Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XV ČÍSLO 4/2016

V úvodu přibližujeme vyproštění uvázlé české nákladní lodi na Labi v Drážďanech, na kterém se výrazně podíleli příslušníci Záchranného útvaru HZS ČR. V bloku zaměřeném na POŽÁRNÍ OCHRANU analyzujeme zásah na prosincový požár v turnovské průmyslové zóně, seznamujeme s novou právní úpravou věnovanou čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, s výsledky modelových zkoušek následků požárů na karoseriích osobních automobilů a také s výsledky experimentálních měření povrchových teplot halogenových svítidel. Novinky z oblasti typových činností složek IZS při společném zásahu, prezentace brašny pro třídění raněných a specifika přepravy pohonných hmot u HZS ČR jsou tématy bloku věnovaného IZS. V části OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ přibližujeme projekty preventivně výchovné činnosti HZS ČR zaměřené na osoby s mentálním postižením a na pomoc skupinám obyvatelstva se specifickými potřebami.  

Svatý Florián je patronem nejen všech hasičů, ale i kominíků, jako osob, kteří zajišťují zejména průchodnost a bezpečnost spalinové cesty. Kominická profese je bezpochyby spojována s bojem proti požáru a bezpečností komínů a kouřovodů.

V našich podmínkách jsou kominíci organizováni již od 17. století n.l. (první kominický cech byl založen v roce 1626 v Třeboni). Ve své podstatě fungovali a fungují kominíci po celou dobu až dodnes (organizovaně a systémově vyvíjecí svoji činnost).

Doba vládnutí císařovny Marie Terezie a jejího syna císaře Josefa II. (18. století) byla dobou rozkvětu zejména v oblasti zákonodárství. V této době byly vydány i tzv. „ohňové patenty“ (1751 došlo k vydání Řádu k hašení ohňů, který měl ujednotit pravidla pro zdolávání plamenů a pokud možno vzniku kalamity vůbec předejít, tato právní norma byla v roce 1785 rozvedena v Řádu proti ohni pro města a městyse, který byl postupně zaváděn).

Císařovna sjednotila požadavky na předcházení požárů a pro jejich hašení vydáním Řádu k hašení ohně pro města zemská, městečka a dědiny Markrabství moravského v roce 1751 a dále vydáním dvou patentů pro Čechy – pro královská města pražská 3. února 1755 a pro venkov 22. září 1755. Další zpřesnění požadavků v předcházení požárů vyplynulo z požárních řádů Josefa II., pro Čechy vydaného 25. července 17851).

V době komunistické nadvlády bylo řemeslo „degradováno“ spíše na povolání druhořadé (dosti neprávem a bohužel u některých osob toto pojetí přetrvává), i když se kominická praxe vykonávala, což určovala vyhláška Ministerstva stavebního průmyslu č. 709/1950 Ú.l. a následně vyhláška č. 159/1954 Ú.l., o čištění komínů. V roce 1981 začala platit vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů, která zůstala součástí právního řádu i po přijetí nového zákona o požární ochraně (zákon č. 133/1985 Sb.).

Po roce 1989 se opět ustanovil kominický cech a živnostenský úřad začal vydávat v roce 1992 koncesní listiny. Začalo opět svítat na „lepší časy“2). Bohužel se dá říci, že opak byl pravdou.

Absence odpovídajícího právního předpisu

Snahy o změnu vyhlášky nebo její nahrazení byly dlouhodobě legislativně neúspěšné. Obecně lze konstatovat, že do roku 2010, tedy do přijetí nařízení vlády č. 91/2010 Sb., se nepodařilo vydat nový, praxi a stavu vědy a techniky odpovídající právní předpis, ačkoli již od počátku 90. let minulého století byla snaha provozovat spalinové cesty ze všech hledisek bezpečně. Již před zahájením tvorby nařízení vlády se hodně diskutovalo, který rezort má předpis vydat, což byl i základní důvod „zbrždění“ přijetí řádné, současným podmínkám odpovídající právní úpravy. Funkce spalinových cest není jen v tom, aby zabezpečily požární bezpečnost při používání připojených spotřebičů, ale úzce se dotýká i hygieny, ochrany zdraví, ochrany ovzduší atd. Vyhláška č. 111/1981 Sb. byla vydána na základě § 30 odst. 3 zákona č. 18/1958 Sb., o požární ochraně (ostatní podrobnosti k provedení tohoto zákona upraví Ministerstvo vnitra v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady), nabyla účinnosti 1. ledna 1982 a formálně byla zrušena (pozbyla účinnosti) dnem 1. ledna 2011, právě nabytím účinnosti nařízení vlády3).

Nová právní úprava

Nová právní úprava formou nařízení vlády (vydaného na základě zmocnění v Ústavě) přinesla další významný krok v pojetí kominictví a kominíků. Nařízení vlády bylo k 1. lednu 2016 nahrazeno novou zákonnou úpravou, novelou zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, provedenou zákonem č. 320/2015 Sb., a zejména prováděcí vyhláškou č. 34/2016 Sb.

Samotné nařízení vlády znamenalo „průlom“ z hlediska práce kominíků a navazujících profesí (např. hasičů, servisních techniků plynových spotřebičů a revizních techniků tlakových zařízení). Šlo se moderní právní předpis, který ovšem byl „pouze“ ve formě podzákonného předpisu, prováděcího právního předpisu vlády. Zejména chybělo zákonné zmocnění pro sankce (z hlediska základní struktury normy, kdy neexistovalo přesné a precizní sankční ustanovení, pouze se předpokládalo využití obecných sankcí při prevenci před požáry). Z tohoto důvodu zákonodárci přistoupili k zákonné úpravě ve formě zakotvení do zákona o požární ochraně a navazujícího prováděcího právního předpisu.

Spalinová cesta

Vymezení pojmu

Základní úprava je nově obsažena v části třetí zákona o požární ochraně (§ 43 až 47), která upravuje pojem spalinové cesty, čištění, kontrolu a revizi spalinové cesty, postup při zjištění nedostatků a zprávy o provedeném čištění nebo kontrole spalinové cesty a revizi spalinové cesty. Podrobnější úprava je rozvedena ve vyhlášce č. 34/2016 Sb.

Spalinové cesty (dutiny určené k odvodu spalin do volného ovzduší), patří mezi funkční díly staveb, jejichž provozem je ohrožena požární bezpečnost a zdraví a životy osob a zvířat, kteří se ve stavbě nacházejí. Požadavky na spalinové cesty vyplývající z hlediska jejich požární bezpečnosti:
1)    požární bezpečnost stavby nesmí být ohrožena provozem spalinové cesty,
2)    požární bezpečnost stavby nesmí být ohrožena vlastnostmi spalinové cesty z hlediska šíření požáru mezi požárními úseky.

Požadavky na spalinové cesty vyplývající z hlediska jejich provozní bezpečnosti:
1)    spalinová cesta musí být navržena a provedena tak, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byl zajištěn bezpečný odvod a rozptyl spalin do volného ovzduší, aby nenastalo jejich hromadění, nebyly překročeny emisní limity stanovené jiným právním předpisem vztažené k předmětnému zdroji znečištění i k okolní zástavbě a nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob nebo zvířat,
2)    bezpečnost spalinové cesty instalovaného spotřebiče musí být potvrzena revizní zprávou obsahující údaje o výsledku její kontroly vymezené normovými hodnotami.

Termín „Spalinová cesta“ je definován v ČSN a ČSN EN jako dutina určená k odvodu spalin do volného ovzduší.

Z technických norem třídy 73 a skupin 08 a 42 vyplývá, že „spalinové cesty“ jsou konstrukční celky tvořené komíny a kouřovody – např. svislý kouřovod s funkcí komína, horizontální kouřovod připojený do svislé části (komína) prostřednictvím sopouchu, nebo patního kolena, horizontální, nebo vertikální vzducho­ spalinové cesty apod.

Jedná se tedy o jakoukoliv konstrukci – dutinu, která odvádí spaliny do volného ovzduší4).

Spalinovou cestou se podle ustanovení § 43 odst. 2 zákona o požární ochraně rozumí dutina určená k odvodu spalin do volného ovzduší. Za spalinovou cestu se nepovažuje odvod spalin z lokálních podokenních topidel o jmenovitém výkonu do 7 kW s vývodem přes fasádu (tzv. vafky). Z hlediska provozu spalinové cesty je důležité tedy nejen zajištění požární bezpečnosti, ale také ochrana zdraví, života nebo majetku osob (tedy i hledisko technické - stavební).

Zákon vylučuje využití příslušných ustanovení vztahujících se ke spalinové cestě na spalinovou cestu, která není součástí stavby, nebo na spalinovou cestu, která je součástí volně stojícího komínu o vnitřním průměru komínového průduchu 800 mm a větším nebo komínu o stavební výšce 60 metrů a větší, anebo na spotřebič paliv o jmenovitém výkonu nad 1 MW.

Čištění, kontrola a revize spalinové cesty

Základním atributem pro čištění, kontrolu nebo revizi spalinové cesty, je její používání (pokud se spalinová cesta vůbec nepoužívá, není zde ani zákonná povinnost čištění natož revize).

Čištění nebo kontrolu spalinové cesty provádí osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví, tedy kominík, který je živnostníkem podle živnostenského zákona. Zákon předpokládá (spíše i předurčuje) možnost čištění svépomocí u používané spalinové cesty sloužící pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně nebo spalinové cesty sloužící pro odvod spalin od náhradních zdrojů elektrické energie (dieselagregáty). Čištění nebo kontrola spalinové cesty u spalinové cesty pro spotřebiče na plynná paliva, kde odvod spalin je podle návodu nebo technických podmínek výrobce nedílnou součástí spotřebiče, se provádí podle návodu výrobce (je tedy na výrobci, zda odpovědně přistoupí k uvedení výrobku na trh a umožní vyloučit dopředu u používaného plynového kotle např. s krátkým odvodem spalin čištění a kontrolu této spalinové cesty).

Daleko složitější a náročnější je provádět revize spalinové cesty, tedy revizi v konkrétních, přesně stanovených případech. Revizi spalinové cesty provádí oprávněná osoba – kominík, který je současně revizním technikem spalinových cest ve smyslu zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání (tedy musí úspěšně absolvovat zkoušku nástavbové profesní kvalifikace Kominík – revizní technik spalinových cest).

Zákon předpokládá i přesný postup v případě zjištění nedostatků kominíkem nebo revizním technikem spalinových cest. Pokud kominík při čištění nebo kontrole spalinové cesty nebo revizní technik spalinových cest při revizi spalinové cesty zjistí nedostatek, který bezprostředně ohrožuje zdraví, život nebo majetek osob a který nelze odstranit na místě, neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zjištění nedostatku, oznámí tuto skutečnost písemně v případě nedostatku způsobeného nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu a v případě nedostatku týkajícího se nedodržení požadavků na požární bezpečnost příslušnému orgánu státního požárního dozoru. Jistě je nutné brát v potaz možnost delší lhůty doručování, kdy např. doručování se provádí poštou. Je také potřeba, aby kominík vždy zohlednil adekvátnost a nutnost sdělení (ne každé zjištění nedostatků je „bezprostředně ohrožující zdraví, život nebo majetek“ a zejména je nutné vždy zohlednit, komu se má zjištěný nedostatek nahlásit). Je logické, aby se kominík na způsobu a termínu odstranění zjištěného nedostatku nejprve pokusil o dohodu s osobou, která si vyžádala kontrolu spalinové cesty (např. majitel spalinové cesty). Je nutné mít vždy na zřeteli, že činnost kominíka je soukromoprávní činností (kominík není státním orgánem) a jedná se o vztah kominík a občan (vlastník, provozovatel spalinové cesty).

Zákon ukotvuje i povinnost vydat objednateli služby neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne provedení čištění nebo kontroly spalinové cesty, písemnou zprávu o provedeném čištění nebo kontrole spalinové cesty a revizní technik spalinových cest předá objednateli neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne provedení revize, písemnou zprávu o revizi spalinové cesty.
Adekvátně jsou v § 76a až § 76c novelizovaného zákona o požární ochraně ukotveny sankce za příslušná provinění (nejen pro vlastníky a provozovatele spalinových cest, ale i pro kominíky).

Na tuto zákonnou úpravu navazuje vyhláška č. 34/2016 Sb. vydaná až v průběhu ledna 2016 (zákonná úprava nabyla účinnosti 1. ledna 2016, vyhláška nabyla účinnosti až dnem 29. ledna 2016).

Vyhláška vymezuje (navazujíce na předchozí právní úpravu, zejména nařízení vlády) způsob čištění, revize a kontroly spalinové cesty. § 1 vyhlášky obsahuje „definici“ čištění spalinové cesty, kdy jedním z druhů způsobu čištění je i vypalování komína (již minimálně využívaný způsob, který je ovšem velice nebezpečný, proto vypalování může provádět pouze kominík – osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví). Úprava vychází z § 44 novelizovaného zákona o požární ochraně.

§ 2 vyhlášky vymezuje způsob kontroly spalinové cesty. Ustanovením se vymezuje postup při provádění kontroly posouzením daných zjištěných stavů, informací nebo skutečností. Předpokladem řádného provedení kontroly spalinové cesty je zejména její předchozí vyčištění. Příslušné lhůty pro kontrolu jsou stanoveny v příloze vyhlášky a vyčištění před kontrolou spalinové cesty neodporuje těmto lhůtám (již proto, že lze za stanovených podmínek vyčistit spalinovou cestu svépomocí podle zákonné úpravy).

Ustanovení § 3 upravuje revizi spalinové cesty. Úprava vychází z § 45 novelizovaného zákona o požární ochraně a vyhláška upravuje důvody, kdy se má revize spalinové cesty provádět. Způsob revize spalinové cesty je upraven v příloze č. 1 vyhlášky. Další ustanovení odkazuje na podrobnou úpravu lhůt pro čištění a kontroly spalinových cest (příloha č. 2), vzoru písemné zprávy o provedeném čištění a kontrole spalinové cesty (příloha č. 3) a vzoru písemné zprávy o revizi spalinové cesty (příloha č. 4).

Zásadní pro požární bezpečnost je ve vyhlášce stanovená četnost čištění a kontrol spalinové cesty. Čištění a samotná kontrola spalinové cesty je vždy závislá na druhu paliva, druhu spalování, průměru spalinové cesty atd. Pro dokreslení stanovených lhůt lze uvést minimální četnost (v kalendářním roce) provádění čištění a kontrol spalinových cest podle právních předpisů v uvedených zemích (údaje od Společenstva kominíků ČR).

Jak uzavřít toto krátké pojednání o nové právní úpravě? Je nutné mít vždy na zřeteli, že právní úprava není nástroj pro bezpečnost, ale je návodem a podporovatelem pro bezpečnost. Může existovat sebelepší právní úprava, ale bez pochopení nutnosti a adekvátnosti postupů pro bezpečnost osob, je výsledek mizivý. Přejme si, aby v tomto případě praxe byla nad právem a vlastníci a provozovatelé spalinových cest a kominíci vždy měli na mysli bezpečnost požární, stavební, ale i provozní, tedy ochranu zdraví, života a majetku.

Palivo + výkon v kW

Země

SRN

Slovensko

Polsko

Rakousko

ČR

čištění

kontrola

čištění

kontrola

čištění

kontrola

čištění

kontrola

čištění

kontrola

Pevná do 50 kW celoroční

4x

3x

4x

1x

Pozn. 2

1x

3x

1x

Pevná do 50 kW sezónní

3x

3x

4x

1x

1x

2x

1x

Pevná nad 50 kW celoroční

4x

6x

4x

1x

1x

2x

2x

Pevná nad 50 kW sezónní

3x

6x

4x

1x

1x

2x

2x

Kapalná do 50 kW celoroční

3x

3x

2x

1x

1x

2x

1x

Kapalná do 50 kW sezónní

2x

3x

2x

1x

1x

1x

1x

Kapalná nad 50 kW celoroční

2x

3x

2x

1x

1x

1x

1x

Kapalná nad 50 kW sezónní

2x

3x

2x

1x

1x

1x

1x

Plynná do 50 kW

1x

1x

2x

1x

1x

1x

1x

Plynná nad 50 kW

1x

2x

2x

1x

1x

1x

1x

Větrání a přívod vzduchu

1x

-

1x

?

-

Poznámka 1: Spolková republika Německo (SRN) a Slovensko nemají upraveno zvlášť čištění a zvlášť kontrolu. Při každém čištění se provádí i kontrola, takže četnost provedení těchto činností je uvedena jedním číslem.

Poznámka 2: Četnost čištění stanoví v Rakousku tzv. zemské předpisy, přičemž konečný počet čištění určí kominický mistr v závislosti na druhu paliva, druhu spalování, kvality obsluhy, průměru spalinové cesty atd.

-----------------------------------------------------

1) Szaszo, Z. Stručná historie profesionální požární ochrany v českých zemích. Praha: MV­‑generální ředitelství HZS ČR, 2010, s. 9.

2) Více viz http://www.ahakomin.cz/historie­‑kominictvi/.

3) Více viz Vavera, F. Podmínky požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv (právní úprava). 1. vyd.
Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2013, 128 s.

4) Více viz oznámení č. 115/14 o sjednocení výkladu pojmu „Spalinová cesta“ ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

plk. doc. JUDr. František VAVERA, Ph.D., LL.M., MV­ generální ředitelství HZS ČR, Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni

vytisknout  e-mailem