Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVI ČÍSLO 12/2017

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA dočtete o požáru výrobních a skladovacích hal v Kopřivnici. Dozvíte se o CFD modelování v požární vědě a inženýrství. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM přinášíme další novinky chemické služby VII. Dočtete se o taktickém cvičení VLAK 2017. V rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ informujeme o taktickém cvičení složek integrovaného záchranného systému v bytovém komplexu Alzheimercentra a Senior domu. Dále o podzimních lesních požárech v Evropě a návrhu změn v mechanismu CO Unie. Nebo také o tom, jak vodohospodáři vyvíjejí nové metody ochrany vody. Ve dnech 14. a 15. září 2017 šestý ročník mezinárodní konference Krizové řízení a řešení krizových situací. V informacích se dozvíte o jmenování ředitele HZS Moravskoslezského kraje do generálské hodnosti. Zmíníme o Dni požární bezpečnosti 2017. Příloha časopisu - Vyznamenání u příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu. 

Je 13. září 2017. Z horního patra Alzheimercentra a Senior domu v Českých Budějovicích se valí černý kouř. Krajské operační a informační středisko (KOPIS) Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje přijímá na tísňové lince oznámení personálu o vzniku požáru v jednom z bytů objektu B Senior domu v Husově ulici. Na místo události okamžitě vyjíždí hasiči. Takový obrázek se v půl druhé odpoledne uvedeného dne naskytl obyvatelům jihočeské metropole.

Tentokrát se ale jednalo o taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“), jehož tématem bylo provedení hasebního zásahu v bytovém komplexu Alzheimercentra a Senior domu (dále jen „objekt“). Jaký byl hlavní cíl cvičení? Především prověřit schopnost jednotek požární ochrany a ostatních zúčastněných složek evakuovat klienty a obyvatele objektu, ve kterém už v minulosti došlo k menším požárům, včetně jejich umístění do náhradních zařízení obdobného typu. Jaké byly další cíle? Prověřit spolupráci operačních středisek jednotlivých složek IZS a možnosti použití výškové techniky. Po vyhlášení poplachu KOPIS vyslalo na místo události jednotky PO v úrovni prvního stupně požárního poplachu v souladu s poplachovým plánem IZS kraje – síly a prostředky Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje (dále jen „HZS kraje“) ze stanic České Budějovice a Suché Vrbné a dále jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Hluboká nad Vltavou. Po příjezdu na místo zásahu vyžádal velitel zásahu pomoc ze strany Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje (dále jen „ZZS kraje“) a na základě prvotního průzkumu povolal vozidlo RZA L2Z k otevření dvou uzamčených bytů. Na místě zásahu probíhala koordinace záchranných a likvidačních prací na taktické úrovni, tedy velitelem zásahu, s cílem zabezpečit:

 • organizaci místa zásahu,
 • průzkum objektu,
 • potřebné zdroje vody a dalších hasebních látek,
 • nepřetržitý průzkum místa požáru,
 • komunikaci velitele zásahu s ostatními veliteli,
 • spolupráci s provozovatelem objektu,
 • kontrolu zasahujících hasičů v rozsáhlém objektu.

Zasahující jednotky požární ochrany poskytly první pomoc všem popáleným obyvatelům objektu a předaly je výjezdové skupině ZZS kraje. V místě události bylo nutné evakuovat 46 zasažených klientů, z toho deset imobilních vozíčkářů, proto si velitel zásahu vyžádal pomoc příslušníků oddělení ochrany obyvatelstva HZS kraje. Pro informování příbuzných a blízkých obyvatel objektu byla na KOPIS zřízena informační linka.

Průběh cvičení z pohledu ochrany obyvatelstva
Hlavním úkolem povolaných příslušníků oddělení ochrany obyvatelstva bylo, v souladu s jedním z cílů tohoto taktického cvičení, poskytnout veliteli zásahu pomoc při plánování, organizaci a provedení evakuace zasažených klientů do náhradních zařízení a zajištění spolupráce s personálem objektu. Plnění tohoto úkolu znamenalo zejména:

 • vytipování konkrétních míst nouzového ubytování, nejlépe v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice, pro osoby s tělesným a mentálním postižením,
 • zajištění nezbytného počtu dopravních prostředků pro transport klientů s hendikepem,
 • stanovení časového harmonogramu evakuace.

Vzhledem k tomu, že taktické cvičení probíhalo v zařízení s mentálně a tělesně postiženými seniory, byla evakuace 46 zasažených osob pouze naplánována štábní formou (nebyla prakticky realizována). Na základě vyhodnocení vzniklé situace vyplynul v rámci plánování evakuace požadavek na zajištění evakuačního autobusu, sanitních vozidel, speciálně upravených dopravních prostředků s řidiči, stejně jako náhradních ubytovacích zařízení. Při plánování evakuace v průběhu cvičení byl využit havarijní plán kraje (přehledy sociálních a zdravotních zařízení ve správním obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice) a informační systém Argis, který slouží jako podpůrný systém pro vyžadování věcných zdrojů za krizových situací. Pro nouzové ubytování postižených klientů byla s využitím uvedených zdrojů vytipována následující zařízení poskytující celodenní péči a služby v oblasti sociální, zdravotní nebo pečovatelské:

 • Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice,
 • Domov důchodců Dobrá Voda u Českých Budějovic,
 • Domov pro seniory Máj České Budějovice,
 • Domov Libníč.

Transport evakuovaných klientů zajistila Okresní dopravní zdravotnická služba, s.r.o., za použití evakuačního autobusu HZS kraje a speciálně upraveného dopravního automobilu, rovněž poskytnutého HZS kraje. Tento automobil je přednostně využíván právě pro potřeby transportu tělesně postižených osob (vozíčkářů).

Další činností podle plánu cvičení byla evidence všech evakuovaných osob, v rámci které bylo provedeno označení všech klientů barevně odlišenou páskou podle určeného místa nouzového ubytování. Následně příslušníci HZS kraje navázali komunikaci s odbory sociálních věcí Magistrátu města České Budějovice a Krajského úřadu Jihočeského kraje a v neposlední řadě i s řediteli vytipovaných zařízení, která poskytovala nouzové ubytování pro evakuované, z důvodu zjištění volných kapacit a možnosti ubytování hendikepovaných osob. V reálné situaci bude v zařízení obdobného typu při plánování a provádění evakuace nezbytná spolupráce se zdravotnickým personálem, který má potřebné informace o zdravotním stavu klienta a zejména o péči, kterou je mu nutné poskytnout v průběhu evakuace. V rámci nepřetržité komunikace velitele zásahu a KOPIS se ve spolupráci s personálem objektu mimo jiné řešilo zabezpečení tepla, ošacení a teplých nápojů pro klienty.

Závěry z vyhodnocení cvičení
Na základě provedeného vyhodnocení lze za pozitiva označit připravenost zaměstnanců objektu na řešení mimořádné události tohoto typu a dále velmi dobrou spolupráci zasahujících jednotek požární ochrany a příslušníků oddělení ochrany obyvatelstva. Jedním z nedostatků, identifikovaných v průběhu cvičení, byl problém při nasazení výškové techniky před objektem (travnatá plocha s vysazenými stromy, zaparkovaná vozidla). Provedené taktické cvičení složek IZS bylo vyhodnoceno jako přínosné pro všechny zúčastněné. Ze strany HZS kraje byl oceněn aktivní přístup ke cvičení ze strany vedení, personálu i klientů Alzheimercentra a Senior domu v Českých Budějovicích. Významnou měrou se podíleli na jeho přípravě a následném provedení. Prakticky si vyzkoušeli činnosti, které mají zajišťovat během vzniku mimořádné události. Pozitivní je také skutečnost, že tímto cvičením spolupráce nekončí, neboť s personálem bylo domluveno, že příslušníci HZS kraje provedou pro klienty a zaměstnance přednášku z oblasti ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému a požární ochrany.


mjr. Mgr. Monika KOCINOVÁ, kpt. Mgr. Kamila MRÁČKOVÁ, HZS Jihočeského kraje, foto autorky
 

vytisknout  e-mailem