Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVII ČÍSLO 9/2018

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA vám nabídneme rozbor požáru v hotelu Eurostars David v Praze. Dozvíte se o typickém použití stabilních hasicích zařízení v realizační praxi. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM najdete shrnutí aktuálních poznatků v péči o lidi se zdravotním postižením u MU. Nahlédnete do výcviku posádek obojživelných transportérů na rybníku Nezmar. V Rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ vás seznámíme se synchronizací kontaktů mezi Portálem krizového řízení Středočeského kraje a databází HZS Středočeského kraje. Dále s MU řešenými na úrovni Evropské unie v rámci mechanismu civilní ochrany Unie. V INFORMACÍCH máme výsledky z Mistrovství ČR v požárním sportu v Liberci. 

Ve dnech 5. až 7. června 2018 se stala Česká republika hostitelskou zemí pro přijetí pracovní skupiny CTIF Fire Investigation Working Group - pracovní skupina CTIF pro vyšetřování požárů (pracovní skupina FIWG).

Zahraniční hosté přijeli z Maďarské republiky, Dánska, Bulharska, Slovenské republiky, Nizozemska, Řecké republiky, Belgického království, Běloruské republiky, Estonské republiky, Spojených států amerických, Litevské republiky a České republiky do Školicího a rehabilitačního střediska HZS Středočeského kraje Roučmídův Mlýn, kde je přivítala ředitelka odboru prevence MV­ generálního ředitelství HZS ČR (MV­ GŘ HZS ČR) plk. Ing. Květoslava Skalská. Po úvodním slovu a představení realizačního týmu ve složení ze zástupců MV­ GŘ HZS ČR, HZS Plzeňského kraje a HZS Jihomoravského kraje následovala diskuse z oblasti vyšetřování požárů.

Předseda skupiny FIWG brig. gen. Lászlo Bérczi uvedl, že jedním z cílů je rozšiřování této skupiny o státy, kde se vyšetřují příčiny vzniku požárů v rámci působnosti hasičského záchranného sboru, a dále monitoring států, u kterých je zařazení vyšetřování požárů v rámci dalšího výkonu státní správy, např. v působnosti policie nebo armády.

Pplk. Mgr. Jakub Škoda z MV­-GŘ HZS ČR seznámil účastníky setkání s oblastí zjišťování příčin vzniku požárů v ČR. Prezentace obsahovala informace o nastavení systému vyšetřování požárů v rámci výkonu státního požárního dozoru, způsobu spolupráce s Policií ČR, systému vzdělávání vyšetřovatelů požárů, rozsahu sbíraných dat v rámci obsahu odborného vyjádření zpracovávaného jednotlivými vyšetřovateli požárů, počtu příslušníků zařazených na tomto úseku, jejich vybavení a také základní statistické přehledy z oblasti požární prevence v ČR.

Nprap. Mgr. Jiří Košař z HZS hl. m. Prahy poskytl zprávu o stále probíhajícím vyšetřování z letošního požáru hotelu Eurostars David, jehož následkem došlo k úmrtí čtyř ubytovaných osob. Přednesl závěry vyšetřování nejen z oblasti zjišťování příčin vzniku požárů, ale i jeho kolegů ze stavební prevence a kontrolní činnosti. Prezentace obsahovala fotografie pořízené oddělením dokumentace HZS hl. m. Prahy. Zahraniční kolegy zaujala vysoká úroveň našeho systému vyšetřování a kvalitní provedení a rozsah dokumentace místa požáru od příjezdu prvních jednotek požární ochrany, průběhu záchranných a hasebních prací, vlastní průběh vyšetřování požáru, který byl doplněný i o expertní vyšetřovací pokus.

Ukázka stop vzniklých při podelném působení zdroje tepelného namáháníUkázka stop vzniklých při podelném působení zdroje tepelného namáhání Přednáška o studiu stop šíření požáruPřednáška o studiu stop šíření požáru

Kpt. Ing. Martin Podjukl z MV­-GŘ HZS ČR seznámil posluchače se základními údaji týkajícími se sběru dat (struktura, systém vkládání, používaný software apod.), rovněž se statistickým přehledem z oblasti počtu požárů v objektech, počtech mrtvých a zraněných v souvislosti s požárem v rámci HZS ČR. Závěr prezentace věnoval plánované budoucnosti statistiky v oblasti požární prevence.

Kpt. Ing. Ondřej Sanža Šafránek z TÚPO se v přednášce věnoval „Studiu stop šíření požáru a hořlavosti konstrukčních dílů dopravních prostředků pro účely HZS ČR“. Požáry vozidel jsou v ČR časté a v některých případech, kdy je požár uhašen ve III. a IV. fázi, bývá problém určit polohu kriminalistického ohniska (místo vzniku požáru), které je nezbytné pro správné určení příčiny vzniku požáru. Proto byla příslušníky TÚPO provedena série požárních zkoušek, které ukázaly nové způsoby vyhodnocení ohniskových příznaků a stop šíření požáru na karoseriích vozidel. Účelem tohoto výzkumu je vytvořit systém vyhodnocení uvedených stop na karoserii, který napomůže k přesnějšímu určení kriminalistického ohniska požáru.

Prohlídka vyšetřovacího automobiluProhlídka vyšetřovacího automobiluPo teoretickém bloku následovala praktická ukázka vyšetřovacího automobilu HZS Středočeského kraje. Zahraniční hosté měli možnost zhlédnout vybavení našich vozidel. V diskusi, která kolem automobilu proběhla, jsme zjistili, že naše vybavení je téměř srovnatelné například s Maďary a Litevci a je obsáhlejší než vybavení dánských vyšetřovatelů požárů.

Pavlína Zychová seznámila účastníky s mobilní aplikací MyStay, která obecně pomáhá cestovatelům při jejich pobytu v ubytovacích zařízeních po celém světě (komunikace s recepcí, zajištění taxi, off­ line mapy okolí apod.). Aplikace se také zabývá problematikou požární ochrany v ubytovacích zařízeních, kdy umožňuje zasílat např. varovné SMS zprávy, předávat informace o mimořádném stavu v objektu, obsahuje přehled únikových východů nebo také evakuačních výtahů.

Dánský zástupce René Ruusunen představil výcvik vyšetřovatelů požárů ve své zemi. Ukázal možnosti využití zmenšených modelů buněk, které umožňují sice základní, ale současně levnou variantu, jak si vyzkoušet chování požáru a připravit simulované místo požáru. V těchto buňkách lze mimo základních principů vyhodnocení ohniskových příznaků a stop šíření požáru i například vyzkoušet základy metody měření hloubky kalcinace sádrokartonových desek, při které se z naměřených dat získá diagram hloubky kalcinace, který poskytne vyšetřovateli jasný přehled o celkové tepelné expozici v jednotlivých místech stěn místnosti, která je tvořena sádrokartonem.

Peter Ivan, zástupce slovenských hasičů, v rámci setkání seznámil s případovou studií zaměřenou na požár turbínového generátoru, který se stal v nočních hodinách v areálu spalovny odpadů v Košicích s celkovou škodou asi 7 000 000 eur. Příčinou vzniku požáru byla technická závada na „turbosoustavě“, kdy hlavním úkolem této soustavy je zabezpečit produkci elektrické energie s využitím přehřáté páry kotle sloužícího pro spalování odpadů.

Účastníci pracovního setkáníÚčastníci pracovního setkáníPředseda pracovní skupiny FIWG brig. gen. László Bérczi hovořil o systému výcviku maďarských vyšetřovatelů požárů, který sestává z výcvikového kurzu a hasičské soutěže mezi vyšetřovateli požárů. Maďarští kolegové organizují výcvikový kurz (Fire Investigation Course, III. Module, Criminality knowledge), který je rozdělen na teoretickou (25 hodin) a praktickou (12 hodin) část. Kurz obsahuje lekce například verbální a neverbální komunikace, odběry vzorků, oprávnění vyšetřovatele či svědků aj. Závěr kurzu sestává z dvouhodinového opakování a závěrečné zkoušky.

Zmiňovaná soutěž, která bude v letošním roce organizována 26. až 28. září v blízkosti Budapeště, obsahuje několik disciplín, např. popis místa požáru, analýza fotek z místa požáru, popis rozvoje požárů v uzavřených prostorech, odběr vzorků, či písemný test. Vyšetřovatelé pak soutěží jak skupinově, tak i individuálně.

V programu pokračoval zástupce NFPA (National Fire Protection Association) Robert Duval s přednáškou na téma Publikace NFPA z oblasti vyšetřování požárů a jejich aktualizace. Mezi základní publikace z oblasti zjišťování příčin vzniku požárů vydávaných NFPA patří NFPA 921 (Guide for Fire and Explosion Investigations), což je publikace, která představuje ucelenou příručku pro vyšetřovatele požárů. Pravidelnými aktualizacemi komisí (každé tři roky) je zajištěno, že příručka obsahuje vždy nejnovější vědecké poznatky z oblasti vyšetřování požáru. Její náplň je vytvářena v přímé návaznosti na povinné požadavky kladené na vyšetřovatele požáru (normy znalostí) uvedené v publikaci NFPA 1033 (Standard for Professional Qualifications for Fire Investigator – tj. kvalifikační předpoklady pro výkon povolání vyšetřovatele požárů v soukromém i veřejném sektoru). Obě publikace vznikly za účelem sjednocení standardů a úrovně znalostí pro výkon práce vyšetřovatelů požárů ve Spojených státech amerických, jejich obsah je přejímán i jinými zeměmi (např. Nizozemí, Dánsko).

Zástupce Řecka Kyriazis V. Nikolaos představil případovou studii lesního požáru na řeckém ostrově Kalamos z loňského roku. Ostrov má 2000 obyvatel a je v letním období velmi navštěvovanou turistickou destinací. Právě v tomto období došlo ke vzniku požáru, který se po suchém porostu začal rychle šířit. I z tohoto důvodu došlo k zasažení více než 2 888 hektarů ostrova. Vzhledem k rozšíření požáru na takto rozsáhlou plochu nebylo jednoduché nalézt kriminalistické ohnisko, důkladným šetřením na místě bylo však místo původu vzniku požáru určeno. V místě nalezli zbytky drátů elektrického vedení, které zajistili jako stopu. Následnou expertízou zjistili, že na vodičích elektrického vedení byly znatelné zkratové projevy. Tento fakt vedl řecké vyšetřovatele k závěru, že požár byl způsoben jiskřením vzniklým v důsledku přímého styku jednotlivých fází elektrického vedení.

Seminář ke zjišťování příčin vzniku požáruSeminář ke zjišťování příčin vzniku požáruTomas Brigevičius z Litvy popsal vyšetřování případu, kdy požár velmi vážně poškodil klášter postavený v 17. století ve městě Tytuvėnai ve střední části Litvy. Při požáru shořela střecha objektu a vnitřní expozice. Po příjezdu jednotek na místo požáru zpozoroval velitel zásahu kouř nad střechou objektu v jižní části nedaleko komína. Z předpokládaného místa vzniku požáru odebrali a analyzovali vzorky. Během analýzy zkoumali nejintenzivnější odhoření dřevěných prvků konstrukce a hodnotili míru odhoření/poškození jednotlivých materiálů a svědecké výpovědi. Ze stanovených verzí příčin vzniku požáru zjistili, že příčinou byla nevhodná konstrukce komína, která nadměrně tepelně působila na okolní hořlavé konstrukce.

Nizozemský kolega Richard Scheerder se v první části prezentace, nazvané „Učíme se z požáru“, zaměřil na případovou studii požáru skladovacích objektů způsobeného závadou na elektroinstalaci. Ve druhé části se věnoval výcviku nizozemských vyšetřovatelů požárů, který probíhá ve „vyšetřovacím domě“ (Fire Investigation House), což je betonový víceúčelový objekt využívaný pro praktický výcvik vyšetřovatelů požárů a pro další výzkum (např. zkoušky požární odolnosti materiálů). V domě se nacházejí čtyři pracoviště – simulovaná místa zásahu. Každé pracoviště je přiděleno skupině vyšetřovatelů, která má za úkol na základě ohledání a výslechů svědků zjistit příčinu vzniku požáru. Skupina musí svá tvrzení následně obhájit. Způsob výcviku se velmi podobá praktické části českého specializačního kurzu „Vyšetřování příčin požárů“, určeného pro české vyšetřovatele požárů.

Zástupce Bulharska Hrisimir Dochev popsal vyšetřování požáru na dvou elektrických lokomotivách vyrobených v závodě Škoda Plzeň a dovezených do Bulharska. První příčina vzniku požáru byla způsobena nesprávnou opravou hlavního vypínače lokomotivy a druhý případ byl způsoben elektrickým zkratem, ke kterému došlo mezi vodičem akumulátorových baterií a vnitřním povrchem kovové skříně.

Vliv dynamiky požíru na polohu kriminalistického ohniskaVliv dynamiky požíru na polohu kriminalistického ohniska

Belgický kolega Lucien De Lombaert přítomné seznámil se systémem vyšetřování požárů ve své zemi. V prezentaci informoval o ukotvení požární ochrany v právních předpisech vzhledem k velké reformě hasičského záchranného sboru, která proběhla v roce 2015. Po reformě oslovili 20 nejvyšších regionálních zástupců sboru za účelem zvážení zapojení vyšetřování příčin vzniku požárů do struktur sboru. Před rokem 2016 sledovali pouze velitelé zásahu základní údaje vztahující se k požáru a zbytek vyšetřování požáru byl v rukách policie. Po roce 2016 vyslali několik nových vyšetřovatelů požárů do zahraniční (např. Spojené státy americké, Francie) a začala se zde formovat skupina „nadšených“ důstojníků, kteří začali provádět vyšetřování požárů na území Belgie. Stanovili obrysy toho, čeho chtějí v oblasti vyšetřování požárů dosáhnout. Zkoumali, jak probíhá zjišťování příčin vzniku požárů v okolních státech (Nizozemsko, Francie, Velká Británie, Německo). Čerpali zkušenosti od zahraničních kolegů v rámci seminářů a kurzů. V nejbližší budoucnosti by belgičtí kolegové chtěli na základě svých poznatků z vyšetřování požárů (evidovaných v rámci nových statistických přehledů), připravit kampaň pro širokou veřejnost, ve které budou informovat o hrozících nebezpečích nejen v domácnostech. Připravují pravidla bezpečnosti z oblasti požární prevence, která si budou klást za cíl chránit životy, zdraví a majetek občanů. V prezentaci také zmínil záměr ve střednědobém výhledu zakoupit školicí středisko pro účely výcviku nových vyšetřovatelů požáru.

Poslední prezentaci z oblasti zjišťování příčin vzniku požárů připravil Aivar Kukk z Estonska, který se zabýval problematikou zvýšeného počtu požárů elektrických saunových ohřívačů, které jsou ovládány na dálku. V posledních letech jsou instalovány v Estonsku nové elektroměry, které umožňují dálkový odečet spotřebované energie. Elektroměry jednou denně odesílají informace dodavatelům elektrické energie, ale zjistilo se, že frekvence, na které tyto informace odesílají, je velmi podobná frekvenci, na které jsou nastavena některá dálková ovládání elektrických saunových ohřívačů. Frekvence se v některých případech mohou shodovat a následně může dojít k nechtěnému zapnutí saunového ohřívače. Všechny sauny, u kterých došlo k požáru, nebyly delší dobu používané pro své účely. Majitelé je využívali spíše jako skladiště (oblečení, krabice apod.), z tohoto důvodu po dálkovém zapnutí sauny došlo k iniciaci hořlavého materiálu umístěného v blízkosti ohřívače a k masivnímu rozšíření požáru. V současné chvíli se tento problém šetří s distributory elektrické energie, je připravován „filtr“, který by měl odstranit možnost zapnutí/vypnutí ostatních spotřebičů v dosahu.

Po bloku prezentací následovala část zaměřená na rozvoj pracovní skupiny FIWG. Čeští zástupci seznámili ostatní členy s nově vzniklým webovým fórem, které připravilo MV­ GŘ HZS ČR ve spolupráci s HZS Plzeňského kraje (https://fig.ctifczech.cz/). Odhlasovalo se:

  • že v letošním roce bude zkušební provoz pouze pro dva registrované členy na jeden členský stát. Webové fórum si klade za cíl zjednodušit komunikaci mezi členskými státy a umožnit i rychlejší sdílení případových studií, které zastoupené země řeší,
  • používání společného loga nejen na oficiálních dokumentech skupiny,
  • setkání pracovní skupiny FIWG se bude konat v následujícím roce v Nizozemsku.

Ze závěrečné diskuse vyplynulo mnoho zajímavých poznatků. Nizozemští kolegové poznamenali, že by bylo vhodné pracovní skupinu dále rozšiřovat o nové členy v rámci států zapojených do struktur CTIF (Rusko, Švédsko, Korea, Japonsko, Velká Británie, Švýcarsko, Itálie atd.). Řečtí kolegové by rádi konzultovali nově připravovaný výcvikový program pro vyšetřovatele požárů (před spuštěním) s ostatními kolegy pracovní skupiny FIWG. Čeští zástupci kladou skupině nemalý cíl, a to stát se hybnou silou ve světě pro problematiku zjišťování příčin vzniku požárů. Robert Duval (NFPA) nabídl možnost využití dat, které NFPA sbírá v rámci celého světa, a možnost sdílení dokumentů z oblasti zjišťování příčin vzniku požárů. Dále zmínil neperiodickou publikaci Czech Fire Investigators On Fire, kterou obdržel od českých zástupců v anglickém jazyce. Popisuje některé vybrané požáry, které se staly na území České republiky. Publikace ho velice zaujala a vnesla mu myšlenku připravit obdobnou publikaci, která by obsahovala zajímavé požáry ze všech členských států pracovní skupiny. Slovenští kolegové navrhli nejdříve sdílet závažné požáry přes webové fórum a následně z vybraných požárů vytvořit mezinárodní publikaci. Na úplný závěr poděkoval předseda skupiny brig. gen. László Bérczi pořadatelské zemi za úspěšný průběh letošního setkání a za možnost posunu vyšetřování požárů v členských zemích. Nabídl možnost porovnání výsledků některých výzkumů z oblasti zjišťování příčin vzniku požárů mezi Maďarskem a jinými státy a poděkoval všem účastníkům za aktivní účast ve skupině.

Čeští zástupci poděkovali členským státům za jejich účast na setkání v České republice a popřáli úspěšnou spolupráci i do budoucna.

Seminář se zástupcem NFPA
V souvislosti s návštěvou Roberta Duvala (zástupce NFPA) v České republice připravilo MV­ GŘ HZS ČR seminář, který se uskutečnil dne 8. června 2018 a byl určen zejména pro vyšetřovatele požárů a další vybrané zástupce Hasičského záchranného sboru ČR, kteří s vyšetřovateli požárů úzce spolupracují.

Rober Duval, NFPARober Duval, NFPAV rámci semináře Robert Duval seznámil posluchače se strukturou NFPA a publikacemi, které asociace vydává. Mottem Roberta Duvala, který je regionální ředitel NFPA pro vyšetřování požárů, je pomáhat zachraňovat životy a snižovat majetkové ztráty s využitím znalostí, informací a nadšení. NFPA je nejrozšířenější asociací ve Spojených státech amerických, která se zabývá oblastí požární ochrany. V současné době má vydáno více než 200 druhů technických standardů, které jsou pravidelně aktualizovány a spolupracuje s více než 9 000 dobrovolníky po celém světě. Standardy se pravidelně aktualizují na základě nových vývojových poznatků, rozvoje technologií, změnám společenského rizika nebo z důvodů závažných případů (např. požár Grenfell Tower). Poukázal na využití NFPA 921 a NFPA 1033 pro oblast zjišťování příčin vzniku požárů a rozboru struktury těchto publikací.

Ve druhé části semináře vystoupili pplk. Mgr. Jakub Škoda a kpt. Ing. Stanislav Kopecký s přednáškou, která obsahovala informace o průběhu a získaných poznatcích ze zahraniční cesty do Spojených států amerických v letošním roce. Navštívili sídlo NFPA, kde jim byly představeny publikace NFPA 921 a NFPA 1033 a jejich možnosti využití pro Českou republiku. Setkali se s americkými vyšetřovateli z praxe (lokální vyšetřovatelé požárů, fire marshals, agenti vládní agentury ATF). Při těchto pracovních setkáních získali zpětnou vazbu použití uvedených publikací přímo v praxi. Navštívili výcvikové zařízení National Fire Academy v Emmitsburgu, které může být inspirací při přípravě vzdělávacích kurzů pro české vyšetřovatele požárů (zejména pro realizaci zkušebních požárů). Přítomné seznámili i s poznatky, které v zahraničí získali z oblasti požární prevence nebo krizového řízení.

Seminář se z velké části zabýval nejnovějšími poznatky v oblasti vyšetřování požárů, a to vlivu dynamiky požárů na způsob vytváření ohniskových příznaků a stop šíření požáru. Tomuto tématu je ve Spojených státech amerických věnována velká pozornost, již po několik let probíhá intenzivní výzkum vysokých škol a státních laboratoří. Při zahraniční cestě získali spoustu dat (případové studie, simulované požáry aj.). Posluchačům semináře představili simulovaný požár v laboratořích ATF (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives - americká federální agentura spadající pod americké Ministerstvo spravedlnosti, která se ve své gesci, mimo jiné, zabývá závažnými požáry). Na videu ze simulovaného požáru byla dynamika požáru detailně popsána a vysvětlen její vliv na určování polohy kriminalistického ohniska.
Na závěr shrnuli přínosy zahraniční cesty (např. nabídnutá možnost rozvoje bližší spolupráce s NFPA, získané publikace nejen pro oblast vyšetřování požárů, metodika k dekontaminaci, uplatnění znalostí dynamiky požáru při vyšetřování požárů v České republice) a vše ukončila diskuse k jednotlivým předneseným tématům.


pplk. Mgr. Jakub ŠKODA, MV­-generální ředitelství HZS ČR, kpt. Ing. Stanislav KOPECKÝ, HZS Plzeňského kraje, foto autoři a Lenka NOVÁKOVÁ

vytisknout  e-mailem