Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVI ČÍSLO 12/2017

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA dočtete o požáru výrobních a skladovacích hal v Kopřivnici. Dozvíte se o CFD modelování v požární vědě a inženýrství. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM přinášíme další novinky chemické služby VII. Dočtete se o taktickém cvičení VLAK 2017. V rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ informujeme o taktickém cvičení složek integrovaného záchranného systému v bytovém komplexu Alzheimercentra a Senior domu. Dále o podzimních lesních požárech v Evropě a návrhu změn v mechanismu CO Unie. Nebo také o tom, jak vodohospodáři vyvíjejí nové metody ochrany vody. Ve dnech 14. a 15. září 2017 šestý ročník mezinárodní konference Krizové řízení a řešení krizových situací. V informacích se dozvíte o jmenování ředitele HZS Moravskoslezského kraje do generálské hodnosti. Zmíníme o Dni požární bezpečnosti 2017. Příloha časopisu - Vyznamenání u příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu. 

Hasičské záchranné sbory (HZS) krajů prováděly v průběhu roku 2017 mimořádné tematické kontroly restauračních zařízení a heren. Kontroly cílily na prověření stavu zajištění požární bezpečnosti v zábavních klubech, podnicích a hernách. HZS krajů při této akci spolupracovaly s Policií ČR a jinými orgány státní správy, např. státní hygienickou inspekcí, živnostenským úřadem a dalšími. Tyto kontroly předem neohlašovaly kontrolovaným subjektům a ve většině případů probíhaly ve večerních a nočních hodinách.

Kontroly se zaměřily na:

  • označení a přístupnost rozvodných zařízení elektrické energie, hlavního uzávěru plynu, hlavního uzávěru vody a hlavního vypínače elektrické energie,
  • označení čísla tísňového volání (požární poplachové směrnice),
  • umístění, přístupnost a provozuschopnost přenosných hasicích přístrojů,
  • označení nouzových (únikových) východů, evakuačních výtahů, směrů úniků,
  • zajištění trvale volně průchodných komunikačních prostorů, které jsou součástí únikových cest.

Výsledky kontrol nejsou uspokojivé. Z celkového počtu 481 provedených kontrol bylo 361 kontrol s nedostatky (tj. 75 %), při nichž bylo zjištěno 1082 nedostatků. Nejvíce jich bylo v oblasti „Omezení nebo znemožnění hasebního zásahu“, celkem 662. Pod touto oblastí si můžeme představit např. špatně umístěné, nepřístupné a nefunkční přenosné hasicí přístroje, hydranty, neoznačená a nepřístupná rozvodná zařízení elektrické energie, hlavní uzávěry plynu, vody a hlavního vypínače elektrické energie apod. Mnoho právnických a podnikajících fyzických osob si neuvědomuje, že přenosné hasicí přístroje slouží ke včasnému uhašení rozvíjejícího se požáru, protože rozvinutý požár mohou hasit již jen jednotky požární ochrany. V souvislosti s hašením musí být rovněž vypnutý např. elektrický proud, aby nedošlo k ohrožení zasahujících hasičů. Nejsou­ li tyto vypínače označeny, nebo nejsou­ li přístupné, dochází k časovému prodlení, ve kterém ubíhají cenné vteřiny, nebo dokonce minuty, které mohou znamenat ohrožení života nebo vyšší škody na majetku.

Dnes a denně se stává, že lidé v případě stresové situace, jakou může být např. požár, si v nastalé panice z ohrožení života nedokážou vzpomenout na důležitá telefonní čísla. Například číslo na hasiče, zdravotníky nebo policii. A právě k tomu slouží čísla tísňového volání, popřípadě požární poplachové směrnice. Tuto kategorii můžeme nazvat jako „Omezení nebo znemožnění rychlého ohlášení požáru“, zde bylo zjištěno 212 nedostatků.

Třetí oblast nedostatků se týkala „Omezení nebo znemožnění rychlé evakuace a záchrany osob“, zde bylo zjištěno 195 nedostatků, které se týkaly zejména neprůchodnosti únikových cest, označení nouzových (únikových) východů, evakuačních výtahů, směrů úniků apod. Na tuto povinnost opět kontrolované osoby zapomínají a neuvědomují si, že v případě požáru je nutné, aby se všechny osoby, nacházející se v místě, evakuovaly do bezpečí, ať už samy nebo s pomocí. K tomuto slouží označení směrů úniků, které ukazují, jakým směrem máme z daného místa unikat. Jsou­ li únikové cesty zastavěné zbožím nebo jinými předměty, které cesty zužují nebo vytvářejí překážky, dojde ke ztížení evakuace nebo dokonce k jejímu znemožnění. A to již nemluvíme o uzamčených východech, které mají sloužit právě k evakuaci. Hosté se často nachází v neznámém prostředí, které může být v důsledku požáru zakouřené, dochází ke snížení viditelnosti a ztrátě orientace, což jsou základní podmínky pro vznik paniky a nekontrolovaného chování. Na povinnost označovat pracoviště příslušnými bezpečnostními značkami a tabulkami pamatují nejen předpisy na úseku požární ochrany, ale i předpisy na jiných úsecích, např. bezpečnosti práce.

Poslední kategorií byly nedostatky, které nebylo možné zařadit do předchozích tří oblastí. Těch bylo zjištěno 13, a to např. nevyhodnocení podmínek požární bezpečnosti, nedodržení technických podmínek a návodů, neoznačení tlakových lahví apod.

Všechny výše uvedené nedostatky, zejména v prvních třech kategoriích mohou znamenat ztrátu drahocenného času, který může ohrozit lidské zdraví, nebo dokonce život.

S ohledem na míru závažnosti zjištěných nedostatků bylo zahájeno řízení o pokutě u 29 % kontrol s nedostatky. Výsledky kontrol byly zveřejněny na tiskové konferenci.


kpt. Ing. Jitka PICKOVÁ, MV­-generální ředitelství HZS ČR

vytisknout  e-mailem