Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVI ČÍSLO 3/2017

Rubrika POŽÁRNÍ OCHRANA rozebírá požár galvanizační linky v Praze. Dále vás seznámí s možnostmi využití analýzy hasební vody pro účely zjišťování příčin vzniku požárů. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM se dočtete o nové požární technice ve Školním a výcvikovém zařízení HZS ČR v Brně. Díky vozidlu se posluchači mohou učit ovládat stejnou techniku, jakou mají k dispozici na stanicích. Rubrika OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ přináší informace o uskutečněném XVI. ročníku mezinárodní konference Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2017. Zajímavé informace přináší článek o výcviku pro chemické specialisty ze států Východoafrického společenství, který proběhl v listopadu 2016 v Ugandě. V INFORMACÍCH naleznete rozhovor patřící nové ombudsmance Ing. Jarmile Čičmancové, Ph.D., která do této funkce nastoupila dne 1. března 2017. Ze sportovních událostí upozorníme na extraligový zápas, při kterém hokejisté klubu HC Sparta Praha již po osmé vzdávali hold složkám IZS. 

V cyklu seminářů Prevence katastrof – ochrana obyvatel a životního prostředí, které pořádá Český národní výbor pro omezování následků katastrof (ČNV ONK) ve spolupráci s Českým spolkem pro péči o životní prostředí, se v prosinci loňského roku uskutečnil v prostorách radnice Prahy 9 seminář pod názvem Riziko katastrof a možnosti jeho snižování.

Seminář byl určen především pro pracovníky veřejné správy, zejména z oblasti krizového řízení, ochrany životního prostředí a vodního hospodářství, pro orgány ochrany veřejného zdraví, místních samospráv, podnikové sféry, investorských a stavebních organizací, finančnictví a pojišťovnictví, vysokých škol a další zájemce z řad odborné i laické veřejnosti. Jeho cílem bylo přiblížit problematiku rizika a pomoci zvýšit úroveň celkové odolnosti a připravenosti na katastrofy různého druhu.

Úvodní příspěvek přednesl Ing. Ivan Obrusník, DrSc., předseda ČNV ONK, který se zaměřil na zvyšující se počet katastrof v posledních letech. V České republice je dlouhodobě nejčastější hrozbou mimořádná událost spojená s vodou, jako jsou povodně a dva roky i dopady sucha. Zdraví obyvatel může ohrozit i kontaminace vody, stále totiž přetrvávají staré ekologické zátěže a mnohde vznikají nové, které je nutné okamžitě řešit. Rostou také problémy se znečišťováním ovzduší. Čelíme i dalším rizikům hrozícím činností člověka. Riziko bývá spojeno s pravděpodobností očekávaných ztrát, které jsou výsledkem vzájemné interakce mezi přírodními a jinými hrozbami a naší zranitelností. Snížit zranitelnost lze lépe navrženými odolnějšími stavbami, ochrannými opatřeními (hráze, zábrany), kvalitními vyrozumívacími a varovnými systémy, informovaností a výcvikem ke zvýšení připravenosti. V oblasti využívání zemědělské půdy je důležité, jaké plodiny se pěstují ve spádových oblastech. Také územní plánování a rozhodování o umístění staveb by mělo být doprovázeno opatřeními k prevenci a snížení rizika. Včasná a správná identifikace a analýza rizika je předpokladem ke snížení dopadů budoucích katastrof.

Změna klimatu a povodně v České republice

RNDr. Jan ZahradníkRNDr. Jan ZahradníkRNDr. Jan Zahradník, člen Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, se podělil o zkušenosti s řízením mimořádné události, jakou byla povodeň v srpnu 2002, kdy byl hejtmanem Jihočeského kraje, a velká voda tam všechny překvapila. Starosti začaly odvážením dětí ze zatopených stanových táborů a pokračovaly evakuací obcí v povodí Lužnice, Malše, Otavy a Vltavy. Za čtyři dny spadlo tolik vody, kolik bylo dosud historické měsíční maximum v kraji. V nočních hodinách se svolával krizový štáb a podařilo se získat vojenská vozidla k transportu obyvatel ze zatopených oblastí. Z nedávného cvičení složek IZS byli všichni poučeni a měli potřebné aktuální kontakty. Došlo k lokálním výpadkům elektrického proudu a nastaly také problémy se spojením. V té době byly zavedeny krizové mobilní telefony, které se staly nejlepším prostředkem k dorozumívání. Regionální rozhlasová i televizní studia byla zatopena. Rozhlasoví novináři operativně informovali přímo z krajského krizového štábu. Na likvidaci následků ničivé povodně bylo tehdy nasazeno 3700 hasičů (pomáhaly i jednotky požární ochrany ze zahraničí) a 1900 příslušníků Armády ČR.

doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D..JPGdoc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.Doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D., z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy vysvětlil, že sice vnímáme nárůst extremity povodní, ale z historického hlediska je náš obraz relativní, protože nemáme k dispozici údaje z časového období delšího než 150 let. Stoletá voda je termín pro povodeň, která se vyskytne v průměru desetkrát za tisíc let. Od 80. let vědci pozorují změny klimatu, a to rychlý nárůst teploty vzduchu, nárůst teplot v zimním období, nárůst srážek v severní a východní Evropě, pokles v jižní a západní Evropě. Zároveň však roste environmentální zranitelnost. Vliv na ohrožení má také vinou úpravy a regulace toku pokles retenční kapacity povodí, růst rychlosti odtoku a extremity kulminace. Na efektivní protipovodňovou ochranu je nutné se zaměřit v pramenné oblasti povodí (obnova malých nádrží a mokřadů, zadržení vody v krajině), v údolních nivách (obnova koryt a říčních ramen, odsazené hráze) i v dolním toku (protipovodňové mobilní hráze).

Znečišťování ovzduší

RNDr. Jan Macoun, Ph.D., z Českého hydrometeorologického ústavu analyzoval současný stav čistoty ovzduší v České republice, který není nijak uspokojivý.

Smog je chemické znečištění atmosféry, která obsahuje zdraví škodlivé složky smoke (kouř) + fog (mlha). Ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb. je smogová situace stav mimořádně znečištěného ovzduší, kdy úroveň znečištění oxidem siřičitým, oxidem dusičitým, částicemi PM10 (polétavý prach) nebo troposférickým ozonem překročí některou z prahových hodnot. Smog může být redukční převážně s oxidem siřičitým (průmyslové znečištění, spalování nekvalitního uhlí a mlha v zimě) – postihuje Podkrušnohoří a Moravskoslezský kraj, nebo oxidační fotochemický smog tzv. letní smog, který má silné oxidační, agresivní, dráždivé (působí na sliznice, dýchací cesty, oči atd.) a toxické účinky (způsobují malátnost a snížení obranyschopnosti organismu). Vyskytují se vysoké koncentrace troposférického ozónu. Skleníkový plyn ozón (O3) narušuje funkci buněk, má negativní dopad na lidské zdraví i na vegetaci, včetně zemědělských plodin. Vyskytuje se i v horských oblastech, kde více působí ultrafialové záření. V Praze je hlavním zdrojem znečištění především doprava (její přetíženost). V ovzduší jsou vysoké hodnoty částic polétavého prachu, které jsou velkým rizikem respiračních onemocnění. V současné době je snahou snižovat znečištění ovzduší v zimním období kontrolami provozu domácích topenišť při opakovaném podezření, že tepelný zdroj provozuje domácnost v rozporu s povinnostmi stanovenými zákonem (spalování odpadu). Závěrem svého vystoupení upozornil na nešvar některých řidičů, kteří za účelem dosažení vyššího výkonu motoru nelegálně odstraňují filtr pevných částic.

Jak snížit následky mimořádné události

JUDr. Václav HönigJUDr. Václav HönigJUDr. Václav Hönig, z České podnikatelské pojišťovny, a. s., Vienna Insurance Group, vybral z občanského zákoníku informace o tom, že pokud to vyžadují okolnosti, je každý povinen jednat tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného. Na ochranu jiného má povinnost zakročit každý, kdo vytvořil nebezpečnou situaci nebo kdo nad ní má kontrolu. Stejnou povinnost má ten, kdo může podle svých možností a schopností snadno odvrátit újmu. Ohrožený také může požadovat, aby soud uložil vhodné a přiměřené opatření k odvrácení hrozící újmy. Účelné by bylo zainteresovat subjekty, které by mohly ovlivnit možné následky, aby společně hledaly cesty k co nejefektivnější ochraně a podílely se na prevenci. Každý z nás by měl mít připravené evakuační zavazadlo (doklady, léky, potraviny, vodu, oblečení) a v případě opouštění bytu zkontrolovat hlavní uzávěry vody, plynu a elektrické energie a poskytnout pomoc sousedům, zejména dětem a osobám s omezenou možností pohybu. Nezletilým dětem je vhodné vložit do kapsy identifikační kartičku se jménem, adresou a telefonním spojením na rodiče, případně nejbližší příbuzné.

Ing. Lenka PivovarováIng. Lenka PivovarováIng. Lenka Pivovarová z Magistrátu hl. města Prahy prezentovala bezpečnostní systém hl. m. Prahy, která je zároveň krajem i obcí. Statut hl. m. Prahy přenáší kompetence na městské části, které mají samostatnou působnost (jako obce s rozšířenou působností). Stálým pracovním orgánem je operační středisko Krizového štábu hl. m. Prahy. Hlavní pražská rizika na základě analýzy jsou přirozená povodeň, narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu, narušení dodávek vody a pitné vody velkého rozsahu, zvláštní povodeň, přívalová povodeň, narušení zákonnosti velkého rozsahu, epidemie – hromadné nákazy osob. V rámci prevence proti povodni se průběžně aktualizuje Povodňový plán hl. m. Prahy, který se postupně převádí do digitální podoby, a v jeho duchu se pravidelně školí členové povodňové komise hl. m. Prahy. Dále se tvoří nová strategie v regulačních opatřeních na vodních dílech Vltavské kaskády k zabezpečení dostatečného retenčního objemu. Každoročně se pořádá cvičení stavby části protipovodňových opatření. Celý systém tvoří podzemní stěny, stálé protipovodňové hráze, mobilní protipovodňové zábrany, ochrana kanalizační a stokové sítě (zpětné klapky, přečerpávací stanice). Nově se zpracovávají plány na zvláštní povodně na vodních dílech (Hostivař, Džbán). Vznikla také studie na využití Halenkovské historické studny na Zličíně jako zdroje pro nouzové zásobování vodou.

Kybernetická bezpečnost

Ing. Jaroslav Pejčoch ze společnosti T­‑Soft, a.s., se zabýval kybernetickými hrozbami, které v sobě skrývají možnost totálního kolapsu civilizované společnosti v důsledku selhání čím dále komplikovanější infrastruktury. Nastupuje „internet věcí“ (svět zařízení propojených internetem) a v překotném vývoji technologií výrobci podceňují bezpečnost, často i z nedostatku času k testování stále nových verzí svých produktů. Vyvíjí se však také škodlivý software a výrobci bezpečnostních technologií zaostávají. Motivací kybernetických útoků je manipulace s majetkem a financemi, manipulace s daty, průniky do systémů, které narušují jejich integritu, porušování autorských práv, prodej zakázaného zboží (zbraně, drogy), distribuce a vynucování dětské pornografie. Cílem může být také kybernetická špionáž, tedy přístup k utajovaným informacím, například k dokumentaci nových výrobků a technologií anebo k údajům strategického charakteru. Narušením činnosti napadeného systému se hackeři snaží upozornit na určitou politickou nebo sociální kauzu. Za individuální nebo skupinové zájmy bojují zneužitím řídicího systému, jehož důsledkem je poškození nebo vyřazení z činnosti důležité výrobní, komunikační nebo servisní infrastruktury (civilní nebo vojenské). Reakcí na zvyšující se rizika v kybernetickém prostoru je například vybudování tréninkového centra proti kybernetickým útokům CyberGym v Řitce u Prahy. Výcviková aréna je vybavena unikátním systémem pro sociomapování a měření interakcí v reálném čase, určeným ke zvládání kybernetických krizí nebo útoků. Základním axiomem však je, že stoprocentní zabezpečení neexistuje.

Mgr. Zuzana CIKHARTOVÁ,
foto autorka


redakce@grh.izscr.cz

vytisknout  e-mailem