Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVII ČÍSLO 7/2018

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA přinášíme článek o požáru bývalého objektu mrazíren v Mochově . Přečtěte si pokračování zahraniční pracovní cesty do USA.. Seznámíme vás s historií a současností kominického řemesla. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM se dočtete, jak probíhala cvičení Recuedays, koordinované nasazení vrtulníků při povodních a česko-německé cvičení u Rozvadova. V Rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ informujeme o společném výcviku příslušníků HZS hl. m. Prahy a členů jednotek SDH Prahy určeném k velkokapacitnímu a velkoobjemového čerpání v rámci plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Dále o čtvrtém ročníku spektrometrického semináře pořádaným IOO pro radiační pracovníky. Představíme multimediální tvorbu v oblasti prevence a vzdělávání obyvatel. V INFORMACÍCH jsme připravili shrnutí Hasičské fontány v Praze. Máme pro vás i výsledky z mistrovství Evropy v disciplínách TFA. 

Dne 7. dubna 2016 se uskutečnilo jednání komise požárního sportu, na kterém byla dohodnuta potřeba vydání zcela nových „Pravidel požárního sportu“ (pravidla PS), zejména vzhledem k množství vydaných dodatků, nepřehlednosti vzniklé mnohaletými úpravami textu a morální zastaralosti celkového zpracování pravidel PS.

Za účelem zpracování nových pravidel PS byla určena odborná komise MV­-generálního ředitelství HZS ČR.
V rámci jednání komise se velmi osvědčila spolupráce s Centrem pro bezpečný stát, z.s., a to zejména v oblasti zpracování 3D modelů překážek.

Během dvouletého procesu rozboru textu, zapracovávání změnových návrhů a kompletní transformace struktury, se na vzniku nových pravidel PS přímo podílelo osm zástupců HZS krajů a zástupci SH ČMS a nepřímo další desítky odborníků z praxe. Původní text vykazoval značnou nepřehlednost a komplikovanost, zejména kvůli postupným dodatkům a úpravám, které z kmenového textu časem vytvořily náročný předpis, neodpovídající požadavkům na praktickou příručku každodenního použití.


Z uvedených důvodů nově vytvořená pravidla reflektují současné standardy požárního sportu a jsou svým moderním pojetím pozitivní změnou v historii pravidel požárního sportu. Novinkou je zejména rozdělení pravidel na dva související dokumenty. První dokument, Pravidla požárního sportu, se zabývá podstatou pravidel, tj. druhy a prováděním disciplín, složením soutěžního družstva, rozhodčími, časomírou aj. Náročnou kapitolou co do aktualizace a zjednodušení bylo pravidlo „Protesty a odvolání“. Probíhaly zdlouhavé diskuze nad důvodností složitých procedur při podávání protestů a odvolání. Nakonec se dospělo ke všeobecně vítanému kroku, a to nahrazení prvního písemného stupně stupněm ústním. Došlo tak k celkovému urychlení a zjednodušení procesu.

Dalším významným krokem bylo zrušení povinnosti používat při provádění požárního útoku tzv. přetlakový ventil. K tomuto kroku komise přistoupila po diskuzi napříč sborem, na základě prokazatelných nedostatků ve fungování těchto ventilů ve vztahu ke zvyšování bezpečnosti tlakových poměrů ve vedení. Tento věcný prostředek podle poznatků z provedených zkoušek neplnil očekávanou funkci, navíc představoval organizační a finanční komplikaci pro všechny pořadatele soutěží v požárním útoku a jiné majitele přetlakového ventilu.

V oblasti nářadí byl navíc zcela změněn přístup k odpovědnosti za rozměry, funkci a bezpečnost nářadí, a to také díky vytvoření technické přílohy pravidel, na kterou bylo možné odkazovat pro zjednodušení kmenového textu. Nově byla odpovědnost přenesena na toho, kdo dané nářadí na soutěž dodal. V případě motorových stříkaček byl problém používání společné motorové stříkačky vyřešen deklarací práva pořadatele soutěže určit, jaké nářadí bude a nebude sám zajišťovat.

Ke zkvalitnění a zpřehlednění pravidel významně přispělo také vložení výčtu variant neplatnosti pokusu u každé z disciplín. Tím se zamezilo dohadům a nepřehlednosti v původní verzi pravidel, kde neplatnost byla obecně popsána v jednom společném pravidlu bez jasného odkazu na konkrétní disciplínu. Tento krok je přínosem zejména pro práci rozhodčích. Nejenže usnadní práci rozhodčích, ale také přispěje k urychlení průběhu soutěže a odstranění prostoru pro nejasnosti.

Kromě uvedeného došlo také k aktualizaci všech příloh, tj. přihlášky a protokolu o národním rekordu, a zejména vložení zcela nové přílohy, tj. protokolu pro podávání písemného odvolání, který evidentně zásadním způsobem v praktickém užití chyběl.

Nejviditelnější druhou novinkou je však vytvoření zcela nového dokumentu – Technické přílohy pravidel požárního sportu, která si dala za cíl nejen aktualizovat a sjednotit některé číselné údaje, parametry překážek a trati, ale přehledně a laicky přístupným způsobem demonstrovat jednotlivé typy překážek a jejich vizualizaci, ke které mohlo dojít díky současnému vypracování e­ learningové podpory pro studium pravidel v rámci kurzu rozhodčích­ instruktorů požárního sportu. Komisi se tak dostal do ruky velmi atraktivní nástroj hodný 21. století pro zpracování technického dokumentu s vysoce kvalitní vizualizací a možností použití 3D modelů. Každé pravidlo technické přílohy tak představuje ucelený pohled na danou disciplínu z pohledu prostoru a použitého nářadí. Součástí činnosti komise, kromě práce na pravidlech PS, byla také účast na přípravě nového e­ learningového kurzu. Ten zavádí do školení rozhodčích moderní grafické rozhraní, názornou demonstraci problému s hlasovým komentářem a zároveň efektivní zkrácení doby nutné k absolvování kurzu v prezenční formě.

Postupným analyzováním textu se snahou maximálního zjednodušení došla dále komise k závěru, že bude velmi vhodné z textu pravidel PS zcela vyjmout úvodní pasáže, které řeší organizaci soutěží, a to i s odkazem na existující interní předpis HZS ČR. Z tohoto důvodu byly pasáže z pravidel vyjmuty a efektivně vsunuty a aktualizovány v rámci nového interního předpisu k organizaci soutěží v rámci HZS ČR. Vznikl tak předpis s názvem Řád sportovních soutěží tělesné přípravy Hasičského záchranného sboru ČR (Řád), který řeší několik problematik, přes systém soutěží, organizaci, propozice, až po povinnosti velitele soutěže a dalších pracovníků soutěže. Z původních pravidel PS byla také přesunuta problematika dopingu, jelikož se teoreticky jedná o záležitost aplikovatelnou na všechny soutěže ve všech oblastech. Zásadní změnou bylo celkové vypuštění problematiky udělování výkonnostních stužek, které bylo nefunkční, zřídka využívané a administrativně náročné.

Naopak za naprostou novinku se dá považovat článek 25 Řádu, který zavádí tzv. Etický kodex soutěžícího. Ten v 16 bodech shrnuje práva a povinnosti členů soutěžního družstva a v posledním odstavci zavádí možnost vyloučení člena družstva z důvodu závažných pochybení. Etický kodex soutěžícího je tedy nejen formálním vyjádřením zásad, které by měly být součástí běžného slušného chování a profesionálního přístupu příslušníka HZS ČR a sportovce, ale dává vysílající organizaci jasný návod, jaké konkrétní činnosti nelze soutěžícím tolerovat a jak jednoduše postupovat, pokud k prohřešku dojde. Také cesta soutěžního družstva na soutěž, běžně realizovaná jako cesta služební, musí vykazovat známky profesionality a být jasným důkazem toho, že soutěžící chápe svůj status reprezentační i lidsky společenský. Na soutěži totiž nereprezentuje pouze sebe, ale přispívá k utváření názoru společnosti na příslušníky HZS ČR.

Oba předpisy, jak nová pravidla s technickou přílohou, tak nový Řád spolu tedy neoddělitelně souvisí. V případě nového Řádu jde navíc o základní obecný předpis, díky kterému je možné i pro ostatní soutěže vytvořit jednoduchá přehledná pravidla bez výskytu duplicit a velkého množství textu, který se tak stává nepraktickým.

Nová pravidla požárního sportu

  • zahrnují veškeré dodatky pravidel PS vydané zvláštními dokumenty,
  • sjednocují některá pravidla s platnými mezinárodními pravidly PS,
  • respektují požadavky moderního pojetí grafické a slohové úpravy metodického dokumentu, a to s důrazem na zjednodušení textu a znění pravidel k dosažení uživatelského komfortu,
  • využívají možností online nástrojů, zejména webových stránek HZS ČR,
  • prošla ve dvou kolech připomínkovým řízením v rámci všech součástí HZS ČR i dotčených organizací a spolků mimo HZS ČR,
  • navazují na nový předpis k organizaci soutěží v rámci HZS ČR.

Na základě pozitivní odezvy z řad soutěžících i rozhodčích a vzhledem k tomu, že v nové probíhající soutěžní sezoně zatím nedošlo k žádným větším negativním odezvám a problémům, lze konstatovat, že pravidla požárního sportu vydaná v roce 2018, se všemi součástmi a důsledky, představují velký a pozitivní skok jak z pohledu formy, tak z pohledu obsahu tohoto předpisu.


kpt. Ing. et Ing. Jan PECL, MV­-generální ředitelství HZS ČR, zdroj: e­ learning RIPS

vytisknout  e-mailem