Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVII ČÍSLO 9/2018

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA vám nabídneme rozbor požáru v hotelu Eurostars David v Praze. Dozvíte se o typickém použití stabilních hasicích zařízení v realizační praxi. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM najdete shrnutí aktuálních poznatků v péči o lidi se zdravotním postižením u MU. Nahlédnete do výcviku posádek obojživelných transportérů na rybníku Nezmar. V Rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ vás seznámíme se synchronizací kontaktů mezi Portálem krizového řízení Středočeského kraje a databází HZS Středočeského kraje. Dále s MU řešenými na úrovni Evropské unie v rámci mechanismu civilní ochrany Unie. V INFORMACÍCH máme výsledky z Mistrovství ČR v požárním sportu v Liberci. 

V lednu letošního roku se Bulharsko ujalo svého prvního předsednictví v Radě EU. Vzhledem k tomu, že Evropská komise (EK) předložila v listopadu roku 2017 návrh rozhodnutí, kterým se mění rozhodnutí o mechanismu civilní ochrany Unie (Mechanismus Unie), což je stěžejní dokument EU v této oblasti, bylo hlavní činností bulharského předsednictví v Radě EU (BG PRES) o tomto návrhu intenzivně jednat.

Nicméně za hlavní prioritu si BG PRES v oblasti civilní ochrany stanovilo problematiku snižování rizika katastrof. K tomuto tématu byl ve dnech 30. až 31. ledna 2018 v Sofii uskutečněn předsednický seminář. Sešli se na něm zástupci z 31 států účastnících se Mechanismu Unie a další odborníci z EK, Úřadu Organizace spojených národů pro snižování rizika katastrof (UNISDR), Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a Světové banky, kteří řeší problematiku zvládání katastrof. Cílem tohoto semináře bylo jednak podpořit sdílení osvědčených postupů, získaných zkušeností a zjištěných problémů při rozvoji a provádění strategií snižování rizika katastrof, tak i propojit potřeby zúčastněných států s podporou a mechanismy, které nabízí EK, UNISDR, OECD a Světová banka.

Na základě výsledků ze semináře a následných jednání v Radě EU dospělo BG PRES k závěrům, že je nutné zlepšit vazbu mezi vědeckým výzkumem a dosaženými výsledky v oblasti snižování rizika katastrof a přizpůsobení se změně klimatu. V této souvislosti BG PRES vyzvalo EK, aby posoudila, jak by se problematika snižování rizika katastrof mohla lépe začlenit do různých politik EU. Doporučení jsou uvedena ve zprávě předsednictví, která rovněž obsahuje shrnutí nejvýznamnějších výsledků BG PRES dosažených na úrovni EU v oblasti civilní ochrany.
V průběhu BG PRES proběhlo v Bruselu ve dnech 4. až 7. března 2018 v pořadí již šesté Fórum civilní ochrany, kde se sešlo přibližně 900 zástupců z veřejného i soukromého sektoru, akademické obce, mezinárodních organizací, orgánů EU, sdělovacích prostředků a dalších subjektů působících v oblasti civilní ochrany v EU a zemích evropského sousedství. Tento ročník fóra byl ovlivněn tím, že se na úrovni EU intenzivně projednával legislativní návrh, který má zásadním způsobem změnit stávající Mechanismus Unie. Celkem se uskutečnila dvě plenární zasedání a dvanáct menších panelových diskusí. Během prvního plenárního zasedání jednali političtí představitelé o nejnovějším vývoji v oblasti evropské civilní ochrany se zaměřením na úsilí o posílení evropských kapacit pro odezvu na katastrofy v EU i mimo ni. Druhé plenární zasedání se věnovalo převážně otázkám souvisejících se začleněním změny klimatu do činností EU v oblasti civilní ochrany. Ostatních dvanáct panelových diskusí bylo zaměřeno hlavně na oblasti, kde je možné v rámci Mechanismu Unie další zlepšení (tzn. nalézt způsoby, jak zrychlit výběr a nasazení týmů civilní ochrany EU; automatizovat pracovní postup pro žádosti o podporu na dopravu a tak ho zrychlit a umožnit tvorbu statistik a přehledů v reálném čase; nalézt více příležitostí, jak posílit spolupráci mezi aktéry civilní ochrany a humanitární pomoci; jak zlepšit výkaznictví a podávání zpráv; prozkoumat možné změny Mechanismu Unie pro nasazování epidemiologů mimo Unii atd.). Tyto otázky vyplynuly hlavně z nedávného auditu Mechanismu Unie, který provedl Evropský účetní dvůr. Účastnící fóra měli také možnost navštívit výstavu věnovanou tématu komunikace a informovanosti o riziku katastrof.

Za HZS ČR se Fóra civilní ochrany nebo alespoň některých jeho částí zúčastnilo celkem devět zástupců. Tato hojná účast ze strany HZS ČR byla způsobena tím, že se během fóra uskutečnila další tři neformální jednání k Mechanismu Unie. První jednání proběhlo na Stálém zastoupení ČR při EU, v rámci kterého se zástupci MV­ generálního ředitelství HZS ČR (MV­ GŘ HZS ČR) setkali s diplomaty a poradci českých poslanců Evropského parlamentu, aby jim vysvětlili, kde jsou hlavní slabiny návrhu EK a jaké dopady by mohl mít tento návrh na Českou republiku a současný systém koordinace pomoci při řešení přírodních nebo člověkem způsobených katastrof. Další jednání tzv. „Like­ minded“ států se konalo na Stálém zastoupení Dánska. Skupina dvanácti států, která měla k návrhu EK od jeho předložení řadu výhrad, se sešla, aby se vzájemně informovala o národních pozicích a dohodla se na společném postoji k jednotlivým bodům návrhu EK. V neposlední řadě také proběhlo neformální setkání generálních ředitelů civilní ochrany EU, v rámci kterého EK naopak zdůvodňovala návrh a potřebu provést změny, které by měly vést především k posílení kolektivní schopnosti EU reagovat na katastrofy a zamezit opakujícím se nedostatkům kapacit během odezvy.

V červenci 2018 převzalo předsednictví v Radě EU Rakousko (AT PRES). Jedním z hlavních úkolů AT PRES bude dokončit přijetí návrhu EK o Mechanismu Unie, jehož kompromisní podoba byla členskými státy EU přijata ještě v červenci po vleklých jednáních zejména v rámci pracovní skupiny Rady EU pro civilní ochranu. Česká republika je s kompromisním návrhem Rady EU spokojena, jelikož obsahuje všechny zásadní pozměňovací návrhy, které zástupci MV­ GŘ HZS ČR průběžně na jednáních vznesli. Jednání o návrhu EK budou nyní probíhat v rámci trialogů mezi Radou EU, EK a Evropským parlamentem s tím, že za Radu EU je bude koordinovat AT PRES, které bude muset pamatovat na tzv. „red lines“ všech členských států EU. V ideálním případě dojde ke schválení nového Mechanismu Unie v prosinci 2018 na jednání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci, kde se sejdou ministři členských států EU zodpovědní za tuto oblast.

V oblasti civilní ochrany se chce AT PRES do konce letošního roku také věnovat obnově po katastrofě. K tomuto tématu už proběhl ve dnech 10. až 11. července 2018 předsednický seminář ve Vídni. Závěry ze semináře budou shrnuty ve zprávě předsednictví, která bude v následujícím období diskutována v rámci pracovní skupiny Rady EU pro civilní ochranu. Dále má AT PRES v úmyslu informovat členské státy EU o vývoji a implementaci Akčního plánu CBRN a probíhající revizi Evropského programu na ochranu kritické infrastruktury.


kpt. Mgr. Lukáš PIDHANIUK, MV­-generální ředitelství HZS ČR, foto autor

vytisknout  e-mailem