Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVII ČÍSLO 9/2018

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA vám nabídneme rozbor požáru v hotelu Eurostars David v Praze. Dozvíte se o typickém použití stabilních hasicích zařízení v realizační praxi. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM najdete shrnutí aktuálních poznatků v péči o lidi se zdravotním postižením u MU. Nahlédnete do výcviku posádek obojživelných transportérů na rybníku Nezmar. V Rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ vás seznámíme se synchronizací kontaktů mezi Portálem krizového řízení Středočeského kraje a databází HZS Středočeského kraje. Dále s MU řešenými na úrovni Evropské unie v rámci mechanismu civilní ochrany Unie. V INFORMACÍCH máme výsledky z Mistrovství ČR v požárním sportu v Liberci. 

Každoročně se v měsíci květnu pohybují skupinky dětí po parku Na Výstavišti v Písku, kde plní různé úkoly. Důvodem je okresní kolo soutěže „Mladý záchranář – dokaž, že umíš“, které pro žáky základních škol připravuje územní odbor (ÚO) Písek, HZS Jihočeského kraje.

Vzdělávání všech věkových skupin obyvatelstva v oblasti jeho přípravy na mimořádné události tvoří u HZS Jihočeského kraje základní pilíř preventivně výchovné činnosti. Prioritní skupinou je právě mládež, která bude v nadcházející době tvořit svými vědomostmi a názory zdravou a připravenou společnost. Po začlenění témat „Ochrany člověka za mimořádných událostí“ do výuky základních a středních škol podle pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z roku 2003 a následného zapracování této problematiky do Rámcových vzdělávacích programů v roce 2004 začala školská zařízení hledat vhodný způsob, kterým by smysluplně tyto skutečnosti v praxi zrealizovala. Od klasické výuky dnes mnohé školy přistupují k pořádání tematických projektových dnů zaměřených na danou problematiku. Praktická výuka byla vždy pro žáky přínosem, a pokud je podána hravou, soutěžní formou, má na cílovou skupinu zaručený úspěch.

V rámci zkvalitnění preventivně výchovné činnosti se pořádají branně bezpečnostní soutěže po celém území Jihočeského kraje. Ty organizují přímo příslušníci HZS Jihočeského kraje nebo se alespoň aktivně podílejí na jejich zabezpečení a realizaci s ostatními spolky, neziskovými organizacemi, které se věnují této problematice. Jednou z takových soutěží je i „Mladý záchranář – dokaž, že umíš“. Soutěž se připravuje pro žáky základních škol okresu Písek a je rozdělena do dvou věkových kategorií (1. a 2. stupeň). Narůstající počet přihlášených družstev a jejich připravenost nám dává naději do budoucích let, že jdeme správným směrem.

Historie soutěže
V roce 2018 soutěž oslavila své jubilejní desáté výročí působení na území píseckého okresu. V průběhu deseti let prošla různými obměnami, až si vybojovala pevné místo zájmu základních škol i dalších zájmových skupin či oddílů. Kolébkou Mladého záchranáře na území Jihočeského kraje je ÚO Strakonice, který se soutěží tohoto typu začal zabývat již v roce 2000. Soutěž ve Strakonicích organizačně i finančně podporuje Klub svazu civilní ochrany Strakonice. Po vzoru strakonických kolegů navázal úzkou spolupráci s Oblastním spolkem Českého červeného kříže (ČČK) Písek, který již každoročně pořádal okresní soutěž hlídek mladých zdravotníků. V prvních letech byl ÚO Písek svými ukázkami a připravenými stanovišti pouze doplňkovým programem pro soutěžní družstva ČČK. Až v roce 2009 se uskutečnila první samostatná soutěž, kterou organizovali písečtí hasiči, probíhala souběžně se soutěží hlídek mladých zdravotníků. Začínala pod původním názvem „Víš, jak se ochráníš?“. Soutěžící si mohli na čtyřech stanovištích ověřit své znalosti z oblasti varování, evakuace, požární ochrany, či používání a volání na tísňové linky. Od té doby je podmínkou pro všechna přihlášená družstva účast v obou soutěžích.

Po úspěšném ročníku 2009 byla v následujícím roce zavedena soutěž na všech okresech Jihočeského kraje, která vyvrcholila krajským kolem, pořádaném na Výstavišti v Českých Budějovicích. Od té doby si Mladý záchranář v Písku vybudoval pevné postavení jako rovnocenný partner kolegů z ČČK, s nimiž každoročně HZS ČR soutěž připravuje. Soutěž pro žáky základních škol s obdobným názvem „Mladý záchranář v akci“ pořádá každoročně ředitelství HZS Jihočeského kraje v Českých Budějovicích v nové, modernější, atraktivnější podobě. První kolo této soutěže probíhá přes mobilní síť Facebook. Nejlepší týmy se pak mohou zúčastnit druhého „akčnějšího“ kola na stanici v Českých Budějovicích, kde se soutěžící stanou součástí fiktivního zásahu.

Krajské soutěže se účastní i soutěžní týmy z píseckého okresu, které dosahují velmi dobrých výsledků, což nás samozřejmě těší.

Zájem škol přetrvává
Přesto původní Mladý záchranář v Písku neupadl v zapomnění a každoročně přiláká do soutěže řadu mladých účastníků. Ti změří síly v šesti soutěžních disciplínách. Správně poskládají evakuační zavazadlo, absolvují odborný test ochrany obyvatelstva a požární ochrany, prokáží znalosti z oblasti topografie a správného použití hasicích přístrojů podle druhu hořlavé látky. Nakonec zhodnotí dovednosti při hašení džberovou stříkačkou a hodu granátovou atrapou na cíl. Skutečnost, že Mladý záchranář není pouze doplňkovou soutěží ČČK, nám dokazují základní školy v našem okrese, které HZS ČR kontaktují s žádostí o účast právě v soutěži nebo o provedení individuální přípravy přímo na škole. V rámci dobré spolupráce s naším partnerem přednáší každoročně příslušníci HZS ČR i na týdenním kempu pořádaném ČČK pro mladé zdravotníky. Vzhledem k tomu, že soutěž organizačně zajišťují zejména příslušníci denní směny HZS ČR, probíhá již dlouhodobě vzájemná výpomoc ÚO Písek a ÚO Strakonice na pořádání svých okresních kol. V roce 2015 přibyl píseckému Mladému záchranáři další partner, kterým je Město Písek. Z důvodu jednostranného zaměření některých škol na soutěž ČČK nebo na soutěž HZS ČR, je od tohoto roku vyhlašována kategorie „Všestranný mladý záchranář“. Účelem je, aby se správný záchranář uměl zachovat nejen při mimořádných událostech, ale zároveň dokázal i poskytnout kvalitní první pomoc. V této kategorii se prolínají výsledky obou soutěží a vítězové jsou odměněni poháry, které do soutěže Město Písek každoročně věnuje. Letošního ročníku se zúčastnilo rekordních 26 pětičlenných týmů. Je potěšujícím faktem, že soutěž pořádaná v Písku neoslovila pouze místní základní školy, ale o účast projevily zájem i přespolní školy, např. z Milevska, Kovářova a Chyšek, vzdálené až 40 km od místa konání.

Připravená mládež zábavnou formou
Písek dnes nabízí základním školám pestrou škálu vědomostních i dovednostních soutěží, např. Mladý záchranář, Mistr Jan Hus následníkům nebo Prácheňské přebory, kde má HZS ČR a příprava na mimořádné události své místo k uplatnění. Výsledkem snad zůstane nesmazatelná stopa v mysli některých účastníků, kteří možná nikdy své znalosti prakticky nezhodnotí, ale svojí připraveností budou hodnotným článkem naší fungující společnosti. A jelikož slogan, štěstí přeje připraveným, má své opodstatnění, popřejme Mladému záchranáři další úspěšné roky a velkou řadu mladých připravených účastníků.


mjr. Bc. Daniel FOŠUM, HZS Jihočeského kraje, foto autor

vytisknout  e-mailem