Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVII ČÍSLO 6/2018

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA máme zprávu o průběhu zásahu v Nové Cerekvi, kde několik dní hořela dřevní hmota. Přečtete si vyhodnocení šetření požáru vozidla Policie ČR v Makedonii i poznatky příslušníků zjišťování příčin vzniku požárů ze zahraniční pracovní cesty v USA. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM jsme připravili článek o Vodní záchranné službě Českého červeného kříže. Zjistíte také, jak se připravují pro výkon své práce hasiči-lezci. Dále přinášíme informace z odborné konference krizové připravenosti Dny IZS s podtitulem Zdravotnictví a krizové situace. V Rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ se dočtete, o cyklu seminářů Prevence katastrof. Nové ochranné kukly pro seniory OK - 2015, které chrání před účinky chemických látek. V INFORMACÍCH představíme obecně prospěšnou společnost Popálky, která pomáhá popáleným lidem a jejich blízkým, aby se vyrovnali s úrazem a co nejdříve se vrátili k běžnému životu. Dále také Interaktivní vzdělávací centrum na stanici Kolín. 

HZS ČR se v oblasti preventivně výchovné činnosti významně zaměřuje na školská zařízení. Vzdělávání žáků a pedagogických pracovníků patří několik let mezi prioritní úkoly v přípravě obyvatelstva na běžná rizika a mimořádné události. Spolupráce HZS ČR se školami je na velice dobré úrovni a nabídka činností je rozmanitá.

S novým projektem zaměřeným na vzdělávání pedagogů základních škol přišli zástupci města Plzně. HZS Plzeň­ského kraje byl na jaře roku 2017 osloven odborem školství a odborem bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně s žádostí o spolupráci při plošném proškolení pedagogů plzeňských základních škol.

S žádostí o spolupráci byly osloveny i další složky integrovaného záchranného systému. Všem byla představena vize dvouletého programu pro vzdělávání pedagogů s názvem „Mimořádné a krizové situace a jejich praktické zvládání“. Projekt vznikl s ohledem na složitou mezinárodní bezpečnostní situaci a je zaměřen na komplexní řešení problematiky bezpečnosti ve školách.

Každá z oslovených složek, HZS Plzeň­ského kraje, Policie ČR i Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, se v šedesátiminutovém bloku zaměřuje na znalosti týkající se ochrany zdraví a života žáků základních škol v případě mimořádných událostí a krizových situací. V zadání se klade důraz především na praktický nácvik modelových situací.

První školení tohoto projektu bylo realizováno v přípravném týdnu v srpnu 2017 na 21. základní škole v Plzni a zúčastnilo se ho více než šest desítek pedagogů a zaměstnanců školy. Zástupci podílejících se složek IZS se s organizátorem domluvili, že školení se zrealizuje na školách postupně, vždy jednou za měsíc, a v průběhu dvou let jím projdou pedagogové a zaměstnanci všech 26 základních škol v Plzni.

Lektoři HZS Plzeňského kraje svůj hodinový blok rozdělují do tří částí. V první třetině se zaměřují na problematiku vzniku požáru v budově školy a následnou evakuaci žáků, či na situaci, kdy zůstanou děti s pedagogem ve třídě uvězněni požárem. Tuto situaci hasiči nasimulují výrobníkem mlhy za dveřmi učebny a ponechají praktické řešení vzniklé situace na rozhodnutí pedagogů. Podle dosavadních „šokujících“ zkušeností se 90 % pedagogů vrhá do kouře a opouští školu podle naučeného postupu cvičné evakuace. Následně lektor situaci vyhodnotí a pedagogům předá zpětnou vazbu a návod na správný postup chování při požáru. Následuje společná diskuze nad tématy, jako jsou elektronické třídní knihy, nácvik požárního poplachu během vyučování či během přestávky, který je organizačně mnohem náročnější.

Druhá část hasičského bloku je zaměřena na chování žáků školy při zaznění varovného signálu sirény „Všeobecná výstraha“. Někteří učitelé úplně poprvé zaslechnou varovný tón sirény. Diskutuje se nad správnými postupy v různých situacích (při vyučování, na výletě ve městě apod.).

Třetí a závěrečná část hasičského bloku se realizuje ve venkovních prostorách škol. Pedagogové i nepedagogičtí pracovníci si mohou prakticky pod dozorem hasičů vyzkoušet hašení přenosnými hasicími přístroji. Většina zúčastněných do této doby neměla možnost hasicí přístroj použít. V praktické ukázce představujeme použití hasicího přístroje práškového a CO2. Náplně do přenosných hasicích přístrojů finančně zabezpečil Magistrát města Plzně.

Nejen vzdělávací blok, který zajišťují hasiči, ale celý projekt je řediteli škol i samotnými pedagogy velice kladně hodnocen především pro zvolenou praktickou formu seminářů.


kpt. Mgr. Lenka BASÁKOVÁ, HZS Plzeňského kraje, foto autorka
 

vytisknout  e-mailem