Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XV ČÍSLO 4/2016

V úvodu přibližujeme vyproštění uvázlé české nákladní lodi na Labi v Drážďanech, na kterém se výrazně podíleli příslušníci Záchranného útvaru HZS ČR. V bloku zaměřeném na POŽÁRNÍ OCHRANU analyzujeme zásah na prosincový požár v turnovské průmyslové zóně, seznamujeme s novou právní úpravou věnovanou čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, s výsledky modelových zkoušek následků požárů na karoseriích osobních automobilů a také s výsledky experimentálních měření povrchových teplot halogenových svítidel. Novinky z oblasti typových činností složek IZS při společném zásahu, prezentace brašny pro třídění raněných a specifika přepravy pohonných hmot u HZS ČR jsou tématy bloku věnovaného IZS. V části OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ přibližujeme projekty preventivně výchovné činnosti HZS ČR zaměřené na osoby s mentálním postižením a na pomoc skupinám obyvatelstva se specifickými potřebami.  

V turnovském podniku AGBA, v.o.s., došlo 3. prosince 2015 k výbuchu a následnému požáru, který se šířil a způsobil destrukci výrobní a skladové haly. Zásah ve staticky narušené stavbě byl pro jednotky PO značně rizikový. Jedna osoba neštěstí nepřežila.

Popis objektu

Areál firmy AGBA, v.o.s., (výroba náhradních dílů pro osobní vozidla) se skládá ze dvou částečně dvoupodlažních, nepodsklepených budov, které jsou u severozápadního vjezdu do areálu stavebně propojeny sedlovou střechou, jejíž krytinu tvoří polykarbonát. Výstavba areálu probíhala postupně od 90. let minulého století až do roku 2011 (objekt se rozrůstal v několika stavebních akcích od roku 1993 do roku 2011), kdy byla dokončena dostavba haly a isobutanové stanice. Výstavba haly zasažené požárem se realizovala v devíti etapách, kdy byly jednotlivé objekty v závěru spojeny v jeden komplex o velikosti 62 x 53 m. V hale byla expedice, dílny, strojní dílna, přípravna a sklad aktivních látek, prostor plnění sprejů, garáž, administrativní prostory a archiv. Svislé nosné konstrukce byly zděné, ve dvoupodlažní části objektu byly nosné vodorovné konstrukce ze železobetonu. Zastřešení objektů bylo tvořeno dřevěnými vazníky, dřevěným krovem a ocelovými průvlaky. Krytina byla provedena z části asfaltovými pásy a z části falcovaným plechem. Požární podhledy tvořily předpjaté stropní panely SPIROLL a sádrokartonové desky.

Průběh zásahu

Vznik požáru po výbuchu

Dne 3. prosince 2015 byl v 07.40 hodin na KOPIS HZS Libereckého kraje (KOPIS) ohlášen výbuch methylpropanu (isobutan) v podniku AGBA, v.o.s., který sídlí v Daliměřicích v průmyslové zóně Vesecko na severovýchodním okraji města Turnov. Operační důstojník vyslal v 07.41 hodin jednotky PO podle prvního stupně poplachového plánu ze stanic Turnov a Liberec s CAS 20 a CAS 32, dále jednotky SDH obce Turnov s CAS 15 a jednotky SDH obce Malá Skála s DA 8. Po příjezdu první jednotky ze stanice Turnov na místo zásahu v 07.47 hodin bylo znatelné masivní hoření části objektu a velitel družstva požádal o vyhlášení druhého stupně poplachového plánu.

Vybuchující uskladněné spreje

KOPIS současně obdržel během několika prvních minut doplňující hlášení, z nichž bylo zřejmé, že výbuch s následným požárem je vážného charakteru a že došlo ke zranění několika osob. Podle informací ZZS Libereckého kraje byly na místo zásahu vyslány dva vrtulníky letecké záchranné služby a posílené pozemní posádky. Poplach byl vyhlášen pro jednotky ze stanice Semily s AZ 30, další CAS 15 a rovněž tři jednotky SDH obcí.

Jednotka stanice Turnov po příjezdu v 07.49 hodin rozvinula dopravní a útočné vedení a zahájila hasební práce ze strany objektu, kde přiléhaly nadzemní nádrže s isobutanem. Hasiči násilně vnikli do prostoru nádrží, aby pod nádržemi uzavřeli ovládací kohouty. Elektřina již byla vypnuta zaměstnanci firmy. Explozivní hoření ve druhé fázi požáru stále narůstalo, zejména z důvodu značného množství vybuchujících kartuší uskladněných sprejů, které navíc odlétávaly i desítky metrů mezi zasahující hasiče.

Hledání pohřešované osoby

Podle sdělení zaměstnanců se uvnitř objektu měla nacházet jedna osoba. Další hasební zásah směřoval k možnosti vyhledání této osoby, kdy průzkumná skupina s jedním proudem C52 a termokamerou vnikla do objektu.

Na místě zásahu již v tu dobu ošetřovala ZZS Libereckého kraje tři zraněné. Policie ČR zajistila ostrahu místa zásahu a průjezdnost příjezdových tras.

V 08.08 hodin se na místo zásahu dostavil velitel čety, který v 08.25 hodin převzal velení a místo zásahu rozdělil na dva úseky, na kterých se hasilo třemi proudy C52 s přimísením smáčedla. Na úseku č. 1 museli hasiči uklidit trosky a zvláště střepy z explodovaného objektu, neboť znemožňovaly hasební zásah.

S dalšími přijíždějícími jednotkami PO byly oba úseky posíleny a začali se střídat zasahující hasiči v dýchacích přístrojích. S narůstající spotřebou tlakových lahví pro izolační dýchací přístroje byl povolán protiplynový kontejner ze stanice Liberec. Velitel zásahu (VZ) si s ohledem na rozlehlost areálu a těžkou orientaci v zasažené stavbě vyžádal stavební dokumentaci, která byla zajištěna v archivu obvodního stavebního úřadu v Turnově.

Zajištění hasební vody

1604-06d.jpg

V 08.32 hodin se na místo zásahu dostavil územní řídicí důstojník, který začal okamžitě řešit docházející zásoby hasiv. Z místní znalosti věděl, že se v sousedním areálu firmy ONTEX CZ, s.r.o., nachází velká nadzemní nádrž hasební vody (asi 1000 m3). Následně bylo vytvořeno dopravní vedení B 75 k této nádrži a VZ si vyžádal další dvě jednotky PO s velkoobjemovými CAS, jednu na čerpací stanoviště u nádrže a druhou na přijímací stanoviště u požáru.

Varování obyvatelstva

Na místě zásahu již v tu dobu byli také zástupci obce s rozšířenou působností Turnov; územní řídicí důstojník požádal pracovníka krizového řízení města Turnov o zajištění varování obyvatelstva města a přilehlých obcí jednotným systémem varování a vyrozumění. Občanům bylo doporučeno nevětrat a nevycházet z budov ve směru šíření zplodin hoření. Územní řídicí důstojník vznesl dotaz na příslušníky Policie ČR, kteří prováděli evidenci zaměstnanců podniku, zda mají přehled o všech osobách, které by se měly v podniku nacházet. Policie ČR v té době již měla ověřeno, že se v hořící budově nalézá již jen jedna pohřešovaná osoba, a evidovala přehled o ostatních osobách.

V 08.43 hodin se do Turnova dostavil krajský řídicí důstojník. Objekt byl v tu dobu již přibližně z 1/3 plochy zasažen požárem, který stále nebylo možné zvládnout. Ve 2. stupni poplachového plánu zasahovalo devět jednotek PO. V 08.55 hodin velení převzal krajský řídicí důstojník, který pro efektivní řízení zásahu zřídil štáb VZ. Do štábu byli jmenováni zástupci Policie ČR, ZZS Libereckého kraje a společnosti AGBA, v.o.s. V 09.06 hodin si VZ vyžádal měření koncentrací škodlivých látek v ovzduší, což bylo zajištěno krajským technikem chemické služby. Pro potřeby odpočinku zasahujících hasičů byl povolán týlový kontejner.

Nebezpečné podmínky pro činnost jednotek PO

S ohledem na stále postupující frontu požáru a potřebu střídání zasahujících hasičů byl v 09.44 hodin vyhlášen třetí stupeň požárního poplachu a informován hejtman kraje. Místo zásahu bylo rozděleno na tři úseky, na nichž se v tu dobu hasilo pěti proudy C52. Majitel společnosti informoval o skladovaných nádržích s lihem (10 000 l), množství koberců a obvazového materiálu a PET lan na úsecích č. 2 a č. 3, a to v objektu vedle kartuší s naplněnými spreji. VZ vydal zákaz vstupu do viditelně staticky zasažené části budovy a požádal KOPIS o povolání autorizovaného statika. Posádka ZZS Libereckého kraje na místě zřídila stabilní stanoviště pro potřeby potenciální první pomoci pohřešované osobě a též ošetřování dalších zranění z řad zasahujících.

Zasahující jednotky PO na úseku č. 1 přistoupily k evakuaci osobního automobilu z garáže, kde následně objevily funkční vysokozdvižný vozík. Shodou okolností byl na úseku zařazen člen jednotky SDH obce, který měl na toto zařízení osvědčení a s vozíkem dokázal evakuovat ještě zahradní techniku a sudy s asi 3x 200 l hořlavin první třídy.

Po desáté hodině došlo k posílení výškové techniky a požár bylo možné hasit také ze dvou AZ 32 s košem dalšími dvěma proudy B 75. V tu dobu již na místě zasahovalo na 90 hasičů s celkově 10 útočnými proudy. Stále se přitom pokračovalo ve vyhledávání pohřešované osoby a též vyhledání uložení 10x 1 m3 lihu v plastových kontejnerech.

V 11.04 hodin byla na úseku č. 1 nalezena mrtvá osoba, která byla pozdějším ohledáním ztotožněna s osobou pohřešovanou.
Na úseku č. 2 byla posílena přetlaková ventilace a vytvořeny odvětrávací otvory ve střešní konstrukci.

Stoupající intenzita hoření způsobila prohoření střešní konstrukce v centrální části objektu, snížilo se zakouření na úseku č. 2 a snížila se intenzita hoření v úseku č. 1 v části objektu – přípravna a sklad aktivních látek, prostor plnění sprejů. Požár se dále šířil z úseku č. 1 centrální částí směrem k expedici a v úseku č. 3 přes sklady autopříslušenství a dílny směrem k předpokládanému uložení 10x 1 m3 lihu v plastových kontejnerech. Hrozilo tak nebezpečí rozlivu hořlavých kapalin uložených v objektu a následné ohrožení sousedního objektu. Proto v úseku č. 1 proběhlo přeskupení a posílení útočných proudů na směr šíření fronty požáru do centrální části objektu.

Zvláštní stupeň poplachu

V 11.37 hodin byly z důvodu předpokladu ochrany sousední budovy vyžádány síly a prostředky k eliminaci očekávaného rozlivu hořlavin (zaplnění prostoru průjezdu mezi budovami střední pěnou). Na místo bylo vysláno 15 velkoobjemových CAS ze všech dosud nezapojených stanic HZS Libereckého kraje a vybraných jednotek SDH obcí, což fakticky znamenalo vyhlášení zvláštního stupně poplachu. Bylo zřejmé, že zdroje hasební vody nebudou dostačovat, a jednotky PO byly pro potřeby kyvadlové dopravy vody odesílány k rybníku u pivovaru Rohozec (1,5 km), přičemž byl zahájen průzkum k pozdějšímu zřízení čerpacího stanoviště na řece Jizeře v osadě Dolánky (přibližně 3 km).

Zřícení střešních konstrukcí

I přes snahu velení zásahu a zasahujících skupin se nepodařilo včas vytvořit podmínky pro evakuaci skladovaných plynných látek (kartuší) z expedice. Důvodem byl opět zrychlený postup fronty požáru vnitřkem haly, který byl podporován rychle odhořívajícími látkami neznámého původu, a téměř současné destrukce přilehlých stropů. Bezprostředně po vydání pokynu k ústupu ze zásahového prostoru uvnitř budovy došlo ke zřícení střešní konstrukce.

Ve 12.30 hodin byl ve třetí fázi hoření celý objekt haly. Pásmo hoření zasáhlo expedici v celém prostoru. Hoření bylo doprovázeno novými výbuchy. Na úseku č. 2 vyšlehávaly plameny do úzké uličky mezi zasaženou halou a druhým objektem téže společnosti, kde byla posílena požární obrana. Požár se šířil podhledy a hrozilo další zřícení střešních konstrukcí a vyvalení obvodových zdí. Ustupující hasiči dokonce nestihli stáhnout útočná vedení v plném rozsahu (ponechání dvou hadic C52 a proudnice v objektu).

V úseku č. 2 byly proto nasazeny síly a prostředky k hašení vstupním portálem expedice z odstupu asi 5 m a okny expedice z průjezdu. Další dva proudy C52 byly v tomto úseku nasazeny na hašení části budovy ze strany seřadiště a z výškové techniky AZ 32 na ohněm zasaženou střešní konstrukci. Byla provedena částečná evakuace uskladněného materiálu a výrobků z prostoru před expedicí v těsné blízkosti sousední budovy. V úseku č. 3 byly nasazeny tři útočné proudy C52 k hašení okny směrem do prostoru skladu a dílen.
Hašení zevnitř objektu bylo pro vysokou intenzitu hoření, silné zakouření, nulovou viditelnost, značné množství par a zejména statickou nestabilitu konstrukcí nemožné a hasební zásah probíhal z vnějšku haly.

Po zřícení střešních konstrukcí docházelo k postupnému snižování intenzity hoření. V objektu se stále nacházela tři rozsáhlejší viditelná ohniska požáru bez možnosti jejich likvidace dostupnou technikou (nestabilní stavební konstrukce vytvářející nepřiměřené riziko pro zasahující). V prostoru požárem zasažené budovy se nacházelo velké množství skrytých menších ohnisek požáru. Ta byla v dostupných místech vyhledávána termokamerami a následně likvidována.

Požárem byla zasažena střecha (asi 600 m2) v severozápadní části objektu (nad dílnami) na úseku č. 3, kde docházelo k hoření izolačních materiálů a hořlavých konstrukcí mezi plechovou krytinou a stropními panely. Vzhledem k obtížnému přístupu byl v této části zásah komplikovaný, pro zvýšení efektivity hašení by bylo nutné odstranit kompaktní plechový střešní plášť, což bylo v danou chvíli pro statickou narušenost stropů nemožné.

Průzkumem v úseku č. 2 bylo nalezeno místo uložení 10x 1 m3 lihu v plastových kontejnerech, které již byly zcela vyhořelé. Střídání hasičů i mobilní požární techniky bylo řízeno ze shromaždiště techniky a bylo plynulé. Na žádost štábu VZ byly zajištěny prostřednictvím úseku krizového řízení města Turnov kontinuální dodávky stravy a ochranných nápojů pro zasahující.

Ve 14.51 hodin bylo po vyčerpání dostupných zdrojů hasební vody přesunuto čerpací stanoviště do osady Dolánky k řece Jizeře. Již v tuto dobu bylo zřejmé, že se zásah prodlouží minimálně do následujícího dne. Pro noční čerpání zde byl zajištěn týlový kontejner z HZS Středočeského kraje. S ohledem na nemožnost odjezdu velké části požárních automobilů byla na místo rovněž z HZS Středočeského kraje povolána cisterna s pohonnými hmotami, aby byla zajištěna kontinuita zásahu.

Osvětlení místa zásahu

Týlové zabezpečení organizovalo střídání zasahujících jednotek PO, přičemž při aktivaci nových jednotek bylo zohledňováno jejich vybavení osvětlovací technikou.

Při jednání štábu v 16.30 hodin bylo konstatováno, že se díky intenzivnímu nasazení celkem dvanácti útočných proudů (až 2800 l/min) podařilo výrazně snížit rychlost odhořívání a tedy i významně snížit intenzitu hoření. To v konečném výsledku znamenalo záchranu sousedního bezprostředně ohroženého objektu.

V rámci jednání bylo rozhodnuto o nutnosti vybudování velkokapacitního zázemí pro zasahující hasiče. Byla povolána ZZS Libereckého kraje s vozidlem pro hromadná neštěstí, které disponuje objemným vytápěným stanem. Pro podporu výstavby tohoto zařízení byly aktivovány dvě jednotky PO s předurčeností na ochranu obyvatelstva, které jsou pro tuto problematiku školeny.

V 16.45 hodin se neočekávaně změnily povětrnostní podmínky a vítr hnal zplodiny hoření do nástupního prostoru jednotek PO. Po prověření prognózy povětrnostní situace prostřednictvím KOPIS (vítr takto zůstane přibližně do 05.00 hodin následujícího dne) se přeskupila požární technika i týlové zázemí. Dále docházelo k citelnému snížení intenzity zakouření a účinků sálavého tepla, proto bylo lokálně možné vybudovat přístupové cesty k některým dílčím ohniskům a postupně je likvidovat opětovným aktivním hašením. Chemické službě byl uložen úkol zjistit, zda odtékající voda z místa zásahu neobsahuje nebezpečné látky – výsledek byl negativní.

Během večerních hodin došlo ke kompletní obměně všech zasahujících hasičů. Příslušníci stanic HZS Libereckého kraje (sloužící směna B) byli na noc mimořádně vystřídáni příslušníky ze směny A. Ve štábu VZ byl projednán rozsah přítomnosti základních složek IZS na místě zásahu přes noc. ZZS Libereckého kraje ponechala na místě zásahu jednu posádku a Policie ČR tři hlídky v rozsahu zajištění uzavření místa zásahu pro vstup nepovolaných osob.

Změna taktiky zásahu

Ve 23.10 hodin se změnila taktika zásahu na úseku č. 3. Ze staticky únosných pozedních konstrukcí vytvořeny otvory do kompaktní střešní plechové krytiny a ty byly pod tlakem naplňovány hasební vodou. Docházelo tak k efektivnějšímu hašení skrytých ohnisek v sendvičové skladbě střešního pláště.

Po půlnoci se místo zásahu rozdělilo pouze na dva úseky, které odrážely hlavní směry nasazení vodních proudů a cestu dopravního vedení, taktika zásahu pokračovala beze změny – kontrolované vyhoření a hašení vnější cestou. V průběhu noci intenzita požáru klesala, v rámci lokálních ohnisek bylo nutné hasit pouze jedno ohnisko vodním proudem z AZ z úseku č. 2 a vodním proudem C z úseku č. 1, v intervalu zhruba jednou za hodinu, nejvýše do čtyř hodin. Dále bylo provedeno hašení ve štítu budovy – ohnisko č. 1 a jeho rozebrání z AZ z úseku č. 1.

Po ranním zasedání širšího obsazení štábu VZ a po předchozí důkladnější prohlídce statikem byla vymezena nebezpečná zóna zřícení bočních stěn haly 1. úseku do středové lodi (haly). V 11.30 hodin bylo zahájeno rozebírání ploché střechy nad dílnami, kde statik definoval bezpečný pohyb.

Ve 12.45 hodin rozhodnuto o opětovném přimísení smáčedla do hasební vody, aby se podařilo rychleji dohasit zbývající ohniska. Místo zásahu již všeobecně nevykazovalo známky aktivního hoření.

Nasazení USAR týmu

Ve 13.25 hodin bylo ve štábu navrženo statické zajištění všech tří hal staticky nebezpečného prostoru (úsek č. 1). Prostřednictvím KOPIS bylo požádáno OPIS generálního ředitelství HZS ČR o vyslání speciálních sil. V 15.20 hodin se na místo zásahu dostavila průzkumná skupina USAR odřadu z HZS hl. m. Prahy a po provedeném průzkumu a poradě s členy vyšetřovacího týmu v rámci štábu VZ byla jejich činnost omezena pouze na první halu – přípravnu a sklad aktivních látek a prostor plnění sprejů. Bylo dohodnuto, že činnost zahájí po předchozí přípravě 7. prosince v 10.00 hodin ve spolupráci s vyšetřovacím týmem a koordinovaně proběhne statické podchycení.

V 16.15 hodin byla po opětovném průzkumu nalezena dvě trvalá ohniska, která nelze finálně dohasit s ohledem na staticky nebezpečný prostor. VZ rozhodl o přerušení hasebních prací a ponechání prostoru ke kontrolovanému vyhoření.

V 17.00 hodin bylo místo zásahu předáno zástupci Služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR, který nad objektem zajistil trvalou ostrahu. Synchronně byla nařízena stálá dohlídka jednotky SDH obce Turnov do druhého dne do 08.00 hodin a následně občasná dohlídka do 6. prosince 08.00 hodin. V této době docházelo k občasným rozhořením ve staticky nebezpečném prostoru. Dostupná místa byla hašena.

I v dalších dnech probíhala podle pokynů územního řídicího důstojníka termokamerami pravidelná kontrola vyhořívání posledního, pro jednotky PO nepřístupného místa, s občasným povrchovým zahašením, když zplodiny hoření obtěžovaly okolí. Tuto činnost zajišťovala stanice Turnov a jednotky SDH obce Turnov. Ukončena byla až konečnou likvidací požáru 11. prosince ve 12.00 hodin.

Příčina vzniku požáru
Vyšetřování okolností a příčin vzniku požáru stále probíhá.

Specifika zásahu

Pozitiva
- disciplinovanost a kvalitní vybavení zasahujících jednotek PO,
- spolupráce s městem Turnov v oblasti varování obyvatelstva a zabezpečení péče o hasiče (ochranné nápoje a strava u zásahu),
- výborná spolupráce se složkami IZS,
- výborné rozptylové podmínky, slabý a téměř stálý vítr,
- stavební plány objektu a spolupracující zástupce podniku,
- dostatečně velké prostory, kde byla možnost vybudovat týlové zázemí.

Negativa
- v průmyslové zóně není hydrantová síť, bylo nutné vytvářet dálkovou dopravu vody,
- velké množství střepů po explozi poškozovalo hadicová vedení,
- výbuch v první fázi požáru poškodil většinu požárních uzávěrů, minimálně v jedné polovině objektu,
- velká členitost objektu a různorodost stavebních konstrukcí,
- omezené využití vnitřních zásahových cest pro intenzivní zakouření, sálavé teplo a rozsáhle narušenou statiku objektu,
- odhořívající látky neznámého původu,
- explozivní hoření.

plk. Ing. Jiří KOVALSKÝ, Ph.D., mjr. Ing. Pavel VITÁK, HZS Libereckého kraje, foto David MALÍK, kpt. Ing. Radek POLOPRUTSKÝ, nprap. Josef PLÍVA, por. Mgr. Zdenka ŠTRAUCHOVÁ

vytisknout  e-mailem