Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XV ČÍSLO 4/2016

V úvodu přibližujeme vyproštění uvázlé české nákladní lodi na Labi v Drážďanech, na kterém se výrazně podíleli příslušníci Záchranného útvaru HZS ČR. V bloku zaměřeném na POŽÁRNÍ OCHRANU analyzujeme zásah na prosincový požár v turnovské průmyslové zóně, seznamujeme s novou právní úpravou věnovanou čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, s výsledky modelových zkoušek následků požárů na karoseriích osobních automobilů a také s výsledky experimentálních měření povrchových teplot halogenových svítidel. Novinky z oblasti typových činností složek IZS při společném zásahu, prezentace brašny pro třídění raněných a specifika přepravy pohonných hmot u HZS ČR jsou tématy bloku věnovaného IZS. V části OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ přibližujeme projekty preventivně výchovné činnosti HZS ČR zaměřené na osoby s mentálním postižením a na pomoc skupinám obyvatelstva se specifickými potřebami.  

  • OBSAH Č. 4/2016 ROČNÍKU XV
  • Vyproštění uvázlé lodi v Drážďanech
  • Požár v turnovské průmyslové zóně
  • Spalinová cesta podle nové právní úpravy
  • Brašna pro třídění raněných
  • V rámci projektu BOSPi montovali hasiči hlásiče
  • Nadační péče v roce 2015
  • V tištěné podobě časopisu ještě najdete

OBSAH Č. 4/2016 ROČNÍKU XV

POŽÁRNÍ OCHRANA
           
Slavnostní otevření stanice v Čáslavi 

plk. Ing. Jiří Pokorný 
s. 3

Vyproštění uvázlé lodi v Drážďanech
kpt. Ing. Ivo Adámek 
s. 5
     
Požár v turnovské průmyslové zóně
plk. Ing. Jiří Kovalský, Ph.D., mjr. Ing. Pavel Viták 
s. 6

Spalinová cesta podle nové právní úpravy
plk. doc. JUDr. František Vavera, Ph.D., LL.M.
s. 10

Stopy šíření požáru znatelné na karoseriích dopravních prostředků
kpt. Ing. Ondřej Sanža Šafránek 
s.12

Experimentální měření povrchových teplot halogenových svítidel, žárovek a zářivek 1
pplk. Ing. Miroslava Nejtková 
s. 16

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

Novinky z oblasti typových činností složek IZS při společném zásahu
plk. Ing. Jaromír Konečný 
s. 19

Brašna pro třídění raněných
pprap. Jaroslav Hocko 
s. 20

Přeprava pohonných hmot u HZS ČR
kpt. Ing. Pavla Hamplová, DiS., Ing. Jiří Kokeš  
s. 23

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Hasiči u osob s mentálním postižením
por. Mgr. Adéla Červená, nprap. Bc. Irena Tatíčková 
s. 24

Jevy, které narušují bezpečí Evropy a úkoly budoucího výzkumu
doc. RNDr. Dana Procházková, DrSc. 
s. 25

V rámci projektu BOSPi montovali hasiči hlásiče
por. Bc. Ing. Vladimíra Hacsiková 
s. 28

Prostředky individuální dekontaminace toxických látek

Degradační sorbenty 
Ing. Tomáš Čapoun, CSc. 
s. 35 

INFORMACE

Neinvestiční dotace poskytovaná nestátním neziskovým organizacím v roce 2016
pplk. Ing. Alena Veselá 
s. 2

Generální ředitel HZS ČR navštívil další kraje

Návštěva v Královéhradeckém kraji
Návštěva v Libereckém kraji

kpt. Mgr. Nicole Zaoralová, por. Mgr. Zdenka Štrauchová 
s. 4

Nadační péče v roce 2015
PhDr. Vladimír Šutera, CSc. 
s. 31

Srbská delegace navštívila HZS ČR
Ing. Milan Hron 
s. 32

Čeští odborníci předávali zkušenosti
kpt. Ing. Martin Podjukl 
s. 32

Expozice požární ochrany HZS ČR ve Zbirohu očekává první návštěvníky
Vlastimil Studený  
s. 33

Vyproštění uvázlé lodi v Drážďanech

V pondělí 14. března 2016 ve večerních hodinách uvázla u Albertova mostu v Drážďanech česká nákladní loď Albis, která převážela 800 tun soli.

Následujícího dne se uskutečnil první pokus o vyproštění lodi tažnými remorkéry. Vzhledem k hmotnosti lodi a síle tekoucího Labe však tento pokus nebyl úspěšný. Poté bylo rozhodnuto o vyložení nákladu a hledaly se další možnosti, jak uvázlou loď vyprostit. K samotné vykládce soli byl použit sací bagr, u něhož však docházelo k ucpávání sacího systému vlivem vlhkosti, což vykládku značně zdržovalo.

Již během probíhající vykládky soli se uvažovalo o možnosti využití vyprošťovacích tanků VT72b (dále jen „tanky“), kterými disponuje Záchranný útvar HZS ČR (ZÚ HZS ČR) k vyproštění vzpříčené lodi. Tanky jsou určeny k manipulaci s těžkými břemeny a poradí si i s náročným terénem. Vzhledem k jejich hmotnosti přesahující 45 tun, délce lana 200 metrů a tažné síle 300 kN, kterou lze použitím dvou kladek ztrojnásobit, byly v minulosti použity například při vyprošťování „utopeného“ pásového bagru z koryta řeky, zapadlého kombajnu z rozmočeného pole, nebo těžkého kolového nakladače, který při povodních zaplavila silná vrstva bahna. Od podzimu 2014 je jeden z tanků nasazen ve Vrběticích, kde došlo k výbuchu muničního skladu. Zde, kromě občasných vyprošťovacích prací, plní hlavně funkci balistické ochrany pro zasahující složky IZS. Ve výbavě ZÚ HZS ČR jsou tři vyprošťovací tanky, vždy po jednom na stanicích Hlučín, Jihlava a Zbiroh.

V podvečer 18. března byla na základě žádosti z Německa vytvořena jednotka MV­ generálního ředitelství HZS ČR, složená z deseti příslušníků ZÚ HZS ČR a dvou příslušníků MV­-generálního ředitelství HZS ČR, kteří působili ve funkci překladatelů. Velením jednotky byl pověřen zástupce velitele ZÚ HZS ČR plk. Ing. David Kareš. Do jednotky byly zařazeny dva tanky, tahače s návěsy pro jejich přepravu a osobní automobily pro přepravu materiálu a osob z Hlučína a Zbirohu. Dne 19. března se jednotka přesunula na stanici HZS Ústeckého kraje Petrovice, která se nachází těsně u hranic s Německem, přibližně 50 km od Drážďan. V neděli vyjela část jednotky přímo na místo události, kde se seznámila se situací, vytipovala vhodné příjezdové trasy a s německou stranou prodiskutovala detaily průběhu vyprošťovacích prací, které byly naplánovány na pondělní poledne.

O půlnoci z neděle na pondělí vyjela jednotka s veškerou technikou do Drážďan, kde postupně připravila vše potřebné k plánovanému vyproštění. Došlo k ustavení a „zakotvení“ obou vyprošťovacích tanků, přičemž každý byl na jednom z břehů řeky Labe. Dále k natažení lan navijáků až k přídi nákladní lodi a jejich připevnění k jednotlivým „pacholatům“. V mezidobí připlul remorkér Beskydy, který byl tažným lanem rovněž uvázán k přídi lodi Albis. Po vzájemném poučení a domluvě všech zúčastněných se uzavřela obě nábřeží, protože akce přilákala spoustu diváků.

Samotné vyprošťování bylo zahájeno krátce před polednem a oběma tankům s remorkérem se bez zjevných problémů podařilo nejprve vytočit příď lodi proti proudu Labe a potom ji odtáhnout do nejbližšího přístaviště. Celá akce se obešla bez komplikací a škod na mostě, lodi nebo zasahující technice. Následovalo sbalení veškerého materiálu, nakládka tanků a návrat jednotky do České republiky.

Celý zásah byl ojedinělý hned v několika ohledech. Jednalo se o první vyproštění uvázlého plavidla obdobných rozměrů, navíc za součinnosti dvou tanků a jednoho remorkéru. Získané poznatky a zkušenosti tak mohou být v budoucnu využity při obdobných situacích, které mohou nastat například v souvislosti s povodněmi.

kpt. Ing. Ivo ADÁMEK, ZÚ HZS ČR, foto Michal ŠAFUS a Václav DANITA

 

Požár v turnovské průmyslové zóně

V turnovském podniku AGBA, v.o.s., došlo 3. prosince 2015 k výbuchu a následnému požáru, který se šířil a způsobil destrukci výrobní a skladové haly. Zásah ve staticky narušené stavbě byl pro jednotky PO značně rizikový. Jedna osoba neštěstí nepřežila.

Popis objektu

Areál firmy AGBA, v.o.s., (výroba náhradních dílů pro osobní vozidla) se skládá ze dvou částečně dvoupodlažních, nepodsklepených budov, které jsou u severozápadního vjezdu do areálu stavebně propojeny sedlovou střechou, jejíž krytinu tvoří polykarbonát. Výstavba areálu probíhala postupně od 90. let minulého století až do roku 2011 (objekt se rozrůstal v několika stavebních akcích od roku 1993 do roku 2011), kdy byla dokončena dostavba haly a isobutanové stanice. Výstavba haly zasažené požárem se realizovala v devíti etapách, kdy byly jednotlivé objekty v závěru spojeny v jeden komplex o velikosti 62 x 53 m. V hale byla expedice, dílny, strojní dílna, přípravna a sklad aktivních látek, prostor plnění sprejů, garáž, administrativní prostory a archiv. Svislé nosné konstrukce byly zděné, ve dvoupodlažní části objektu byly nosné vodorovné konstrukce ze železobetonu. Zastřešení objektů bylo tvořeno dřevěnými vazníky, dřevěným krovem a ocelovými průvlaky. Krytina byla provedena z části asfaltovými pásy a z části falcovaným plechem. Požární podhledy tvořily předpjaté stropní panely SPIROLL a sádrokartonové desky.

Průběh zásahu

Vznik požáru po výbuchu

Dne 3. prosince 2015 byl v 07.40 hodin na KOPIS HZS Libereckého kraje (KOPIS) ohlášen výbuch methylpropanu (isobutan) v podniku AGBA, v.o.s., který sídlí v Daliměřicích v průmyslové zóně Vesecko na severovýchodním okraji města Turnov. Operační důstojník vyslal v 07.41 hodin jednotky PO podle prvního stupně poplachového plánu ze stanic Turnov a Liberec s CAS 20 a CAS 32, dále jednotky SDH obce Turnov s CAS 15 a jednotky SDH obce Malá Skála s DA 8. Po příjezdu první jednotky ze stanice Turnov na místo zásahu v 07.47 hodin bylo znatelné masivní hoření části objektu a velitel družstva požádal o vyhlášení druhého stupně poplachového plánu.

Vybuchující uskladněné spreje

KOPIS současně obdržel během několika prvních minut doplňující hlášení, z nichž bylo zřejmé, že výbuch s následným požárem je vážného charakteru a že došlo ke zranění několika osob. Podle informací ZZS Libereckého kraje byly na místo zásahu vyslány dva vrtulníky letecké záchranné služby a posílené pozemní posádky. Poplach byl vyhlášen pro jednotky ze stanice Semily s AZ 30, další CAS 15 a rovněž tři jednotky SDH obcí.

Jednotka stanice Turnov po příjezdu v 07.49 hodin rozvinula dopravní a útočné vedení a zahájila hasební práce ze strany objektu, kde přiléhaly nadzemní nádrže s isobutanem. Hasiči násilně vnikli do prostoru nádrží, aby pod nádržemi uzavřeli ovládací kohouty. Elektřina již byla vypnuta zaměstnanci firmy. Explozivní hoření ve druhé fázi požáru stále narůstalo, zejména z důvodu značného množství vybuchujících kartuší uskladněných sprejů, které navíc odlétávaly i desítky metrů mezi zasahující hasiče.

Hledání pohřešované osoby

Podle sdělení zaměstnanců se uvnitř objektu měla nacházet jedna osoba. Další hasební zásah směřoval k možnosti vyhledání této osoby, kdy průzkumná skupina s jedním proudem C52 a termokamerou vnikla do objektu.

Na místě zásahu již v tu dobu ošetřovala ZZS Libereckého kraje tři zraněné. Policie ČR zajistila ostrahu místa zásahu a průjezdnost příjezdových tras.

V 08.08 hodin se na místo zásahu dostavil velitel čety, který v 08.25 hodin převzal velení a místo zásahu rozdělil na dva úseky, na kterých se hasilo třemi proudy C52 s přimísením smáčedla. Na úseku č. 1 museli hasiči uklidit trosky a zvláště střepy z explodovaného objektu, neboť znemožňovaly hasební zásah.

S dalšími přijíždějícími jednotkami PO byly oba úseky posíleny a začali se střídat zasahující hasiči v dýchacích přístrojích. S narůstající spotřebou tlakových lahví pro izolační dýchací přístroje byl povolán protiplynový kontejner ze stanice Liberec. Velitel zásahu (VZ) si s ohledem na rozlehlost areálu a těžkou orientaci v zasažené stavbě vyžádal stavební dokumentaci, která byla zajištěna v archivu obvodního stavebního úřadu v Turnově.

Zajištění hasební vody

1604-06d.jpg

V 08.32 hodin se na místo zásahu dostavil územní řídicí důstojník, který začal okamžitě řešit docházející zásoby hasiv. Z místní znalosti věděl, že se v sousedním areálu firmy ONTEX CZ, s.r.o., nachází velká nadzemní nádrž hasební vody (asi 1000 m3). Následně bylo vytvořeno dopravní vedení B 75 k této nádrži a VZ si vyžádal další dvě jednotky PO s velkoobjemovými CAS, jednu na čerpací stanoviště u nádrže a druhou na přijímací stanoviště u požáru.

Varování obyvatelstva

Na místě zásahu již v tu dobu byli také zástupci obce s rozšířenou působností Turnov; územní řídicí důstojník požádal pracovníka krizového řízení města Turnov o zajištění varování obyvatelstva města a přilehlých obcí jednotným systémem varování a vyrozumění. Občanům bylo doporučeno nevětrat a nevycházet z budov ve směru šíření zplodin hoření. Územní řídicí důstojník vznesl dotaz na příslušníky Policie ČR, kteří prováděli evidenci zaměstnanců podniku, zda mají přehled o všech osobách, které by se měly v podniku nacházet. Policie ČR v té době již měla ověřeno, že se v hořící budově nalézá již jen jedna pohřešovaná osoba, a evidovala přehled o ostatních osobách.

V 08.43 hodin se do Turnova dostavil krajský řídicí důstojník. Objekt byl v tu dobu již přibližně z 1/3 plochy zasažen požárem, který stále nebylo možné zvládnout. Ve 2. stupni poplachového plánu zasahovalo devět jednotek PO. V 08.55 hodin velení převzal krajský řídicí důstojník, který pro efektivní řízení zásahu zřídil štáb VZ. Do štábu byli jmenováni zástupci Policie ČR, ZZS Libereckého kraje a společnosti AGBA, v.o.s. V 09.06 hodin si VZ vyžádal měření koncentrací škodlivých látek v ovzduší, což bylo zajištěno krajským technikem chemické služby. Pro potřeby odpočinku zasahujících hasičů byl povolán týlový kontejner.

Nebezpečné podmínky pro činnost jednotek PO

S ohledem na stále postupující frontu požáru a potřebu střídání zasahujících hasičů byl v 09.44 hodin vyhlášen třetí stupeň požárního poplachu a informován hejtman kraje. Místo zásahu bylo rozděleno na tři úseky, na nichž se v tu dobu hasilo pěti proudy C52. Majitel společnosti informoval o skladovaných nádržích s lihem (10 000 l), množství koberců a obvazového materiálu a PET lan na úsecích č. 2 a č. 3, a to v objektu vedle kartuší s naplněnými spreji. VZ vydal zákaz vstupu do viditelně staticky zasažené části budovy a požádal KOPIS o povolání autorizovaného statika. Posádka ZZS Libereckého kraje na místě zřídila stabilní stanoviště pro potřeby potenciální první pomoci pohřešované osobě a též ošetřování dalších zranění z řad zasahujících.

Zasahující jednotky PO na úseku č. 1 přistoupily k evakuaci osobního automobilu z garáže, kde následně objevily funkční vysokozdvižný vozík. Shodou okolností byl na úseku zařazen člen jednotky SDH obce, který měl na toto zařízení osvědčení a s vozíkem dokázal evakuovat ještě zahradní techniku a sudy s asi 3x 200 l hořlavin první třídy.

Po desáté hodině došlo k posílení výškové techniky a požár bylo možné hasit také ze dvou AZ 32 s košem dalšími dvěma proudy B 75. V tu dobu již na místě zasahovalo na 90 hasičů s celkově 10 útočnými proudy. Stále se přitom pokračovalo ve vyhledávání pohřešované osoby a též vyhledání uložení 10x 1 m3 lihu v plastových kontejnerech.

V 11.04 hodin byla na úseku č. 1 nalezena mrtvá osoba, která byla pozdějším ohledáním ztotožněna s osobou pohřešovanou.
Na úseku č. 2 byla posílena přetlaková ventilace a vytvořeny odvětrávací otvory ve střešní konstrukci.

Stoupající intenzita hoření způsobila prohoření střešní konstrukce v centrální části objektu, snížilo se zakouření na úseku č. 2 a snížila se intenzita hoření v úseku č. 1 v části objektu – přípravna a sklad aktivních látek, prostor plnění sprejů. Požár se dále šířil z úseku č. 1 centrální částí směrem k expedici a v úseku č. 3 přes sklady autopříslušenství a dílny směrem k předpokládanému uložení 10x 1 m3 lihu v plastových kontejnerech. Hrozilo tak nebezpečí rozlivu hořlavých kapalin uložených v objektu a následné ohrožení sousedního objektu. Proto v úseku č. 1 proběhlo přeskupení a posílení útočných proudů na směr šíření fronty požáru do centrální části objektu.

Zvláštní stupeň poplachu

V 11.37 hodin byly z důvodu předpokladu ochrany sousední budovy vyžádány síly a prostředky k eliminaci očekávaného rozlivu hořlavin (zaplnění prostoru průjezdu mezi budovami střední pěnou). Na místo bylo vysláno 15 velkoobjemových CAS ze všech dosud nezapojených stanic HZS Libereckého kraje a vybraných jednotek SDH obcí, což fakticky znamenalo vyhlášení zvláštního stupně poplachu. Bylo zřejmé, že zdroje hasební vody nebudou dostačovat, a jednotky PO byly pro potřeby kyvadlové dopravy vody odesílány k rybníku u pivovaru Rohozec (1,5 km), přičemž byl zahájen průzkum k pozdějšímu zřízení čerpacího stanoviště na řece Jizeře v osadě Dolánky (přibližně 3 km).

Zřícení střešních konstrukcí

I přes snahu velení zásahu a zasahujících skupin se nepodařilo včas vytvořit podmínky pro evakuaci skladovaných plynných látek (kartuší) z expedice. Důvodem byl opět zrychlený postup fronty požáru vnitřkem haly, který byl podporován rychle odhořívajícími látkami neznámého původu, a téměř současné destrukce přilehlých stropů. Bezprostředně po vydání pokynu k ústupu ze zásahového prostoru uvnitř budovy došlo ke zřícení střešní konstrukce.

Ve 12.30 hodin byl ve třetí fázi hoření celý objekt haly. Pásmo hoření zasáhlo expedici v celém prostoru. Hoření bylo doprovázeno novými výbuchy. Na úseku č. 2 vyšlehávaly plameny do úzké uličky mezi zasaženou halou a druhým objektem téže společnosti, kde byla posílena požární obrana. Požár se šířil podhledy a hrozilo další zřícení střešních konstrukcí a vyvalení obvodových zdí. Ustupující hasiči dokonce nestihli stáhnout útočná vedení v plném rozsahu (ponechání dvou hadic C52 a proudnice v objektu).

V úseku č. 2 byly proto nasazeny síly a prostředky k hašení vstupním portálem expedice z odstupu asi 5 m a okny expedice z průjezdu. Další dva proudy C52 byly v tomto úseku nasazeny na hašení části budovy ze strany seřadiště a z výškové techniky AZ 32 na ohněm zasaženou střešní konstrukci. Byla provedena částečná evakuace uskladněného materiálu a výrobků z prostoru před expedicí v těsné blízkosti sousední budovy. V úseku č. 3 byly nasazeny tři útočné proudy C52 k hašení okny směrem do prostoru skladu a dílen.
Hašení zevnitř objektu bylo pro vysokou intenzitu hoření, silné zakouření, nulovou viditelnost, značné množství par a zejména statickou nestabilitu konstrukcí nemožné a hasební zásah probíhal z vnějšku haly.

Po zřícení střešních konstrukcí docházelo k postupnému snižování intenzity hoření. V objektu se stále nacházela tři rozsáhlejší viditelná ohniska požáru bez možnosti jejich likvidace dostupnou technikou (nestabilní stavební konstrukce vytvářející nepřiměřené riziko pro zasahující). V prostoru požárem zasažené budovy se nacházelo velké množství skrytých menších ohnisek požáru. Ta byla v dostupných místech vyhledávána termokamerami a následně likvidována.

Požárem byla zasažena střecha (asi 600 m2) v severozápadní části objektu (nad dílnami) na úseku č. 3, kde docházelo k hoření izolačních materiálů a hořlavých konstrukcí mezi plechovou krytinou a stropními panely. Vzhledem k obtížnému přístupu byl v této části zásah komplikovaný, pro zvýšení efektivity hašení by bylo nutné odstranit kompaktní plechový střešní plášť, což bylo v danou chvíli pro statickou narušenost stropů nemožné.

Průzkumem v úseku č. 2 bylo nalezeno místo uložení 10x 1 m3 lihu v plastových kontejnerech, které již byly zcela vyhořelé. Střídání hasičů i mobilní požární techniky bylo řízeno ze shromaždiště techniky a bylo plynulé. Na žádost štábu VZ byly zajištěny prostřednictvím úseku krizového řízení města Turnov kontinuální dodávky stravy a ochranných nápojů pro zasahující.

Ve 14.51 hodin bylo po vyčerpání dostupných zdrojů hasební vody přesunuto čerpací stanoviště do osady Dolánky k řece Jizeře. Již v tuto dobu bylo zřejmé, že se zásah prodlouží minimálně do následujícího dne. Pro noční čerpání zde byl zajištěn týlový kontejner z HZS Středočeského kraje. S ohledem na nemožnost odjezdu velké části požárních automobilů byla na místo rovněž z HZS Středočeského kraje povolána cisterna s pohonnými hmotami, aby byla zajištěna kontinuita zásahu.

Osvětlení místa zásahu

Týlové zabezpečení organizovalo střídání zasahujících jednotek PO, přičemž při aktivaci nových jednotek bylo zohledňováno jejich vybavení osvětlovací technikou.

Při jednání štábu v 16.30 hodin bylo konstatováno, že se díky intenzivnímu nasazení celkem dvanácti útočných proudů (až 2800 l/min) podařilo výrazně snížit rychlost odhořívání a tedy i významně snížit intenzitu hoření. To v konečném výsledku znamenalo záchranu sousedního bezprostředně ohroženého objektu.

V rámci jednání bylo rozhodnuto o nutnosti vybudování velkokapacitního zázemí pro zasahující hasiče. Byla povolána ZZS Libereckého kraje s vozidlem pro hromadná neštěstí, které disponuje objemným vytápěným stanem. Pro podporu výstavby tohoto zařízení byly aktivovány dvě jednotky PO s předurčeností na ochranu obyvatelstva, které jsou pro tuto problematiku školeny.

V 16.45 hodin se neočekávaně změnily povětrnostní podmínky a vítr hnal zplodiny hoření do nástupního prostoru jednotek PO. Po prověření prognózy povětrnostní situace prostřednictvím KOPIS (vítr takto zůstane přibližně do 05.00 hodin následujícího dne) se přeskupila požární technika i týlové zázemí. Dále docházelo k citelnému snížení intenzity zakouření a účinků sálavého tepla, proto bylo lokálně možné vybudovat přístupové cesty k některým dílčím ohniskům a postupně je likvidovat opětovným aktivním hašením. Chemické službě byl uložen úkol zjistit, zda odtékající voda z místa zásahu neobsahuje nebezpečné látky – výsledek byl negativní.

Během večerních hodin došlo ke kompletní obměně všech zasahujících hasičů. Příslušníci stanic HZS Libereckého kraje (sloužící směna B) byli na noc mimořádně vystřídáni příslušníky ze směny A. Ve štábu VZ byl projednán rozsah přítomnosti základních složek IZS na místě zásahu přes noc. ZZS Libereckého kraje ponechala na místě zásahu jednu posádku a Policie ČR tři hlídky v rozsahu zajištění uzavření místa zásahu pro vstup nepovolaných osob.

Změna taktiky zásahu

Ve 23.10 hodin se změnila taktika zásahu na úseku č. 3. Ze staticky únosných pozedních konstrukcí vytvořeny otvory do kompaktní střešní plechové krytiny a ty byly pod tlakem naplňovány hasební vodou. Docházelo tak k efektivnějšímu hašení skrytých ohnisek v sendvičové skladbě střešního pláště.

Po půlnoci se místo zásahu rozdělilo pouze na dva úseky, které odrážely hlavní směry nasazení vodních proudů a cestu dopravního vedení, taktika zásahu pokračovala beze změny – kontrolované vyhoření a hašení vnější cestou. V průběhu noci intenzita požáru klesala, v rámci lokálních ohnisek bylo nutné hasit pouze jedno ohnisko vodním proudem z AZ z úseku č. 2 a vodním proudem C z úseku č. 1, v intervalu zhruba jednou za hodinu, nejvýše do čtyř hodin. Dále bylo provedeno hašení ve štítu budovy – ohnisko č. 1 a jeho rozebrání z AZ z úseku č. 1.

Po ranním zasedání širšího obsazení štábu VZ a po předchozí důkladnější prohlídce statikem byla vymezena nebezpečná zóna zřícení bočních stěn haly 1. úseku do středové lodi (haly). V 11.30 hodin bylo zahájeno rozebírání ploché střechy nad dílnami, kde statik definoval bezpečný pohyb.

Ve 12.45 hodin rozhodnuto o opětovném přimísení smáčedla do hasební vody, aby se podařilo rychleji dohasit zbývající ohniska. Místo zásahu již všeobecně nevykazovalo známky aktivního hoření.

Nasazení USAR týmu

Ve 13.25 hodin bylo ve štábu navrženo statické zajištění všech tří hal staticky nebezpečného prostoru (úsek č. 1). Prostřednictvím KOPIS bylo požádáno OPIS generálního ředitelství HZS ČR o vyslání speciálních sil. V 15.20 hodin se na místo zásahu dostavila průzkumná skupina USAR odřadu z HZS hl. m. Prahy a po provedeném průzkumu a poradě s členy vyšetřovacího týmu v rámci štábu VZ byla jejich činnost omezena pouze na první halu – přípravnu a sklad aktivních látek a prostor plnění sprejů. Bylo dohodnuto, že činnost zahájí po předchozí přípravě 7. prosince v 10.00 hodin ve spolupráci s vyšetřovacím týmem a koordinovaně proběhne statické podchycení.

V 16.15 hodin byla po opětovném průzkumu nalezena dvě trvalá ohniska, která nelze finálně dohasit s ohledem na staticky nebezpečný prostor. VZ rozhodl o přerušení hasebních prací a ponechání prostoru ke kontrolovanému vyhoření.

V 17.00 hodin bylo místo zásahu předáno zástupci Služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR, který nad objektem zajistil trvalou ostrahu. Synchronně byla nařízena stálá dohlídka jednotky SDH obce Turnov do druhého dne do 08.00 hodin a následně občasná dohlídka do 6. prosince 08.00 hodin. V této době docházelo k občasným rozhořením ve staticky nebezpečném prostoru. Dostupná místa byla hašena.

I v dalších dnech probíhala podle pokynů územního řídicího důstojníka termokamerami pravidelná kontrola vyhořívání posledního, pro jednotky PO nepřístupného místa, s občasným povrchovým zahašením, když zplodiny hoření obtěžovaly okolí. Tuto činnost zajišťovala stanice Turnov a jednotky SDH obce Turnov. Ukončena byla až konečnou likvidací požáru 11. prosince ve 12.00 hodin.

Příčina vzniku požáru
Vyšetřování okolností a příčin vzniku požáru stále probíhá.

Specifika zásahu

Pozitiva
- disciplinovanost a kvalitní vybavení zasahujících jednotek PO,
- spolupráce s městem Turnov v oblasti varování obyvatelstva a zabezpečení péče o hasiče (ochranné nápoje a strava u zásahu),
- výborná spolupráce se složkami IZS,
- výborné rozptylové podmínky, slabý a téměř stálý vítr,
- stavební plány objektu a spolupracující zástupce podniku,
- dostatečně velké prostory, kde byla možnost vybudovat týlové zázemí.

Negativa
- v průmyslové zóně není hydrantová síť, bylo nutné vytvářet dálkovou dopravu vody,
- velké množství střepů po explozi poškozovalo hadicová vedení,
- výbuch v první fázi požáru poškodil většinu požárních uzávěrů, minimálně v jedné polovině objektu,
- velká členitost objektu a různorodost stavebních konstrukcí,
- omezené využití vnitřních zásahových cest pro intenzivní zakouření, sálavé teplo a rozsáhle narušenou statiku objektu,
- odhořívající látky neznámého původu,
- explozivní hoření.

plk. Ing. Jiří KOVALSKÝ, Ph.D., mjr. Ing. Pavel VITÁK, HZS Libereckého kraje, foto David MALÍK, kpt. Ing. Radek POLOPRUTSKÝ, nprap. Josef PLÍVA, por. Mgr. Zdenka ŠTRAUCHOVÁ

Spalinová cesta podle nové právní úpravy

Svatý Florián je patronem nejen všech hasičů, ale i kominíků, jako osob, kteří zajišťují zejména průchodnost a bezpečnost spalinové cesty. Kominická profese je bezpochyby spojována s bojem proti požáru a bezpečností komínů a kouřovodů.

V našich podmínkách jsou kominíci organizováni již od 17. století n.l. (první kominický cech byl založen v roce 1626 v Třeboni). Ve své podstatě fungovali a fungují kominíci po celou dobu až dodnes (organizovaně a systémově vyvíjecí svoji činnost).

Doba vládnutí císařovny Marie Terezie a jejího syna císaře Josefa II. (18. století) byla dobou rozkvětu zejména v oblasti zákonodárství. V této době byly vydány i tzv. „ohňové patenty“ (1751 došlo k vydání Řádu k hašení ohňů, který měl ujednotit pravidla pro zdolávání plamenů a pokud možno vzniku kalamity vůbec předejít, tato právní norma byla v roce 1785 rozvedena v Řádu proti ohni pro města a městyse, který byl postupně zaváděn).

Císařovna sjednotila požadavky na předcházení požárů a pro jejich hašení vydáním Řádu k hašení ohně pro města zemská, městečka a dědiny Markrabství moravského v roce 1751 a dále vydáním dvou patentů pro Čechy – pro královská města pražská 3. února 1755 a pro venkov 22. září 1755. Další zpřesnění požadavků v předcházení požárů vyplynulo z požárních řádů Josefa II., pro Čechy vydaného 25. července 17851).

V době komunistické nadvlády bylo řemeslo „degradováno“ spíše na povolání druhořadé (dosti neprávem a bohužel u některých osob toto pojetí přetrvává), i když se kominická praxe vykonávala, což určovala vyhláška Ministerstva stavebního průmyslu č. 709/1950 Ú.l. a následně vyhláška č. 159/1954 Ú.l., o čištění komínů. V roce 1981 začala platit vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů, která zůstala součástí právního řádu i po přijetí nového zákona o požární ochraně (zákon č. 133/1985 Sb.).

Po roce 1989 se opět ustanovil kominický cech a živnostenský úřad začal vydávat v roce 1992 koncesní listiny. Začalo opět svítat na „lepší časy“2). Bohužel se dá říci, že opak byl pravdou.

Absence odpovídajícího právního předpisu

Snahy o změnu vyhlášky nebo její nahrazení byly dlouhodobě legislativně neúspěšné. Obecně lze konstatovat, že do roku 2010, tedy do přijetí nařízení vlády č. 91/2010 Sb., se nepodařilo vydat nový, praxi a stavu vědy a techniky odpovídající právní předpis, ačkoli již od počátku 90. let minulého století byla snaha provozovat spalinové cesty ze všech hledisek bezpečně. Již před zahájením tvorby nařízení vlády se hodně diskutovalo, který rezort má předpis vydat, což byl i základní důvod „zbrždění“ přijetí řádné, současným podmínkám odpovídající právní úpravy. Funkce spalinových cest není jen v tom, aby zabezpečily požární bezpečnost při používání připojených spotřebičů, ale úzce se dotýká i hygieny, ochrany zdraví, ochrany ovzduší atd. Vyhláška č. 111/1981 Sb. byla vydána na základě § 30 odst. 3 zákona č. 18/1958 Sb., o požární ochraně (ostatní podrobnosti k provedení tohoto zákona upraví Ministerstvo vnitra v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady), nabyla účinnosti 1. ledna 1982 a formálně byla zrušena (pozbyla účinnosti) dnem 1. ledna 2011, právě nabytím účinnosti nařízení vlády3).

Nová právní úprava

Nová právní úprava formou nařízení vlády (vydaného na základě zmocnění v Ústavě) přinesla další významný krok v pojetí kominictví a kominíků. Nařízení vlády bylo k 1. lednu 2016 nahrazeno novou zákonnou úpravou, novelou zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, provedenou zákonem č. 320/2015 Sb., a zejména prováděcí vyhláškou č. 34/2016 Sb.

Samotné nařízení vlády znamenalo „průlom“ z hlediska práce kominíků a navazujících profesí (např. hasičů, servisních techniků plynových spotřebičů a revizních techniků tlakových zařízení). Šlo se moderní právní předpis, který ovšem byl „pouze“ ve formě podzákonného předpisu, prováděcího právního předpisu vlády. Zejména chybělo zákonné zmocnění pro sankce (z hlediska základní struktury normy, kdy neexistovalo přesné a precizní sankční ustanovení, pouze se předpokládalo využití obecných sankcí při prevenci před požáry). Z tohoto důvodu zákonodárci přistoupili k zákonné úpravě ve formě zakotvení do zákona o požární ochraně a navazujícího prováděcího právního předpisu.

Spalinová cesta

Vymezení pojmu

Základní úprava je nově obsažena v části třetí zákona o požární ochraně (§ 43 až 47), která upravuje pojem spalinové cesty, čištění, kontrolu a revizi spalinové cesty, postup při zjištění nedostatků a zprávy o provedeném čištění nebo kontrole spalinové cesty a revizi spalinové cesty. Podrobnější úprava je rozvedena ve vyhlášce č. 34/2016 Sb.

Spalinové cesty (dutiny určené k odvodu spalin do volného ovzduší), patří mezi funkční díly staveb, jejichž provozem je ohrožena požární bezpečnost a zdraví a životy osob a zvířat, kteří se ve stavbě nacházejí. Požadavky na spalinové cesty vyplývající z hlediska jejich požární bezpečnosti:
1)    požární bezpečnost stavby nesmí být ohrožena provozem spalinové cesty,
2)    požární bezpečnost stavby nesmí být ohrožena vlastnostmi spalinové cesty z hlediska šíření požáru mezi požárními úseky.

Požadavky na spalinové cesty vyplývající z hlediska jejich provozní bezpečnosti:
1)    spalinová cesta musí být navržena a provedena tak, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byl zajištěn bezpečný odvod a rozptyl spalin do volného ovzduší, aby nenastalo jejich hromadění, nebyly překročeny emisní limity stanovené jiným právním předpisem vztažené k předmětnému zdroji znečištění i k okolní zástavbě a nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob nebo zvířat,
2)    bezpečnost spalinové cesty instalovaného spotřebiče musí být potvrzena revizní zprávou obsahující údaje o výsledku její kontroly vymezené normovými hodnotami.

Termín „Spalinová cesta“ je definován v ČSN a ČSN EN jako dutina určená k odvodu spalin do volného ovzduší.

Z technických norem třídy 73 a skupin 08 a 42 vyplývá, že „spalinové cesty“ jsou konstrukční celky tvořené komíny a kouřovody – např. svislý kouřovod s funkcí komína, horizontální kouřovod připojený do svislé části (komína) prostřednictvím sopouchu, nebo patního kolena, horizontální, nebo vertikální vzducho­ spalinové cesty apod.

Jedná se tedy o jakoukoliv konstrukci – dutinu, která odvádí spaliny do volného ovzduší4).

Spalinovou cestou se podle ustanovení § 43 odst. 2 zákona o požární ochraně rozumí dutina určená k odvodu spalin do volného ovzduší. Za spalinovou cestu se nepovažuje odvod spalin z lokálních podokenních topidel o jmenovitém výkonu do 7 kW s vývodem přes fasádu (tzv. vafky). Z hlediska provozu spalinové cesty je důležité tedy nejen zajištění požární bezpečnosti, ale také ochrana zdraví, života nebo majetku osob (tedy i hledisko technické - stavební).

Zákon vylučuje využití příslušných ustanovení vztahujících se ke spalinové cestě na spalinovou cestu, která není součástí stavby, nebo na spalinovou cestu, která je součástí volně stojícího komínu o vnitřním průměru komínového průduchu 800 mm a větším nebo komínu o stavební výšce 60 metrů a větší, anebo na spotřebič paliv o jmenovitém výkonu nad 1 MW.

Čištění, kontrola a revize spalinové cesty

Základním atributem pro čištění, kontrolu nebo revizi spalinové cesty, je její používání (pokud se spalinová cesta vůbec nepoužívá, není zde ani zákonná povinnost čištění natož revize).

Čištění nebo kontrolu spalinové cesty provádí osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví, tedy kominík, který je živnostníkem podle živnostenského zákona. Zákon předpokládá (spíše i předurčuje) možnost čištění svépomocí u používané spalinové cesty sloužící pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně nebo spalinové cesty sloužící pro odvod spalin od náhradních zdrojů elektrické energie (dieselagregáty). Čištění nebo kontrola spalinové cesty u spalinové cesty pro spotřebiče na plynná paliva, kde odvod spalin je podle návodu nebo technických podmínek výrobce nedílnou součástí spotřebiče, se provádí podle návodu výrobce (je tedy na výrobci, zda odpovědně přistoupí k uvedení výrobku na trh a umožní vyloučit dopředu u používaného plynového kotle např. s krátkým odvodem spalin čištění a kontrolu této spalinové cesty).

Daleko složitější a náročnější je provádět revize spalinové cesty, tedy revizi v konkrétních, přesně stanovených případech. Revizi spalinové cesty provádí oprávněná osoba – kominík, který je současně revizním technikem spalinových cest ve smyslu zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání (tedy musí úspěšně absolvovat zkoušku nástavbové profesní kvalifikace Kominík – revizní technik spalinových cest).

Zákon předpokládá i přesný postup v případě zjištění nedostatků kominíkem nebo revizním technikem spalinových cest. Pokud kominík při čištění nebo kontrole spalinové cesty nebo revizní technik spalinových cest při revizi spalinové cesty zjistí nedostatek, který bezprostředně ohrožuje zdraví, život nebo majetek osob a který nelze odstranit na místě, neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zjištění nedostatku, oznámí tuto skutečnost písemně v případě nedostatku způsobeného nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu a v případě nedostatku týkajícího se nedodržení požadavků na požární bezpečnost příslušnému orgánu státního požárního dozoru. Jistě je nutné brát v potaz možnost delší lhůty doručování, kdy např. doručování se provádí poštou. Je také potřeba, aby kominík vždy zohlednil adekvátnost a nutnost sdělení (ne každé zjištění nedostatků je „bezprostředně ohrožující zdraví, život nebo majetek“ a zejména je nutné vždy zohlednit, komu se má zjištěný nedostatek nahlásit). Je logické, aby se kominík na způsobu a termínu odstranění zjištěného nedostatku nejprve pokusil o dohodu s osobou, která si vyžádala kontrolu spalinové cesty (např. majitel spalinové cesty). Je nutné mít vždy na zřeteli, že činnost kominíka je soukromoprávní činností (kominík není státním orgánem) a jedná se o vztah kominík a občan (vlastník, provozovatel spalinové cesty).

Zákon ukotvuje i povinnost vydat objednateli služby neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne provedení čištění nebo kontroly spalinové cesty, písemnou zprávu o provedeném čištění nebo kontrole spalinové cesty a revizní technik spalinových cest předá objednateli neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne provedení revize, písemnou zprávu o revizi spalinové cesty.
Adekvátně jsou v § 76a až § 76c novelizovaného zákona o požární ochraně ukotveny sankce za příslušná provinění (nejen pro vlastníky a provozovatele spalinových cest, ale i pro kominíky).

Na tuto zákonnou úpravu navazuje vyhláška č. 34/2016 Sb. vydaná až v průběhu ledna 2016 (zákonná úprava nabyla účinnosti 1. ledna 2016, vyhláška nabyla účinnosti až dnem 29. ledna 2016).

Vyhláška vymezuje (navazujíce na předchozí právní úpravu, zejména nařízení vlády) způsob čištění, revize a kontroly spalinové cesty. § 1 vyhlášky obsahuje „definici“ čištění spalinové cesty, kdy jedním z druhů způsobu čištění je i vypalování komína (již minimálně využívaný způsob, který je ovšem velice nebezpečný, proto vypalování může provádět pouze kominík – osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví). Úprava vychází z § 44 novelizovaného zákona o požární ochraně.

§ 2 vyhlášky vymezuje způsob kontroly spalinové cesty. Ustanovením se vymezuje postup při provádění kontroly posouzením daných zjištěných stavů, informací nebo skutečností. Předpokladem řádného provedení kontroly spalinové cesty je zejména její předchozí vyčištění. Příslušné lhůty pro kontrolu jsou stanoveny v příloze vyhlášky a vyčištění před kontrolou spalinové cesty neodporuje těmto lhůtám (již proto, že lze za stanovených podmínek vyčistit spalinovou cestu svépomocí podle zákonné úpravy).

Ustanovení § 3 upravuje revizi spalinové cesty. Úprava vychází z § 45 novelizovaného zákona o požární ochraně a vyhláška upravuje důvody, kdy se má revize spalinové cesty provádět. Způsob revize spalinové cesty je upraven v příloze č. 1 vyhlášky. Další ustanovení odkazuje na podrobnou úpravu lhůt pro čištění a kontroly spalinových cest (příloha č. 2), vzoru písemné zprávy o provedeném čištění a kontrole spalinové cesty (příloha č. 3) a vzoru písemné zprávy o revizi spalinové cesty (příloha č. 4).

Zásadní pro požární bezpečnost je ve vyhlášce stanovená četnost čištění a kontrol spalinové cesty. Čištění a samotná kontrola spalinové cesty je vždy závislá na druhu paliva, druhu spalování, průměru spalinové cesty atd. Pro dokreslení stanovených lhůt lze uvést minimální četnost (v kalendářním roce) provádění čištění a kontrol spalinových cest podle právních předpisů v uvedených zemích (údaje od Společenstva kominíků ČR).

Jak uzavřít toto krátké pojednání o nové právní úpravě? Je nutné mít vždy na zřeteli, že právní úprava není nástroj pro bezpečnost, ale je návodem a podporovatelem pro bezpečnost. Může existovat sebelepší právní úprava, ale bez pochopení nutnosti a adekvátnosti postupů pro bezpečnost osob, je výsledek mizivý. Přejme si, aby v tomto případě praxe byla nad právem a vlastníci a provozovatelé spalinových cest a kominíci vždy měli na mysli bezpečnost požární, stavební, ale i provozní, tedy ochranu zdraví, života a majetku.

Palivo + výkon v kW

Země

SRN

Slovensko

Polsko

Rakousko

ČR

čištění

kontrola

čištění

kontrola

čištění

kontrola

čištění

kontrola

čištění

kontrola

Pevná do 50 kW celoroční

4x

3x

4x

1x

Pozn. 2

1x

3x

1x

Pevná do 50 kW sezónní

3x

3x

4x

1x

1x

2x

1x

Pevná nad 50 kW celoroční

4x

6x

4x

1x

1x

2x

2x

Pevná nad 50 kW sezónní

3x

6x

4x

1x

1x

2x

2x

Kapalná do 50 kW celoroční

3x

3x

2x

1x

1x

2x

1x

Kapalná do 50 kW sezónní

2x

3x

2x

1x

1x

1x

1x

Kapalná nad 50 kW celoroční

2x

3x

2x

1x

1x

1x

1x

Kapalná nad 50 kW sezónní

2x

3x

2x

1x

1x

1x

1x

Plynná do 50 kW

1x

1x

2x

1x

1x

1x

1x

Plynná nad 50 kW

1x

2x

2x

1x

1x

1x

1x

Větrání a přívod vzduchu

1x

-

1x

?

-

Poznámka 1: Spolková republika Německo (SRN) a Slovensko nemají upraveno zvlášť čištění a zvlášť kontrolu. Při každém čištění se provádí i kontrola, takže četnost provedení těchto činností je uvedena jedním číslem.

Poznámka 2: Četnost čištění stanoví v Rakousku tzv. zemské předpisy, přičemž konečný počet čištění určí kominický mistr v závislosti na druhu paliva, druhu spalování, kvality obsluhy, průměru spalinové cesty atd.

-----------------------------------------------------

1) Szaszo, Z. Stručná historie profesionální požární ochrany v českých zemích. Praha: MV­‑generální ředitelství HZS ČR, 2010, s. 9.

2) Více viz http://www.ahakomin.cz/historie­‑kominictvi/.

3) Více viz Vavera, F. Podmínky požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv (právní úprava). 1. vyd.
Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2013, 128 s.

4) Více viz oznámení č. 115/14 o sjednocení výkladu pojmu „Spalinová cesta“ ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

plk. doc. JUDr. František VAVERA, Ph.D., LL.M., MV­ generální ředitelství HZS ČR, Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni

Brašna pro třídění raněných

Hasiči – zdravotníci HZS ČR na svých setkáních řeší, jak nejlépe postupovat při hromadných neštěstích. Bohužel události tohoto typu rozhodně v naší republice nejsou výjimkou. Navíc metodika souhrnných předpisů ohledně společných zásahů rozhodně využívá kapacity HZS krajů a jednoznačně vymezuje pojem hasič­ zdravotník.

Metodika sice hovoří jasně, ale velký problém nastává v prostředcích, kterými se mají označovat zraněné osoby. V každém kraji se úkolu zhostili po svém. Někteří se rozhodli jít cestou papírových „koncertních“ pásků, což je poměrně levné a účelné řešení, které ale popíralo jednu z nejdůležitějších potřeb, a to je rychlost. Označení osoby zabralo spoustu času, a navíc jde o jednorázovou záležitost. Jiní se rozhodli využít tzv. elektrikářské pásky ve čtyřech barvách. Rychlé, levné, ale opět jednorázové a bez možnosti předat počty zraněných zdravotnické složce. Tato informace je stěžejní pro odhad sil a prostředků, využití kapacit nemocnic apod.

Označování zraněných osob

Skupina neodkladné zdravotnické pomoci HZS Ústeckého kraje hledala rychlé, jasné a finančně dostupné řešení. Nejprve jsme se „rozhlédli po světě“, nabídkách firem jak tuzemských, tak i zahraničních. Prostředky, které využívá armáda, bohužel nesplňovaly potřeby v civilním prostředí. Zjistili jsme, že v současnosti žádný dostupný prostředek na trhu není.

Díky vstřícnosti vedoucího oddělení IZS a služeb HZS Ústeckého kraje mjr. Bc. Tomáše Štěpánka začal vývoj pásku. Finální výrobek nakonec splňoval vše potřebné, a to snadnou manipulaci, silnou reflexní vrstvu, možnost popisu pásku, vícenásobné použití, odnímatelnou část, která zajistí vícenásobné použití a finanční dostupnost.

Po pořízení pásků nastal problém, do čeho a jak je umístit. Nejprve se zdálo, že pásky lze dát do jakékoli brašny a vše bude fungovat. Bohužel opak je pravdou. Bylo nutné nechat vyrobit specifickou brašnu, která nad očekávání splňuje všechny požadavky.

Brašna pro třídicí pásky

Použití brašny je naprosto jednoduché a intuitivní. Zásahy, při nichž je nutné třídit zraněné, jsou sporadické, a pokud se událost stane v noci, v zimě, dešti, mrazu nebo naopak v létě a horku, je potřeba ihned začít pracovat. K nasazování pásků stačí pouze rozepnutí zipu brašny, okamžitě se odklopí všechny barevné pásky, které lze jednoduše vytáhnout, a mohou se jedním pohybem umístit na končetinu zraněného. Pásek je samonavíjecí (klasický systém tvarového plechu uvnitř). Nad všemi pásky je v brašně umístěno chemické světlo osvětlující nejen pásky, ale i jednoduchý návod, který navede třídicí skupinu jak pracovat. Návod má popisovatelnou část pro zapsání důležitých údajů, a to popisovačem, který se nesmaže ani v dešti a teplotách pod bodem mrazu. Je navíc součástí brašny, proto nemůže dojít ke ztrátě. Jediné ošetření, které třídicí skupina provádí, je zamezení velkým krevním ztrátám. K zástavě krvácení na končetinách jsou určeny úchyty na vrchní části, a to konkrétně pro C.A.T. turniket (Combat Application Tourniquet). Z vnitřní strany jsou podélná oka (aby nedocházelo k sesunutí) pro klasická gumová škrtidla různého průměru a také pro tlakové obvazy. Popruh brašny je nastavitelný s rychlosponou. U něho je kapsička na snadno vyjímatelných pět párů jednorázových rukavic. Brašnu je možné připevnit i ke klasickému hasičskému opasku s karabinou a i běžnému opasku dvojitým popruhem. Dvě kapsičky uvnitř je možné propojit pro umístění dětského ambuvaku, který je nově doporučován do výbavy. Kapsu je možné přepažit pro umístění polomasky, případně jiného vybavení. Během třídění je nutné průběžně předávat informace o počtu již zatříděných osob. Po ukončení třídění se odepnou zajišťovací oka a rozepne zakrývací část. Útroby brašny poskytnou konečnou informaci o celkovém počtu všech vydaných pásků a brašna je opět připravena k použití. Jednotlivé pásky jsou popsány individuálně a je možné, při ztrátě nebo poškození, doplnit chybějící kus.

Celkové rozměry brašny pro třídění raněných jsou 34 x 43 cm, tloušťka brašny je 8 cm a váha s plným vybavením 4 kg.

Závěr

Několikanásobné úspěšné testování ve ztížených podmínkách proběhlo na cvičení Rescue Patrol. Brašnu žádný výrobce ani prodejce zatím nedistribuuje, ale v případě zájmu jsou potřebné parametry volně k dispozici a nejsou vázané žádnými autorskými právy.

Celková cena se pohybuje okolo 5000 Kč.

Jako autor celého projektu bych chtěl zejména poděkovat mjr. Bc. Tomáši Štěpánkovi, který celou věc zastřešil a podpořil, Bc. Zdeňkovi Břečkovi, nstržm. Petru Weinföfrovi, DiS., mjr. Ing. Jirkovi Hyklovi a všem ze cvičení Rescue Patrol.

pprap. Jaroslav HOCKO,  HZS Ústeckého kraje, foto autor
 

V rámci projektu BOSPi montovali hasiči hlásiče

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje se dlouhodobě věnuje skupině obyvatelstva se specifickými potřebami (slabozrací, nevidomí, tělesně postižení, osoby s poruchami sluchu, osoby s kombinovaným postižením, senioři apod.).

Každoročně pro ně připravuje přednášky, cvičení, praktické ukázky z činnosti hasičů a návštěvy na stanicích. V letošním roce byl také v rámci spolupráce se sluchově postiženými spoluobčany vytvořen na webových stránkách HZS Olomouckého kraje formulář pro registraci neslyšících osob. Osoby, které jsou sluchově postižené a zaregistrují se na tomto webu, se mohou pomocí SMS zprávy spojit při mimořádné události s operátorem tísňové linky.

V roce 2014 zahájil HZS Olomouckého kraje spolupráci se statutárním městem Olomouc a vznikl projekt dlouhodobé spolupráce při vzdělávání osob se specifickými potřebami v oblasti ochrany obyvatelstva a integrovaného záchranného systému, který nese název „BOSPi“, neboli Bezpečnost osob se specifickými potřebami.

Projekt BOSPi

V rámci tohoto projektu vznikla v roce 2014 unikátní příručka pro slabozraké a nevidomé spoluobčany pod názvem „Příručka pro zrakově postižené – mimořádné události“. Jde o jedinečnou publikaci, která v České republice nemá obdoby. V příručce jsou zpracovány rady a doporučení, jak se zachovat při požáru v bytě nebo jak reagovat při vzniku mimořádných událostí. Obsah byl upraven v návaznosti na specifické potřeby slabozrakých a nevidomých. Příručka je v tištěné podobě a perforovaná Braillovým písmem. V rámci projektu BOSPi bylo zhotoveno 50 výtisků. Na vzniku spolupracovali hasiči s Odborem ochrany obyvatelstva magistrátu města Olomouce a se sdruženími SONS a TYFLOSERVIS, o.p.s.

V roce 2015 spolupráce se statutárním městem Olomouc pokračovala, tentokrát v projektu „Hlásiče kouře a detektory nebezpečného plynu“. Spolu se statutárním městem Olomouc byly vytipovány domy a byty s pečovatelskou službou v majetku města, ve kterých je vyšší riziko vzniku požáru a otravy plynem (obyvatelé k vaření používají plynové sporáky). V těchto objektech byly instalovány hlásiče požáru a detektory nebezpečných plynů, které vybral HZS Olomouckého kraje. Při výběru těchto zařízení se kladl důraz na kvalitu a životnost přístrojů. Vybrané hlásiče jsou s desetiletou životností baterií a garancí záruky. Montáž detektorů a seznámení obyvatel bytu s obsluhou těchto zařízení provedli v prosinci letošního roku profesionální hasiči ze stanice Olomouc.

Inspirace ze zahraničí

Inspiraci pro letošní zaměření projektu BOSPi našli olomoučtí v zahraničí. Zatímco ve světě je běžné, že obyvatelé vybavují svoje byty a domy požárními hlásiči a detektory kouře, u nás tato povinnost pro stávající domy a byty neexistuje. Nově je od července 2008 v právních předpisech zakotvena povinnost vybavit novostavby zařízením autonomní detekce a signalizace (vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.). Přesto však existuje obrovské množství stávajících bytů a domů, které nejsou hlásiči a detektory vybaveny, protože jim to zákon neukládá. Lidé ale mnohdy nebezpečí požáru a toxických plynů podceňují a neuvědomují si, že hlásič je může, zejména v noci, když spí, upozornit na hrozící nebezpečí a zachránit jim život.

Nebezpečné plyny vznikají jak při požárech, tak také při technických závadách na tepelných spotřebičích a mnohdy nejsou čichem vůbec rozpoznatelné, ale jsou vysoce toxické, např. oxid uhelnatý. Ten nejčastěji vzniká právě při požáru nebo závadě na tepelném spotřebiči či kouřovodu. Každý rok si požáry v domácnostech v České republice vyžádají asi 50 lidských životů a 600 osob je při nich zraněno. Časté jsou také intoxikace nebezpečným oxidem uhelnatým.

Celosvětově se prevencí v této oblasti zabývají hasiči, kteří v rámci různých preventivních akcí instalují hlásiče v bytech, provádějí jejich údržbu a seznamují obyvatele s funkcemi zařízení a použitím.

Závěr

Celkem bylo v rámci projektu BOSPi namontováno 70 hlásičů kouře a 70 detektorů nebezpečného plynu. Hasiči spolu s městem budou v následujících letech zajišťovat pravidelnou kontrolu funkčnosti instalovaných detektorů.

Takto instalované hlásiče bezpochyby přispějí ke zvýšení bezpečnosti a k ochraně zdraví a života obyvatel krajského města. Do budoucna chtějí hasiči v projektu pokračovat a ve spolupráci se statutárním městem Olomouc vybavit další byty hlásiči kouře a detektory nebezpečného plynu. Z pohledu České republiky jde o unikátní projekt vzájemné spolupráce profesionálních hasičů a vedení města.

por. Bc. Ing. Vladimíra HACSIKOVÁ,  HZS Olomouckého kraje,  foto archiv HZS Olomouckého kraje

Nadační péče v roce 2015

Správní rada Nadace policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni (dále jen „Nadace“) na svém zasedání v březnu letošního roku projednala a schválila výroční zprávu Nadace za rok 2015.

16

Nadace v loňském roce opět splnila své poslání, kterým je péče o děti policistů a hasičů, kteří zemřeli při výkonu služby, v přímé souvislosti s ní nebo pro její výkon a policistům a hasičům těžce tělesně postiženým následkem zranění utrpěného v přímé souvislosti s výkonem služby, kterým chce vytvářet lepší životní podmínky.

Prostředky k činnosti

Příjmy Nadace tvořily peněžité dary právnických a fyzických osob, finanční částky získané výtěžky z pořádání různých kulturních, společenských a sportovních akcí a úroky z uložených finančních částek.

Celková výše příjmů v roce 2015 činila 8 745 911 Kč, z toho 229 272 Kč získala nadace na úrocích, což představuje plnění rozpočtu příjmů na 131 %.

Podstatná část finančních prostředků byla získána od samotných policistů, hasičů a zaměstnanců Ministerstva vnitra. Finanční dary od příslušníků Policie ČR činily 4 869 465 Kč, což představuje plnění příjmů na 113 %. U příslušníků HZS ČR bylo plnění příjmů splněno na 117 % přijatou finanční částkou 995 812 Kč.

Vysokého ocenění a poděkování si zaslouží všichni ti, kteří přispívají Nadaci pravidelnými měsíčními částkami formou srážek z platu a tím zajišťují trvalou stabilitu nadstandardní péče o nadační svěřence.

Sponzorské finanční dary od ostatních dárců byly získány v částce 2 880 634 Kč, což je plnění plánovaného rozpočtu na 188 %. Plánovaná částka byla rozpočtována na 1 530 000 Kč.

Významné akce

V roce 2015 se Nadace ve svých aktivitách zaměřila na řadu významných akcí, které přinesly kromě vysokého finančního efektu především prezentaci u široké veřejnosti.

Nemalou měrou k tomu přispěla přítomnost ředitele Nadace na jednotlivých akcích, vytvoření a distribuce informačních letáčků, nový vzhled a včasná aktualizace webových stránek.

Ve spolupráci s hokejovou Spartou se uskutečnila akce „Sparta vzdává hold“ na podporu Nadace. Pro nadační rodiny a přátele Nadace klub věnoval přibližně 5000 vstupenek na dva zápasy Sparty. Zvlášť pak Sparta věnovala 8000 vstupenek jako poděkování policistům, hasičům a zaměstnancům za finanční dary, které Nadaci poskytují. Ve druhém zápase hokejisté Sparty hráli v dresech s nadačními znaky, které byly následně vydraženy v internetové aukci, a výtěžek z prodeje byl převeden na účet Nadace. Od HC Sparta obdržela Nadace šek na 102 000 Kč.

Na benefičním večeru složek IZS ve městě Karolinka, který se uskutečnil v lednu ve Valašském národním divadle v Karolince, byl Nadaci předán šek na 23 011 Kč.

V únoru byl uspořádán 22. společenský policejní večer v sále jindřichohradeckého kulturního domu Střelnice, pořádaný již popáté místní územní skupinou č. 109 International Police Association společně s Nezávislým odborovým svazem Policie ČR, který v roce 2015 slavil čtvrtstoletí své existence a věnoval Nadaci finanční dar. Na březnovém Policejním plese předal zástupce firmy Taneco, a.s., Nadaci šek na 150 000 Kč.

Na stadiónu FC Vysočina při utkání proti Dukle Praha přijala Nadace šek na 10 000 Kč jako poděkování složkám integrovaného záchranného systému. V dubnu byl Nadaci věnován výtěžek z aukce speciálních dresů vyrobených ke 150. výročí vzniku sboru profesionálních hasičů v Brně pro zápas hokejistů brněnské Komety. Členové střeleckého oddílu Policejního sportovního klubu Union Praha v dubnu uspořádali na střelnici v Poříčanech již 8. ročník střeleckého závodu Police Open 2015, kde prezentovali Nadaci bannerem a propagačním materiálem Nadace.

V červenci návštěvníci filmového festivalu v Karlových Varech spolu s jeho prezidentem Jiřím Bartoškou, herci Aňou Geislerovou, Jitkou Čvančarovou, Jiřím Macháčkem, olympijskou vítězkou rychlobruslařkou Martinou Sáblíkovou, profe­sionálním handicapovaným cyklistou Jiřím Ježkem a dalšími představiteli filmového, kulturního i společenského a politického života šlápli na Mlýnské kolonádě už podesáté do pedálů Oranžového kola Nadace ČEZ. Nadaci přijel podpořit i předseda Správní rady Nadace ministr vnitra Milan Chovanec. Celkem se vyšlapalo pro Nadaci 241 100 Kč.

V září se vybíralo dobrovolné vstupné určené na podporu nadačním rodinám na druhém Dětském dni Ministerstva vnitra v Areálu Centra sportu MV, jehož tváří byla tentokrát biatlonistka Veronika Vítková.

V rámci XI. ročníku koncertního cyklu Hudba Pražského Hradu, se v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha uskutečnil Svatováclavský koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR, na němž Nadaci podpořily finančními dary Zdravotní pojišťovna MV ČR a ČPP, a.s., Vienna Insurance Group.

V říjnu v Hale TJ Ostrava na tradičním 11. festivalu Slavností bojových umění pod záštitou Velvyslanectví Japonska v České republice, získala Nadace výtěžek ze vstupného od přibližně 1000 účastníků. V rámci koncertu mladých talentů Pražské konzervatoře a Hudby Hradní stráže a Policie ČR předali Nadaci šeky zástupci Pražské plynárenské, a.s., O2 Family, s.r.o., a Ergo pojišťovny, a.s. V listopadu při jednání 3. sněmu Českomoravské konfederace odborových svazů představil účastníkům činnost Nadace její ředitel a přijal finanční dary na účet Nadace.

Uznání si zaslouží solidarita dobrovolných hasičů, kteří pomáhají Nadaci. Sbor dobrovolných hasičů Košetice na Vysočině zorganizoval u příležitosti oslav 120 let svého založení v červenci akci Feuer show. Výtěžek dobrovolného vstupného byl předán Nadaci. Sbor dobrovolných hasičů Rumburk a Sklárny Lindava uspořádaly dvoudenní slavnosti, na kterých organizátoři akce propagovali Nadaci a věnovali na pomoc nadačním dětem a postiženým bývalým policistům a hasičům finanční obnos.

Nadační péče

1604-30c.jpg

V roce 2015 Nadace pečovala o 59 dětí ze 36 neúplných rodin a o 41 těžce tělesně postižených bývalých policistů a hasičů.

Pro všechny děti a pro těžce tělesně postižené bývalé policisty a hasiče nadace zabezpečila životní pojištění 1000 Kč a stavební spoření ve výši 1000 Kč měsíčně.

Plně a zdarma se podařilo žádajícím maminkám s dětmi a tělesně postiženým bývalým policistům a hasičům, ve spolupráci se Zdravotní pojišťovnou MV ČR, zajistit týdenní komplexní lázeňské pobyty pro celkem 27 osob. Ve spolupráci se Zařízením služeb pro MV se podesáté uskutečnila společná týdenní zdravotní nadační dovolená dětí s matkami v rekreačním objektu v Kašperských Horách, a to pro děti zdarma a matky s částečnou úhradou za pobyt (zúčastnilo se 76 osob). Již šestý týdenní ozdravný pobyt ve spolupráci se Zařízením služeb pro MV byl zajištěn pro tělesně postižené bývalé policisty a hasiče a jejich rodinné příslušníky v rekreačním zařízení Šumava v Kašperských Horách. Pro invalidy, o které Nadace pečuje, byl pobyt zcela zdarma, manželky nebo pečující osoby platily režijní poplatek (zúčastnilo se 29 osob). Osmého čtrnáctidenního nadačního zahraničního léčebně ozdravného pobytu v Polsku v Miedzyzdrojích u Baltského moře, určeného pro nadační studující děti od 18 do 26 let, se zúčastnilo 14 osob. Posedmé byl pro nadační rodinu uspořádán zahraniční ozdravně léčebný pobyt ve Španělsku, kterého se zúčastnilo 80 osob, děti zcela zdarma, matky platily symbolický poplatek. Poprvé se uskutečnil lázeňský ozdravný pobyt těžce tělesně postižených členů nadační rodiny u moře v Černé Hoře v oblasti Ulcinj, známé léčebným sopečným pískem, který má blahodárné účinky na pohybové ústrojí a kožní onemocnění. Pobytu se zúčastnilo 50 osob.
Tradiční akcí bylo kulturní a společenské předvánoční listopadové setkání nadačních rodin v Praze. První den odpoledne se zúčastnily pietního aktu v areálu Muzea Policie České republiky. Po ceremoniálu byla sloužena pro zájemce krátká ekumenická bohoslužba za zemřelé policisty a hasiče v přilehlém kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově. Večer rodiny navštívily První český Národní cirkus Jo­ Joo v Poděbradech. Druhý den, po dopolední prohlídce předvánoční Prahy, se nadační rodiny setkaly v konferenčním sále Ministerstva vnitra se členy Správní rady a Dozorčí rady Nadace. Za celoroční péči o nadační rodiny poděkoval člen Nadace student Michal Hlavatý. Děti a těžce tělesně postižení bývalí policisté a hasiči obdrželi vánoční dárky včetně hodnotných finančních darů.

Nadace se věnovala také propagaci v rezortu a mezi širokou veřejností. Vydala kalendář 2015 a 11. informační nadační brožuru připomínající významné nadační akce. Veškeré aktivity prezentovala během roku na svých webových stránkách. Úspěšná byla účast sponzorů na nadačních akcích, která prohloubila vzájemnou důvěru.

Hospodaření nadace

Ve zprávě nezávislého auditora z 1. března 2016 je konstatováno, že „veškerá činnost Nadace a čerpání finančních prostředků je v souladu se zákonem o nadacích a nadačních fondech (zákon č. 227/1997 Sb.), se schváleným statutem a vnitřními směrnicemi. Finanční prostředky byly čerpány do výše stanovené schváleným rozpočtem. U dárců bylo použito finančních prostředků v souladu s darovací smlouvou. Údaje ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti.“ Po provedeném auditu zní výrok auditora „bez výhrad“. To dotvrzuje i skutečnost, že se hospodaří s vysoce kladným hospodářským výsledkem.

Příjmy nadace činily 8 745 911 Kč, výdaje 6 494 306 Kč. Z celkových výdajů bylo na pomoc pozůstalým dětem a invalidům vynaloženo 6 273 890 Kč.

Mimo to dalších více jak 2 726 500 Kč bylo nadačním rodinám poskytnuto ve věcném plnění, vyplývajícím ze smluvních ujednání se sponzory. Rozpočet výdajů byl rozdělen do dvou okruhů. Finanční pomoc sirotkům, vdovám a invalidům ve výši 6 400 000 Kč a na výdaje spojené s vlastní činností Nadace ve výši 280 000 Kč.

Z výdajů na zajištění chodu Nadace činil největší výdaj 146 715 Kč za nákup propagačních předmětů a za audit finančního hospodaření bylo zaplaceno 30 250 Kč.

K 1. lednu 2016 měla Nadace finanční prostředky ve výši 29 885 038 Kč.

Působení v roce 2016

Po třinácti letech své existence je Nadace nadále stabilizovanou, společensky prospěšnou a respektovanou organizací s jasně definovanou činností. Pro období roku 2016 má vytvořeny všechny předpoklady pro další trvalé úspěšné působení, které zaměří, na péči o pozůstalé neúplné rodiny, a to především v oblasti zdravotní, rekreační, rehabilitační, lázeňské, poradenské a finanční pomoci těmto rodinám. Systémově se bude starat o těžce tělesně postižené policisty a hasiče, a to především o ty, kteří jsou upoutáni na invalidní vozík, a zaměří se na pomoc v oblasti rehabilitační, lázeňské, zdravotní a též na pomoc finanční.

V oblasti propagace soustředí svoji činnost také na přípravu informačního materiálu k patnáctému výročí svého vzniku v roce 2017.

Největší přispěvovatelé

 

Policie ČR

4 869 465 Kč

HZS ČR

995 812 Kč

Ostatní útvary MV

82 465 Kč

ZPMV ČR

178 750 Kč

ZPMV ČR (za prezentaci)

150 000 Kč

Česká pošta, s.p.

295 000 Kč

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.
(Vienna Insurance Group)

300 000 Kč

Bes, s.r.o.

30 000 Kč

Bonerix, s.r.o.

225 466 Kč

HC Sparta Praha, a.s.

102 000 Kč

Nadace ČEZ Praha

241 100 Kč

Pražská plynárenská, a.s.

100 000 Kč

Čepro, a.s.

60 000 Kč

Taneco, a.s.

150 000 Kč

FC Vysočina

10 000 Kč

O2 Family, s.r.o.

181 340 Kč

Cano

28 000 Kč

HL Solutions, s.r.o.

40 000 Kč

Valašské národní divadlo, o.s.

23 011 Kč

OS pracovníků obchodu

50 000 Kč

Ergo pojišťovna, a.s.

103 888 Kč

Soukromé osoby, neznámí dárci

300 342 Kč

PhDr. Vladimír ŠUTERA, CSc., ředitel Nadace,  foto archiv Nadace a Milan VÁVRŮ

V tištěné podobě časopisu ještě najdete

• VĚDA-VÝZKUM-ZKUŠEBNICTVÍ
Stopy šíření požáru znatelné na karoseriích dopravních prostředků
kpt. Ing. Ondřej Sanža Šafránek

Experimentální měření povrchových teplot halogenových svítidel, žárovek a zářivek 1
Experimentální měření povrchových teplot halogenových svítidel
pplk. Ing. Miroslava Nejtková

• PRÁVNÍ PŘEDPISY
Přeprava pohonných hmot u HZS ČR
kpt. Ing. Pavla Hamplová, DiS., Ing. Jiří Kokeš

• PROJEKTY
Jevy, které narušují bezpečí Evropy a úkoly budoucího výzkumu
doc. RNDr. Dana Procházková, DrSc.
 

vytisknout  e-mailem