Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVII ČÍSLO 6/2018

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA máme zprávu o průběhu zásahu v Nové Cerekvi, kde několik dní hořela dřevní hmota. Přečtete si vyhodnocení šetření požáru vozidla Policie ČR v Makedonii i poznatky příslušníků zjišťování příčin vzniku požárů ze zahraniční pracovní cesty v USA. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM jsme připravili článek o Vodní záchranné službě Českého červeného kříže. Zjistíte také, jak se připravují pro výkon své práce hasiči-lezci. Dále přinášíme informace z odborné konference krizové připravenosti Dny IZS s podtitulem Zdravotnictví a krizové situace. V Rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ se dočtete, o cyklu seminářů Prevence katastrof. Nové ochranné kukly pro seniory OK - 2015, které chrání před účinky chemických látek. V INFORMACÍCH představíme obecně prospěšnou společnost Popálky, která pomáhá popáleným lidem a jejich blízkým, aby se vyrovnali s úrazem a co nejdříve se vrátili k běžnému životu. Dále také Interaktivní vzdělávací centrum na stanici Kolín. 

Je 7. ledna 2018 16.07 hodin. Operátoři krajského operačního a informačního střediska (KOPIS) HZS Kraje Vysočina právě přijali zprávu o požáru skladu dřevní hmoty. V této chvíli ještě nikdo netuší, že půjde o nejdelší požár v historii HZS Kraje Vysočina a hasební zásah se protáhne na dlouhých 11 dní a zároveň si vyžádá nasazení jak velkého počtu hasičů, tak prostředků. Vynaložené náklady na jeho likvidaci jsou mnohonásobně vyšší než celková škoda způsobená požárem.

Popis objektu

Sklad dřevní hmoty se nacházel na ploše bývalého manipulačního skladu dřevní kulatiny na severním okraji městyse Nová Cerekev v blízkosti železniční zastávky Českých drah. Dřevní hmotu tvořil separát složený ze stavebního dřeva, nábytku a deskových materiálů vykoupených jako odpad ze sběrných dvorů a skládek pouze v rámci České republiky a který byl rozdrcen na frakci 1, což jsou až desítky centimetrů velké kusy. Celý sklad byl ohraničen dřevěnou kulatinou o délce dvou metrů do výšky až šest metrů, za kterou byla naskladněna dřevní hmota do výšky 12 až 15 metrů. V nejvyšším místě haldy dosahovala dřevní hmota do výšky až 19 metrů. Dřevní hmota byla při jeho naskladňování hutněna po vrstvách přibližně jeden a půl až dva metry. Rozměry plochy, na které se skladoval materiál, jsou 200 × 70 metrů s tím, že sklad byl zaplněn přibližně ze 70 % plochy. Areál skladu byl zčásti oplocen, zčásti jeho hranici tvořila jednopruhová objízdná komunikace a dále areál tvořily doplňkové stavby – dílny, sklady a provozní dvoupatrová budova. Sklad dřevní hmoty sloužil jako zásoba materiálu pro firmu Kronospan CR, spol. s r.o., která vyrábí deskové materiály. Majitelem dřevní hmoty byla firma Silva CZ, s.r.o., jež pro Kronospan CR, spol. s r.o., zajišťuje nákup dřevní hmoty.

První den hasebního zásahu
Průběh hasebního zásahu a nasazení jednotek požární ochrany (PO) se odvíjel podle vývoje události a jejího rozsahu. Prvotní zásah jednotek PO podle I. poplachového stupně odpovídal situaci na základě průzkumu na místě incidentu. Plamenné hoření bylo zpozorováno v části Vytvoření proluky ve skládceVytvoření proluky ve skládceskladu, kde byla odebírána dřevní hmota pro potřebu výroby. Místo bylo široké asi 21 metrů a výška skladu okolo 12 metrů. Velitel zásahu (VZ) rozhodl použít útočné proudy na ochranu proti rozšíření požáru po povrchu hromady a další proud na hašení v místě, kde se požár objevil. Od samého začátku byla nasazena požární plošina AP 27 T 815, ze které bylo monitorováno místo zásahu a skrápěn povrch hromady v okolí hoření. U rybníka v centru městyse, ve vzdálenosti jednoho kilometru, bylo zřízeno čerpací stanoviště pro kyvadlovou dopravu hasební vody. Zároveň byl na místě požáru nasazen kolový nakladač pro vyskladňování materiálu tak, aby se postupovalo směrem k ohnisku požáru. Materiál byl vyvážen na volnou plochu, kde se dohašoval. Vzhledem k množství uskladněného materiálu, struktuře, způsobu naskladnění a rychlosti postupu vyskladňování byla povolána záloha na stanice a byl stanoven způsob střídání hasičů včetně dobrovolných. Bylo zřejmé, že se zásah časově prodlouží do druhého dne. Tuto jistotu měl VZ již ve večerních hodinách, kdy došlo k poruše nakladače, který byl nahrazen výkonově menším strojem.

Celá hromada materiálu vypadala jako dřevěný „kamenolom“. Materiál byl při naskladnění po vrstvách hutněn a jeho odvoz probíhal způsobem, že bagr materiál narušil a takto uvolněný ho bylo možné teprve naložit kolovým nakladačem a dále transportovat. Z důvodu stísněných prostorových podmínek se rozebírala hromada materiálu uvedeným způsobem velmi pomalu. Vhodnou techniku se podařilo zajistit až v průběhu druhého dne. V tento den byl v dopoledních hodinách ustanoven štáb VZ složený ze zástupců HZS Kraje Vysočina, řídicího důstojníka územního odboru Pelhřimov, náměstka ředitele HZS kraje pro integrovaný záchranný systém, pronajímatele a nájemce (vlastníka materiálu) plochy skladu. V tomto složení štáb jednal každý den minimálně jednou. VZ vyhlásil II. stupeň požárního poplachu především proto, aby zajistil dostatečné množství hasební vody na místě zásahu.

Počasí komplikuje situaci
8. ledna 2018 se pokračovalo v rozebírání hromady a nákladní automobily odvážely požárem ohrožený materiál dřevní hmoty. VZ informoval starostu Nové Cerekve o situaci a podle možností se střídali hasiči jednotek sboru dobrovolných hasičů (SDH) obcí – předpoklad zajištění střídání minimálně 24 hodin. Jednatel majitele skladu řešil požadavek na odvoz materiálu jak zasaženého požárem, tak z nezasažené části skladu. Důsledkem byla nutnost zvýšení počtu techniky na vyskladňování a odvoz dřevního separátu kamiony do skladu firmy Kronospan CR, spol. s r.o., v Jihlavě. Ve večerních hodinách se jednotky PO prokopaly do dvou třetin výšky hromady, kde narazily na větší ohniska, která se podařilo uhasit. V průběhu noci a rána došlo k výrazné změně klimatických podmínek.

9. ledna 2018 začal foukat silný vítr, jenž měl zásadní vliv na rozšíření požáru ve směru větru, při kterém se otočil směr kouře proti zasahujícím jednotkám PO. Lednové teploty byly netradičně nad nulou, vázl odvoz materiálu. Vázla dodávka vody, protože byly velká „úmrtnost“ přenosných požárních stříkaček (PPS 12) na čerpacím stanovišti. Do vody bylo přidáno pěnidlo z CAS jako smáčedlo. Nasazeno bylo vozidlo pro doplňování techniky pohonnými hmotami (PHM). Část techniky byla nasazena na druhou návětrnou stranu a pokračovalo se v tvorbě proluky. Síly se soustředily na obranu nezasažené části skladu, kde se nacházelo 75 % materiálu. VZ, řídicí důstojník a zástupce majitele skladu pro operativní řešení aktuálních problémů a požadavků trvale setrvávali na místě události.

Odvoz materiálu
10. ledna 2018 se změnil způsob dopravy vody na místo zásahu. Bylo nasazeno čerpadlo HFS Somati HZS Jihočeského kraje, čímž byl i zredukován počet jednotek PO u vodního zdroje. Bylo položeno dopravní vedení o délce 960 metrů. Aby nedošlo k omezení přístupu obyvatel do rodinných domů, byly vyrobeny provizorní přejezdové můstky. Z důvodu nedisciplinovanosti řidičů při přejíždění hadicového vedení „A“ hasiči museli ve spolupráci s Policií ČR uzavřít jednu komunikaci. Na místě zásahu nasadili cisternovou automobilovou stříkačku (CAS) jednotky SDH podniku Kronospan CR, spol. s r.o. VZ požadoval výkonný bagr na rozebírání hromady. Ve večerních hodinách se do práce zapojil bagr Záchranného útvaru HZS ČR. VZ požádal majitele skladu, aby zajistil těžkou techniku pro odvoz materiálu z místa vytváření proluky. Z důvodu váznoucí dopravy bylo rozhodnuto vyvážet uhašený zasažený materiál na pole bezprostředně sousedící s areálem. Tato skutečnost byla projednána s Výrobně obchodním družstvem Nová Cerekev. Obsluha techniky vyvážející materiál byla upozorněna na přítomnost vedení vysokého napětí (VN) a velmi vysokého napětí (VVN). Objevily se všemi směry vyhořelé tunely směřující do vnitřku hromady materiálu. VZ rozhodl o vytvoření nové proluky směrem k požáru nezasažené části skladu přibližně o 25 metrů dále od místa průběhu prací na rozebírání materiálu.

Dokončení prolukyDokončení proluky11. ledna 2018 se nedařilo izolovat všechna ložiska. VZ zvýšil počet techniky na převoz veškerého materiálu. Kamiony odvážely nezasaženou dřevní hmotu téměř nepřetržitě 24 hodin a zasaženou hasiči prolévali vodou a vyváželi na přilehlé pole. Byla odstraněna nezasažená ohraničení hromady – kulatiny tvořící obvod skladu. V části místa požáru byla nulová viditelnost, pohyb techniky a osob probíhal se zvýšenou opatrností. Pracovalo se na vytvoření druhé proluky, byly nasazeny monitory na obranu nezasažené části skladu. Laboratoř HZS Jihomoravského kraje (JmK) Tišnov monitorovala kvalitu ovzduší, v bezprostřední blízkosti místa požáru bylo naměřeno 60 ppm CO2. Ostatní měření v širokém okolí bez naměření zvýšených hodnot. Informace o měření hasiči předávali přes KOPIS na příslušná místa – obce, media, orgány obce s rozšířenou působností (ORP) a Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP). České dráhy snížily rychlost projíždějících vlaků na jednotlivých kolejích. Toto omezení trvalo až do konce likvidace události, na které dohlížel po celou dobu traťmistr pro daný úsek tratě. Při odkrytí dalších ohnisek se vlivem pokračujícího silného větru nedařilo zabránit rozšíření požáru na zbylou část skladu ve směru větru. Došlo k přeskupení techniky a zvýšila se spotřeba vody. Docházelo k výpadkům v dodávce hasební vody, hašení probíhalo po celém obvodu zasažené části skladu. Nutně se musel vyřešit odtok hasební vody z místa události, neboť zaplavovala jednu z kolejí sousedního nádraží. Problematické bylo použití pěnidel z nádrží CAS vzhledem ke III. ochrannému pásmu vodárenské nádrže Švihov (velký a významný zdroj pitné vody).

12. ledna 2018 v časných ranních hodinách byly povolány pro zabezpečení dodávky vody další jednotky SDH obcí ze III. stupně požárního poplachu. Po ranní poradě štábu VZ došlo k přehodnocení sil a prostředků (SaP), rozhodlo se, že jednotky SDH obcí budou staženy. Objevily se poruchy techniky, vázlo střídání sil, došlo k výpadkům dodávky vody. Štáb rozhodl o nasazení velkoobjemových CAS a povolal celkem 14 velkoobjemových CAS. Hasiči posílili dopravu vody na místo zásahu o další HFS Somati HZS JmK, tím vyřešili nedostatek vody pro hašení. Pro rozebírání materiálu byl z Vrbětic ZÚ HZS ČR dopraven odolný buldozer. Hasiči se začali střídat po osmi až 12 hodinách, na místo přijel řídicí důstojník MV­ generálního ředitelství HZS ČR. Laboratoř HZS JmK Tišnov monitorovala ovzduší a odebrala vzorky odtékající hasební vody. Na základě požadavků orgánů Povodí Vltavy se hasiči snažili zachytit veškerou odtékající hasební vodu vytvořením místa pro její jímání. Využita byla přívěsná cisterna o objemu 18 m3 a voda odvezena k likvidaci. V odpoledních hodinách hasiči nasadili veškerou techniku pro hašení a dodávku vody. SaP jednotek SDH obcí VZ stáhl a odeslal na základny. Jejich činnost byla do té doby hodnocena na vysoké úrovni. Dokončena byla proluka mezi zasaženou a nezasaženou částí hromady o šířce přibližně tři metry. V nočních hodinách se pokračovalo v rozšiřování proluky buldozerem ZÚ HZS ČR a byl navýšen počet kolových nakladačů pro odvoz materiálu.

13. ledna 2018 byla rozšířena proluka mezi zasaženou a nezasaženou částí skladu a odvodněn kolejový svršek vyhloubením odvodňovací rýhy podél kolejiště speciální drezínou Českých drah, vyhloubena jímka pro zachycování odtékající vody. Nedařilo se zachycovat veškerou odtékající vodu, část vody odtékala polní stokou. Došlo ke změně počasí, celkově se ochladilo, předpověď hlásila déšť, sněžení a teploty pod nulou. Nákladní vozidla usilovně vyvážela zasaženou část dřevní hmoty na sousední pole a rozšiřovala se proluka mezi nezasaženým a hořícím materiálem. Nutná však byla stálá obrana, proto se nepřetržitě používaly monitory. Pouze profesionálním jednotkám PO s velkoobjemovými CAS se dařilo udržet nezasaženou část skladu. Práce na proluce byly intenzivnější a bylo zřejmé, že zásah skončí, až veškerý materiál řidiči odvezou na vedlejší pole. Činnost jednotek PO dostávala monotónní řád. Nadále probíhal intenzivní odvoz nezasaženého materiálu, znovu byly nasazeny nakladače a technika na odvoz. VZ vznesl požadavek na zakoupení ekologicky lépe odbouratelného pěnidla FIRE ADE 2000.

14. ledna 2018 se zhoršily klimatické podmínky. Ranní i noční teploty byly pod nulou, došlo k částečnému zamrzání věcných prostředků požární ochrany. Jako smáčedlo s velmi dobrým hasebním a ochlazovacím účinkem bylo nasazeno speciální hasivo FIRE ADE 2000. Přimísení 0,25 % s takto nízkým poměrem velmi dobře umožňují nové CAS 30 s elektronickými přiměšovači. Komunikace, po které byla organizována doprava vody CAS do jednoho požárního úseku, byla namrzlá, a proto byly povolány orgány Krajské správy a údržby silnic (KSÚS), jež technikou zajistily ošetření posypem solí. Dešťové a sněhové přeháňky měly pozitivní vliv na průběh zásahu.

Lokalizace požáru
15. ledna 2018 pokračovaly usilovné práce. Další buldozer se zapojil do rozhrnování materiálu. Došlo k zamrzání jedné CAS, která byla odeslána k rozmrazení na stanici v Pelhřimově. Traťový mistr Českých drah opět zkontroloval železniční svršek. Na místo zásahu přijel 1806-04e.jpgzástupce Povodí Vltavy a požadoval intenzivnější záchyt a odvoz odtékající vody. S velmi dobrým postupem prací na odvozu zasažené části skladu a vzhledem k nízkým teplotám, při kterých zamrzala voda, se podařilo množství odtékající vody postupně snižovat. V důsledku povětrnostní situace se zhoršila logistika odvozu materiálu z nezasažené části hromady. Objevily se další poruchy a výpadky CAS. Vozidla byla dobíjena, nutné byly odstávky pro kontrolu a doplnění olejů. KSÚS opětovně ošetřila komunikace.

16. ledna 2018 byl požár lokalizován. Nastal velký progres v pracích při rozebírání a hašení skladu. Silné sněžení a vítr, studený kouř nízko nad zemí stěžoval i nadále pohyb osob a techniky v prostorách celého skladu. Ke konci dne byl VZ schopen stanovit termín ukončení lik­vidačních prací do 48 hodin. Do jejich průběhu zasáhla souběžná mimořádná událost, hromadná nehoda na D1, kde se srazilo na stém kilometru směr Praha celkem 59 aut – 31 nákladních automobilů, tři autobusy, deset dodávek a patnáct osobních automobilů. Dálnice byla uzavřena do 12.00 hodin 17. ledna 2018 a komunikace byla zablokována v Kraji Vysočina, což vyvolalo kolony až do 18. ledna 2018. Dopravní nehody a špatná sjízdnost komunikací měly také vliv na výpadek v odvozu nezasaženého materiálu ze skládky, včasné střídání zasahujících hasičů a dodávky PHM.

Během 17. až 18. ledna 2018 práce probíhaly bez větších problémů. Jejich intenzita byla celých 24 hodin stejná. Poruchy techniky se opakovaly, a proto byla odstavena již bez náhrady. Buldozer měl defekt na pístnici, jedna CAS 30 zamrzla, roztrhla se výtlačná armatura a další CAS 32 měla dvě závady, takže byla také nefunkční. Zásah se blížil ke konci. Odvoz hasební vody pokračoval i následující den po ukončení zásahu. V 16.30 hodin hasiči předali místo události majiteli skladu dřevní hmoty a se stanovenými opatřeními seznámili také majitele skladovacího areálu. V následujících dnech se odvážel materiál z nezasažené části skladu.

Hlavní údaje události
Nasazení jednotek PO

 • 16× jednotek SDH obcí (7× JPO III – CAS, 9× JPO V – PPS 12),
 • 1× SDH podniku Kronospan CR, spol. s r.o. (CAS 32),
 • 17× HZS ČR (4× ÚO Pelhřimov – CAS, PP 27, PHM; ÚO Kraje Vysočina – 8× CAS, TK; 3× ZÚ HZS ČR – 2x CAS, bagr a buldozer, HZS JmK – HFS Somati + TK + laboratoř Tišnov, HZS JčK – HFS Somati),
 • počet zasahujících hasičů po dobu zásahu asi 450,
 • dodávka vody na místo zásahu až 5 000 l/min.

Nasazení ostatní techniky

 • 5× čelní nakladače (lžíce 6 m3),
 • 3× pásové bagry, 1× buldozer,
 • 2× kontejnerový NA,
 • 1× přívěsná cisterna na odvoz hasební vody 18 m3,
 • 2× cisterny na odvoz hasební vody k odborné likvidaci.

Spolupracující státní orgány

 • hejtman Kraje Vysočina,
 • starosta Nové Cerekve, Čížkova,
 • ORP Pelhřimov, Pacov
 • odbor ŽP ORP Pelhřimov,
 • povodí Vltavy – III. ochranné pásmo povodí Želivky (vlastní rozbor vody),
 • ČIŽP Havlíčkův Brod,
 • SŽDC – úsekový traťmistr.

Specifika zásahu
Okolnosti ovlivňující průběh zásahu

 • dlouhá doba zásahu – 11 dní (zásadní problém udržení akceschopnosti jednotek SDH obcí na místě události),
 • klimatické podmínky – teploty v rozsahu -5 až +10 °C,
 • změny směru větru (kouř výrazně znesnadňoval orientaci na místě požáru, pohyb techniky i aplikaci hasebních látek, nutnost používání dýchacích přístrojů, masek s filtry a respirátorů),
 • silný vítr (výrazné rozhoření požáru a jeho šíření, obrana nezasažené a oddělené části skladu),
 • déšť, sněžení (příznivý vliv na hašení požáru, zvýšené nároky na zasahující hasiče i obsluhu ostatní techniky),
 • mrazivá noční i ranní doba (zamrzání techniky a prostředků),
 • opakované požadavky na KSÚS na ošetření komunikací v obci (vytvoření náledí v okolí plnících stanovišť a příjezdových cest),
 • velikost skladu, potřeba těžké speciální techniky pro rozebírání a odvoz materiálu,
 • nutnost vytvoření zázemí pro hasiče a obsluhu ostatní techniky – po celou dobu výborná spolupráce s majiteli skladu, 24 hodin teplé nápoje i strava přímo v areálu,
 • pořízení speciálního hasiva s ohledem na III. ochranné pásmo povodí a odtok hasební vody,
 • nutnost doplňování PHM přímo v místě zásahu,
 • preventivní měření kvality ovzduší a odtékající hasební vody – informování starostů obcí a jejich prostřednictvím i obyvatel Nové Cerekve – obce z rozšířenou působností, media byla přítomna téměř po celou dobu události a využívala drony.

Pozitiva

 • zaznamenán pouze jeden úraz během zásahu (poranění prstu ruky příslušníka HZS JčK),
 • vydatný zdroj požární vody přímo v obci (nedošlo k poklesu hladiny – silný přítok),
 • nepřetržitý odvoz nezasaženého materiálu recyklátu a kulatin z uchráněné části skladu (složitost dopravní situace v místě události),
 • nepřetržitý odvoz materiálu zasaženého požárem na sousední pole (jednání se zemědělským obchodním družstvem, stížnost vlastníků pozemků, bezprostřední blízkost vedení VN a VVN, odvoz hasební vody, nutná sanace po odvezení materiálu),
 • na základě požadavku zástupců povodí Vltavy odtok a odvoz hasební vody a její likvidace, vybagrování odvodního koryta a vytvoření jímky pro čerpání hasební vody blízko místa požáru, pro jímání využity čtyři betonové jímky celkem o obsahu 40 m3 v areálu skladu),
 • systém postupného převzetí události ze strany HZS Kraje Vysočina (ve spolupráci se ZÚ HZS ČR, HZS JmK, HZS JčK a jednotkou SDH podniku Kronospan CR, spol. s r.o) a nahrazení jednotek SDH obcí,
 • systém střídání zasahujících hasičů (velitel zásahu, řídicí důstojník pro zajištění kontinuity informací a kontaktů),
 • monitoring ovzduší a vody podle aktuální situace,
 • nepřetržitá přítomnost zástupců firmy na místě události (koordinace odvozu, nakládky, opravy techniky, zázemí hasičů),
 • přístup firmy Silva CZ, s.r.o., k řešení události – eliminace nákladů na zásah (dobrá komunikace, řešení požadavků hasičů – proplacení respirátorů a olejů, PHM, smáčedla, stravy, zajištění techniky),
 • přístup starosty obce včetně okolních obcí,
 • pravidelné tiskové zprávy, rozbory vody, ovzduší na ORP, na obce v pětikilometrovém pásmu,
 • ochota a přístup všech zúčastněných jednotek PO.

Negativa

 • klimatické podmínky, viditelnost (kouř, denní doba), intenzivní zápach,
 • délka zásahu mající zásadní vliv na SaP,
 • především u jednotek SDH obcí – životnost techniky s ohledem na stáří, zajištění obsluhy techniky,
 • opravy techniky, nákladovost,
 • výměny hadic, zamrzání armatur a hadic,
 • poškození hadice HFS Somati projíždějícím osobním vozidlem (uzavření komunikace),
 • nepřetržitý vysoký provoz těžké techniky v obci a jeho okolí (odvoz materiálu, doprava vody),
 • k některým domům kvůli dálkové dopravě vody HFS Somati byl zamezen přístup – operativně řešeno výrobou přejezdových můstků,
 • omezené podmínky pro odvoz materiálu a kulatiny směrem od vlakového nádraží,
 • bezprostřední blízkost vlakového nádraží (snížení rychlosti projíždějících vlaků na regionální trati, odvod hasební vody zaplavující koleje, stížnosti strojvedoucích na pohyb osob v kolejišti – přihlížející osoby, zasahující hasiči, odstavené prázdné vagony).

Bilance

 • příčina požáru stanovena jako samovznícení materiálu,
 • škoda na uskladněném materiálu – 500 000 Kč,
 • cena hasiva FireAde 2000 Climate control – 290 000 Kč (1 100 litrů, spotřeba přibližně 700 litrů), 1,5 m3 Sthamex,
 • PHM – motorová nafta 1 125 000 Kč (37 m3), 720 litrů benzínu převážně pro provoz elektrocentrál, motorový olej 200 litrů,
 • 200 kusů respirátorů,
 • uvedení plochy do původního stavu 250 000 Kč (odhadovaná výše nákladů),
 • uchráněné hodnoty přibližně 75 % skladovaného množství – 34 000 000 Kč (zhruba 40 000 tun – 2 000 kamionů), zasažený materiál však bude přetříděn a dále zpracován,
 • odhadované denní náklady celkem 600 000 Kč až 1 000 000 Kč (nasazení techniky, odvoz materiálu, strava a pitný režim – 24 h/den, PHM),
 • pojištění – Vienna Insurance Group,

počty hasičů:

 • HZS ČR – asi 300,
 • ostatní jednotky PO – asi 150,

škody vyčíslené jednotkami PO:

 • HZS Kraje Vysočina – 669 000 Kč,
 • ZÚ HZS ČR – 58 000 Kč,
 • jednotka SDH podniku Krono­span CR spol. s r.o. – celková opra­va CAS,
 • jednotky SDH obcí – 387 000 Kč.

Veškerý naskladněný materiál, který nezasáhl požár, řidiči odvezli do jednoho měsíce po ukončení zásahu. Firma tak splnila jednu ze zásadních podmínek stanovených při předání místa zásahu, aby se vyloučil vznik případných dalších ohnisek. Poděkování patří všem zúčastněným hasičům za jejich příkladnou činnost, strojníkům těžké techniky nejen z řad hasičů, ale i personálu majitele skladovacího místa, který se zcela příkladně staral o zázemí všech zasahujících. V neposlední řadě děkujeme také za trpělivost a pochopení obyvatel přilehlých obcí. Ti se každý den mohli přesvědčovat o tom, že hasiči jsou na jejich straně.
 

plk. Ing. Jiří HÖRNER, foto autor, por. Ing. Kamil BAREŠ, HZS Kraje Vysočina

vytisknout  e-mailem