Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVII ČÍSLO 3/2018

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA máme rozbor požáru objektu třídírny odpadů v okrese Kladno. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM se dozvíte, že ve ŠVZ HZS ČR – středisko Brno se začátkem letošního roku uskutečnil kurz Obsluha motorových pil. Dále o tom, jak správně reagovat při dopravních nehodách. Přečtete si o spolupráci psychologické služby HZS ČR se zahraničními subjekty, ale také o spolupráci HZS Pardubického kraje s neziskovými organizacemi při mimořádných událostech. Rubrika OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ přináší první část řízení procesů při zajišťování nouzových dodávek pitné vody. Dočtete se o aktuálních mimořádných událostech řešené na úrovni Evropské unie. Informuje vás o 17. ročníku konference Ochrana obyvatelstva. V informacích vás seznámíme se seriálem soutěží v roce 2018. 17. května tohoto roku opět odstartuje první kolo Velké ceny ČR v požárním útoku, jako již tradiční součást série ročníků sportovních soutěží. Přílohou časopisu je Statistická ročenka 2017. 

Psychologická služba HZS ČR dlouhodobě spolupracuje v rámci oblastí své činnosti se širokou škálou organizací. Psychologické pracoviště MV­ generálního ředitelství HZS ČR v posledních sedmi letech prohlubuje spolupráci také na mezinárodní úrovni, a to nejenom v rámci různých mezinárodních projektů zaměřených na zvládání mimořádných událostí, ale také formou odborných jednání s dalšími partnerskými subjekty ze zahraničí.

Z dříve navázané spolupráce připomeňme pracovní setkání s kanadskými lektory Patty Stewart McCord a Thomasem McCord, akreditovanými lektory ICIFS (The International Critical Incident Stress Foundation), zaměřené na nejnovější poznatky v oblasti CISM (Critical Incident Stress Management – Systém řízení stresu při kritických událostech), na němž je založen systém posttraumatické péče o příslušníky uniformovaných sborů včetně HZS ČR (rok 2010); dále vzdělávání ukrajinských krizových interventů, pro něž uspořádala Charita České republiky společně s psychologickou službou HZS ČR v letech 2014 a 2015 dva týdenní vzdělávací kurzy; a výměnu zkušeností a odbornou přípravu pro psychology moldavských hasičů (spolupráce byla zahájena v roce 2015 a vyvrcholila supervizní návštěvou psychologa HZS ČR při lektorování kurzu pro moldavské hasičské interventy v poskytování první psychické pomoci, jehož formát převzalo Moldavsko z České republiky). Přínosnou se ukázala také spolupráce s rakouskou psycholožkou prof. Dr. Barbarou Juen z Univerzity v Innsbrucku, koordinátorkou psychologického týmu Rakouského červeného kříže, mezi jejíž zkušenosti patří mimo jiné např. poskytování psychosociální krizové intervence po požáru lanovky v Kaprunu, koordinace podpory osobám zasaženým v roce 2004 tsunami, výcvik izraelských paramediků apod. V říjnu 2017 proběhl na psychologickém pracovišti MV­ generálního ředitelství HZS ČR workshop s psychology německé organizace THW (Technisches Hilsfwerk Deutschland), který byl zaměřen na vzájemné představení systému krizové pomoci a nastavení postupů příhraniční spolupráce obou zemí. Krizoví interventi THW jsou však v současné době připravováni pouze jako podpora pro zasahující hasiče, velmi tedy ocenili informace o vzdělávání českých interventů a hasičů v oblasti komunikace s lidmi zasaženými mimořádnou událostí.

Rozdíly v psychologické pomoci
V listopadu 2017 pak proběhl mezinárodní seminář psychologických služeb HZS zemí Visegrádské čtyřky (V4). Jednání se uskutečnilo na základě dohody mezi nejvyššími představiteli participujících organizací a zúčastnili se ho kromě české strany tři zástupci Slovenské republiky, dva zástupci Polska a dva psychologové z Maďarska. Cílem setkání bylo vzájemné předání odborných zkušeností na poli psychologických služeb, a to jak v oblasti výběru příslušníků, jejich psychologického vzdělávání, tak i v oblasti poskytování podpory a poradenství, včetně zabezpečování psychosociální pomoci lidem zasaženým mimořádnými událostmi. Zástupci delegací všech zúčastněných zemí prezentovali systém psychologických služeb, zástupci české delegace navíc hostům představili fungování psychologické laboratoře a vypracované postupy poskytování první psychické pomoci a jednání a komunikace s lidmi s různým druhem postižení během zásahu, včetně ukázek z výukových DVD. Ze setkání vyplynulo, že pouze psychologická služba HZS ČR se zabývá všemi zmíněnými činnostmi v plném rozsahu, k čemuž vyslovili přítomní zahraniční hosté respekt. Slovenští psychologové Hasičského a záchranného sboru Slovenské republiky fungují totiž pouze dovnitř sboru – psychosociální pomoc lidem, které zasáhla mimořádná událost, tam poskytují jiné organizace – například nezisková organizace Modrý Anjel aj. Pro změnu polští hasičští psychologové vůbec neprovádějí psychodiagnostická vyšetření a u maďarských kolegů naopak tvoří psychologické testování podstatnou část jejich pracovní náplně, neboť se hasiči pravidelně povinně podrobují psychologickému testování. Vzhledem k této skutečnosti vyslovili hosté ze zemí V4 užitečnost dalšího pracovního setkávání, přičemž se do budoucna jeví jako efektivní zaměřit se na jednotlivých pracovních setkáních vždy na jednu konkrétní dílčí oblast činnosti a té se pak věnovat do hloubky. Například v oblasti psychodiagnostiky zanalyzovat metodiku a používané psychodiagnostické testy, v psychologické přípravě a vzdělávání příslušníků zmapovat témata, která se jeví jako nejvíce potřebná apod. Na závěr můžeme říci, že výměna specifických zkušeností a vzájemná inspirace bývá největším přínosem těchto mezinárodních akcí.


plk. PhDr. Zuzana DITTRICHOVÁ, MV­-generální ředitelství HZS ČR, foto archiv redakce
 

vytisknout  e-mailem