Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVI ČÍSLO 12/2017

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA dočtete o požáru výrobních a skladovacích hal v Kopřivnici. Dozvíte se o CFD modelování v požární vědě a inženýrství. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM přinášíme další novinky chemické služby VII. Dočtete se o taktickém cvičení VLAK 2017. V rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ informujeme o taktickém cvičení složek integrovaného záchranného systému v bytovém komplexu Alzheimercentra a Senior domu. Dále o podzimních lesních požárech v Evropě a návrhu změn v mechanismu CO Unie. Nebo také o tom, jak vodohospodáři vyvíjejí nové metody ochrany vody. Ve dnech 14. a 15. září 2017 šestý ročník mezinárodní konference Krizové řízení a řešení krizových situací. V informacích se dozvíte o jmenování ředitele HZS Moravskoslezského kraje do generálské hodnosti. Zmíníme o Dni požární bezpečnosti 2017. Příloha časopisu - Vyznamenání u příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu. 

Ve dnech 14. a 15. září 2017 uspořádaly v Uherském Hradišti Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Ústav soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně šestý ročník mezinárodní konference Krizové řízení a řešení krizových situací.

Konference se konala pod záštitou rektora UTB ve Zlíně prof. Ing. Petra Sáhy, CSc., rektora VUT v Brně prof. RNDr. Ing. Petra Štěpánka, CSc., hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka a starosty Uherského Hradiště Ing. Stanislava Blahy. Odborným garantem konference byl Ing. et Ing. Jiří Konečný, Ph.D., ředitel Ústavu krizového řízení Fakulty logistiky a krizového řízení.

Komparační analýza informačních systémů krizového řízení v rámci krajů, využití stres­ testů při ověřování krizové připravenosti nebo představení projektu Hasiči do škol. To jsou jen některá z témat, která v programu zazněla. Diskutovat o nich přijelo pestré spektrum účastníků, počínaje studenty místní uherskohradišťské fakulty, až po zkušené odborníky, kteří se problematice bezpečnosti a krizového řízení věnují několik desítek let.

Důležitá je spolupráce a výměna zkušeností
„Pro pedagogické pracovníky je důležitý kontakt s odbornou komunitou, a proto považujeme konferenci za jednu z nejvýznamnějších událostí konaných na naší fakultě. Osobně mám velkou radost z rostoucího počtu účastníků – vždyť z loňských sedmdesáti přihlášek jsme se dostali až ke stovce,“ komentoval význam konference pro pořádající fakultu její děkan doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. Mezi účastníky patřili i hosté z Českého hydrometeorologického ústavu, Správy státních hmotných rezerv, Operačního střediska záchranné zdravotní služby Slovenské republiky, Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje nebo Krajského ředitelství Policie Zlínského kraje. Na počtu a šíři zúčastněných subjektů se pozitivně projevilo partnerství Fakulty logistiky a krizového řízení s Ústavem soudního inženýrství VUT v Brně, který již třetím rokem působil v roli spoluorganizátora konference.

Snižovat dopady mimořádných událostí
V rámci plenární části programu mělo velký ohlas zejména vystoupení předsedy Českého národního výboru pro omezování následků katastrof Ing. Ivana Obrusníka, DrSc., který přednesl příspěvek na téma „Možnosti snižování dopadů katastrof hydrometeorologického původu“. Velkého zájmu publika se těšily i přednášky doc. Ing. Vladimíra Adamce, CSc., o možných rizicích při uvádění nových léčiv na trh a doc. Ing. Pavla Valáška, CSc., o minimalizaci bezpečnostních rizik v technologii tepelně sterilovaných konzerv. Po těchto vystoupení program pokračoval v šesti odborných sekcích: Analýza rizik a jejich řízení, Ochrana obyvatelstva v krizových situacích, Environmentální bezpečnost, Logistika a krizové řízení, Kybernetická bezpečnost, Studentská sekce.

V odborné sekci Ochrana obyvatelstva v krizových situacích bylo prezentováno jedenáct příspěvků, ve studentské sekci zaznělo deset prezentací.

Studenti obstáli v diskuzi na odborná témata
Studentská sekce byla v pravém smyslu slova multioborová – kromě studentů pořádající fakulty (zpravidla úspěšných účastníků soutěže ve studentské vědecké a odborné činnosti) se jí totiž zúčastnili také doktorandi z Fakulty aplikované informatiky a Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Novinkou bylo, že každý příspěvek dostal přiděleného tzv. diskuzanta, který autorovi předal zpětnou vazbu. Kromě akademických pracovníků místní fakulty převzali tuto úlohu i vybraní hosté, například Ing. Robert Pekaj, pracovník odboru zvláštních úkolů, který se na Krajském úřadu Zlínského kraje zabývá krizovým plánováním a prevencí vzniku závažných havárií. Zapojil se do programu i jako moderátor odborné sekce Analýza rizik a jejich řízení. „Na území Zlínského kraje máme bohatou zkušenost s řešením mimořádných událostí a krizových situací, ať už jsou to povodně přirozené nebo tzv. „bleskové“, velké požáry budov, požáry skládek pneumatik, můžeme vzpomenout na metanolovou aféru, výbuch muničních skladů ve Vrběticích nebo aktuálně řešený africký mor prasat. Těší mě, že díky spolupráci s Ústavem krizového řízení a jmenovitě s doktorem Konečným můžeme tyto zkušenosti předávat ve výuce studentům místní fakulty a aktivně se podílet i na organizaci setkání odborné komunity, jakým je například tato konference,“ dodal Ing. Pekaj.

Závěr
V atmosféře komorního setkání bylo předneseno celkem 36 odborných příspěvků, kdy se podařilo vytvořit prostor pro výměnu nejnovějších teoretických i praktických poznatků a zkušeností v oblasti krizového a rizikového managementu. Konference umožnila širokou diskuzi a výměnu zkušeností vědecko­ pedagogických pracovníků, odborníků z praxe i dalších účastníků konference o zásadách krizového řízení, environmentální bezpečnosti, analýzy rizik a jejich řízení na úrovni kraje, obce s rozšířenou působností, podniku nebo zařízení.
„Rádi bychom všem účastníkům konference poděkovali za jejich účast a pevně věříme, že naší konferenci zachovají přízeň také v následujících letech. Setkání odborníků z praxe s akademickou sférou jistě má svůj význam a my věříme, že se nám konferenci podaří dále rozvíjet,“ uzavřel jednání ředitel doktor Konečný.


Ing. Jiří DOKULIL, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, foto autor
 

vytisknout  e-mailem