Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVII ČÍSLO 9/2018

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA vám nabídneme rozbor požáru v hotelu Eurostars David v Praze. Dozvíte se o typickém použití stabilních hasicích zařízení v realizační praxi. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM najdete shrnutí aktuálních poznatků v péči o lidi se zdravotním postižením u MU. Nahlédnete do výcviku posádek obojživelných transportérů na rybníku Nezmar. V Rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ vás seznámíme se synchronizací kontaktů mezi Portálem krizového řízení Středočeského kraje a databází HZS Středočeského kraje. Dále s MU řešenými na úrovni Evropské unie v rámci mechanismu civilní ochrany Unie. V INFORMACÍCH máme výsledky z Mistrovství ČR v požárním sportu v Liberci. 

Maskot výukyOrganizace Červeného kříže a Červeného půlměsíce je mezinárodní humanitární organizace s historií delší 150 let, která působí ve 191 zemích světa. Jejím hlavním posláním je zejména předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví, život a úctu k lidské bytosti, podporovat vzájemné porozumění, přátelství a mír mezi národy bez národnostních, rasových, náboženských, třídních a politických rozdílů a usilovat o naplňování základních principů hnutí Červeného kříže.

V Jablonci nad Nisou je jeden z více než šedesáti pobočných spolků hlavního spolku Českého červeného kříže (ČČK) se sídlem v Praze. Každý z oblastních spolků (OS ČČK) se řídí stanovami ČČK, ale jinak má vlastní právní subjektivitu. Na činnost jabloneckého spolku přispívá například statutární město Jablonec nad Nisou a Liberecký kraj. Některé dotace však získáváme prostřednictvím hlavní organizace a větší část prostředků na činnost musíme zabezpečit vlastní aktivitou.

Oblastní spolek se dělí na dvě části, a to tzv. pracovní, kterou tvoří úřad oblastního spolku a jeho zaměstnanci, a část komunitní, tedy tu, kterou tvoří dobrovolníci a členové místních skupin ČČK, volení představitelé valného shromáždění, výkonná a dozorčí rada. Dohromady jsme oblastním spolkem, který připravuje a realizuje různé osvětové akce, organizuje humanitární jednotku na možnou pomoc při mimořádných událostech malého i velkého rozsahu, pečuje o bezpříspěvkové dárce krve, v rámci vlastní činnosti koná zdravotnickou asistenci a dozor na různých kulturních i sportovních akcích, ale také se účastní společných cvičení v rámci integrovaného záchranného systému (IZS).

Humanitární jednotka
Je to skupinka aktivních členů spolku, kterou tvoří zdravotníci profesionálové, ale i úředníci, dělníci a podnikatelé, které pojí jedno, a to je zájem o pomoc druhým lidem v nouzi. Někteří z nás jsou ze zdravotnických oborů, ale většina jsou laici, kteří se naučili poskytovat první Předávání medailí dárcům krvePředávání medailí dárcům krvepomoc a snaží se v této činnosti neustále zdokonalovat a svůj volný čas věnují práci pro oblastní spolek. Zkušenosti v poskytování první pomoci získávají především na již jmenovaných akcích, které jsou pro oblastní spolek velkým přínosem. V případě, že dojde k vážné mimořádné události, jsou členové spolku připraveni sbalit si věci a vyrazit pomáhat. Například jsme se na základě výzvy vydali do Mělníka postiženého povodní, kde jsme celý týden místním pomáhali. Naše práce při povodních bývá v evakuačních centrech. Pečujeme o lidi, kteří museli opustit své domovy, poskytujeme první pomoc, staráme se o děti a seniory. Nemocné přestárlé občany jsou někteří z nás pod vedením lékaře schopni ošetřovat (chronické rány apod.).

Naši členové se podílí na sběru a distribuci humanitární pomoci, monitorují zasažené území a mapují potřeby po té, co voda opadne. Máme smlouvu i s oddělením krizového řízení obce s rozšířenou působností a před dvěma lety na silvestra jsme zajišťovali nouzové ubytování osob při požáru panelového domu, včetně oblečení a základních potřeb.

Přidat se k nám může každý, kdo je ochoten se učit nové věci a věnovat alespoň tři hodiny týdně ze svého času.

Spolek má také své zaměstnance
Ředitelka úřadu oblastního spolku má na starosti agendu týkající se místních skupin, členské základny, dobrovolníků, bezpříspěvkových dárců krve, jednání a komunikaci s úřady a s ostatními složkami IZS, získávání finančních prostředků a zajištění chodu oblastního spolku, personální a ekonomickou dokumentaci, přípravu vyúčtování dotací a grantů, reprezentaci oblastního spolku navenek. Připravuje ke schválení plán činnosti a je odpovědná za jeho plnění. Veškeré úkoly, které jsou plánem činnosti dány, realizují zaměstnanci.
Příměstký tábor ČČKPříměstký tábor ČČK
V rámci projektu Help trans neboli pomoc v pohybu zabezpečují dopravu ČČK, určenou hlavně pro seniory nad 65 let věku, nebo pro tělesně postižené nad 26 let, kteří potřebují dopravit nejen k lékaři nebo na rehabilitaci, ale také za pietou, kulturou nebo na nákupy. V současnosti máme téměř 200 klientů, které vozíme, někdy i do větší vzdálenosti. Při cestách mimo město Jablonec nad Nisou jim nově můžeme poskytnout i potřebný doprovod.

Zajímavostí je pohotovostní služba k tísňové péči. Je poskytovaná „Andělem strážným“, což je nouzové tlačítko, a je návaznou službou pro klienty, kteří o tento druh služby mají zájem (rodina je daleko, zaneprázdněná). V případě, že klient upadne, zavolá dispečerka nás z ČČK, protože u nás jsou uložené klíče od klienta a základní zdravotní informace. Okamžitě jedeme ke klientovi, zkontrolujeme, zda nedošlo k úrazu, pomůžeme mu vstát, popřípadě s umytím a převlečením a zkontrolujeme životní funkce. Pokud se klient cítí v pořádku, odjíždíme. Tuto službu zajišťujeme již čtvrtým rokem a je o ni velký zájem.
Zdravotnická asistenceZdravotnická asistence
Zaměstnanci pečují o majetek OS ČČK, udržují ho. Připravují věci potřebné na akce, podílejí se na školení jako lektoři a udržují vysoký standard kvality vzdělávání a dosažených akreditací školicího střediska. Koordinují osvětové akce, zdravotnický dozor a nahlášené kurzy tak, aby se na jejich realizaci podíleli všichni, tj. nejen zaměstnanci, ale i členové OS ČČK.

Jak se stát členem ČČK?
Je to jednoduché. Pokud vás to k nám táhne, je vám více než šest let, můžete si stáhnout přihlášku, vyplnit jí a přijít na oblastní spolek. Představíme vám naši činnost i možnosti místních skupin a je jen na vás, jak se rozhodnete. Přihlášku přijmeme a po valném shromáždění místní skupiny a uhrazení ročního příspěvku se stáváte platným členem Českého červeného kříže s právem podílet se na činnosti a rozhodování.

Naše základní poslání je pomáhat ostatním. Základním pilířem naší humanitární jednotky je příprava na činnost při mimořádných událostech. Učíme se poskytovat první pomoc, ale také první psychickou pomoc, jednání s lidmi v kritických situacích a součinnost se složkami IZS. Naši členové se stávají dobrovolnými zdravotníky ČČK a získávají praxi ošetřováním v terénu. Pokud jste způsobilí učit první pomoc a máte chuť předávat znalosti jiným, stanete se jedním z našich lektorů a můžete se podílet na přípravě a realizaci kurzů první pomoci pro děti ve školce, ve škole, pro dospělé, policii, dobrovolné hasiče, nebo se budete věnovat výchově dětí v kroužku, na táborech pobytových i příměstských. Možností je mnoho, a pokud se rozhodnete svobodně a dobrovolně stát se naším členem, přijímáte i určité povinnosti.

Červený kříž a bezpříspěvkové dárcovství krve
V České republice je Červený kříž spjat s darováním krve již od doby první republiky. Naším velkým současným úkolem je přesvědčit hlavně mladé lidi, že darovat krev bez vidiny finanční odměny je ta nejbezpečnější cesta, jak pomoci dát šanci na život. Proč? Je to prosté, když za úmyslem darovat nemáte vidinu zisku, nemáte důvod lhát o svém životním stylu, nebo o svém zdravotním stavu. I když je dárcovství krve morální počin, je nutné si uvědomit, že pokud něco zamlčíte, nebo budete lhát, můžete ohrozit život toho, komu pomáháte. Na druhou stranu bezpříspěvkové dárcovství pečuje i o vás, jako o dárce, hlídá váš zdravotní stav a má nastaveny hranice, aby případný odběr krve, nebo jiných krevních derivátů neohrozil vaše zdraví. Zkrátka, darovat krev je normální.

Co říci závěrem?
Náš oblastní spolek je uskupení různých lidí, rozdílných povolání a různorodých zájmů. Spojuje nás právě organizace Červeného kříže. Všichni se snažíme udělat ze světa lepší místo. Někdo organizuje výlety pro svou místní skupinu, jiný vzdělávání nebo řadu praktických cvičení. Snažíme se spolupracovat s ostatními složkami IZS, v rámci naší činnosti navštěvujeme zajímavá místa i akce. Ačkoliv nejsou všichni naši členové „kovaní záchranáři“ či profesionální zdravotníci, už několikrát ve svém osobním civilním životě zachránili lidský život. Naše společné principy, kterými jsou nestrannost, nezávislost, neutralita, jednota, dobrovolnost, humanita a světovost, si osvojujeme i v osobním životě. Myslím si, že zmírňovat utrpení nemusíte jen u obrovských katastrof a válečných konfliktů, ale i v běžném životě. Denně překonáváme malé či větší katastrofy, utrpení či radosti, učíme se kráčet bok po boku a sdílet radost i bolest, aby svět byl lepším místem.


Kateřina HAVLOVÁ, OS ČČK Jablonec nad Nisou, foto autorka

vytisknout  e-mailem