Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVII ČÍSLO 7/2018

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA přinášíme článek o požáru bývalého objektu mrazíren v Mochově . Přečtěte si pokračování zahraniční pracovní cesty do USA.. Seznámíme vás s historií a současností kominického řemesla. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM se dočtete, jak probíhala cvičení Recuedays, koordinované nasazení vrtulníků při povodních a česko-německé cvičení u Rozvadova. V Rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ informujeme o společném výcviku příslušníků HZS hl. m. Prahy a členů jednotek SDH Prahy určeném k velkokapacitnímu a velkoobjemového čerpání v rámci plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Dále o čtvrtém ročníku spektrometrického semináře pořádaným IOO pro radiační pracovníky. Představíme multimediální tvorbu v oblasti prevence a vzdělávání obyvatel. V INFORMACÍCH jsme připravili shrnutí Hasičské fontány v Praze. Máme pro vás i výsledky z mistrovství Evropy v disciplínách TFA. 

Vidíme a slyšíme to na každém kroku. Úrazy, požáry, dopravní nehody, vichřice, povodně a další mimořádné události. Rizikové, nebezpečné a mimořádné situace se dnes a denně dějí všude kolem nás. Vnímáme je, dotýkají se nás – někdy méně, někdy více. Občas zasáhnou přímo naše blízké a občas přímo nás. Často začínáme přemýšlet až tehdy, kdy je po události. Hloubáme nad tím, zda jí šlo, či nešlo předejít. A pokud byla nevyhnutelná, jestli jsme ji zvládli nejlépe, jak bylo možné.

Nejvíce si rizika a hrozby uvědomují samotní záchranáři. Každý den jsou svědky tragických situací. A právě oni jsou jedni z mála, kdo se snaží se stále narůstajícími černými statistikami něco udělat. Působí na laickou veřejnost mnoha způsoby – účastní se besed, seminářů, publikují osvětové články, vydávají nejrůznější příručky, metodiky či jednoduché letáčky se základními radami a návody, jak se chovat v rizikových situacích. Stále hledají nové formy, jak co nejvíce zapůsobit a oslovit širokou veřejnost. Jeden ze systémů vzdělávání, prevence a přípravy obyvatel realizují záchranářské subjekty sdružené pod Asociací Záchranný kruh. Lidé z této asociace si již před třinácti lety řekli, že pokud chtějí účinně zacílit na populaci, musí být osvětové a výukové materiály nejen jednoduché a co nejvíce atraktivní, ale zároveň vypovídající a musí mít nadčasový charakter. Jednou z forem, která velmi dobře působí na laickou veřejnost, je multimediální tvorba. Vytváření TV spotů, multimédií a dalších materiálů, které provedením snadno osloví téměř kohokoli. Zaujalo vás to? Pojďte se podívat pod pokličku multimediální tvorby záchranářů. Celý systém multimediálního vzdělávání je postavený na několika pomyslných základních kamenech. Každý z těchto kamenů má význam, úlohu, cílovou skupinu i možnosti využití v praxi. Je to jakási skládačka, puzzle složené z několika dílků, které pospolu dávají smysl a ucelený ráz. Výsledkem by se mohl stát jakýsi národní archiv mate­riálů, se kterými je možné operativně pracovat a využívat ke vnějšímu vzdělávání jak široké veřejnosti, tak i k vnitřnímu vzdělávání v rámci složek integrovaného záchranného systému (IZS). Asociace se v audiovizuální tvorbě neomezuje jen na jeden žánr, ale vytváří dramaturgickou skladbu pořadů a materiálů tak, aby zasáhla široké spektrum populace. Základní žánry se rozdělují na dokumentární pořady, zpravodajství, analytické pořady, bezpečnostní kampaně, „mini­ pořady“, multimediální interaktivní učebnice a další.

Zpravodajství
Zaměřuje se na sdělování momentální nebo uplynulé události, a to formou krátkého sestřihu. Hlavním tématem je činnost HZS ČR a dalších složek IZS tak, aby veřejnost i media získaly základní přehled o události. Jde o formát do dvou minut a slouží také k podpoře vztahu jednotlivých složek IZS s veřejností. Řídí se vnitřním etickým kodexem, a to v nejvyšší míře. Jde o poměrně často vysílaný formát i proto, že je veřejností poměrně sledovaný, atraktivní a udržuje sledovanost činnosti nejen HZS ČR. Slouží k neustálé propagaci činnosti složek IZS.

Dokumentární pořady
Díky vznikajícímu rozsáhlému zpravodajskému archivu je možné tvořit jednotlivé dokumentární pořady, které se opírají o konkrétní případy či skupiny případů. V kombinaci s odborným komentářem a účastí jednotlivých odborníků z různých oblastí činnosti složek IZS získáváme naučně populární televizní formát. Ten obsahuje nejen ukázky z reál­ných událostí, ale také 3D grafiku, která slouží jako všeobecný schematizující prvek k získání jasného přehledu o dané problematice. Práce s grafickými prvky v dokumentech je podstatnou součástí celého výsledného díla. Dává totiž informační podstatu a je v ní zakomponována celá analytická část postupu zásahů, jejich pozitiva i negativa. Divák tak má naprostý přehled o celkové události, jejím řešení, příčinách a důsledcích a hlavně konečném výsledku.

Bezpečnostní kampaně
Pod tímto žánrem si můžeme představit například úspěšnou sérii spotů pod názvem „Ty to zvládneš“. Kampaň, pokud je kvalitně vytvořená a realizovaná, je veřejností vnímána velmi pozitivně. A to se v tomto případě podařilo. V roce 2016 a 2017 postihla více jak pět a půl milionu obyvatel. Kampaň má většinou podobu krátkých spotů, které vždy upozorňují na určité riziko, s nímž se může člověk v denním životě setkat. Tedy krátkou a kvalitní obrazovou formou poutáme diváka a upozorňujeme ho na to, s jakými rizikovými situacemi se může setkat a jak se má či nemá v takových momentech chovat. K tvorbě těchto formátů je vždy třeba plného filmového nasazení ve spolupráci se všemi složkami, které se na natáčení podílejí, a s kvalitním produkčním a post­produkčním zázemím. Bezpečnostní kampaň je výslovně filmový narativní formát, tak jak ho známe z kina či televizní obrazovky.

Mini­ pořady
Kromě krátkých emotivních spotů vznikly a stále vznikají rovněž delší instruktážní videa, případně tzv. „mini­ pořady“, které většinou z krátkých spotů ukazují správné řešení situací. Zejména tento žánr se pak uplatňuje při použití v systému vzdělávání žáků a dospělé populace. Důraz se klade na jasnou, stručnou a zároveň velmi vypovídající formu s optimálním časovým rozsahem 90 až 240 sekund.

Analytické pořady
Analytické pořady v pojetí Asociace Záchranný kruh jsou nedílnou součástí a produktem dokumentární činnosti nejen pro HZS Karlovarského kraje. V tomto formátu je obrazový i časový prostor veškerých zdokumentovaných zásahů důkladně rozebrán ze všech potenciálních úhlů pohledu. V analytických pořadech se zásadním způsobem využívá 3D grafického znázornění dané problematiky a ve spojení s dokumentárními záběry a zvukovým záznamem poskytujeme divákovi ucelený přehled o události v místě, čase i ději. Na základě dobře zpracované analytiky je možné vyvodit nejrůznější závěry pro hodnocení zásahů a přenést je do výkonné formy.

Multimediální interaktivní učebnice
Dnes už snad každá škola má k dispozici projektor, interaktivní tabuli nebo jiné „chytré“ zařízení pro zobrazování obsahu. Ale právě chybějící kvalitní obsah v minulosti způsoboval, že se v oblastech rizik na školách nevzdělávalo. A proto již před deseti lety zahájila Asociace Záchranný kruh vývoj a výrobu také v oblasti kvalitního a především dostupného vzdělávacího obsahu. V našem pojetí tedy multimediálních interaktivních učebnic. Dnes existuje již ucelená řada celkem patnácti titulů, které obsahem pokrývají veškeré problematiky spojené s běžnými riziky i mimořádnými událostmi. Tituly jsou také členěné podle věkových kategorií dětí, pro které jsou určené. Na své si přijdou nejen žáci základních a středních škol, ale i děti v mateřských školách. Dostupné jsou všechny zcela zdarma na webovém portálu www.zachrannykruh.cz. Kompatibilita je zajištěna pro všechny typy dostupných interaktivních zařízení. Poutavá grafika, animace a psané slovo jsou doplněné profesionálním dabingem. Přítomnost ovládacích prvků a vzdělávacích her zajišťuje potřebnou interaktivitu mezi programem a uživatelem. Svěží a líbivá animace napomáhá daleko snazšímu pochopení dané problematiky. Kontrolní otázky, testy a úkoly zajišťují okamžité prověření získaných znalostí. Velké množství pracovních listů, které je možné vytisknout, pak nabízí další formu vzdělávání a práci s dětmi. Podle našich statistik využívají tyto učebnice desetitisíce uživatelů měsíčně, a to nejen v ČR, ale i v zahraničí. Některé z učebnic se dočkaly i verze pro tablety a některé byly také přeloženy do polštiny nebo angličtiny.

Závěrečné zhodnocení
Jsme stále na začátku. Časy se mění, nároky rostou, technika se vyvíjí a rizika i události mají svůj vývoj. A na to je potřeba pružně reagovat. Neustále vyvíjet a realizovat nové vzdělávací pomůcky a formáty, které osloví současnou generaci. A to s sebou nese bohužel také řadu nároků. Uvedená tvorba je velmi časově a personálně náročná – potřebujete opravdu velký tým nadšených a zapálených odborníků z mnoha oblastí, a to nejen záchranářských, pedagogických, ale i kreativních profesí. Uvedená tvorba a realizace kampaní je v neposlední řadě finančně náročná. Kvalitní preventivní a vzdělávací činnost se opravdu bez peněz dělat nedá. Šetření v oblasti prevence a přípravy obyvatel ale není na místě. Vždyť bezpečí a ochrana zdraví a životů obyvatel je hlavní funkcí vyspělého státu. Pěvně věříme, že jednou dojde k všestrannému pochopení toho, že záchranáři byli, jsou a budou jedni z nejdůležitějších článků v oblasti výchovy a vzdělávání obyvatel.
Převážnou část multimediální tvorby najdete na www.tytozvladnes.cz a www.zachrannykruh.cz.


kpt. Ing. Veronika KRAJSOVÁ, BcA. Jiří STUDNIČKA, HZS Karlovarského kraje, Asociace Záchranný kruh, Lukáš HUTTA, Asociace Záchranný kruh, foto archiv Asociace Záchranný kruh

vytisknout  e-mailem