Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVI ČÍSLO 11/2017

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA vás seznámíme s vlivem ventilace na způsob vyšetřování požárů v uzavřeném prostoru. Dočtete se o semináři k aktuálnímu vývoji smlouvy o zákazu jaderných zbraní. Dozvíte se o využití metod termické analýzy v požární ochraně. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM přinášíme reportáž z rozsáhlého cvičení složek IZS, které simulovalo střet dvou vlaků na Břeclavsku. Další zajímavé cvičení s názvem FOREST FIRE 2017. Akce byla zaměřena na problematiku hašení lesních požárů. V rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ se dočtete o Cvičení „ZÓNA 2017“, které se uskutečnilo ve dnech 5. až 17. května 2017. Cvičení bylo zaměřeno na procvičení činnosti vybraných ústředních správních úřadů. Dále o odpovědnosti za bezpečnost občanů v zónách havarijního plánování. V informacích se dozvíte, jak dopadla mistrovství ve vyprošťování Hasičského záchranného sboru České republiky v disciplínách TFA. Máme pro Vás krátký článek z nadačního svatováclavského koncertu v katedrále 

Karlovarský kraj spolu s libereckým patří k nejvíce zalesněným územím v České republice. Podle Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů necelých čtyřicet čtyři procent rozlohy Karlovarského kraje připadá na lesní masivy. Pokud k tomu připočteme stále se prodlužující období bez srážek, bylo vhodné do plánu přípravy na zdolávání mimořádných událostí začlenit také připravenost na hašení rozsáhlých lesních požárů.

Ve dnech 1. a 2. září 2017 proběhlo druhé cvičení jednotek požární ochrany v rozsahu zvláštního stupně poplachu. Akce FOREST FIRE 2017 byla zaměřena na problematiku hašení lesních požárů. První cvičení tohoto typu se uskutečnilo před osmi lety. Díky dobré spolupráci s Armádou České republiky se i tentokrát konalo ve vojenském výcvikovém prostoru Hradiště, který je známý spíše jako Doupov. I přes dílčí úpravy původní rozlohy z 331 na 280 kilometrů čtverečních jde stále o největší vojenský prostor v České republice. Rozlehlá a nedotčená krajina umožňuje nacvičovat nejrůznější reálné situace bez obav, že by aktéři způsobili škody na lesních i obecních cestách. Hlavní cíle cvičení nemíří do oblasti taktiky zdolávání lesních požárů, ale spíše do strategie této činnosti. Klíčové úkoly směřují na organizaci rozsáhlého zásahu, využití všech dostupných prostředků řízení a zajištění součinnosti s ostatními HZS krajů.

Hlavní úkoly štábu
Cvičení odstartovalo v pátek 1. září 2017 ve 12.00 hodin. Jaký byl jeho cíl? Vybudovat na předem vytipované lokalitě Mětikalov velitelské stanoviště včetně týlového zabezpečení na 30 hodin činnosti. Mezi hlavní priority štábu patřilo navrhnout a připravit organizaci spojení pro zásah v rozlehlém lesním teritoriu s nasazením přibližně 48 jednotek požární ochrany, prostředky leteckého hašení organizované do dvou sektorů, každý se dvěma úseky. Dále bylo nutné zajistit spojení satelitním internetem s oddělením krajského operačního a informačního střediska (KOPIS) a čtyřmi požárními odřady za využití IDR opakovače. Cvičebním úkolem bylo také provést průzkum vytipovaných lokalit s cílem prověřit vhodná seřadiště sil a prostředků (SaP), příjezdové trasy, vodní zdroje a možnosti přepravy vody. V této souvislosti je potřeba uvést, že Doupovské hory jsou velmi chudé na vodní zdroje vhodné pro hašení, což v reálných případech vždy komplikuje likvidaci požáru. V nedávné minulosti zde došlo k požárům na plochách 156 a 268 hektarů.

Zvolit správnou strategii
Postupné zadání jednotlivých úkolů štábu velitele zásahu (VZ) navozovalo situaci, kterou následující den prověřily také jednotky požární ochrany. Zadání je velmi prosté. V mapě je na několika lokalitách označena fronta šíření požáru a také jeho směr a rychlost. VZ pak musí rozhodnout, jakou zvolí strategii. Zda lze zahájit požární útok nebo zaujmout požární obranu, případně kde bude nejvýhodnější obranu vybudovat, které prostory je potřeba chránit a další strategické úkoly. Štáb navrhuje také taktické varianty či vhodné SaP. Je zajímavé, že poměrně stručné a jednoduché zadání navodí velmi reálné podmínky práce pro štáb VZ. Ten se může odborně připravovat na následující den, kde bude možnost konfrontovat fázi přípravnou s reálným nasazováním SaP.

Druhá etapa cvičení
Následující den již předem instruovaný a rozvinutý štáb zahajuje postupným nasazováním SaP druhou etapu cvičení FOREST FIRE 2017. Na vytipovaná shromaždiště techniky KOPIS směřuje potřebné SaP včetně požárních odřadů z Ústeckého, Plzeňského a Středočeského kraje – opěrné body pro dálkovou dopravu vody hadicemi a čerpání z velkých hloubek. Postupně je vyhlášen II. stupeň požárního poplachu. O hodinu později pak stupeň zvláštní. Tento druh zásahu bude generovat mnoho takzvaných „frikcí“. To je důležité pro celý systém velení, který tak sbírá cenné praktické zkušenosti. Všechen ten typický zmatek vznikající činností stovek lidí se zapojováním jejich vlastních úvah a reakcí na reálné podněty, nedokáže nasimulovat žádné štábní cvičení ani počítačová animace. Z tohoto důvodu byla zvolena varianta reálného zapojení 48 jednotek PO. Ty ve svých sektorech vytvářely požární obranu na frontě požáru o celkové délce 1 500 metrů s potřebou nepřetržité dodávky vody na hašení o výkonu 8 000 l. min-1, a to po dobu 120 minut. Z uvedeného zadání vyplývá organizačně zajistit nasazení 40 proudů, ale především zabezpečit kontinuální dodávku hasební vody do míst nasazení na vzdálenost devět kilometrů. Zároveň se provádí letecké hašení pomocí vrtulníku Policie České republiky a vytváří se požární průsek kácením vzrostlých stromů v šíři deseti metrů a vzdálenosti 300 metrů. Součástí cvičení bylo také testování možností bezpilotních prostředků k přenosu obrazu včetně termovizního na štáb VZ (ale i na KOPIS) a sledování pohybu klíčové mobilní požární techniky prostřednictvím GPS.

Inspirace Armádou České republiky
Význam tohoto cvičení a potřeby nácviku nasazování velkého množství SaP se projevily v typické netrpělivosti některých jednotlivců, protože smyslem cvičení bylo připravit požární obranu na vytipovaných lokalitách s očekáváním pohybu fronty požáru. Někteří cvičící tak museli často čekat buď na seřadišti, nebo na zaujaté linii obrany a vyčkat dořešení organizace dopravy velkého množství požární vody na značné vzdálenosti. I to je důvod, proč je nutné obdobné nácviky provádět a velitele všech stupňů vést k většímu rozhledu a pochopení souvislostí. Zcela zásadní a kritické poznání ovšem směřuje právě do systému řízení takových mimořádných událostí. Určité dílčí problémy jsou stále ve štábní činnosti. Problém je především systémový. Organizační struktura HZS ČR totiž nemá vytvořenu jasnou štábní linii, která by se systematicky a dlouhodobě připravovala na štábní práci, jež je velmi specifická. Nelze předpokládat, že dobrý velitel bude zároveň vhodný člen štábu.

Armáda České republiky má jednoznačně oddělenou strukturu velení od struktury štábní a právě tím je možné se inspirovat. Obdobně to platí také o logistice, která by zasluhovala hlubší systémové propracování. Vše nahrazují nesmírným úsilím všichni, kdo se do plnění úkolů zapojují a jimž nepochybně patří velký dík za odvedenou práci. Do budoucna bychom se ale rádi angažovali v posouvání zmíněných oblastí k větší profesionalizaci.

HZS ČR je stále se rozšiřující institucí a zapojuje se a plní stále větší škálu úkolů. Proto by se měla také zohlednit specifika štábní práce a jednotného modelu zajišťování logistiky nasazovaných SaP.

V závěru bychom rádi poděkovali všem dobrovolným i profesionálním hasičům, kteří ve složitých povětrnostních podmínkách odváděli skvělou práci s nasazením, jež odpovídalo reálnému zásahu. Díky tomu se všechny cvičební úkoly podařilo splnit.


plk. Ing. Oldřich VOLF, Ph.D., foto prap. Jiří KOT, HZS Karlovarského kraje

vytisknout  e-mailem