Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVII ČÍSLO 2/2018

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA vám poskytneme rozbor požáru dřevěného kostela Božího těla v Třinci. Přinášíme článek o mezinárodní spolupráci na úseku zjišťování příčin vzniku požáru. Dále máme rozhovor s vyšetřovateli požáru. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM se dočtete o spolupráci psychologické služby HZS ČR se zahraničními subjekty. Seznámíme vás s pilotním dopravně-bezpečnostním projektem „Dožij se dvaceti“. Rubrika OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ přináší informace o projektu „Slon Hugo“ pro MŠ a třídy prvního stupně ZŠ. Přečtete si článek o spolupráci HZS Olomouckého kraje se statutárním městem Olomouc na projektu vzdělávání osob se specifickými potřebami v oblasti ochrany obyvatelstva a integrovaného záchranného systému, který nese název „BOSPi“. V informacích se dozvíte o bilancování roku 2017 v Institutu ochrany obyvatelstva. Příloha časopisu je věnována tématu „Chřipka ptáků“. 

Bezpečnostní problematiku lze v České republice studovat na všech typech vysokých škol, a to státních, veřejných i soukromých. V současnosti se problematika ochrany obyvatelstva a krizového řízení vyučuje na přibližně dvou desítkách vysokých škol, které nabízejí bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy. Zájmem veřejné správy, která patří k potenciálním zaměstnavatelům absolventů těchto vysokých škol, je zachovat jednotný znalostní rámec při výuce bezpečnostní problematiky. Z toho vyplývá, že je potřeba poskytovat dotčeným vysokým školám jednotné a aktuální informace z oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení.

V roce 2010 a 2011 došlo v oblasti bezpečnosti k několika významným změnám, zejména k novele krizového zákona1) a jeho prováděcích právních předpisů2) a aktualizaci Bezpečnostní strategie ČR3). Tyto změny byly impulzem pro Ministerstvo vnitra­ generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (MV­-GŘ HZS ČR) ke zorganizování prvního speciálního odborného semináře pro vysoké školy, které vzdělávají odborníky v oblasti bezpečnosti. Seminář proběhl v Institutu ochrany obyvatelstva v Lázních Bohdaneč. Cílem bylo seznámit zástupce vysokých škol s důvody novely krizového zákona a s aktualizovanou Bezpečnostní strategií ČR. Na závěr semináře se otevřeně diskutovalo a v následné anketě jsme získali zpětnou vazbu o průběhu semináře. Z ankety a diskuze vyplynulo velmi pozitivní hodnocení snahy MV­ GŘ HZS ČR ke sladění přístupu k výuce bezpečnostní problematiky. Účastníci projevili velký zájem o pravidelné organizování podobných seminářů. Spolupráce se proto rozvinula ve dvou formách, zavedením tzv. „informačního servisu“, kdy zástupci vysokých škol prostřednictvím e­ mailových zpráv obdrží upozornění na nové informace v oblasti bezpečnosti a pravidelně jednou za rok uspořádáním semináře.

Informační servis
V rámci informačního servisu se zástupcům vysokých škol zasílají upozornění na nově zveřejněné materiály na webových stránkách MV­-GŘ HZS ČR a stránkách ústředních orgánů státní správy. Pro zvýšení komfortu je materiál rovněž přílohou informace, např. Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030, Ústředního poplachového plánu IZS, Koncepce vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení, Bezpečnostní strategie 2015, Národní strategie kybernetické bezpečnosti ČR na období let 2015 až 2020, Koncepce výstavby Armády ČR do roku 2025, Analýzy hrozeb pro ČR.

Organizace seminářů
Semináře se každoročně pořádají v listopadu v Institutu ochrany obyvatelstva v Lázních Bohdaneč. Do programu se zařazují témata z působnosti HZS ČR a ústředních orgánů státní správy se zaměřením na praxi. S velkou pozorností se vybírají lektoři, kteří jsou schopni zodpovídat dotazy účastníků přímo na semináři. V uplynulých ročnících jsme představili např. problematiku ochrany obyvatelstva, ropné bezpečnosti, integrovaného záchranného systému, vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku, hospodářských opatření pro krizové stavy, prevence závažných havárií, finančního zabezpečení krizových opatření. Účast na jednotlivých ročnících semináře je uvedena v tabulce.

Z každého semináře se zpracovává elektronický sborník prezentací, který se zveřejňuje na webových stránkách MV­-GŘ HZS ČR4). Každoročně informujeme členy Výboru pro civilní nouzové plánování o konání semináře a jeho programovém zaměření.

Hodnocení spolupráce ze strany vysokých škol
V průběhu seminářů zástupci vysokých škol v diskuzi velmi kladně hodnotí přístup MV­ GŘ HZS ČR ke spolupráci s vysokými školami. Především oceňují možnost diskuze na přednesenou problematiku s lektory a současně si vzájemně vyměňovat zkušenosti se vzděláváním bezpečnostní problematiky. Za velký přínos pro jejich práci považují elektronické zasílání aktuálních informací a možnost využít poskytnuté prezentace při výuce.

Lze konstatovat, že model spolupráce s vysokými školami nastavený v roce 2011 se osvědčil a je potřebné v něm pokračovat a dále jej zdokonalovat.


pplk. Mgr. Věra KOSOVÁ, MV­-generální ředitelství HZS ČR, foto archiv Institutu ochrany obyvatelstva

1) Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2) Nařízení vlády č. 462/2000 Sb. k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury.
3) Bezpečnostní strategie ČR, schválená usnesením vlády ČR ze dne 8. září 2011 č. 665.
4) http://www.hzscr.cz/clanek/web­ cnp­ a-strategie­ odborne­ konference­ a-seminare.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d.

vytisknout  e-mailem