Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVI ČÍSLO 3/2017

Rubrika POŽÁRNÍ OCHRANA rozebírá požár galvanizační linky v Praze. Dále vás seznámí s možnostmi využití analýzy hasební vody pro účely zjišťování příčin vzniku požárů. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM se dočtete o nové požární technice ve Školním a výcvikovém zařízení HZS ČR v Brně. Díky vozidlu se posluchači mohou učit ovládat stejnou techniku, jakou mají k dispozici na stanicích. Rubrika OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ přináší informace o uskutečněném XVI. ročníku mezinárodní konference Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2017. Zajímavé informace přináší článek o výcviku pro chemické specialisty ze států Východoafrického společenství, který proběhl v listopadu 2016 v Ugandě. V INFORMACÍCH naleznete rozhovor patřící nové ombudsmance Ing. Jarmile Čičmancové, Ph.D., která do této funkce nastoupila dne 1. března 2017. Ze sportovních událostí upozorníme na extraligový zápas, při kterém hokejisté klubu HC Sparta Praha již po osmé vzdávali hold složkám IZS. 

Mezi stále aktuální a nejvíce frekventované hrozby, identifikované v Analýze hrozeb pro Českou republiku [1], patří povodně. Může se jednat o povodně v různé podobě, ať již jako přirozené, přívalové, nebo také o vydatné srážky. Všechny tyto hrozby, včetně dlouhodobého sucha, extrémně vysokých teplot a extrémního větru byly vyhodnoceny jako hrozby s nepřijatelným rizikem ve skupině naturogenních abiotických hrozeb. K tomu je třeba přičíst ještě povodně zvláštní, jako hrozbu ve skupině antropogenních technogenních hrozeb. Povodně provází lidskou populaci od nepaměti a nelze jim zabránit, je však možné cílenými opatřeními zmírnit jejich dopady na životech, lidském zdraví, životním prostředí a majetku obyvatelstva. Proto musí být kladen důraz na připravenost, prevenci a včasnou reakci na možné ohrožení. Tento článek se zabývá problematikou aktualizace provozuschopnosti povodňových hlásných profilů kategorie „C“ na území správního obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Kolín.

Správní obvod ORP Kolín zasáhly povodně naposledy v červnu roku 2013. Tyto povodně byly charakteristické nadměrnými dešťovými srážkami, které dopadly na dané území ve velmi krátké době. Jak vyplynulo z vyhodnocení povodní, příčinou vzniku velkých škod na životním prostředí a majetku bylo mimo jiné neudržování malých vodních toků a vodních děl. Dalším z důvodů vzniku povodní byl nevhodný způsob obhospodařování zemědělských ploch (je např. potřebné provádět orbu po vrstevnici a volit výběr plodin takový, aby docházelo k řádnému vsakování vody do půdy).

Předcházení a zejména omezení negativních důsledků povodní je smyslem preventivních opatření prováděných v rámci povodňové ochrany podle vodního zákona [2]. K těmto opatřením patří:

  • stanovení záplavových území,
  • vymezení směrodatných limitů stupňů povodňové aktivity na jednotlivých vodních tocích,
  • zpracování povodňových plánů na všech úrovních řízení ochrany před povodněmi,
  • provádění povodňových prohlídek,
  • řešení organizační a technické přípravy v oblasti ochrany před povodněmi,
  • vytváření hmotných povodňových rezerv,
  • příprava účastníků povodňové ochrany,
  • a příprava předpovědní a hlásné povodňové služby.

Kontrola technického stavu hlásného profilu kategorie "C" v obci PečkyKontrola technického stavu hlásného profilu kategorie "C" v obci PečkyPředpovědní povodňovou službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ve spolupráci se správci povodí a slouží k informování povodňových orgánů, popřípadě dalších účastníků ochrany před povodněmi, o nebezpečí vzniku povodně, o jejím vzniku a o dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj povodně (množství srážek, vodní stavy a průtoky ve vybraných profilech).

Hlásná povodňová služba zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování obyvatelstva v místě očekávané povodně a v místech ležících níže na vodním toku, informuje povodňové orgány a účastníky ochrany před povodněmi o vývoji povodňové situace a předává zprávy a hlášení potřebná k jejímu vyhodnocování a k řízení opatření na ochranu před povodněmi. Hlásnou povodňovou službu organizují povodňové orgány obcí a povodňové orgány ORP a mohou se na ní podílet ostatní účastníci ochrany před povodněmi. K zabezpečení hlásné povodňové služby organizují povodňové orgány obcí v případě potřeby hlídkovou službu (povodňové hlídky).

Podrobnosti k organizaci hlásné a předpovědní povodňové služby jsou uvedeny v metodickém pokynu Ministerstva životního prostředí [3], který mimo jiné charakterizuje hlásné profily na vodních tocích, sloužící ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se podle významu rozdělují do tří kategorií a jsou vázány na předem stanovené směrodatné limity, podle kterých nastávají (1. SPA – bdělost), nebo se vyhlašují (2. SPA – pohotovost, 3. SPA – ohrožení) jednotlivé stupně povodňové aktivity.

Hlásné profily kategorie „A – základní“ se nacházejí na významných vodních tocích a představují celostátní úroveň řízení ochrany před povodněmi. Jejich výběr provádí regionální pracoviště ČHMÚ ve spolupráci se správci povodí a tento výběr projednávají s Ministerstvem životního prostředí a místně příslušnými krajskými úřady. Sběr dat a pozorování zajišťuje ČHMÚ, v případě ORP Kolín společně se státním podnikem Povodí Labe. Mezi doporučené vybavení hlásného profilu kategorie „A“ patří stabilizovaný vodoměrný profil, vodoměrná stanice s vodočetnou latí a místním záznamem, automatický přenos dat do sběrného centra (pracoviště ČHMÚ nebo vodohospodářský dispečink správce povodí), automatické zasílání SMS zprávy při překročení nastaveného limitu na určeného pracovníka povodňové služby obce, na jejímž katastru se hlásný profil nachází, a dále měrná křivka průtoků ověřená ČHMÚ. Ve správním obvodu ORP Kolín se nachází pouze jeden hlásný profil této kategorie, a to v obci Plaňany, na mostě na vodním toku Výrovka (levý přítok Labe). Jeho provozovatelem je v souladu s metodickým pokynem stát prostřednictvím ČHMÚ. Aktuální situaci na hlásném profilu je možné sledovat on­‑line na webových stránkách hlásné a předpovědní povodňové služby.

Kontrola technického stavu hlásného profilu kategorie "C" v obci VeltrubyKontrola technického stavu hlásného profilu kategorie "C" v obci VeltrubyHlásné profily kategorie „B – doplňkové“ jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení ochrany před povodněmi na krajské úrovni. Jejich výběr provádí krajské úřady podle doporučení regionálních pracovišť ČHMÚ nebo správců povodí a projednávají ho s orgány místně příslušných obcí. Jak vyplývá z názvu, hlásné profily kategorie „B“ doplňují síť hlásných profilů kategorie „A“ s cílem pokrýt významné vodní toky na regionální úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a v případě dohody je možné využít i profilů s vodoměrnou stanicí provozovanou ČHMÚ nebo správcem povodí, pokud tyto nebyly zařazeny do kategorie „A“. K minimálnímu doporučenému vybavení patří vodočetná lať a orientační měrná křivka průtoku. V případě, že profil není vybaven stanicí s automatickým přenosem dat, musí být zajištěno manuální odečítání vodních stavů, které bude zpravidla zajišťovat povodňový orgán dané obce. Hlásný profil kategorie „B“ je ve správním obvodu ORP Kolín také pouze jeden, a to v obci Doubravčany, opět na vodním toku Výrovka. Je umístěn na pilíři silničního mostu na levém břehu toku. Provozovatelem profilu (vodoměrné stanice) je Městský úřad Zásmuky.

Hlásné profily kategorie „C – pomocné “ jsou účelové profily na vodních tocích využívané pouze na místní úrovni (nejsou pro ně zpracovány evidenční listy na centrální úrovni). Jejich výběr provádějí obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí a tito je také provozují. K nezbytnému vybavení patří vodočetná lať, nebo alespoň tři značky vodních stavů, vyhotovené např. na pilíři mostu. Označení se provádí u 1. SPA (bdělost) barvou zelenou, u 2. SPA (pohotovost) barvou žlutou a pro 3. SPA (ohrožení) barvou červenou, nebo také římskými číslicemi I. – III. Vybavení pomocného profilu kategorie „C“ zajišťuje provozovatel. Hlásných profilů této kategorie se nachází ve správním obvodu ORP Kolín celkem 25. Jejich potřebu a důležitost si mohli starostové obcí naposledy ověřit právě při povodních v roce 2013. Povodňovým orgánům obcí a občanům umožňují sledování aktuální povodňové situace v obci. Hlásné profily kategorie „C“ jsou využívány také veliteli zásahů, řídícími důstojníky HZS kraje a v případě vyhlášení krizového stavu také členy krizových štábů obcí (pokud jej starosta obce zřídil) a krizových štábů ORP při vyhodnocování povodňové situace v daném území a stanovení prognóz dalšího vývoje.

Kontrola technického stavu hlásného profilu kategorie "C" v obci ŽehuňKontrola technického stavu hlásného profilu kategorie "C" v obci ŽehuňPříslušníci HZS Středočeského kraje – územního odboru Kolín (dále jen „příslušníci HZS kraje“) provedli místní šetření s cílem zjistit aktuální stav profilů kategorie „C“ ve správním obvodu ORP Kolín. V průběhu šetření bylo mimo jiné zjištěno, že někteří starostové obcí, kteří dosud neměli zkušenost s řešením povodní, nemají ani přehled o hlásném profilu ve své obci. Výsledky fyzické kontroly ukázaly na skutečnost, že většina těchto hlásných profilů není pravidelně udržována a jsou proto v zanedbaném stavu. Mezi zásadní nedostatky, které se v technickém stavu hlásných profilů objevily, bylo například to, že se neprovedla jejich obnova po uskutečněné rekonstrukci mostů přes vodní toky. Část hlásných profilů nebyla viditelná z důvodu vzrostlé a neudržované vegetace, u mnoha dalších nebylo čitelné označení stupňů povodňové aktivity, v jednom případě byl hlásný profil zakryt nánosem zeminy (viditelná byla pouze jedna značka SPA). Zjištěny byly i hlásné profily v dobrém technickém stavu, jako např. dva hlásné profily v obci Plaňany, nebo hlásný profil kategorie „C“ v obci Kouřim, který je doplněn o vodočetnou lať.

Jak je uvedeno, potřeba hlásných profilů a jejich údržba je nezbytná. Funkční hlásné profily jsou nedílnou součástí souboru preventivních povodňových opatření, prováděných v období mimo povodně. Profily kategorie „C“ jsou ve správě příslušných obcí, které by měly v pravidelných intervalech zajišťovat jejich údržbu a obnovu. Na základě zjištěného stavu lze doporučit kontrolu a renovaci hlásných profilů nejméně jedenkrát ročně a k úpravě používat materiály odolné proti povětrnostním vlivům. Tato zjištění a návrhy opatření předají příslušníci HZS kraje při nejbližším pravidelném školení starostů obcí.

V rámci Operačního programu Životního prostředí 2014–2020 na podporu preventivních protipovodňových opatření se zapojil také Dobrovolný svazek obcí Pečecký region (svazek zahrnuje 15 obcí, z nich pod správní obvod ORP Kolín spadají obce Dobřichov, Chotutice, Nová Ves I, Pečky, Plaňany, Radim, Ratenice, Tatce, Velim a Vrbčany). Projekt je spolufinancován z prostředků Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Technické pomoci Operačního programu Životní prostředí. Jedná se konkrétně o zpracování digitálních povodňových plánů pro jednotlivé obce, vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi a v rámci projektu lze rovněž provádět údržbu a obnovu hlásných profilů.

Dále lze uvést neziskovou organizaci – místní akční skupinu MAS Podlipansko, o.p.s., která pokrývá většinu povodí vodního toku Výrovka a dále sem patří i další obce v přímém povodí Labe a několik obcí v povodí Sázavy. V roce 2013 byl region postižen katastrofální povodní a tato událost ovlivnila zájmy a budoucí vývoj postižených obcí, které se rozhodly pro intenzivní prevenci a přípravu na povodně. V území zahrnujícím MAS Podlipansko, o.p.s. se nacházejí hlásné profily všech tří kategorií. V regionu není vybudována plnohodnotná monitorovací síť srážkoměrů a hladinoměrů. K optimalizaci tohoto stavu by mělo přispět rovněž zapojení do projektu. Srážkoměry jsou navrženy především v obcích, ve kterých dochází pravidelně k přívalovým povodním. Jejich umístění řešili přímo zástupci dotčených obcí. Měrné body hlásných profilů byly navrhovány v optimální vzdálenosti od míst ohrožení proti proudu vodního toku. Tato opatření umožní efektivní a včasnou informovanost obyvatelstva o nadcházející mimořádné události. Měrné body budou doplněny o vodočetnou lať s barevným označením stupňů povodňové aktivity. Data z automatických profilů budou přenášena na server žadatele nebo provozovatele systému. Dále bude systém dat nastaven pro automatické odesílání varovných SMS zpráv v případě nejméně tří definovaných stavů vodní hladiny. V rámci vybudování nových vodoměrných stanic proběhne při realizaci projektu také revize původních hlásných profilů kategorie „C“. Na Kolínsku se do tohoto projektu zapojily obce Barchovice, Bečváry, Dobřichov, Horní Kruty, Nová Ves I, Pečky, Pňov­‑Předhrádí, Polní Voděrady, Radim, Radovesnice I, Ratenice, Svojšice, Tatce, Toušice, Třebovle, Velim, Vrbčany, Zalešany, Zásmuky a Žabonosy.

Literatura

[1] Analýza hrozeb pro Českou republiku (schválena usnesením vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 369)
[2] Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
[3] Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (uveřejněn pod číslem 9 ve Věstníku MŽP částka 12/2011)

por. Bc. Dagmar ZEMANOVÁ,
HZS Středočeského kraje, foto autorka


redakce@grh.izscr.cz

vytisknout  e-mailem