Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVII ČÍSLO 3/2018

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA máme rozbor požáru objektu třídírny odpadů v okrese Kladno. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM se dozvíte, že ve ŠVZ HZS ČR – středisko Brno se začátkem letošního roku uskutečnil kurz Obsluha motorových pil. Dále o tom, jak správně reagovat při dopravních nehodách. Přečtete si o spolupráci psychologické služby HZS ČR se zahraničními subjekty, ale také o spolupráci HZS Pardubického kraje s neziskovými organizacemi při mimořádných událostech. Rubrika OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ přináší první část řízení procesů při zajišťování nouzových dodávek pitné vody. Dočtete se o aktuálních mimořádných událostech řešené na úrovni Evropské unie. Informuje vás o 17. ročníku konference Ochrana obyvatelstva. V informacích vás seznámíme se seriálem soutěží v roce 2018. 17. května tohoto roku opět odstartuje první kolo Velké ceny ČR v požárním útoku, jako již tradiční součást série ročníků sportovních soutěží. Přílohou časopisu je Statistická ročenka 2017. 

V červnu letošního roku uplyne 20 let od založení Výboru pro civilní nouzové plánování (VCNP). VCNP byl zřízen usnesením vlády č. 391 dne 10. června 1998 jako stálý pracovní orgán Bezpečnostní rady státu (BRS). Současně je nutné podotknout, že stejným usnesením vlády byl zřízen další stálý pracovní orgán BRS, a to Výbor pro obranné plánování (VOP), který působí v gesci ministra obrany.

Od svého vzniku funguje VCNP v gesci ministra vnitra a byl založen s cílem projednávat úkoly a koordinovat opatření v oblasti civilního nouzového plánování a ochrany vnitřní bezpečnosti státu na nejvyšší odborné úrovni.

S přihlédnutím k významu výboru a se zřetelem na rozsah jeho působnosti představuje VCNP platformu širokého zastoupení ústředních správních úřadů buď z úrovně náměstků ministrů, nebo z pozice vedoucích těchto úřadů.

Pokud se podíváme do doby před dvaceti lety, z hlediska tehdejších požadavků na proporcionalitu řešení byla vytvořena i odlišná struktura VCNP; existovaly tři podvýbory, a to:

 • podvýbor pro zachování základních funkcí státu,
 • podvýbor pro civilní ochranu a
 • podvýbor pro plánování civilních zdrojů.

V rámci zmíněných podvýborů byly zřízeny odborné pracovní skupiny podle specificky zaměřených úkolů, např. pro:

 • metodiku krizového plánování,
 • operativní krizové řízení,
 • financování civilního nouzového plánování,
 • vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek,
 • komunikační a informační podporu civilního nouzového plánování,
 • civilní ochranu,
 • plánování hospodářských opatření v průmyslu,
 • plánování dopravy,
 • plánování spojů,
 • plánování ropy a ropných produktů,
 • plánování potravin a zemědělství,
 • plánování léčiv a zdravotnického materiálu.

Činnost VCNP se v minulosti přizpůsobovala a i nadále přizpůsobuje aktuálnímu vývoji v oblasti civilního nouzového plánování. Výbor upravuje metody své práce, což se v konečném důsledku promítá do úpravy jeho vnitřních předpisů a do interních struktur VCNP. Podněty na úpravu vnitřních předpisů navrhují samotní členové VCNP. Změny předpisů však odrážely, odrážejí a musí odrážet taktéž stav a vývoj pracovních orgánů BRS.

V současné době do struktury stálých pracovních výborů BRS kromě VCNP a VOP patří ještě další čtyři stálé pracovní orgány – Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky, který vznikl v roce 1999 v gesci ministra zahraničních věcí, dále byl v roce 2000 založen v gesci předsedy vlády Výbor pro zpravodajskou činnost, v roce 2014 vznikl v gesci ministra vnitra Výbor pro vnitřní bezpečnost a v minulém roce byl zřízen Výbor pro kybernetickou bezpečnost, jenž působí v gesci předsedy vlády.

Stejně jako došlo k proměně skladby pracovních orgánů BRS, vyvíjí se i vnitřní struktura VCNP. V rámci působnosti VCNP již neexistují podvýbory, ale k řešení specifických témat jsou zřizovány pracovní skupiny. Jejich vznik iniciují členové VCNP jako nositelé a řešitelé zadaných úkolů. V pracovních skupinách se za účasti jmenovaných odborníků projednávají témata, která odrážejí současné potřeby ústředních správních úřadů nebo věcné problematiky vyplývající z úkolů zadaných členům VCNP přijatými usneseními. Výsledky práce pracovních skupin představují návrhy a opatření zpracované do podoby materiálů a určené pro schůze VCNP, popřípadě pro jednání BRS a vlády ČR. Některé pracovní skupiny mají charakter stálých skupin a jiné jsou zřizovány pouze na omezené časové období do splnění daného úkolu.

Tento způsob práce se velmi osvědčil a skladba a počet odborných pracovních skupin se průběžně obměňuje. Ke konci roku 2017 existovalo v rámci činnosti VCNP celkem sedm odborných pracovních skupin, za něž jmenujme například skupinu ke koordinaci procesu vzdělávání v oblasti bezpečnosti, k problematice základních funkcí státu za krizových situací a kritické infrastruktury, pro přípravu Plánu cvičení orgánů krizového řízení nebo skupinu pro aktualizaci směrnic upravujících postupy při podezření na vysoce nakažlivou nemoc.
Za dobu dvacetileté existence VCNP bylo na schůzích projednáno okolo pěti set materiálů, ve kterých se řešily problematiky zaměřené zejména na širokou oblast ochrany obyvatelstva, kritické infrastruktury, krizového řízení a plánování a využití věcných zdrojů a prostředků pro zajištění bezpečnosti České republiky. S ohledem na členství naší země v Evropské unii a Severoatlantické alianci je součástí práce VCNP také řešení témat reflektujících úkoly plynoucí z dokumentů těchto mezinárodních organizací a ostatních zahraničních subjektů v oblastech, které má výbor ve své působnosti.

Mnohé projednávané dokumenty jak z pohledu národní, tak mezinárodní úrovně se stávají podkladem pro další jednání na schůzích BRS, s jejímž doporučením jsou předkládány ke schválení na schůzi vlády ČR.

Činnost VCNP v roce 2017
Na základě schváleného Plánu práce VCNP na rok 2017 pracoval výbor na plánovaných úkolech, které vycházely z návrhů předložených jednotlivými ústředními správními úřady – členy VCNP, a dále z úkolů, které vyplývaly z přijatých usnesení VCNP, BRS a vlády ČR.
V loňském roce se konaly dvě řádné schůze, a to 21. března a 19. září. Kromě toho v období mezi řádnými schůzemi vznikla nutnost schválení materiálů procesem tiché procedury, v souladu s čl. 4 Jednacího řádu VCNP.

K významným materiálům projednávaným a schváleným usneseními VCNP v roce 2017 patřily:

Koncepce vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení (předkladatel Ministerstvo vnitra)
Koncepční materiál zpracovala mezirezortní pracovní skupina, která byla zřízena v rámci VCNP k výkonu státní správy, řízení a koordinaci vzdělávacího procesu v oblasti krizového řízení. Při tvorbě materiálu vycházela z výsledků analýzy vzdělávání odborníků v oblasti krizového řízení. Nově zpracovaný dokument, v němž jsou moderně nastavena pravidla vzdělávání se zřetelem na současný vývoj, nahradil předcházející „Koncepci vzdělávání v oblasti krizového řízení“ schválenou členy BRS v roce 2004. Nová koncepce byla po odsouhlasení členy VCNP cestou BRS schválena usnesením vlády č. 508 dne 10. července 2017.

Koncepce tvorby, udržování a využití zásob pro humanitární pomoc do roku 2020 s výhledem do roku 2030 (předkladatel Správa státních hmotných rezerv)
Předkladatel zpracoval materiál zejména s cílem optimalizovat složení zásob pro humanitární pomoc, její množství, komoditní strukturu a lokalitu uložení za účelem dosažení schopnosti jejich včasného dopravení na potřebné místo v případě krizových situací. Při jeho tvorbě úzce spolupracoval s příslušnými ústředními správními a krajskými úřady. Obsahem materiálu jsou i nezbytná opatření, které musí zabezpečit příslušné ústřední správní úřady pro naplnění cílů koncepce. Materiál byl schválen dne 21. března 2017 usnesením VCNP č. 426.

Informace o zřízení mezirezortní pracovní skupiny pro aktualizaci směrnic upravujících postupy při podezření na vysoce nakažlivou nemoc (předkladatel Ministerstvo zdravotnictví)
V roce 2015 byl ministru zdravotnictví zadán úkol do konce roku 2018 aktualizovat dvě Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005). Obsahem první směrnice je postup při výskytu vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb a druhá směrnice se týká postupu při výskytu vysoce nakažlivé nemoci na palubě letadla přistávajícího ve vstupním místě ČR pro leteckou dopravu. Vzhledem k tomu, že aktualizace směrnic vyžaduje úzkou mezirezortní spolupráci, musela být pro její tvorbu usnesením VCNP č. 428 dne 13. července 2017 zřízena mezirezortní pracovní skupina.

Plán cvičení orgánů krizového řízení – upřesnění na léta 2018 až 2020 (předkladatel Ministerstvo vnitra)
Plán cvičení orgánů krizového řízení je opět výsledkem práce jedné z dalších odborných pracovních skupin fungujících v rámci VCNP. Zpracovává se pravidelně na následující tříleté období a určuje organizaci národních a mezinárodních cvičení orgánů krizového řízení v České republice. Kromě toho stanoví obsahová zaměření cvičení a upřesňuje cíle zvyšování připravenosti orgánů krizového řízení. V neposlední řadě poskytuje informace o realizaci cvičení orgánů krizového řízení v uplynulém roce. Plán na léta 2018 až 2020 byl projednán na schůzi VCNP 19. září 2017 a 11. ledna 2018 schválen usnesením BRS č. 3.

5. aktualizace Seznamu prvků kritické infrastruktury, jejichž provozovatelem je organizační složka státu (předkladatel Ministerstvo vnitra)
Ministerstvo vnitra každoročně připravuje na základě návrhů ostatních ministerstev a dalších ústředních správních úřadů aktualizaci seznamu prvků kritické infrastruktury, jejichž provozovatelem je organizační složka státu. Dokument tvoří jednak změny v konkrétních odvětvích u již existujících prvků a současně zahrnuje i návrhy na určení nových prvků kritické infrastruktury. Pátá aktualizace tohoto seznamu byla projednána na schůzi VCNP 19. září 2017, poté 11. ledna 2018 na schůzi BRS a dále byla 27. ledna 2018 schválena na schůzi vlády ČR.

Vyhodnocení Plánu vytváření a udržování státních hmotných rezerv k zajištění bezpečnosti ČR na léta 2015 až 2016 (předkladatel Správa státních hmotných rezerv)
Plán je základním plánovacím dokumentem v oblasti státních hmotných rezerv zpracovávaným na dvouleté období. Po skončení dvouletého cyklu je plán pravidelně podroben hodnocení z pohledu jeho realizace se všemi důsledky a nedostatky. Vyhodnocení Plánu vytváření a udržování státních hmotných rezerv k zajištění bezpečnosti ČR na léta 2015 až 2016 bylo schváleno členy VCNP 19. září 2017 a 11. ledna 2018 předloženo pro informaci členům BRS.

Vyhodnocení cvičení ZÓNA 2017 (předkladatel Ministerstvo vnitra)
Ve dnech 15. až 17. května 2017 se uskutečnilo cvičení ZÓNA 2017, jehož tématem byla činnost ústředních správních úřadů, orgánů krajů, složek IZS a dalších subjektů při řešení mimořádné události vzniklé v souvislosti se simulovanou radiační havárií na Jaderné elektrárně Dukovany. Následně na základě podkladů od cvičících subjektů bylo zpracováno vyhodnocení, jehož předmětem je posouzení přípravy, průběhu a naplňování stanovených cílů cvičení. Pro ucelenost dokument taktéž zahrnuje přehled opatření nezbytných k odstranění zjištěných nedostatků. Materiál byl odsouhlasen členy VCNP 19. září 2017.

Shrnutí
Další materiály, které byly zařazeny na programy schůzí VCNP včetně přijatých usnesení nejen v roce 2017, ale i v letech předchozích lze vyhledat na webových stránkách Hasičského záchranného sboru ČR (www.hzscr.cz/vcnp) v záložce „CNP a strategie“ pod odkazem „Aktivity na národní úrovni“. Zveřejněním informací o existenci a činnosti výboru byl jeho sekretariát veden snahou přiblížit a zpřístupnit aktivity VCNP jak odborné, tak i laické veřejnosti.

Se zřetelem na výsledky práce a zkušenosti s projednáváním problematik souvisejících s oblastí prevence a řešením mimořádných událostí a krizových situací si VCNP od počátku své činnosti plnil a plní svoji nezastupitelnou úlohu ve struktuře stálých pracovních orgánů BRS. VCNP představuje významnou platformu, která je připravena a schopna z úrovně odpovědných ústředních správních úřadů v potřebném čase reagovat a řešit zadané úkoly a informovat BRS a vládu ČR o nevyhnutelných koncepčních a preventivních opatřeních zaměřených především na ochranu obyvatelstva České republiky.


pplk. Ing. Ilona ŠTĚPÁNKOVÁ, kpt. Ing. Irena ŠENKÝŘ JANSOVÁ, MV­-generální ředitelství HZS ČR, foto archiv sekretariátu VCNP

vytisknout  e-mailem