Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVII ČÍSLO 2/2018

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA vám poskytneme rozbor požáru dřevěného kostela Božího těla v Třinci. Přinášíme článek o mezinárodní spolupráci na úseku zjišťování příčin vzniku požáru. Dále máme rozhovor s vyšetřovateli požáru. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM se dočtete o spolupráci psychologické služby HZS ČR se zahraničními subjekty. Seznámíme vás s pilotním dopravně-bezpečnostním projektem „Dožij se dvaceti“. Rubrika OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ přináší informace o projektu „Slon Hugo“ pro MŠ a třídy prvního stupně ZŠ. Přečtete si článek o spolupráci HZS Olomouckého kraje se statutárním městem Olomouc na projektu vzdělávání osob se specifickými potřebami v oblasti ochrany obyvatelstva a integrovaného záchranného systému, který nese název „BOSPi“. V informacích se dozvíte o bilancování roku 2017 v Institutu ochrany obyvatelstva. Příloha časopisu je věnována tématu „Chřipka ptáků“. 

Ochrana dýchacích cest představuje základní způsob ochrany, zejména v případě, máme­ li se chránit před působením nebezpečných chemických látek, B­ agens, kontaminací radioaktivními látkami, ale také před polétavými prachovými částicemi, pevnými a kapalnými aerosoly. Prostě všude tam, kde je nezbytné zabránit vniknutí nežádoucích látek do těla člověka.

Nejjednodušší ochrana, zastoupená nejrůznějšími druhy filtračních polomasek, slouží pouze k ochraně před polétavými prachovými částicemi, různými druhy aerosolů a částečně také před B­ agens. Filtrační polomasky nejsou vhodné k záchytu nebezpečných látek, nechrání oči ani obličej uživatele. Jsou ale daleko levnější než ostatní druhy ochranných prostředků, snadno se nasazují a upevňují, nevyžadují zvláštní trénink ani manipulaci. Vyšší stupeň ochrany pak představují různé druhy polomasek a ochranných masek, které v kombinaci s vhodným druhem filtru poskytují i ochranu před nebezpečnými látkami. Ochranné masky navíc chrání také oči a obličejovou část uživatele, případně celou hlavu, jedná­ li se o celohlavovou ochrannou masku. Nejvyšší stupeň ochrany představují ochranné masky doplněné izolačním dýchacím přístrojem. Uživateli se tak dodává čistý vzduch z nezávislého zdroje. Tento způsob ochrany má ale řadu nevýhod, z nichž asi největší představuje nutnost používat jako zdroj vzduchu tlakové lahve. Ty pro běžného uživatele představují určitou zátěž, na kterou je nutné se předem připravit. S tím souvisí nutnost speciálního tréninku, což omezuje použití tohoto způsobu ochrany pouze pro speciálně vycvičené osoby, jakými jsou například příslušníci HZS ČR. Nevýhodou je také omezený limit pro použití (přibližně 40 minut), vysoké pořizovací náklady, náklady na údržbu a u pracovníků nosících vousy potíže s dýcháním, neboť v tomto případě ochranná maska již tak těsně nepřiléhá k obličeji.

Možné řešení
Proto se již v minulosti hledal způsob, jak zejména pro civilní obyvatelstvo tuto ochranu zefektivnit a zároveň zvýšit ochranný faktor, aniž se tím sníží uživatelský komfort. Toho se dosáhlo zařízením, které nezávisle na vůli člověka přivádí do „podmaskového“ a „pododěvního“ prostoru čistý filtrovaný vzduch. Příkladem může být česká dětská kazajka DK-88 využívající ventilátoru k nasávání vzduchu přes filtry typu MOF nebo ochranný oděv OPCH-90-CO využívající autonomní zdroj filtrovaného vzduchu, a to k nucené ventilaci do „pododěvního“ i „podmaskového“ prostoru. Tito předchůdci dnešních moderních filtroventilačních jednotek (FVJ) představovali sice určitý pokrok, přesto měli řadu nedostatků, jakými byly například nízký průtok vzduchu, nemožnost nastavení různých průtoků, obtížná dekontaminovatelnost, kratší doba provozu, neexistence systému varování uživatele z důvodů snížení kapacity baterie a filtru a podobně. Vývoj a výroba FVJ umožnily tyto nedostatky eliminovat.

Výhody
Moderní systémy ochrany dýchacích cest jsou založeny na použití FVJ, s jejichž pomocí se uživateli dodává čistý vzduch. Tyto systémy zajišťují jednak vysokou úroveň ochrany (danou vyšším ochranným faktorem) a zároveň poskytují uživateli značný komfort, zejména při dlouhodobém používání. Díky neustálému přívodu čerstvého vzduchu nedochází k pocení, není nutné překonávat dýchací odpor, jako je tomu například u masek s filtry. Je­ li použita kukla nebo helma, dochází k ochraně jak očí, tak i celého obličeje. I když současné filtroventilační systémy principiálně fungují prakticky stejně, na první pohled se od sebe liší. Je to dáno jednak vlastní filtroventilační jednotkou a jednak způsobem jejího ovládání. Uživatel si tak může volit od jednoduchých automatických řídicích dýchacích jednotek bez signalizace a nastavování až po sofistikované přístroje s možností diagnostiky, širokého nastavení a řízení průtoku vzduchu. Tyto systémy mohou existovat v provedení pro prostředí s nebezpečím výbuchu, se zapouzdřeným motorem a s vysokou ochranou proti zkratování a zanesení nebo mohou mít ventilátory integrované přímo do ochranných masek a kukel.

Redukce námahy při dýchání
Ochranný systém se většinou skládá z FVJ, kterou pracovník nosí na opasku, lehké spojovací hadice a ochranného hlavového dílu (maska, polomaska, kukla či helma) s integrovaným rozvodem vzduchu. Jednotky i hlavové díly se vyrábějí v různých modifikacích podle druhu nebezpečné látky a typu práce (ochrana obyvatelstva, lakování, svařování, broušení, práce v chemickém provozu, výroba léků a podobně). Výhodou je maximální kompatibilita jednotlivých dílů. Základem každé FVJ je motorem poháněné čerpadlo, které dodává proud čistého vzduchu do ochranné hlavové dýchací části, případně do celého ochranného oděvu. Dodávaný vzduch tak má hned několik významů. Slouží nejen jako zdroj vzduchu pro dýchání, ale zabraňuje i zamlžování zorníku. Dále snižuje námahu při dýchání, neboť proud vzduchu výrazně redukuje plicní stres, který se vyskytuje u podtlakových respirátorů (redukce stresu usnadňuje například provádění těžké práce, dokonce i za extrémních klimatických podmínek a značně prodlužuje psychickou odolnost, zdatnost a duševní bystrost při současném poskytování vysokého stupně pohodlí). V neposlední řadě má i chladicí efekt, neboť proud vzduchu rychleji odnímá teplo z podmaskového prostoru, což opět vede k prodloužení doby použití, zejména ve vlhkém, teplém a vysoce stresovém prostředí.

Ochrana uživatele pak spočívá v tom, že FVJ, která je napájena vhodnými bateriemi, nasává okolní vzduch a ten proudí skrz připojené protiprachové nebo kombinované filtry. Ty pak z procházejícího vzduchu odstraňují nebezpečné látky (prach, aerosoly, chemické plynné sloučeniny). Následně s mírným přetlakem se vzduch vhání do příslušného hlavového dílu (ochranná maska, kukla, helma) a poté, přes výdechové ventilky, se vrací zpět do okolního prostoru. Tímto způsobem je znemožněno, aby uživatel dýchal nebezpečné látky obsažené v okolním kontaminovaném vzduchu. V anglosaské literatuře se tato metoda označuje jako PAPR (Powered Air Purifying Respirator). Hlavní výhodou tohoto způsobu ochrany je samotný přetlakový systém, neboť tím dochází k eliminaci potíží s dodatečným dýchacím odporem, který musí plíce překonávat u podtlakového systému. Navíc hlavové díly zpravidla kombinují více ochranných prostředků do jednoho (ochrana dýchání, zraku, obličeje a někdy také ochrana sluchu a hlavy). U kukel a ochranných přileb navíc odpadá řešení problému těsného přiléhání k obličeji.

Omezení systému
Nevýhodou je objem přístroje, hlučnost, závislost na baterii (použití omezuje životnost baterie a stav akumulátoru), obtížná komunikace, vyšší počáteční pořizovací cena, nutnost pravidelné údržby. PAPR systém se musí používat, čistit, kontrolovat a udržovat v souladu s dodaným návodem k obsluze a údržbě. Před každým jeho použitím by se měla vyhodnocovat rizika. Uživatel se tak musí ujistit, že PAPR systém je vhodný k použití při všech možných rizicích, která mohou v daném místě nastat, a to po dobu, během níž se bude používat. Ani PAPR systém nelze použít v prostředí s nedostatkem kyslíku (<17 %) nebo při haváriích, kdy není známa koncentrace nebezpečných látek. PAPR se někdy nazývá jako přetlaková maska, ventilační jednotka nebo jen ventilátor.

Elektronika a uživatelské režimy
Současné FVJ se vyznačují kompaktními rozměry, nízkou hmotností, vysokou mechanickou i chemickou odolností a odolností vůči UV záření, odolností proti vnikání kapalin a pevných částic a snadnou dekontaminovatelností sprchou. Unikátní automatický uzavírací systém zabraňuje nechtěné kontaminaci pevnými částicemi při výměně filtrů. Běh motoru se elektronicky řídí a vyznačuje se množstvím pokročilých funkcí přehledně zobrazených na displeji jednotky. Moderní jednotky disponují více uživatelskými režimy – kukla/maska/asbest – s průtokem vzduchu od přibližně 70 až do 250 l.min-1. Mají elektronickou vizuální a zvukovou indikací zanesení filtrů s možností naprogramování doby výměny filtru a elektronickou vizuální a zvukovou indikaci nízké kapacity baterie s možností jejího rychlého dobytí, akumulátory jsou buď Li­ Iontové, nebo NiMH. FVJ se dále vyznačují okamžitým upozorněním uživatele v případě náhlého poklesu tlaku nebo selhání motoru, vestavěným datovým čipem s možností monitoringu a pravidelných kontrol během připojení k PC s údaji, které uživatele informují o celé historii používání respirátoru včetně doby použití (tyto informace lze uložit do počítače), mikroprocesorem poháněným ventilátorem atd.

Příslušenství k FVJ
Především jde o kompletní sortiment filtrů, ochranné kapuce proti prachu, postřiku, cákancům a jiskrám, různé typy svářečských helem, ohnivzdorné a jiskrám odolné objímky hadic, svářečská hledí pro celoobličejové masky, čalouněné opasky, oděv se šlemi, průhledný odtržitelný film na masce pro práci s postřikem, brýlové vložky pro masky včetně předepsaných brýlí, světelné čočky, sluneční clony a podobně. Problematiku filtračních prostředků s pomocnou ventilací řeší normy EN 12942: Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Filtrační prostředky s pomocnou ventilací připojené k masce, polomasce a čtvrtmasce – Požadavky, zkoušení a značení a EN 12941: Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Filtrační prostředky s pomocnou ventilací připojené k přilbě nebo ke kukle – Požadavky, zkoušení a značení. V obou případech musí FVJ chránit uživatele, i když je vypnutá.


pplk. Ing. Vlastimil SÝKORA, CSc., Institut ochrany obyvatelstva, foto archiv Institutu ochrany obyvatelstva

vytisknout  e-mailem