Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVII ČÍSLO 9/2018

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA vám nabídneme rozbor požáru v hotelu Eurostars David v Praze. Dozvíte se o typickém použití stabilních hasicích zařízení v realizační praxi. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM najdete shrnutí aktuálních poznatků v péči o lidi se zdravotním postižením u MU. Nahlédnete do výcviku posádek obojživelných transportérů na rybníku Nezmar. V Rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ vás seznámíme se synchronizací kontaktů mezi Portálem krizového řízení Středočeského kraje a databází HZS Středočeského kraje. Dále s MU řešenými na úrovni Evropské unie v rámci mechanismu civilní ochrany Unie. V INFORMACÍCH máme výsledky z Mistrovství ČR v požárním sportu v Liberci. 

„Zkusil jsem ho jednou a BUM! Byl jsem závislý,“ je na sociální síti zpověď neznámé osoby závislé na pervitinu, která ztratila svou rodinu, přátele, práci muzikanta a skončila na ulici jako bezdomovec. Jedná se o jednu z nejtěžších drogových závislostí – alespoň z hlediska léčení – a řada lidí umírá v její pasti.

Metamfetamin alias pervitin je dodáván na ilegální trh obvykle ve formě bílého prášku, který může mít ale i zbarvení do barvy hnědé, žluté, oranžové a dokonce fialové. To bývá způsobeno přítomností zbytku látek používaných při domácí výrobě. V současné době se lze čím dál častěji setkat s metamfetaminem ve formě čirých krystalů připomínajících led, který obsahuje více účinné látky. Může být ale rovněž slisován do formy tablet. Metamfetamin bývá hořké chuti bez zápachu, je snadno rozpustný ve vodě nebo alkoholu. V České republice (ČR) je uživateli nazýván slangovými výrazy jako perník, peří, piko, peršing, v zahraničí se lze setkat s názvy crystal, meth, ice.

Nelegálně se metamfetamin v Československu vyráběl už od poloviny 70. let, kdy tuzemští toxikomani dokázali vyvinout výrobu v podmínkách domácích laboratoří neboli amatérských varnách. Vyráběl se z pseudoefedrinu extrahovaného z léků užívaných proti chřipce, zejména Modafenu, nebo Aspirinu. V současné době jde především o léky s obsahem pseudoefedrinu od 30 mg do 120 mg v tabletě, např. Apselan, Modafen, Cirrus. I přes uzákoněnou regulaci volného prodeje léků s obsahem pseudoefedrinu v Polsku, a tím omezení volného prodeje těchto léčivých přípravků, se stále nejvíce tohoto zboží pašuje právě z Polska (v ČR i v Polsku je volný prodej omezen pouze na jedno balení léku, ale neexistující elektronická evidence prodeje v Polsku umožňuje nakoupit povolené množství ve více lékárnách). V menší míře je zdrojovou zemí Bulharsko, Turecko nebo Indie.

V případě metamfetaminu, syntetického stimulantu z řady amfetaminů, se jedná o generický název, který je mezi narkomany znám především pod názvem pervitin. Jde ale o převzatý firemní název německé firmy Temmler Werke, která si nechala v roce 1934 název Pervitin registrovat jako označení konkrétní lékové substance, tedy tablet obsahující účinnou látku metamfetamin. Pervitin tedy není českým „vynálezem“, jak je mnohdy mylně uváděno. Co se týče jeho prvního syntetizování, veřejně dostupné informační zdroje se často v datech rozcházejí. Lze ale uvést, že k tomu došlo již někdy kolem roku 1890 v Japonsku, kdy byl metamfetamin zprvu využíván díky jeho potenciálu při léčbě chorobné nespavosti a astmatu. Masově byl poté zaveden jako povzbuzující prostředek během druhé světové války. Němečtí lékaři zjistili, že požadovaných vojenských úspěchů je možné dosáhnout tím, že svým vojákům budou dodávat právě pervitin, protože na ně účinkuje podobně jako adrenalin. Extrémně dokáže potlačit potřebu spánku, stupňuje sebevědomí a soustředění, snižuje pocity bolesti, žízně a hladu a vojáci jsou připraveni bez obav nést vysoké riziko. Odhaduje se, že během druhé světové války bylo vojáky spotřebováno přes 200 milionů tablet, které se kromě Berlína vyráběly i v chemičce v Ústí nad Labem v tehdejší Říšské župě Sudety.

Nezákonná syntéza není pro výrobce nijak zvlášť složitá ani nákladná. Existuje několik tzv. cest výroby. V ČR je mezi výrobci nejpoužívanější tzv. „česká cesta“, za použití červeného fosforu. Tento způsob výroby je nebezpečný, protože červený fosfor je velmi hořlavý. Taktéž se používají další jedovaté látky jako silně žíravá kyselina chlorovodíková, toluen nebo aceton. Poškození životního prostředí a kontaminace nezúčastněných osob (zejména sousedů) při výrobě metamfetaminu je v poslední době velmi akcentované téma, které bylo dlouhou dobu opomíjeno. Varna nejen „zamoří“ objekt, ale i poměrně široké okolí nebezpečnými látkami. Při výrobě metamfetaminu vznikají odpadní látky, které jsou zpravidla vypouštěny do jímky nebo obecní kanalizace (hrozí kontaminace vody ve studnách, poškození čističek odpadních vod). Objekt musí být na náklady majitele dekontaminován, jinak hrozí vážné poškození zdraví budoucích obyvatel. Samotný zásah bezpečnostních složek v takovýchto objektech, ale i další nakládání se zadrženým materiálem a kontaminovanými osobami jsou také velmi rizikové.

Metamfetamin patří mezi drogy, které se zpravidla neužívají denně. Formy užívání metamfetaminu jsou různé, nejtypičtější jsou šňupání (sniffing) nebo nitrožilní aplikace injekcí. Jde o užívání převážně několik dní po sobě, tzv. „jízda“, kdy následuje období abstinence. Takovýto typický způsob může dovést uživatele k přesvědčení, že se nemůže stát závislým. Jelikož vydrží abstinovat i několik dní, může mít delší dobu dojem, že má vše pod kontrolou a snaží se o tom přesvědčit sebe i své okolí. Ovšem rychlost a riziko vzniku závislosti je obrovské. U metamfetaminu nevzniká fyzická závislost, ale „pouze“ psychická. Je třeba si uvědomit, že psychická závislost je daleko závažnější problém. Z fyzické závislosti je možné se vyléčit v relativně krátkém čase na detoxikační jednotce, protože fyzické obtíže bývají spojené převážně s vystupňováním únavy při vysazení metamfetaminu z užívání. Léčba psychické závislosti je tou obtížnější složkou léčby, je delší a náročnější.
V rámci Evropy patří ČR mezi největší výrobce metamfetaminu, který je určen zejména pro vývoz. Metamfetamin produkovaný v ČR bývá nezákonně vyvážen především do Spolkové republiky Německo (SRN), zejména do příhraničních spolkových zemí. Dále do Rakouska, severských států a v menší míře i do Japonska. ČR má sice ve světě významné jméno v souvislosti s výrobou metamfetaminu, nicméně za největšího výrobce je považováno Mexiko. Vývoz metamfetaminu z ČR do SRN je vnímán oběma stranami jako závažný problém. I proto bývají organizovány různé semináře, konference, vzájemná setkání, kterých se často neúčastní jenom tyto dva státy, ale účastníky bývají zástupci téměř celé Evropy. Pro ČR a SRN je zřízena pracovní skupina „Crystal“ sdružující celníky a policisty obou zúčastněných států, která se schází zpravidla jednou až dvakrát ročně. Všichni si vzájemně vyměňují informace týkající se nových trendů v souvislosti s pašováním omamných a psychotropních látek a jsou prezentovány také konkrétní kazuistiky případů. Od roku 2012 je ustanoven na politické úrovni tzv. „Hofský dialog“.

Ve vztahu k záchytům pašování metamfetaminu mimo EU lze uvést, že v poslední době dochází k nárůstu záchytů v Japonsku a Austrálii. Jelikož je v Japonsku vysoká poptávka po metamfetaminu, vyváží se z ČR i tímto směrem. Jako příklad lze uvést rok 2013, kdy byl v Japonsku proveden záchyt 108 kg metamfetaminu, který byl ukryt v silničním válci (pracovní stroj). Taktéž počet záchytů provedených příslušníky Celní správy ČR stoupá. Jen v prvním pololetí roku 2017 došlo k výraznému nárůstu množství zadrženého metamfetaminu, které překročilo množství za celý rok 2016 i rok 2015. Co se týká vývoje cen metamfetaminu na trhu, lze říci, že cena se odvíjí od kvality či čistoty drogy, poptávaného množství, nabídky a poptávky i kupní síly v dané zemi. Poptávka ze strany zejména německých odběratelů je vysoká, taktéž i nabídka výrobců a distributorů v ČR. V ČR je cena metamfetaminu nejnižší - pokud by se koupil gram metamfetaminu v ČR za 20 eur, tak cena v SRN by byla minimálně dvojnásobná, tj. 40 eur. Ve spolkových zemích, které jsou od českých hranic vzdálenější, má cena zvyšující tendenci. Nejvyšší cena za gram metamfetaminu je v Japonsku, kde dosahuje částky až 400 eur.

Celní správa ČR se v souvislosti s nelegálním obchodováním, vývozem, dovozem a průvozem snaží působit jak represivně, tak i preventivně. Mezi preventivní opatření patří např. besedy na školách, prezentace při akcích celní správy pro veřejnost (např. Dny NATO, prezentace složek IZS, Akce Cihelna), aktivní zapojení ve Výboru zástupců resortů a institucí, který je stálým poradním orgánem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) pro řešení otázek protidrogové politiky v rámci státní a veřejné správy; vydávání informačních letáků, brožur, článků v odborných periodikách, informování veřejnosti o úspěších celní správy v protidrogové oblasti. V rámci represivních opatření se provádějí cílené kontrolní akce (v CZ/PL pohraničí zaměřené na nelegální dovoz léků s obsahem pseudoefedrinu, na CZ/DE pohraničí na nelegální vývoz metamfetaminu). Utvářejí se společné kontrolní hlídky zejména v českoněmeckém pohraničí, posiluje se přeshraniční spolupráce a spolupráce s Policií ČR, zejména s Národní protidrogovou centrálou, kde dochází k propojení informačních databází a v neposlední řadě ke vzájemnému využívání činnosti styčných celních a policejních důstojníků. V této souvislosti zmiňme existenci projektu Omezení zdravotních následků v místech nelegální výroby narkotik, který se řeší v rámci Bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra.

Odhalení velkokapacitní laboratoře na výrobu metamfetaminu
Koncem roku 2015 převzali kolegové z brněnské expozitury Celní protidrogové jednotky Generálního ředitelství cel poznatek o osobě vietnamské národnosti, která se sešla u obchodního domu ve Velkém Meziříčí s dalšími dvěma osobami stejné národnosti, které přijely osobním automobilem. Na schůzce došlo k předání dvou malých balíčků, což vzhledem k aktivitám vietnamského obchodníka podnítilo podezření, že by se mohlo jednat o předávku nelegálního zboží.

Na základě podnětu bylo zahájeno prověřování k ustanovení osobního automobilu a jeho osádky. Jednalo se o osobní automobil vietnamského podnikatele N. V. T. (1969) provozujícího prodejnu se smíšeným zbožím v Křižanově v okrese Žďár nad Sázavou v Kraji Vysočina. Bylo zjištěno, že obchod se smíšeným zbožím, který se nachází na náměstí v centru města, neprosperuje a místními obyvateli není příliš vyhledáván. V objektu dříve fungovala jatka a provozovna masny. Po smrti majitelky tam „hospodařil“ její příbuzný, kterého v roce 2013 zatkla policie, neboť měl v domě varnu metamfetaminu. Rodina se poté chátrajícího domu chtěla zbavit, proto jej za nízkou částku prodala právě osobě N. V. T. Ten se do domu s rozsáhlým dvorem a zahradou nastěhoval s manželkou a dvěma syny. Během vyšetřování vyšlo najevo, že osoba N. V. T. se nemovitost, kterou vlastní společně s manželkou, snaží prodat, kdy realitnímu makléři bylo sděleno, že v domě chtějí setrvat nejpozději do června roku 2016. Prohlídka nemovitosti pro zájemce o koupi poskytla možnost obhlídky. Jako nejzajímavější se jevila část dvora, odkud byl přístup do nějakých skladů či místností. Jednu z místností ovšem osoba N. V. T. nechtěla realitnímu makléři zpřístupnit s odůvodněním, že je uvnitř propadlý strop. Ve chlévě u zahrady byla však zjištěna přítomnost kanystrů s chemikáliemi. Vše nasvědčovalo tomu, že prvotní indicie se potvrzují.

Od března roku 2016 se podařilo zmapovat pohyb osoby N. V. T. v rámci ČR a zjistit, že často navštěvuje Prahu, Přerovsko a Karlovarsko. Dále bylo zjištěno, že byl v kontaktu s osobami viet­namské národnosti, zabývajícími se obstaráváním chemikálií a prekurzorů pro varny metamfetaminu („krystalu“). Při jedné ze svých cest z Karlovarska byl zachycen při nákupu 37 balení hydroxidu sodného v obchodním domě v Praze. Následujícího dne po nákupu hydroxidu sodného osoba N. V. T. zamířila do Prahy, odkud si přivezla pomocníka, se kterým se po příjezdu do Křižanova zavřela do místnosti, kde byl údajně propadlý strop, ze které v následujících dnech skoro nevycházeli. Bylo se možné domnívat, že v ní probíhá „var“. V této době se do nezákonné činnosti také zapojila manželka osoby N. V. T. Manželka odjela do vedlejší obce, kde vykoupila veškerý toluen (methylbenzen, fenylmethan, methacid). Ten ovšem nestačil, a tak se vydala do obchodního domu v Brně, kde nakoupila devět pětilitrových kanystrů toluenového čističe, který následně odvezla do Křižanova „kuchtíkům“. Bylo zřejmé, že probíhá výroba „krystalu“ v řádu kilogramů. Ihned byly zpracovány potřebné podklady, na jejichž základě byly vydány příkazy k domovním prohlídkám. Zbývalo jen počkat, jak bude osoba N. V. T. pokračovat. Až následující den se setkal na náměstí v Křižanově se třemi osobami vietnamské národnosti. Po schůzce odjela osoba N. V. T. do Velkého Meziříčí, kde se opět uskutečnila schůzka se dvěma osobami vietnamské národnosti, které přijely v osobním automobilu se slovenskou registrační značkou. Při cestě zpět do Křižanova proběhla ještě další schůzka s osobou hovořící česky.

Vzhledem k intenzivním schůzkám osoby N. V. T. s pravděpodobnými odběrateli bylo rozhodnuto udeřit v nejbližší vhodnou chvíli. Jelikož celou noc z 18. na 19. dubna 2016 objekt nikdo neopustil, bylo v ranních hodinách přistoupeno k realizaci. Zatímco manželka s dětmi spala v horní části domu, osoba N. V. T. s pomocníkem byli zadrženi přímo ve varně, když dosušovali asi dva kg metamfetaminu. Pomocníkem osoby N. V. T. byl bratranec jeho ženy D. T. T. (1988). V době zadržení měl na obličeji ochrannou roušku a na rukou gumové rukavice, což při výslechu zdůvodňoval tím, že pomáhal ve chlévě uklízet a ochranné pomůcky si vzal, protože se v místnosti hodně prášilo. Oba pachatelé však při výslechu jakoukoli manipulaci s chemikáliemi odmítli.

Varna zřízená v prostoru bývalé uzenářské výrobny byla velmi rozsáhlá. Jak bylo zjištěno součtem objemu prázdných obalů, ukrytých i v udírnách, mohla varna vyrobit až 100 kg metamfetaminu. Oba pachatelé v prostorách varny jedli a spali, což lze pozorovat i v dalších případech poslední doby. Přítomní specialisté Odběrové laboratoře CBRNe – VAKOS XT zjistili v průběhu demontáže varny, nouzové dekontaminace a zajištění odpadních materiálů, že přepad kondenzátu (zejména vysoce reaktivní kyseliny jodovodíkové) z výroby byl veden do septiku se zasakováním do zemního tělesa zahrady. V porovnání s běžnými provozy nelegální výroby metamfetaminu zde docházelo k „ekologické“ výrobě, kdy odpadní tabletovina byla recyklována filtrací a následnou destilací. Odvětráním objektu před forenzním ohledáním došlo k rozptylu agresivních plynů do okolí, což se markantně ukázalo na degradaci keřového patra v zahradě měsíc po zákroku až do vzdálenosti 35 m od oken nelegální varny.

Přivolaní specialisté Hasičského záchranného sboru ČR zachytili v ovzduší významné hodnoty polétavého aerosolu racemického metamfetaminu a těkavých organických sloučenin (VOC). Podezření na rozsáhlou kontaminaci životního prostředí s ovlivněním zdravotního stavu obyvatel sousedního domu vedlo měsíc po odhalení varny k provedení prvotního forenzního vzorkování týmy odběrové laboratoře jak zeminy ve vybraných lokalitách, tak podzemních i povrchových vod, stavebních materiálů z prostoru varny i sousedního domu. Rámcově byl hodnocen i zdravotní stav obyvatel sousedního domu s ohledem na ovlivnění jodem. V odebraných vzorcích z varného prostoru bývalé uzenářské výrobny lze identifikovat sublimací rovnoměrně rozvrstvené vysoké hodnoty elementárního jodu (9 mg/g) a ostrůvkovitě se vyskytující masivní dávky červeného fosforu (15 mg/g). Obdobné hodnoty elementárního jodu bylo možné najít na vnějších a vnitřních omítkách, střešních krytinách a dalších stavebních konstrukcích objektů nelegální varny a sousedního obytného domu. Zemina v prostoru sousedících zahrad směrem k lokálnímu toku vykazovala až 25násobek hodnoty jodu v hloubce 30 cm oproti referenčnímu vzorku z nezasažené oblasti. Podobně byly zachyceny i hodnoty fosforu (0,02–0,1 mg/l) klesající od místa zasakování směrem k místnímu vodnímu toku. V lokální vodní jímce byly nalezeny stopy acetonu, pravděpodobně po vymývání nádob. Za prokázanou lze považovat kauzální souvislost zdravotních obtíží, zejména poruch činnosti štítné žlázy, u obyvatel sousedního obytného domu s provozem nelegální laboratoře na výrobu metamfetaminu. Je na místě již kalkulovat s chronickou otravou jodem, kdy nárůst expozice v čase může významně ohrožovat zdravotní stav exponovaných osob včetně vývoje přítomných adolescentů.

Metamfetamin byl vzorkován v prostoru bývalé varny jak z povrchu, tak i vrty z hloubek 20/80 mm. Zatímco povrchová kontaminace stropu nad místem varu ukazuje hodnotu 16 208 ng/g, v hlubších vrstvách se stále nachází 2 364 ng/g, respektive 150 ng/g. Navazující přístavek sousedního domu byl vzorkován ve spodní partii dřevěného štítu budovy obrácené od prostoru nelegální laboratoře s výsledkem 17/ng/g. Objekt zdravotního střediska, který se též nachází v těsné blízkosti objektu, kde byla varna, je kontaminovaný metamfetaminem ve všech sledovaných vrstvách pláště budovy až do 8 cm hloubky nepravidelně rozmístěnou kontaminací. Ze 44 odebraných vzorků v těchto třech objektech bylo 33 pozitivních, z nichž byla norma překročena u 26.

Tento případ lze bezesporu označit za určité memento a prozření, jaké obrovské riziko kontaminace okolního prostředí hrozí v případě nelegální výroby metamfetaminu. Samozřejmě je nasnadě, že nebýt nasazení a spolupráce s příslušníky Hasičského záchranného sboru ČR byly by postupy při identifikaci míry rizik, krizového řízení a odstraňování následků škod jakkoli z kapacit a vybavení celní správy nemožnými.


plk. Mgr. Aleš HRUBÝ, Generální ředitelství cel, foto archiv Generálního ředitelství cel

vytisknout  e-mailem