Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVI ČÍSLO 11/2017

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA vás seznámíme s vlivem ventilace na způsob vyšetřování požárů v uzavřeném prostoru. Dočtete se o semináři k aktuálnímu vývoji smlouvy o zákazu jaderných zbraní. Dozvíte se o využití metod termické analýzy v požární ochraně. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM přinášíme reportáž z rozsáhlého cvičení složek IZS, které simulovalo střet dvou vlaků na Břeclavsku. Další zajímavé cvičení s názvem FOREST FIRE 2017. Akce byla zaměřena na problematiku hašení lesních požárů. V rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ se dočtete o Cvičení „ZÓNA 2017“, které se uskutečnilo ve dnech 5. až 17. května 2017. Cvičení bylo zaměřeno na procvičení činnosti vybraných ústředních správních úřadů. Dále o odpovědnosti za bezpečnost občanů v zónách havarijního plánování. V informacích se dozvíte, jak dopadla mistrovství ve vyprošťování Hasičského záchranného sboru České republiky v disciplínách TFA. Máme pro Vás krátký článek z nadačního svatováclavského koncertu v katedrále 

Ve dnech 15. až 17. května 2017 se uskutečnilo cvičení orgánů krizového řízení pod názvem „ZÓNA 2017“, které bylo zaměřeno na procvičení činnosti vybraných ústředních správních úřadů, orgánů Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje, složek integrovaného záchranného systému a dalších subjektů při řešení události vzniklé v souvislosti se simulovanou havárií na Jaderné elektrárně Dukovany.

Příprava cvičení
Cvičení probíhalo v souladu s „Plánem cvičení orgánů krizového řízení – upřesnění na léta 2017–2019“, schváleným usnesením Bezpečnostní rady státu č. 61 ze dne 8. listopadu 2016, kterým bylo uloženo Ministerstvu vnitra­ generálnímu ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (MV­ GŘ HZS ČR) ve spolupráci se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (SÚJB) připravit, provést a vyhodnotit toto cvičení. K tomu byla zřízena skupina přípravy cvičení pod vedením MV­ GŘ HZS ČR složená ze zástupců SÚJB, ČEZ, a.s., a HZS Jihočeského kraje.

Skupina přípravy cvičení v rámci své činnosti zpracovala ve spolupráci s dotčenými cvičícími subjekty „Harmonogram a Plán přípravy, provedení a vyhodnocení cvičení ZÓNA 2017“, který schválil ministr vnitra. K formě (podobě a struktuře) cvičení se uskutečnilo několik dílčích porad na ústřední úrovni.

Pro cvičení byly stanoveny tři základní linie, které byly na sobě navzájem časově nezávislé a ani cvičební úkoly na sebe vzájemně nenavazovaly.
1. linie cvičení – vznik radiační havárie na Jaderné elektrárně Dukovany, doba provedení: první den cvičení (15. května 2017);
2. linie cvičení – činnost krizových štábů krajů a štábů složek integrovaného záchranného systému, doba provedení: druhý den cvičení (16. května 2017);
3. linie cvičení – procvičení praktických úkolů ochrany obyvatelstva na území Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje, doba provedení: třetí den cvičení (17. května 2017).

V rámci přípravy 1. linie cvičení SÚJB zajistil ve spolupráci se zhotovitelem softwarového nástroje „ESTE EDU“ a ČEZ, a.s., na základě využití simulátoru Jaderné elektrárny Dukovany, zhotovení neveřejného scénáře radiační nehody a radiační havárie na Jaderné elektrárně Dukovany. SÚJB dále zajistil informování dotčených subjektů (tuzemských i zahraničních) o přípravě cvičení. Ty subjekty, které se podílely na monitorování radiační situace na území ČR, byly navíc informovány o možnosti jejich účasti na praktickém monitorování. Výjimkou byla příprava leteckého monitorování. Pro potřeby praktického procvičení leteckého monitorování SÚJB projednal podrobně s Policií ČR, Státním ústavem radiační ochrany, v.v.i. (SÚRO), a Armádou ČR podmínky leteckého monitorování, včetně průletu zónou havarijního plánování.

Vzhledem k tomu, že jedním z hlavních cílů vytyčených pro cvičení ZÓNA 2017 (2. linie cvičení) bylo prověřit činnost krizových štábů krajů a štábů složek integrovaného záchranného systému při mimořádné události tohoto typu formou úkolů a rozeher, byla pro tento úkol ustanovena skupina rozehry složená ze zástupců MV­ GŘ HZS ČR, Policejního prezidia ČR, SÚJB, ČEZ, a.s., Správy státních hmotných rezerv a HZS Jihočeského kraje. Uvedená skupina vytvořila „Plán rozeher cvičení ZÓNA 2017“, schválený generálním ředitelem HZS ČR, ve kterém byl zpracován přehled jednotlivých úkolů rozeher a k němu uvedeno jejich téma, obsah, zpracovatel a adresát rozehry, doba předání a možný způsob jejich řešení. S obsahem „plánu rozeher“ nebyly cvičící kraje před cvičením seznámeny – jednalo se o neveřejný scénář.

MV­-GŘ HZS ČR v rámci přípravy 2. linie cvičení provedlo odbornou přípravu (proškolení) nominovaných rozhodčích a moderátorů cvičení. Současně byl nastaven systém komunikace a provedena zkouška videokonference mezi MV­ GŘ HZS ČR, SÚJB a cvičícími kraji.

Na krajské úrovni byly zpracovány a schváleny „Dílčí plány provedení cvičení ZÓNA 2017“. K přípravě cvičení se uskutečnilo na krajích několik pracovních porad se zástupci cvičících subjektů. Ze strany cvičících krajů se při přípravě cvičení klade důraz zejména na přípravu krizových štábů krajů, především pracovníků zařazených ve stálých pracovních skupinách. Jejich odborná příprava proběhla se zaměřením na sladění činnosti při plnění úkolů v souladu s Vnějším havarijním plánem Jaderné elektrárny Dukovany. Současně si cvičící kraje ověřily systém mezikrajské komunikace a komunikaci na úrovni kraje.

Pozornost při přípravě na cvičení byla věnována také plnění úkolů pro třetí den cvičení (3. linie cvičení), které byly naplánovány v úzké součinnosti se složkami integrovaného záchranného systému příslušných krajů. Příprava této části cvičení byla plně v kompetenci krajů.

Průběh cvičení

1. linie cvičení – vznik radiační havárie na Jaderné elektrárně Dukovany
Rozehra fiktivní události přišla z Havarijního štábu Jaderné elektrárny Dukovany. Na jejím základě byl svolán Krizový štáb SÚJB, který analyzoval zaslané materiály, modeloval vývoj situace a uvedl radiační monitorovací síť do havarijního režimu.
Služba Styčného místa ČR informovala o vzniklé situaci všechny dotčené subjekty v ČR a informace byla předána i zahraničním partnerům v souladu s úmluvami Mezinárodní agentury pro atomovou energii a bilaterálními smlouvami.
Procvičení monitorování radiační situace proběhlo v souladu s požadavky na havarijní monitorování podle vyhlášky č. 360/2016 Sb., o monitorování radiační situace, a s příslušnými interními předpisy SÚJB. Regionální krizový štáb řídil monitorování v zóně havarijního plánování.
Na monitorování radiační situace kolem elektrárny byly vyslány mobilní skupiny Armády ČR, Celní správy ČR, Jaderné elektrárny Dukovany, HZS ČR, Policie ČR, Regionálního centra SÚJB Brno a SÚRO, včetně dvou leteckých skupin, a to Policie ČR ve spolupráci se SÚRO a Armádou ČR. Ukončení aktivace subjektů podílejících se na monitorování radiační situace bylo provedeno po splnění jejich úkolů předáním dat do datového střediska a vzorků příslušné měřicí laboratoři.

2. linie cvičení – činnost krizových štábů krajů a štábů složek integrovaného záchranného systému
Druhá linie cvičení byla provedena formou úkolů a k tomu daných konkrétních rozeher podle schváleného „Plánu rozeher cvičení ZÓNA 2017“. Úvod do zcela fiktivní situace na Jaderné elektrárně Dukovany k daným úkolům probíhal formou videokonferencí moderovaných zástupci MV­ GŘ HZS ČR a SÚJB z budovy MV­ GŘ HZS ČR. Úkoly a následně jednotlivé rozehry byly zasílány skupinou rozehry z MV­ GŘ HZS ČR e­ mailem a formou obálky předávány osobně určeným rozhodčím z MV­ GŘ HZS ČR vedoucímu stálé pracovní skupiny krizového štábu kraje. Předávání úkolů i rozeher bylo časově koordinováno. Vypracovaný úkol byl krizovým štábem kraje v elektronické podobě zasílán e­ mailem zpět na skupinu rozehry MV­ GŘ HZS ČR na předem určenou adresu. I přes značný počet rozeher, který uváděl krizové štáby mnohdy do časového presu, reálná situace by byla pro krizové štáby krajů a složky integrovaného záchranného systému mnohem náročnější.
Úkolem č. 1 pro krizové štáby krajů bylo: „Do tabulky definovat činnosti orgánů kraje a složek integrovaného záchranného systému s působností na území kraje po vzniku radiační nehody Jaderné elektrárny Dukovany, vzniku radiační havárie Jaderné elektrárny Dukovany bez úniků nebezpečných látek, po úniku radioaktivních látek do okolí a po ukončení úniku radioaktivních látek do okolí.“
V průběhu plnění úkolu č. 1 obdržel Krizový štáb Jihomoravského kraje v obálce jednu dílčí rozehru. Tématem rozehry bylo užití jodové profylaxe a ukrytí podle popisu předem dané situace.
Po určitém čase byl zadán krizovým štábům krajů podle plánu rozeher úkol č. 2: „Zpracovat postup od přípravy evakuace až k příjmu evakuovaného obyvatelstva v příjmových obcích. Současně zpracovat potřebnou dokumentaci k provedení evakuace (nařízení, pokyny).“
V průběhu plnění zadaného úkolu obdržely krizové štáby krajů následující tematicky zaměřené rozehry:

 • Autobusová přeprava osob – nedostatek řidičů (Krizový štáb Jihomoravského kraje, Krizový štáb Kraje Vysočina),
 • Neoprávněný vstup do zóny havarijního plánování (Krizový štáb Jihomoravského kraje, Krizový štáb Kraje Vysočina),
 • Evakuace věznice Rapotice (Krizový štáb Kraje Vysočina),
 • Evakuace letního tábora „Pod Templštýnem“ a Mateřské školy, základní školy a dětského domova Ivančice (Krizový štáb Jihomoravského kraje),
 • Úmrtí v zóně havarijního plánování (Krizový štáb Jihomoravského kraje),
 • Odmítnutí evakuace (Krizový štáb Kraje Vysočina),
 • Dopravní nehoda na evakuační trase – autobus s cizinci (Krizový štáb Kraje Vysočina),
 • Dozimetrická kontrola, dekontaminace v přijímacím středisku (Krizový štáb Jihomoravského kraje, Krizový štáb Kraje Vysočina).

Úkolem č. 3 pro krizové štáby krajů bylo: „Zpracovat řešení připravených rozeher k nouzovému přežití.“ Podmínky řešení byly definovány konkrétními rozehrami, které byly tematicky zaměřeny na:

 • Slučování rodin (Krizový štáb Kraje Vysočina),
 • Agresivní chování, rvačky, výtržnictví, rušení nočního klidu v místě nouzového ubytování (Krizový štáb Kraje Vysočina),
 • Havárie vodovodu v místě nouzového ubytování (Krizový štáb Jihomoravského kraje),
 • Karanténní opatření v místě nouzové ubytování (Krizový štáb Jihomoravského kraje, Krizový štáb Kraje Vysočina),
 • Vyžadování věcných zdrojů za krizové situace (Krizový štáb Jihomoravského kraje, Krizový štáb Kraje Vysočina).

Na závěr druhého dne cvičení (2. linie) proběhlo videokonferenčně s krizovými štáby krajů stručně předběžné vyhodnocení zadaných úkolů a rozeher. Tento způsob procvičení činnosti krizových štábů krajů podpořil aktivní rozhodovací proces a vzájemnou součinnost členů krizových štábů krajů. Nabídl i řadu možností, například procvičit jen dílčí, konkrétně stanovená opatření na ochranu obyvatel, avšak do hloubky a precizně.

3. linie cvičení – procvičení praktických úkolů ochrany obyvatelstva na územní Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje
Třetí den cvičení byl v Kraji Vysočina a Jihomoravském kraji proveden podle hejtmany krajů schválených „Dílčích plánů provedení cvičení ZÓNA 2017“. Podle tohoto plánu byla v Jihomoravském kraji provedena štábní předúniková evakuace Nemocnice Ivančice, p.o., a prověřena Informační linka pro obyvatelstvo, která byla zřízena jako součást pracoviště Stálé pracovní skupiny Krizového štábu Jihomoravského kraje.
Dále byla prakticky provedena zkouška přidělených dozimetrů složkám integrovaného záchranného systému a ověřena dostupnost dopravních prostředků k provedení evakuace obyvatel ze zóny havarijního plánování podle uzavřených dohod o spolupráci mezi jednotlivými dopravci a HZS Jihomoravského kraje.
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje provedlo nácvik uzavření zóny havarijního plánování, které bylo realizováno obsazením regulačních míst a rozvozem dopravního značení Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje na určená stanoviště. Nácviku se zúčastnili i příslušníci Armády ČR.
V Kraji Vysočina bylo provedeno ověření možnosti přistavení autobusů do míst provedení evakuace. Rovněž bylo, jako v Jihomoravském kraji, procvičeno zřízení a obsluha informační linky pro obyvatelstvo kraje a zajištěno praktické proškolení složek integrovaného záchranného systému k využívání dozimetrů.
Při cvičení byla Krajským ředitelstvím policie Kraje Vysočina ověřena spolupráce s Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny při zajištění a dodání dopravního značení k uzavření zóny havarijního plánování. Armáda ČR si mimo jiné procvičila vyslání příslušníků k plnění úkolů Policie ČR na určených uzávěrách.

Vyhodnocení cvičení
Cíle cvičení, které se týkaly procvičení vybraných činností krizových štábů krajů, složek integrovaného záchranného systému a monitorování radiační situace, prověření aktuálnosti plánovací dokumentace i uzavřených dohod k řešení mimořádné události a krizové situace tohoto typu, jakož i systémů osobní dozimetrie u příslušníků zasahujících v zóně havarijního plánování, byly splněny. Plánované činnosti a úkoly v praktické části cvičení byly provedeny v plném rozsahu a s maximálním nasazením zúčastněných složek integrovaného záchranného systému.

V souladu se „Zásadami pro přípravu a provedení cvičení orgánů krizového řízení České republiky“, a na základě podkladů od cvičících, zpracovalo MV­ GŘ HZS ČR dokument „Vyhodnocení cvičení ZÓNA 2017“. Jeho obsahem je posouzení přípravy, průběhu cvičení a naplňování stanovených cílů a úkolů dotčenými subjekty, a také přehled opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Tento dokument byl projednán a schválen Výborem pro civilní nouzové plánování dne 19. září 2017 a je k dispozici na webových stránkách www.hzscr.cz v sekci Krizové řízení – cvičení orgánů krizového řízení.

Závěr
Příprava a provedení cvičení tohoto typu se opět ukázala jako přínosná součást vzdělávání odborníků dotčených subjektů. Ze strany organizátorů cvičení patří všem zúčastněným vřelé poděkování. Zvláště velké poděkování za aktivní přístup při přípravě a provedení cvičení pak patří kpt. Mgr. Lence Novotné z ředitelství HZS Jihočeského kraje, která se věnuje problematice havarijního plánování pro Jadernou elektrárnu Temelín.


kpt. Bc. Michal FANC, foto kpt. Mgr. Adam HENDRYCH, MV­-generální ředitelství HZS ČR

vytisknout  e-mailem