčně za služební činnost v jednotce požární ochrany obecně,
  • 5 000 Kč měsíčně za služební činnost na služebním místě velitel stanice HZS kraje a výkon služby na služebním místě velitel roty Záchranného útvaru HZS ČR,
  • 4 500 Kč měsíčně v rámci výkonu služby v tarifní třídě 4. až 8., příslušníkovi zařazenému na operačním a informačním středisku,
  • 3 800 Kč měsíčně ostatním (denní služba).

Nové částky zvláštních příplatků byly normativně ukotveny pokynem generálního ředitele HZS ČR č. 58/2018, kterým se stanoví zařazení služebních činností do I. a II. skupiny a výše zvláštního příplatku pro služební místa v HZS ČR, kde jsou stanoveny přesně uvedené částky pro jednotlivé kategorie zařazení příslušníků do zvláštních příplatků.


plk. doc. JUDr. František VAVERA, Ph.D., LL.M., MV­-generální ředitelství HZS ČR

vytisknout  e-mailem