Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVIII ČÍSLO 1/2019

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA analyzujeme zásah u požáru tavicí pece ve slévárně. Dále se dozvíte výstupy z realizovaného výzkumného projektu TÚPO zabývajícího se barevnou úpravou zásahového požárního automobilu. Současně rozebíráme problematiku zvláštních příplatků u HZS ČR. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM představíme novou typovou činnost složek IZS při společném zásahu u mimořádné události. Poznatky a zkušenosti z průběhu vývoje a možného použití bezpilotních prostředků u hasičů. V rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ vás seznámíme s přístrojem pro dokumentaci a digitalizaci míst požáru. V INFORMACÍCH máme pro vás rozhovor o obecně prospěšné společnosti Popálky. Poděkování za záchranu obdrželi hasiči ve Varnsdorfu, a to od zachráněné dívky při její návštěvě na stanici. V přílohách časopisu najdete výběr veletrhů a výstav pořádaných u nás i v zahraničí a také kalendář hlavních sportovních soutěží pro rok 2019. 

Na základě pozvání ředitele odboru ochrany obyvatelstva (OOB) a krizového řízení (KŘ) plk. Ing. Pavla Nepovíma z MV­ generálního ředitelství HZS ČR byli v listopadu 2018 přijati v rámci pracovní návštěvy členové zahraniční delegace ze sekce KŘ Ministerstva vnitra Slovenské republiky a ze Záchranné brigády Hasičského a záchranného sboru v Malackách. Účelem pracovní návštěvy byla jak výměna zkušeností v oblasti OOB a KŘ, tak prezentace specializovaných pracovišť HZS ČR včetně seznámení s jejich rolí při plnění úkolů a opatření OOB v podmínkách České republiky.

Během loňského dubnového pracovního pobytu delegace z MV-generálního ředitelství HZS ČR u slovenských kolegů, se kterými se probíraly společné profesní oblasti, projevila slovenská strana zájem blíže a podrobněji se seznámit s reáliemi HZS ČR, jeho systémem i zkušenostmi při plnění konkrétních úkolů. Reciproční návštěva se uskutečnila 13. až 15. listopadu 2018.

Seznámení s pražskými pracovišti
První den návštěvy čeští kolegové hostům ze Slovenské republiky představili pracoviště operačního a informačního střediska MV-generálního ředitelství HZS ČR včetně prostor určených pro zasedání krizového štábu ministra vnitra. Plk. Ing. Zdeněk Merta je seznámil se strukturou HZS ČR, hlavními úkoly a činnostmi, které vykonávají příslušníci HZS ČR. Hosté se zájmem vyslechli podrobné informace o monitorování funkčnosti příjmu linek tísňového volání 112 včetně přehledové situační mapy o aktuálních zásazích jednotek požární ochrany při mimořádných událostech.

V pozdních odpoledních hodinách členy delegace očekával pplk. Mgr. Vít Pernica, který je podrobně zasvětil do specifik práce Hasičského útvaru ochrany Pražského hradu. Upozornil na vysokou koncentraci historických památek, zvlášnosti při zásazích v objektech diplomatických misí a špatné příjezdové podmínky zásahových vozidel ve složité uliční síti. Nechyběla ani prohlídka zásahové techniky a garáží v historických prostorách. Poté následovala krátká komentovaná prohlídka katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha zaměřená na požární ochranu cenné národní kulturní památky.

Návštěva zbirožských pracovišť
Následující den po přesunu do Zbirohu byla delegace po přivítání velitelem 3. záchranné roty mjr. Bc. Janem Fyrbachem seznámena se zařazením Záchranného útvaru HZS ČR (ZÚ) v organizačním členění HZS ČR a byly zmíněny hlavní úkoly a činnosti. Technické aspekty významných zásahů, na nichž se ZÚ podílel, diskutoval velitel roty se slovenskými záchranáři. Jako příklad uvedl vyproštění českého plavidla Albis zpoza pilířů Albertova mostu v Drážďanech nebo vytažení celistvých částí trosek zřícené lávky v pražské Troji. Přednáška byla v prostorách 3. záchranné roty doplněna o názornou prohlídku i praktickou ukázku běžné i speciální techniky – terénní osmikolová nákladní vozidla Tatra T815, unikátní sací bagr MAN TGS určený k nasávání mokrých i suchých materiálů do rozměru až 25 cm a hmotnosti do 30 kg nebo stanoviště dekontaminace osob a techniky.

Následovalo představení Skladovacího a opravárenského zařízení HZS ČR (SOZ). Pod vedením Ing. Jiřího Němečka, zástupce ředitele SOZ, byly se zájmem zhlédnuty prostory Národní základny humanitární pomoci, technické prostředky ke zvládání mimořádných událostí, následků povodní a další. S uznáním se setkalo uložení jednotlivých položek pro výstavbu materiální základny humanitární pomoci na paletách – nejen nafukovacích stanů, ale také souvisejícího vybavení, které jsou tak připravené k okamžitému naložení a přesunu na místo výstavby.

Moderní pražská stanice
Na stanici v Modřanech u HZS hl. m. Prahy se členové slovenské delegace seznámili dopodrobna s problematikou OOB a KŘ na úrovni kraje. Mjr. Mgr. Michal Friedrich s mjr. Mgr. Jakubem Růžičkou představili koncepci kontejneru ochrany obyvatelstva včetně praktické ukázky jeho vybavení. Delegace neopomenula navštívit krajské operační a informační středisko HZS hl. m. Prahy, kde jim příslušníci detailně ukázali a okomentovali používanou technologii. Účastníci si zkusili cvičně zatelefonovat na jednotnou evropskou linku tísňového volání 112 a ohlášení fiktivní mimořádné události. Exkurze u pražských hasičů byla zdárně zakončena v moderní učebně preventivně výchovné činnosti spojená s ukázkou dostupných a používaných edukativních pomůcek nevyjímaje efektní generátor vyvíjeného umělého kouře zpoza prahu cvičných dveří.

Novinky v Institutu ochrany obyvatelstva
Poslední den pobytu byl věnován návštěvě Institutu ochrany obyvatelstva. Do připraveného programu se podařilo za doprovodu Ing. Mgr. Huberta Janoty a Ing. Štefana Pecindy, Ph.D.,zařadit kromě úvodní prezentace úloh Institutu ochrany obyvatelstva i stručné představení akreditované chemické laboratoře s podrobným výkladem k používanému přístrojovému vybavení. Zájem vzbudila problematika geografických informačních systémů, jako je datový sklad, aktualizace a charakter používaných údajů nebo spolupráce s poskytovateli databází rozličného typu. Neméně zajímavé bylo představení experimentální a výcvikové laboratoře zjišťování vzniku příčin požárů včetně 3D laserového stacionárního skeneru FOCUS X130 pro dokumentaci a digitalizaci míst požárů, demonstrace unikátního systému dálkové detekce nebezpečných chemických látek SIGIS 2 a prohlídka zásahového vozidla výjezdové skupiny TACHP určeného k chemickému průzkumu.

Závěrečné zhodnocení
Celkově lze konstatovat, že se průběh pracovní návštěvy vydařil, a to zejména z hlediska nápaditě připraveného a vyčerpávajícího odborného programu. Ve výjimečném roce, v jehož průběhu jsme si připomínali stoleté výročí vzniku samostatného československého státu, byly obě návštěvy přínosné nejen v pracovní, ale i osobní rovině. Obě strany se jednoznačně vyslovily pro udržení a prohloubení navázaných vztahů.


kpt. Mgr. Adam HENDRYCH, MV­-generální ředitelství HZS ČR, foto autor
 

vytisknout  e-mailem