Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVI ČÍSLO 3/2017

Rubrika POŽÁRNÍ OCHRANA rozebírá požár galvanizační linky v Praze. Dále vás seznámí s možnostmi využití analýzy hasební vody pro účely zjišťování příčin vzniku požárů. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM se dočtete o nové požární technice ve Školním a výcvikovém zařízení HZS ČR v Brně. Díky vozidlu se posluchači mohou učit ovládat stejnou techniku, jakou mají k dispozici na stanicích. Rubrika OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ přináší informace o uskutečněném XVI. ročníku mezinárodní konference Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2017. Zajímavé informace přináší článek o výcviku pro chemické specialisty ze států Východoafrického společenství, který proběhl v listopadu 2016 v Ugandě. V INFORMACÍCH naleznete rozhovor patřící nové ombudsmance Ing. Jarmile Čičmancové, Ph.D., která do této funkce nastoupila dne 1. března 2017. Ze sportovních událostí upozorníme na extraligový zápas, při kterém hokejisté klubu HC Sparta Praha již po osmé vzdávali hold složkám IZS. 

K požáru haly společnosti Tesla Karlín, a.s., v níž se nachází galvanizační linka, došlo 27. října 2016 v brzkých ranních hodinách. Zásah si vyžádal značné úsilí všech zasahujících, především hasičů ze 16 jednotek požární ochrany (dále jen „jednotka PO“). Byť škoda způsobená požárem v konečném důsledku dosahuje desítek milionů korun, podařilo se zabránit rozšíření do dalších objektů a uchránit tak majetek značných hodnot.

Popis objektu

Areál podniku Tesla Karlín, a.s., se rozprostírá na pozemku o rozměrech téměř 60 000 m2 mezi ulicemi Průmyslová a Štěrboholská v pražské Hostivaři. Celá oblast má charakter průmyslové zóny a je v ní možné nalézt řadu různých provozů včetně těch s nebezpečnou výrobou. Po restrukturalizaci společnosti, která byla ještě v devadesátých letech významným producentem telefonních ústředen, je převážná část areálu pronajímána dalším subjektům. V celkem patnácti budovách tak působí přes 50 nájemců. Stejně tak i požárem zasažená budova je pronajata firmě TK Galvanoservis, s.r.o., která je dceřinou společností karlínské Tesly. Výrobní hala je částečně podsklepena a zčásti dvoupodlažní. Konstrukce budovy je tvořena železobetonovým skeletem s vyzdívanými vertikálními stěnami a železobetonovou střechou, jako střešní krytina byla použita asfaltová lepenka. Půdorysné rozměry haly jsou 111 × 38 metrů, výška objektu je devět metrů. Vnitřně je členěna na několik částí, z nichž největší je právě provoz technologické galvanizační linky zabírající téměř třetinu celé budovy. Ze severní strany se k lince vstupuje přes přípravnu se zázemím zaměstnanců, v jižní části se nalézá měnírna elektrické energie, dále pak prostory tzv. neutralizace a lakovna. Ze západní strany je zhruba do poloviny délky k hale přistavěna propojovací chodba, v jejímž patře se nacházejí šatny, zasedací místnost administrativní části a také vstup do strojovny vzduchotechniky. V hale je instalována EPS, jejíž ústředna je umístěna ve vrátnici se stálou službou. Zhruba čtvrtinu střechy nad galvanizační linkou tvořily rozměrné světlíky, jež měly výrazný vliv na průběh a likvidaci požáru.

Technologie galvanizační linky

Linka pro galvanické pokovení byla instalována v roce 2008 v prostoru stávající galvanovny v hale areálu Tesly Karlín, a.s.

Technologické zařízení je určeno pro pokovení zinkovým, cínovým, chromovým nebo niklovým povlakem kovových dílů s následnou pasivací povrchu. Kapacita současné linky je přibližně 3400 t ročně. Surovinami pro pokovení jsou chemické látky a přípravky pro předúpravy, pokovení, pasivaci a finální úpravu v celkovém množství asi 215 t ročně. Odpadní vody jsou zneškodňovány na neutralizační stanici v množství 38 000 m3 ročně. Z tohoto množství jsou zhruba 2/3 cirkulačně čištěny na ionexové lince a vraceny jako demivoda zpět do galvanizační linky.

Zařízení se skládá z vanové části s požadovaným vybavením (elektrická topná tělesa s regulací teploty, čeřicí registry a odsávací rámy). Vany jsou vyrobeny z polypropylénových desek a vyztuženy oplastovanými ocelovými profily. Všechny vany, ve kterých vznikají během provozu škodlivé výpary, jsou vybaveny odsávacími rámy pro odvádění těchto škodlivin. Vany pro jednotlivé technologické procesy a oplachové vany jsou umístěny na ocelové konstrukci nad kyselinovzdorně vyloženou havarijní vanou galvanovny. Celá tato havarijní vana je odvodněna do akumulačních jímek neutralizační stanice.

Průběh zásahu

První strohou informaci o požáru obdrželo Krajské operační a informační středisko HZS hl. m. Prahy (dále jen „KOPIS“) ve 02.07 hodin zprostředkovaně od operačního střediska ZZS hl. m. Prahy. Operační důstojník se ihned snažil volajícího kontaktovat, ten však již telefon nebral. Vstupní informace byly tedy značně nejasné a neúplné. Na místo zásahu byla proto vyslána jednotka ze stanice Strašnice o dvou družstvech s CAS 32 a AZ 30. V řádu několika minut na místo zásahu dorazila hlídka Policie ČR a potvrdila, že se skutečně jedná o požár haly s viditelným plamenným hořením. KOPIS okamžitě vyslalo další jednotky ze stanic Chodov a Krč.

První jednotka PO dorazila ve 02.17 hodin na místo zásahu a provedla průzkum včetně zjištění informací od ostrahy objektu. Požár galvanizační linky vznikl v prostoru 30 x 30 m v budově o rozměrech 30 x 100 m. Ihned bylo provedeno rozdělení družstev na zásahová místa a zahájena požární obrana. Od ostrahy se nepodařilo získat dokumentaci zdolávání požáru (DZP) objektu. Velitel zásahu (dále jen „VZ“) nechal uzavřít přívod plynu do haly a povolal rozvodné závody. V prostoru přilehlé měnírny byly povypínány všechny rozvaděče. Po příjezdu dalších jednotek PO došlo k posílení zásahových směrů a požární útok dvěma proudy C 52 po AZ 30 ze západní strany haly. Tyto útočné proudy byly směřovány především do rozměrných světlíků a bočních oken, jež byly v té době již bez výplní.

Nebezpečné látky v hořící hale

Od zaměstnanců ostrahy bylo zjištěno, že uvnitř se nachází větší množství kyselin, louhů a tlakových lahví. Ve 02.35 hodin se na místo dostavil velící důstojník směny a po seznámení se situací převzal velení zásahu. Hasiči ze stanice Sokolská po svém příjezdu provedli přípravu útočného vedení do patra z opačné strany, než byly ustaveny AZ 30. Z prostoru hlavního vstupu byla evakuována svářecí souprava. V té době se na místo zásahu dostavil jednatel společnosti TK Galvanoservis, s.r.o., který VZ informoval, že v hale se nachází 8 m3 kyseliny chlorovodíkové, sklad kyanidů a další chemikálie. Podle jeho mínění představoval právě sklad kyanidů největší riziko, a proto byl na jeho ochranu vytvořen samostatný proud C 52. Po dojezdu jednotky ze stanice Modřany byl její velitel pověřen průzkumem protilehlé části objektu, kde se nacházela měnírna napětí a lakovna, neboť byl VZ informován, že požár již proniká i do těchto prostor. Tato informace se naštěstí později nepotvrdila.

Z prostoru galvanizační linky se ozvala série výbuchů a začalo docházet k intenzivnímu hoření. Stále však nebylo jisté, zda je již provoz galvanizační linky bez proudu. Na místo zásahu se dostavila pohotovost Pražské Energetiky a ve 03.02 hodin byl celý areál odpojen od elektrické energie.

Ustavení štábu velitele zásahu

Bylo zahájeno hašení ze všech směrů. Místo zásahu bylo rozděleno do čtyř hasebních úseků: úsek 1 - podélná strana budovy a hašení ze dvou AZ 30, úsek 2 - hlavní vstup do provozu ze severní strany, úsek 3 - patro a strojovna vzduchotechniky, úsek 4 - strana od lakovny. Ustanoven byl také štáb VZ.

Vzhledem k vývoji situace vyslalo KOPIS na místo zásahu ještě dalších šest jednotek sboru dobrovolných hasičů (SDH) obcí (Dolní Měcholupy, Horní Měcholupy, Kolovraty, Dubeč, Klánovice, Chodov) a jednotku HZS podniku Dopravní podniky, a.s., které byly využity pro kyvadlovou dopravu vody. Ve 03.08 hodin byl vyhlášen 3. stupeň požárního poplachu. Na místo zásahu VZ vyžádal plynárenskou pohotovost a z důvodu úniku chemikálií také Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Po příjezdu chemiků byl zahájen monitoring ovzduší a zjišťování koncentrací unikajících látek. Na hašení bylo nasazeno celkem 14 proudů C 52 a zřízena kyvadlová doprava vody od tří hydrantů. K průzkumu museli hasiči násilím vstupovat do uzamčených prostor. Po snížení intenzity hoření byly nasazeny útočné proudy přímo do vnitřního prostoru linky. V zakouřeném prostoru musely být k průzkumu používány termokamery a k odvětrání byla nasazena přetlaková ventilace. Jednoho zaměstnance firmy, který se nadýchal zplodin hoření, převzali zdravotníci ZZS a odvezli jej k ošetření.

Podzemní podlaží zaplaveno kyselinou

Plynárenská pohotovost provedla odpojení objektu od plynu a odtlakování rozvodů. Uniklé chemikálie včetně hasební vody odtékaly záchytnými jímkami do prostoru neutralizace, kde zaplnily záchytnou vanu a zaplavily druhé podzemní podlaží do výšky asi půl metru. Situaci posoudili pracovníci vodovodů a kanalizací, kteří konstatovali, že chemikálie nemohou uniknout mimo areál objektu do veřejné kanalizační sítě. Chemici rozborem zjistili, že v záchytné jímce neutralizace se nachází kyselina o pH 2,0. Průběžně byla prováděna výměna dýchacích přístrojů z technického chemického automobilu. Pro zajištění pitného režimu byly dovezeny nápoje.

Posouzení statiky budovy

V 05.07 hodin se na místo zásahu dostavil radní pro bezpečnost Magistrátu hl. m. Prahy a VZ ho seznámil s rozsahem události. Po dohodě s jednatelem firmy zajistil cestou KOPIS statika na posouzení stavu konstrukcí budovy a provozu. Statik se na místo dostavil v 05.37 hodin a konstatoval, že železobetonová konstrukce budovy není narušena, avšak ocelové nosníky pojezdového jeřábu v provozu galvanizační linky jsou v havarijním stavu a bude nutné je z větší části odborně odstranit.

Likvidace požáru

Ve 04.40 hodin byl požár lokalizován a jednotky PO postupně dohašovaly ohniska v prostoru linky. VZ postupně redukoval síly a prostředky a jednotky SDH obcí odesílal zpět na základny. V 08.21 hodin se dostavil pracovník galvanovny, který provedl kontrolu skladu kyanidů.

Došetření mimořádné události proběhlo v dopoledních hodinách za účasti příslušníků oddělení zjišťování příčin vzniku požárů (dále „ZPP“), odboru kriminalistické techniky a expertiz Policie ČR a vyšetřovací skupiny MV­‑generálního ředitelství HZS ČR. Krajský příslušník ZPP si na místo zásahu vyžádal odborníky Technického ústavu požární ochrany (TÚPO). V 15.47 hodin bylo místo zásahu předáno ředitelce areálu Tesla Karlín, a. s. a nařízena dohlídka každé dvě hodiny, která se uskutečnila s negativním výsledkem.

Specifika zásahu

Pozitiva

 • požár se podařilo udržet v prostoru galvanizační linky,
 • nedošlo k úniku chemikálií mimo prostor neutralizace,
 • vysoké nasazení všech zasahujících,
 • příznivé povětrnostní podmínky – nedocházelo k šíření zplodin hoření na okolní zástavbu,
 • vhodné stavební členění komplexu budov s oddělenými požárními úseky a světlíky,
 • dostatek hasební vody díky vhodně zvolenému stupni poplachu.

Negativa

 • nedostatečné vstupní informace jak od volajícího pro KOPIS, tak od ostrahy pro VZ,
 • dokumentace zdolávání požáru nebyla k dispozici v počáteční fázi zásahu,
 • výpadky spojení v analogové radiové sítí vzhledem ke vzdálenosti a konstrukci budovy,
 • jedna osoba zraněna.

Příčina vzniku požáru

Na základě šetření příslušníky ZPP HZS hl. m. Prahy a TÚPO byly stanoveny tři verze příčiny vzniku požáru:

 • technická závada – vada materiálu, případně opotřebení,
 • technická závada – nepředpokládaná změna provozních parametrů,
 • blíže nespecifikovaná nedbalost – kouření, možné zanedbání údržby atp.

Vzhledem k tomu, že v současné době ještě nejsou známy závěry jednotlivých expertíz, je nutné konstatovat, že konkrétní příčina vzniku požáru je dosud v šetření.

 

npor. Mgr. Miloš NĚMEC, por. Ing. Michal FILIP,
HZS hl. m. Prahy, foto archiv HZS hl. m. Prahy

 


redakce@grh.izscr.cz

vytisknout  e-mailem