Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVII ČÍSLO 3/2018

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA máme rozbor požáru objektu třídírny odpadů v okrese Kladno. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM se dozvíte, že ve ŠVZ HZS ČR – středisko Brno se začátkem letošního roku uskutečnil kurz Obsluha motorových pil. Dále o tom, jak správně reagovat při dopravních nehodách. Přečtete si o spolupráci psychologické služby HZS ČR se zahraničními subjekty, ale také o spolupráci HZS Pardubického kraje s neziskovými organizacemi při mimořádných událostech. Rubrika OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ přináší první část řízení procesů při zajišťování nouzových dodávek pitné vody. Dočtete se o aktuálních mimořádných událostech řešené na úrovni Evropské unie. Informuje vás o 17. ročníku konference Ochrana obyvatelstva. V informacích vás seznámíme se seriálem soutěží v roce 2018. 17. května tohoto roku opět odstartuje první kolo Velké ceny ČR v požárním útoku, jako již tradiční součást série ročníků sportovních soutěží. Přílohou časopisu je Statistická ročenka 2017. 

Dne 20. října 2017 byl na krajské operační a informační středisko HZS Středočeského kraje nahlášen požár v objektu třídírny odpadů firmy Rumpold, s.r.o., v okrese Kladno. Zásah vyžadoval značné úsilí všech zasahujících hasičů z celkem 21 přítomných profesionálních i dobrovolných jednotek požární ochrany. Komplikovanost zásahu a vysoký vývin sálavého tepla byl důvodem k vyhlášení třetího stupně požárního poplachu. Navzdory tomu, že škoda způsobená požárem v konečném účtování dosáhla dvacet milionů korun, se zásahem podařilo zabránit šíření požáru na přímo navazující objekt firmy MEDICEM Institut, s.r.o., a tím uchránit majetek ve výši nejméně padesáti milionů korun.

Popis objektu
Areál společnosti Rumpold, s.r.o., se nachází v obci Kamenné Žehrovice osm kilometrů jihozápadním směrem od Kladna. Firma se mimo jiných činností zabývá svozem, tříděním, zpracováním a recyklací odpadů. Půdorysné rozměry haly 67 x 36 metrů, kde požár vznikl, slouží k třídění převážně plastového a papírového komunálního odpadu. Konstrukci budovy tvoří ocelové nosníky z válcovaného plechu, obvodové stěny vyzděné z plného materiálu tloušťky 300 mm, střecha z ALU trapézového plechu se zastavěnými světlíky z drátového skla. Hala je rozdělena ve třetině zděnou příčkou na dva úseky – dílna a třídicí linka. Vstupy do jejího prostoru jsou ze dvou stran vjezdovými vraty. Uvnitř se v několik metrů vysokých vrstvách skladuje navezený odpad, odkud se postupně odebírá a směřuje po dopravníkovém pásu do prostoru určenému k třídění, následnému balení a expedici již vytříděného odpadového materiálu. Na kratší boční jižní stěnu stranu haly přímo navazuje objekt a prostory firem MEDICEM Institut, s.r.o., a MEDICEM Technology, s.r.o. Laboratoře, které se v objektu nacházely, jsou vybavené špičkovými přístroji pro výzkum v oblasti polymerní vědy, vizuální a fyziologické optiky a biokompatibility biomateriálů. Na severní straně haly je umístěna provozní dílna a jako samostatný požární úsek situován sklad hořlavých kapalin.

Průběh zásahu
Prvotní informace z místa požárem zasaženého objektu na zpracování odpadu byla přijata na krajském operačním a informačním středisku HZS Středočeského kraje (KOPIS) v pátek 20. října 2017 v 18.31 hodin. Bylo z ní možné vysledovat, že hořící plastový a papírový odpad pravděpodobně při­vezl a složil do prostoru haly nákladní kontejnerový automobil. Z kamerových záznamů byla tato verze následně potvrzena. záběrech lze vidět, jak řidič společně s jedním zaměstnancem začínají zpozorovaný požár ihned přenosnými hasicími přístroji hasit. Na místo události vyjely ze stanice Kladno CAS 20/4000/240 S2T – Tatra Terrno, CAS 30/9000/540 S3R – Tatra T815-7, CAS 32/8200/800 S3R – Tatra T815, AZ 40 S1Z – Iveco Magirus a VEA L2Z – Ford Ranger. K místu požáru byly KOPIS vyslány také jednotky požární ochrany (PO) z prvního stupně požárního poplachu, a to smluvně místní jednotky SDH obce Žilina s CAS 32/6000/600 – Tatra T148 a DA12 L1Z – Avia, jednotka SDH obce Lhota s CAS 32/8200/800 S3R – Tatra T815 a DA L1Z – VW. Cestou k zásahu byl velitel čety upozorněn operačním důstojníkem na rozšíření požáru a z toho důvodu byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu. K události vyjel řídicí důstojník územního odboru (ŘD ÚO). Po příjezdu na místo a prvotním průzkumu velitel zásahu (VZ) upřesnil informaci o rozšíření požáru na další skladovaný odpad uložený v hale. Šlo převážně o papír a plasty navrstvené ke stěně do výšky pěti metrů na ploše asi 50 m2. Dalším ohroženým provozem v hale byl dopravníkový pás, který byl v době příjezdu jednotek PO plný hořícího odpadu. Celý vnitřní prostor haly byl zaplněný zplodinami hoření. Bylo vytvořeno dopravní vedení se třemi útočnými C proudy s přimíšením smáčedla, které byly nasazeny do pásma plamenného hoření v prostoru u vjezdových vrat (původně přivezený odpad), na skladovaný hořící papír u stěny haly a do dalších zasažených prostor obzvláště místa dopravníkového pásu. Přibližně po deseti minutách zásahu byla situace v hale bez viditelného plamenného hoření zaplněna parou a kouřem. Měření termovizní kamerou vykazovalo zvýšené hodnoty v zadní části haly u stěny, kde byl navršen plastový a papírový odpad. Jednotky SDH obcí Lhota a Rynholec zřídily čerpací stanoviště na zhruba jeden kilometr vzdáleném Turyňském rybníku a další přítomné jednotky prováděly průzkum v administrativní a vývojové části objektu firmy MEDICEM Technology, s.r.o., a v kancelářských prostorech firmy Rumpold, s.r.o. Jednotka SDH obce Nové Strašecí rozvinula dopravní vedení s jedním C proudem přes dílnu k ochraně skladu hořlavých kapalin. Na základě průzkumu a průběžné analýzy měření termovizní kamerou nařídil VZ rozdělení místa zásahu na dva úseky a nasadil AZ 40 Magirus s použitím monitoru z východní strany objektu. Na druhé (západní) straně haly bylo nutné provést násilný vstup do haly, a to rozřezáním sekčních vrat motorovou rozbrušovací pilou. Aby umožnili co nejjednodušší příjezd CAS nutné k zásobování techniky, hasiči násilně otevřeli vjezdovou bránu na západní straně objektu. V čase 19.20 hodin došlo k poruše kladenské CAS 30, která zásobovala vodou monitor, a v důsledku velké spotřeby na všech útočných proudech tím došlo k nedostatku vody na celém místě vzniku požáru. Souběžně v tomto čase došlo k poruchám na CAS 32 jednotky SDH obce Smečno a CAS 32 jednotky SDH obce Nové Strašecí. VZ požádal KOPIS o vyhlášení třetího stupně požárního poplachu. Na dopravu vody požádal o vyslání velkokapacitních CAS a další výškové techniky pro hašení. Rozdělil místo zásahu na dva sektory. Jednotky PO ze třetího stupně poplachu se dostavily v časovém rozmezí 19.58 až 20.18 hodin včetně AP 32 S1Z – Metz ze stanice Slaný. Navršený hořící plast a papír hořel především ve vnitřním prostoru velkých hromad. K postupnému odebírání odpadu byl používán místní nakladač, který odpad odvážel na vzdálenější betonovou plochu, kde byla vyčleněna jednotka PO na jeho dohašování. K urychlení tohoto procesu si VZ vyžádal speciální nakladač ze ZÚ HZS ČR Zbiroh. Vyvážet bylo možné jen jednou stranou haly. V důsledku odebírání a snadnějšího přístupu vzduchu do odpadu docházelo na druhé straně u stěny k intenzivnímu prohořívání směrem k povrchu. Z důvodů zvyšující se tepelné radiace, kouře a možné nestabilitě ocelové střešní konstrukce přerušil VZ veškeré hasební práce uvnitř budovy a po shromáždění dostatečných sil a prostředků zahájily jednotky PO společně útok v obou úsecích najednou. Na prvním úseku na čtyři C proudy a druhém úseku na tři C proudy a monitor z AP 32. Po reorganizaci čerpacího stanoviště byla dodávka vody zajišťována kyvadlovou dopravou bez větších potíží. Pro zlepšení účinků hašení bylo nadále používáno pěnidlo jako smáčedlo. Ve venkovním prostoru byly instalovány osvětlovací balony.

Lokalizace
V čase 21.22 hodin byl VZ snížen požární poplach na druhý stupeň a byla vyhlášena lokalizace požáru. Všechny zúčastněné jednotky PO zatím setrvávaly na svých místech. Bylo zřízeno nasvícení vnitřního prostoru haly. Obnovilo se vyskladňovaní hořícího odpadu a jeho odvážení na betonovou plochu dvoru. K vyvážení použily kolový nakladač firmy Rumpold, s.r.o., který obsluhoval její zaměstnanec, který na místě události zasahoval s jednotkou jako dobrovolný hasič. Ocelová střešní konstrukce jevila známky poškození, ale její stav umožňoval používat vnitřní zásahové cesty k dohašování ohnisek. Ta opakovaně vznikala při odebírání odpadu nakladačem. Na stanicích Kladno a Slaný se soustředily zálohy, které se připravovaly na vystřídání zasahujících hasičů na místě události. Ve 22.30 hodin VZ rozhodl o redukci jednotek PO a postupně je odeslal zpět na své základny. ŘD ÚO cestou KOPIS vyžádal výjezdovou skupinu Chemické laboratoře Kamenice, která po příjezdu odebrala vzorky odtékající vody z místa vzniku požáru a monitorovala ovzduší v obci Kamenné Žehrovice. Výsledky měření nepřesáhly hygienické normy. K zásahu se dostavil vedoucí odboru životního prostředí ORP Kladno, který závěry monitoringu ovzduší akceptoval. Následující den v sobotu 21. října 2017 v 01.35 hodin začal vyvážet požárem zasažený odpad z haly kolový nakladač ze ZÚ HZS ČR. Nakladač z firmy Rumpold, s.r.o., se využíval na dvoře k rozhrnování vyvezeného odpadu. Ten následně jednotky PO dohašovaly pěnotvorným zařízením s aplikací střední pěny na nově vzniklém třetím úseku. V 02.31 hodin došlo na místě události ke střídání jednotky stanice HZS Kladno a k předání funkce VZ. V průběhu vyskladňování docházelo uvnitř haly k opakovanému rozhořívání hromady odpadů a situace neumožňovala dále použít nakladač. Hala se plnila zplodinami hoření a zvyšovala se vnitřní teplota. VZ v čase 04.34 hodin nařídil opětovné nasazení výškové techniky a žádal větší potřebný počet velkokapacitních cisteren. Do stavu přijatelného k opětovnému vyvážení odpadu se místo vzniku požáru dostalo o hodinu později. ŘD ÚO průběžně zajišťoval stravu a pohonné hmoty. Byl povolán týlový a tankovací kontejner ze stanice Rakovník. V 11.54 hodin hasiči opětovně odebrali vzorky vody na potoce u Turyňského rybníka.

Tab. 1 Nasazení jednotek PO

Jednotky PO

Počet JPO

Počet hasičů

HZS Středočeského kraje

8

49 příslušníků

Jednotky SDH obcí

12

85 členů

Záchranný útvar HZS ČR

1

3 příslušníci

Celkem

21

137 hasičů

Tab. 2 Nasazení techniky jednotek PO

Požární technika

Počet

cisternová automobilová stříkačka

19

výšková technika

2

velitelský automobil KOPIS

1

nakladač Huddig

1

tankovací kontejner

1

týlový kontejner

1

protiplynový automobil

1

velitelský automobil

8

ostatní technika

12

Celkem požární techniky

46

Likvidace
Ve 12.36 hodin bylo ukončeno vyskladňování a prolévání odpadu na volné ploše. Jednotky PO byly odesílány na své základny. Místo události bylo předáno místně smluvní jednotce PO pro Kamenné Žehrovice jednotce SDH obce Žilina. Dne 23. října 2017 ve 12.00 hodin objekt po předešlém došetření příslušníky pro zjišťování příčin vzniku požáru (ZPP) a Policie ČR předali hasiči majiteli firmy Rumpold, s.r.o.

Specifika zásahu
Pozitiva

 • koordinovanost a disciplinovanost zasahujících jednotek PO,
 • nasazení techniky ZÚ HZS ČR,
 • zásahem jednotek PO nedošlo k rozšíření požáru mimo požární úsek - požár se podařilo udržet v prostoru haly třídírny odpadu a nedošlo k jeho rozšíření na navazující prostory objektu výzkumného a vývojového pracoviště firmy MEDICEM Technology, s.r.o., a dalších prostorů areálu objektu,
 • příznivé povětrnostní podmínky zabránily šíření toxických zplodin hoření na okolní zástavbu,
 • existence videozáznamu zachycující příčinu vzniku požáru a jeho rychlé šíření,
 • dobrá spolupráce s majitelem objektu, zástupcem životního prostředí ORP a se starostkou obce,
 • nasazení velitelského automobilu Ford Tranzit pro přenos radiové komunikace z místa zásahu na KOPIS.

Negativa

 • vysoký a intenzivní vývin toxických látek při tepelném rozkladu plastických hmot,
 • velmi rychlé šíření požáru před příjezdem jednotek PO do prostoru haly a dopravníkového pásu,
 • opakované rozhořívání plastů uvnitř vysoké hromady,
 • prohořívání způsobující vznik kapes, které jsou samy okysličovány vzduchem z plastových lahví,
 • spékání plastů na povrchu znemožňovalo průnik hasební látky a účinné hašení,
 • vysoká teplota při hoření plastů a papíru,
 • navršení vysoké hromady převážně plastového odpadu u stěny haly,
 • poruchy na zásahové technice jednotek PO,
 • kapacitně nedostatečné prvotní nasazení techniky na čerpacím stanovišti u Turyňského rybníka,
 • lehká zranění dvou zasahujících členů jednotek SDH obce,
 • nepřítomnost funkčních hydrantů u objektu,
 • nepřítomnost stabilního hasičského zařízení nebo alespoň nástěnného hydrantu v hale.

Příčina vzniku požáru
Na záznamu z bezpečnostních kamer umístěných v třídírně odpadu firmy Rumpold, s.r.o., je viditelný počátek vzniku požáru a jeho příčina. Podnikový nákladní automobil vezoucí kontejner s plastovým odpadem vjíždí do haly a vysypává svůj obsah. Během 30 sekund kamera ukáže první plamenné hoření, které zaměstnanci zaznamenají a ihned začínají hasit přenosnými hasicími přístroji. Požár se však šíří velmi rychle, tak jejich snaha nedosahuje potřebného výsledku. Následně se hala plní kouřem a záznam přestává být viditelný. Je tedy zřejmé, že sběrné vozidlo svážející odpad přivezlo žhnoucí části plastů již do firmy zvenku. Toto je jednou z častých příčin při vzniku požárů na skládkách komunálního odpadu. Řidič vozidla společně s jedním zaměstnancem firmy již rozšíření nemohli zabránit, ač zásah z jejich strany začal v samém počátku hoření v hale.


mjr. Bc. Milan STRÁDAL, ppor. Mgr. Jiří BEREC, HZS Středočeského kraje, foto archiv HZS Středočeského kraje

vytisknout  e-mailem