Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XV ČÍSLO 3/2016

V části zaměřené na POŽÁRNÍ OCHRANU analyzujeme zásah na požár ethylenové jednotky v podniku Unipetrol RPA v Záluží u Litvínova, přinášíme výsledky kontrol požární bezpečnosti v zařízeních sociálních služeb, seznamujeme se změnami evidence příčin vzniku požárů a s novelou zákona o požární ochraně ve vztahu k čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. Zkušenosti s nasazením nové verze simulátoru pro výcvik operačního řízení u HZS ČR naleznete v části časopisu zaměřené na oblast IZS. V bloku orientovaném na oblast OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ informujeme o výsledcích prověřování připravenosti složek IZS a území v systému chemického monitoringu v Moravskoslezském kraji, přinášíme závěry XV. ročníku mezinárodní konference Ochrana obyvatelstva, seznamujeme s přípravou krizových štábů obcí s rozšířenou působností v Jihočeském kraji a se soutěží „Mladý záchranář – hasičem v akci“ pořádanou pro žáky základních škol.  

Dne 13. srpna 2015 došlo k požáru ethylenové jednotky v podniku Unipetrol RPA v Záluží u Litvínova. Na likvidaci požáru se podílelo celkem 43 profesionálních a dobrovolných jednotek PO a odřad ze Středočeského kraje, který byl tvořen dalšími 14 jednotkami PO. Od vzniku požáru až po jeho likvidaci se na místě zásahu vystřídalo 499 profesionálních a dobrovolných hasičů. Na místě zásahu byl vyhlášen zvláštní stupeň požárního poplachu.

Průběh zásahu

Úsek č. 1 - ethylenová jednotka, požár potrubí

Vznik události byl na operační středisko HZS podniku Unipetrol RPA (OS HZSP) ohlášen operátorem ethylenové jednotky (EJ) v 08.48 hodin jako únik propylenu z roztěsněné příruby pod pojišťovacím ventilem.

Na místo zásahu byl vyslán kombinovaný hasicí automobil KHA 60 (KHA) ze stanice č. 2 a kontejnerový automobil (KA) s ropným kontejnerem ze stanice č. 1. K zásahu byl povolán rovněž KHA 54. Po příjezdu KHA 60 na místo zásahu a zahájení průzkumu došlo v 08.57 hodin k další explozi uniklého propylenu. Následně vznikl požár v místě roztěsněného přírubového spoje pod pojišťovacím ventilem č. 1 na potrubí plynného propylenu. V 08.54 hodin operační a informační středisko HZS Ústeckého kraje (KOPIS) vyhlásilo požární poplach pro jednotky Severní Energetická Komořany a jednotku SDH obce (JSDHO) Braňany.

V 08.57 hodin byla z OS HZSP na dispečink společnosti předána žádost o přerušení provozu na tramvajové trati a silnici 1/27. V 08.58 hodin požádal velitel zásahu (VZ) o vyhlášení 2. stupně požárního poplachu. V 09.00 hodin byla žádost z OS HZSP předána na KOPIS. V 09.01 hodin KOPIS vyhlásil poplach pro jednotky stanic Litvínov a Most. V 09.00 hodin byly uzavřeny přístupové cesty do zóny havarijního plánování v okolí areálu spuštěním signalizace ze záložního pracoviště - velínu dálkovodů. V 09.01 hodin byla prostřednictvím systému ozvučení areálu (SOA) spuštěna siréna „Únik hořlavých plynů“.

Přibližně v 09.02 hodin došlo vlivem tepelného namáhání potrubí DN-500 (přívod plynného propylenu z hlavy propylenové kolony) k jeho roztržení a následnému masivnímu úniku propylenu a jeho hoření. Po roztržení potrubí a následném hoření uniklého propylenu nasadila jednotka HZSP stabilní monitory.

Vozidlo KHA 54 č. 1 připojené na hydrant, zahájilo chlazení potrubního mostu zasaženého plameny lafetovou proudnicí automobilu. Dva zaměstnanci HZSP mezitím provedli průzkum v sousedících ulicích.

V 09.04 hodin přijely na místo zásahu KHA 54 č. 2 a KA s protiplynovým kontejnerem. V 09.05 hodin KOPIS vyhlásilo poplach pro JSDHO Horní Jiřetín, Lom, Litvínov­ obec, Meziboří, o minutu později pro JSDHO Louka u Litvínova a Osek.

V 09.06 hodin, během jízdy na místo zásahu, požádal VZ o vyhlášení 3. stupně požárního poplachu. V 09.09 hodin po příjezdu na místo zásahu a zjištění rozsahu události vyhlásil VZ evakuaci areálu s upřesněním, že na provozních jednotkách mají zůstat operátoři nutní pro havarijní odstavení výroben.

Přemístěný KHA 60 byl po příjezdu připojen na hydrant. Posádka uhasila hořící střechu stanice pro demineralizaci vody (dále demistanice). Jednotka HZSP dále nasadila dva přenosné monitory POK LMP 80 na chlazení potrubních mostů.

Posádka KHA 54 č. 2 v 09.17 hodin zprovoznila dva stabilní monitory, které použila pro chlazení technologického zařízení jednotky extrakce benzenu. Poté připojila KHA 54 na hydrantovou síť a nasadila monitor vozu na chlazení zasaženého mostu. V 09.23 hodin na místo zásahu vyjíždí územní řídicí důstojník.

V 09.33 hodin posádky KHA 60 a KHA 54 č. 2 připojily přenosný monitor a CAS 32 ze stanice Most na hydrantovou síť. V obdobnou dobu byl nasazen pro ochlazování potrubního mostu CAS 30 HZSP Severní energetická.

Na žádost VZ byl na místo zásahu dopraven přívěs s přenosnými monitory POK LMP 80 (3 kusy) a RM 24 (2 kusy) s hadicemi B. Monitory byly postupně nasazeny k dalšímu ochlazování potrubního mostu a tanku BTX (benzen­ toluen­ xylen), který obsahoval přibližně 150 tun.
Na úseku č. 1 bylo postupně nasazeno až 10 monitorů (5 přenosných, 2x CAS 30, 3x stabilní). Teplota tanku BTX byla později kontrolována v určených intervalech termovizí. V průběhu zásahu byla vyčleněna tříčlenná průzkumná skupina k vyhledání pohřešovaných osob, která provedla průzkum v okruhu 100 m od místa výbuchu.

Lokalizace na úseku č. 1 byla ohlášena v 09.23 hodin, kdy již nedocházelo k šíření požáru po potrubních mostech, a nebyla zasažena jiná technologická zařízení. V 09.30 hodin byla zprovozněna silnice 1/27 a tramvajové trati.

Situaci na místě výbuchu a následného požáru komplikoval velmi silný hluk hořícího plamene a unikajícího stlačeného vzduchu a páry, který znemožňoval ústní komunikaci i komunikaci hasičů a operátorů prostřednictvím radiostanic na místě zásahu. V průběhu zásahu byla zajišťována ochrana sluchu zasahujících špunty do uší. Přes tuto ochranu došlo k poškození sluchu zasahujících hasičů.

V 09.35 hodin byla zastavena vlaková doprava mezi Loukou u Litvínova a Litvínovem. V 09.51 hodin územní řídicí důstojník předal veliteli zásahu (VZ) informace o průběhu zásahu (pohřešuje se jedna laborantka, látku nelze hasit, musí se nechat kontrolovaně vyhořet). V 09.51 hodin byly přes KOPIS podány upřesňující informace o mimořádné události na MV­-generální ředitelství HZS ČR a starostům Litvínova a Mostu. V 09.54 hodin zasedal krizový štáb podniku a na místo zásahu se dostavila ředitelka územního odboru Most. V 09.56 hodin územní řídicí důstojník informoval VZ o možnosti nasazení a množství sil a prostředků, které byly připraveny před branou areálu.
V 10.37 hodin, kdy byl zásah na úseku č. 1 již relativně stabilizován, provádělo se potřebné chlazení potrubních mostů a technologických zařízení a podrobný průzkum, došlo ke vzniku požáru na pyrolýzní peci. Z důvodu šíření požáru na pyrolýzní pece a nedostatku požární techniky na místě zásahu vyhlásilo KOPIS v 10.49 hodin zvláštní stupeň požárního poplachu.

Střídání hasičů na úseku č. 1 probíhalo prostřednictvím zaměstnanců HZSP směn B a C. Do družstev provádějících ochlazování technologických zařízení, mostů a vyhledávání pohřešovaných osob byli zařazeni rovněž hasiči ze stanice Most, které následně vystřídali hasiči ze stanic Litvínov, Chomutov, Žatec, Teplice, Děčín a členové JSDHO Osek a Zabrušany.

V nočních hodinách se střídali příslušníci odřadu HZS Středočeského kraje (dále SČK). Nadále prováděli chlazení potrubních mostů a technologických zařízení.

V nočních hodinách ze 13. na 14. srpna 2015 příslušníci odřadu HZS SČK zřídili týlové stanoviště na parkovišti před objektem administrativní budovy, kde byly jednotky v průběhu dne shromažďovány. Dne 14. srpna mezi 11.00 a 12.00 hodinou byly jednotky odřadu HZS SČK vystřídány jednotkami HZS ÚK.

Dne 14. srpna přibližně ve 14.40 hodin bylo zaznamenáno pohasínání plamene na mostě. Po konzultaci s operátory EJ byly mírně odkloněny proudy chladící mosty. K opětovnému hoření již nedocházelo. Vodní proudy nasazené na chlazení byly upraveny tak, aby ředily plynnou směs propylenu a dusíku unikající z potrubí. Do místa úniku byla operátory EJ rovněž zajištěna zvýšená dodávka páry, přímo do propylenové kolony pak dodávka většího množství dusíku. Na místě zásahu se osobními plynovými detektory trvale měřila koncentrace uhlovodíků. Ve večerních hodinách byla operátory EJ vytvořena tzv. vodní uzávěra napuštěním spodní části hlavového potrubí propylenové kolony. Vytvořením vodní uzávěry byl omezen únik směsi propylenu a dusíku z potrubí ve směru od propylenové kolony.

Dalším krokem, nutným k umožnění havarijního odstavení EJ, bylo zaslepení „faklového potrubí“ hořáku EJ a přečerpání látek z tanku BTX a dalších hořlavin z technologického zařízení. Práce na zaslepování „faklového potrubí“ probíhaly od 11.09 hodin dne 15. srpna do 17. srpna, kdy bylo potrubí zaslepeno a ve 21. 23 hodin provedena těsnostní zkouška. Do družstev určených pro asistenci při zaslepování „faklového potrubí“ na mostě byli rovněž zařazováni příslušníci HZS ČR. Asistence a přípravné práce zpravidla probíhaly v dýchacích přístrojích v pohotovostní poloze, práce prováděné přímo na „faklovém potrubí“ pak v dýchacích přístrojích.

Likvidace mimořádné události na úseku č. 1 proběhla současně s ukončením celého zásahu dne 18. srpna 2015 v 09.40 hodin, kdy bylo místo události shledáno bez zvýšených rizik z hlediska možnosti opětovného vzniku požáru. Asistence HZSP pokračovala na místě zásahu do 23. září 2015, kdy probíhalo na obou úsecích vypouštění zbylých hořlavin z potrubí a technologických zařízení.

Monitoring situace v areálu videokamerou a termovizí instalovanou na palubě vrtulníku Policie ČR se uskutečnil v době přibližně od 09.55 do 16.45 hodin.

Pohřešované a ošetřené osoby (mimo zraněných zasahujících hasičů)

V průběhu zásahu bylo pohřešováno celkem šest osob a ohlášeno poranění uší řidiče kamionu následkem účinků tlakové vlny.

V 09.12 hodin požádal operátor EJ telefonicky OS HZSP o výjezd ZZS na demistanici, kde se měla nacházet poraněná laborantka. Přítomnost laborantky v objektu demistanice nebyla potvrzena. Podle pozdějších informací bylo zjištěno, že laborantka samostatně opustila prostory demistanice v počátku události. V 09.24 hodin VZ oznámil pohřešování dvou zaměstnankyň fy ISS Facility. Průzkumem byla jejich přítomnost na místě zásahu vyloučena.

V 09.58 hodin bylo ohlášeno na OS HZSP zranění uší řidiče kamionu na silničním terminálu České Rafinérské, a.s. Na místo zásahu bylo vysláno záchranné vozidlo jednotky HZSP. Posádka předala řidiče kamionu do péče záchranářů.

V 09.58 hodin bylo ohlášeno pohřešování dalšího zaměstnance fy Inelsev, v 10.25 hodin pak pohřešování dvou operátorů EJ. Následně bylo zjištěno, že všechny pohřešované osoby se nacházejí mimo místo zásahu.

Zranění zasahující hasiči

V 10.01 hodin byla oznámena nevolnost prvního z hasičů, z důvodu fyzického vyčerpáni a dehydratace. Postižený byl předán posádce ZZS. Zranění hasiči a hasiči vyčerpaní z důvodu přehřátí organismu byli ošetřeni na obou požárních stanicích HZSP. Hasiči se závažným poraněním sluchu byli průběžně transportováni vozidly ZZS do nemocnice v Mostě.

Úsek č. 2 - pyrolýzní pece, evakuace staré části areálu

V 10.06 hodin byla zaměstnancům HZSP předána prvotní informace o nutnosti uzavření přívodu hořlavin do pyrolýzních pecí („zhasínání pecí“). Operátory EJ byly následně na OS HZSP i hasičům na místě zásahu předány informace o pohybu mistra pyrolýzy v prostoru pyrolýzních pecí.

Ke vzniku požáru pece č. 9 a následnému rozšíření na sousední pec č. 10 došlo v 10.37 hodin. Dispečink společnosti požádal Policii ČR o obnovení uzavírky zóny havarijního plánování. V 10.44 hodin byla opět spuštěna signalizace uzavírky přístupových cest k areálu. V 10.47 hodin vydal VZ příkaz k evakuaci staré části areálu společnosti, která byla vyhlášena prostřednictvím SOA v 10.54 hodin.

Dne 13. srpna 2015 bylo evakuováno přibližně 3360 osob z obou částí areálu společnosti, 90 osob z dolu Centrum a přibližně 50 osob z prostoru bývalého dolu Hlubina nacházejících se v zóně havarijního plánování. Během evakuace nedošlo ke zranění žádné osoby.

Krátce po vzniku požáru na obou pecích došlo v 10.47 hodin rovněž k úniku pyrolýzního topného oleje na štěrkovou plochu jihovýchodně od pyrolýzních pecí a přenesení požáru na tuto plochu. Hašení požáru uniklého oleje zahájili členové JSDHO Meziboří a Litvínov pomocí proudnic na střední pěnu. Na hašení této části požáru byla velitelem úseku později nasazena CAS 32 HZSP United Energy. Příslušníci HZS ÚK ze stanice Litvínov vynesli po rozšíření požáru tlakové nádoby ze skladu jižně od velínu EJ. Následně se rovněž zapojili do hasebních prací.

V 10.43 hodin VZ požádal OS HZSP o výjezd kontejnerových automobilů s čerpacím kontejnerem (KCE) a kontejnerem - monitorem pro velkoobjemové hašení a zásobníky na pěnidlo (KZM). První jednotky PO byly nasazeny jižně od pyrolýzních pecí od 10.44 hodin, prvotní zásah provedli členové JSDHO Louka u Litvínova a JSDHO Lom se dvěma CAS 24 třemi proudy C 52. Dva proudy byly nasazeny na hašení požáru pod pecí. Třetí proud byl nasazen na hašení kabelových lávek ve směru šíření požáru na západ směrem k dalším pecím.

Z ulice na severní straně pyrolýzních pecí byly na hašení požáru postupně nasazeny stabilní monitory. V 10.59 hodin územní řídicí důstojník požádal KOPIS o zjištění množství nepolárního pěnidla u územních odborů HZS ÚK. V 11.00 hodin požádal VZ o nasazení norných stěn na řeku Bílinu. Před 12. hodinou došlo k nasazení KZM na křižovatce ulic v prostoru úseku č. 2. Z důvodu nedostatečné dodávky vody bylo hašení monitorem KZM po několika minutách přerušeno. Nedostatečný výkon KCE nasazeného u chladicí věže byl způsoben ucpáváním sít plovoucích čerpadel nečistotami z bazénu věže. Pomocí KCE byl dodáván pouze omezený objem vody pro KHA 54 č. 1 nasazený namísto KZM. Důvodem omezeného průtoku bylo střídavé čištění jednoho z plovoucích čerpadel KCE v bazénu chladicí věže. Čerpání bylo ukončeno po 14. hodině v souvislosti s nedostatkem vody na vodárnách areálu.

Hašení požáru uniklého pyrolýzního oleje na štěrkové ploše jihovýchodně od pyrolýzních pecí prováděli pomocí proudnic na střední pěnu po nasazení také zaměstnanci HZSP Doly Bílina (CAS 40), HZSP Synthos (CAS 32), HZSP Severní Energetické (KHA 32) a členové SDH Dubí­ Mstišov. Lokalizace požáru na jihovýchodní straně proběhla v 11.15 hodin. Po uhašení požáru na štěrkové ploše prováděly tyto jednotky PO hašení a chlazení technologického zařízení pyrolýzních pecí monitory z východní strany.

V 11.24 hodin bylo všem přijíždějícím jednotkám PO, které ještě nezasahovaly uvnitř areálu, nařízeno, aby z důvodu možného nebezpečí a ohrožení zasahujících jednotek PO setrvaly před branou číslo 4 a nevjížděly do areálu. V případě přímého ohrožení zasahujících jednotek PO, by zasáhly jednotky PO připravené před branou areálu. V 11.29 hodin územní řídicí důstojník nařídil všem jednotkám HZS ÚK klid v radiové síti a po konzultaci s ředitelkou ÚO Most, požádal KOPIS o vyslání velkoobjemového čerpadla Somati z ÚO Litoměřice, jako zálohu pro případ poruchy nasazeného velkoobjemového čerpadla. V 11.55 hodin proběhlo na Hoře Svaté Kateřiny měření pomocí měřícího vozidla z ÚO Ústí nad Labem. Další měření ovzduší prováděla stejná jednotka v obcích Brandov, Nová Ves v Horách, Horní Jiřetín, Mníšek, Klíny, Český Jiřetín, Mikulovice a Janov.

Ve 12.28 hodin byly poskytnuty informace krajské hygienické stanici. Ve 12.59 hodin se na místo MU dostavila jednotka z ÚO Litoměřice s velkoobjemovým čerpadlem Somati. Toto čerpadlo bylo nasazeno ve 14.23 hodin v návaznosti na pokles zásoby vody ve vodárenském systému. Hašení a ochlazování pyrolýzních pecí z jižní strany se po prvotním nasazení jednotek PO provádělo monitorem vozidla KHA 54 ze stanice č. 2 HZSP. Ve 13.05 hodin byly nasazeny tři přenosné monitory z HZSP Synthos Kralupy. Dva monitory z jižní strany, jeden ze strany západní uvnitř technologie pyrolýzních pecí v prostoru středového kanálu havarijní jímky. Dodávka vody do vozidel probíhala z hydrantové sítě. Po instalaci dálkové dopravy vody hadicemi z jezera Jiřetín byla nasazená požární technika napojena na tento systém. Ve 13.16 hodin KOPIS povolalo na místo zásahu chemickou laboratoř Třemošná. Ve 13.31 hodin územní řídicí důstojník požádal KOPIS o zajištění cisterny s PHM, ve 13.49 hodin pak o zajištění ochrany sluchu (špunty do uší) a respirátory pro zasahující hasiče (tyto prostředky zajistila ředitelka ÚO Most) a ve 14.49 hodin o vyslání dalšího velkoobjemového čerpadla Somati ze Středočeského kraje. V 15.40 hodin se na místo zásahu dostavila tři měřicí vozidla (ÚO Ústí nad Labem, Česká Kamenice, Chemická laboratoř Třemošná). Územní řídicí důstojník rozhodl o místě nasazení.

V 16.20 hodin z důvodu vysokých teplotních podmínek v místě zásahu, vzhledem k častému střídání zasahujících příslušníků a z důvodů postupného využití všech záložních sil a prostředků před branou areálu nabídli příslušníci operačního výjezdu MV­ GŘ HZS ČR vyslání odřadu ze Středočeského kraje na pomoc zasahujícím jednotkám PO.

V 16.28 hodin vyjel odřad ze Středočeského kraje, který na místo zásahu přijel v 18.00 hodin. V 19.00 hodin z důvodu blížícího se večera a potřeby lepšího osvětlení obou úseků byla na místo zásahu povolána jednotka ZÚ HZS ČR ze Zbirohu s osvětlovací technikou.

Účinnost hašení požáru na úseku č. 2 byla výrazně komplikována vysokou teplotou, členitostí a výškou technologického zařízení pyrolýzních pecí, objemem a neustálým přísunem hořlavin, nízkými výkony nasazených proudů v počátku zásahu a současným nasazením proudů na vodu i pěnu.

K eliminaci šíření požáru z prostoru pyrolýzních pecí na další technologické zařízení EJ bylo nutné uzavření hraničních (tzv. Rhefla) armatur. Tyto armatury nebylo možné uzavřít pomocí elektropohonů z důvodu poškození instalací pro měření a regulaci. K ručnímu uzavření armatur byla vytvořena šestičlenná skupina složená ze dvou zaměstnanců HZSP a čtyř operátorů EJ. Uzavírání armatur na pyrolýzních pecích BA 102, 104, 105 a 106 probíhalo od 14.40 do 21.10 hodin. Armatury pecí č. 8 a č. 10 se nepodařilo uzavřít kvůli zasažení požárem. Uzavřeny byly dodatečně až po uhašení požáru.

Požár pyrolýzních pecí byl lokalizován po 18.00 hodině, kdy byla zajištěna dodávka vody pro úsek č. 2 dálkovou dopravou vody. Po uhašení požáru pecí a jejich částečném ochlazení se v pravidelných intervalech (30 minut) monitorovala teplota technologického zařízení termovizí. Po likvidaci požáru byl interval měření prodloužen na 60, později na 120 minut.

Úplná likvidace požáru v prostoru pyrolýzních pecí byla ohlášena 14. srpna v 09.31 hodin. Pravidelná měření teplot a kontroly zařízení pokračovaly až do ukončení zásahu dne 18. srpna v 09.40 hodin.

Po zásahu byla u všech hasičů zasahujících v prostoru areálu nařízena mimořádná preventivní zdravotní prohlídka.

Dálková doprava vody

Dne 13. srpna ve 14.14 hodin byl na OS HZSP ohlášen vedoucím výrobny vodní hospodářství (VVH) nedostatek vody ve vodárenském systému areálu. Po telefonické konzultaci s vedoucím VVH o stavu vody VZ ve 14.23 hodin rozhodl o nasazení KCE ze stanice Litoměřice na vodárny na severním svahu. Posádka stanice Litoměřice zřídila čerpací stanoviště u chladicích věží na severním svahu areálu ve 14.42 hodin. KCE odřadu HZS SČK byl od 15.05 hodin připraven jako záložní a jeho posádka spolupracovala s posádkou velkokapacitního čerpadla z HZS ÚK.

Z bazénů na severním svahu, směrem k bráně č. 4, bylo jednoduché hadicové vedení 6“ položeno pomocí KA z hadicového kontejneru. Jižním směrem od brány č. 4 byly postupně nasazeny 6“ hadice HZSP. Na instalaci vedení dálkové dopravy vody byly postupně nasazeny jednotky HZSP a JSDHO Tuchořice, Bystřany­ Úpořiny, Cítoliby, Litoměřice, Líšťany a Duchcov.

Dálková doprava vody byla spuštěna v 16.21 hodin.

Po zajištění dálkové dopravy vody z vodáren na severním svahu VZ rozhodl o přesunutí KCE HZSP od východní chladicí věže na vodárenské jezero Jiřetín. Hadicové vedení dálkové dopravy vody (DDV) bylo z KA a hadicových kontejnerů položeno na silnici 255/3 Záluží­ Komořany a místní komunikaci směrem k jižní bráně areálu v 15.43 hodin. K nainstalování KCE HZSP došlo v 17.51 hodin. Dodávka vody byla zahájena v 17.57 hodin. Na vodárenské jezero Jiřetín bylo od přibližně 02.00 do 10.00 hodin dne 14. srpna nainstalováno rovněž čerpadlo Williams HZSP Synthos jako záložní pro případ výpadku KCE HZSP.

V 18.15 hodin VZ oznámil, že požární technika na úseku č. 2 byla odpojena od hydrantové sítě a je plně zásobována DDV. Po instalaci DDV docházelo k postupnému nárůstu objemu vody ve vodárenském systému areálu, tzn. dostatečné zásobě vody pro technologie provozů a dodávku hydrantové vody na úseku č. 1.

Instalace norných stěn

Na základě žádosti zaměstnanců VVH předané telefonicky 13. srpna v 10.50 hodin bylo rozhodnuto o preventivním nasazení norných stěn, které byly nainstalovány na jednotné kanalizaci biologické čistírny (BIČ) č. III (sorpční) a na řece Bílině, v místě stabilního havarijního profilu (SHP) (sorpční + pevná - žebříčková) a Bílém potoce (sorpční). Instalace těchto stěn probíhala do 12.15 hodin. Následně byla instalována nafukovací norná stěna u sídliště ČD Most.

V průběhu zásahu došlo ke zvýšení zákalu vody v dešťové kanalizaci vlivem vyplavení nečistot z potrubí hydrantové vody. Únik látek ohrožujících životní prostředí mimo areál společnosti ale zaznamenán nebyl. Měření znečištění vodních toku v okolí areálu provedla ČIŽP ve dnech 13. a 17. srpna. Jak průběžnými kontrolami hasičů, tak měřením ČIŽP se nepotvrdila kontaminace uhlovodíky, ani jiné výrazné znečištění vodních toků vodou použitou pro hasební zásah.

O demontáži norných stěn VZ rozhodl 17. srpna v 18.00 hodin. Následně byly stěny odinstalovány s výjimkou sorpčních stěn na SHP Bílina a BIČ III.

Krizový štáb podniku

Jednání probíhala za účasti vedení společnosti, zástupců EJ, územního řídicího důstojníka a dalších zástupců HZS ČR, Policie ČR, VZ, ostrahy areálů, zástupců facility managementu a dalších specialistů. Štáb zajišťoval koordinaci provozu výrobních jednotek v areálu společnosti a podporu (strava, PHM a další) potřebnou pro zasahující složky, operátory a specialisty provádějící havarijní odstavení EJ.

V rámci spolupráce štábu a Policie ČR byla koordinována doprava mezi Mostem a Litvínovem (přes obce v okolí areálu), přístupy zaměstnanců potřebných pro provoz jednotek, příprava vyšetřování události, předávání informací představitelům obcí a médiím prostřednictvím tiskových mluvčích HZS ČR a společnosti Unipetrol.

Strava pro zasahující byla během 13. a 14. srpna dopoledne zajištěna formou balené vody a baget jak prostřednictvím HZS ÚK, tak facility managementu. Od poledních hodin 14. srpna byla zprovozněna kuchyně s jídelnou v administrativní budově. Teplá strava se připravovala třikrát denně.

Výrazným projevem obou požárů byl kouř vznikající v počátku požáru na úseku č. 1 při vyhořívání propylenu a následně na úseku č. 2 hořením uhlovodíků při požáru pyrolýzních pecí. Měřením uvnitř a v okolí areálu i v obcích v okolí zóny havarijního plánování nebyly, kromě velkého množství sazí, zaznamenány zvýšené koncentrace škodlivin v ovzduší.

Příčina vzniku požáru

Příčina vzniku požáru nebyla dosud stanovena.

Specifika zásahu

Celková spotřeba vody pro zásah byla 154 600 m3. Do vodárenských zařízení areálu bylo načerpáno v souvislosti s požárním zásahem a následným režimem chlazení 145 000 m3 surové - tzv. čerstvé vody a 9600 m3 vody bylo do areálu přečerpáno mobilním čerpacím kontejnerem HZSP přímo z vodárenského jezera Jiřetín.

Pozitiva
- včasné vyhlášení evakuace v podniku (postupně evakuováno více než 3500 osob),
- disciplinovanost všech zasahujících jednotek PO s ohledem na vysoké nebezpečí hrozící při požáru,
- dostačující počet sil a prostředků pro nasazení v době rozšíření požáru - včasné vyhlášení zvláštního stupně požárního poplachu,
- vytvoření úseků,
- funkční hydrantová síť v podniku,
- dobrá spolupráce se složkami IZS, včasné uzavření silnic v okolí areálu, zastavení tramvajové a železniční dopravy,
- měření ovzduší,
- včasné povolání náhradních velkoobjemových čerpadel a zásob nepolárního pěnidla,
- zajištění týlových prostor pro hasiče (odpočinek, nápoje, strava).

Negativa
- extrémně silný hluk na místě zásahu (poškození sluchu u zasahujících hasičů, po zásahu nutnost lékařského vyšetření, u postižených následná léčba - medikace, barokomora),
- vysoké venkovní teploty nad 30 °C,
- přívod hořící látky (propylenu) na úseku č. 1 nebylo možné uzavřít (do flérových potrubí nesmí být z bezpečnostních důvodů instalované armatury), propylen se musel nechat kontrolovaně hořet a pro uzavření byly zvoleny speciální způsoby,
- několik druhů hořlavých látek na úseku č. 2 (kapaliny, plyny) v kombinaci s vysokou teplotou technologického zařízení pyrolýzních pecí,
- z počátku nedostatečné množství nápojů a stravy s ohledem na vysoké venkovní teploty a velmi velký počet nasazených hasičů, později vyřešeno zprovozněním jídelny v administrativní budově (zajištění prostor pro stavování a odpočinek zasahujících hasičů).

Ing. Petr KRÁLERT, HZSP Unipetrol RPA, mjr. Ing. Zdeněk BLÁHA, HZS Ústeckého kraje, foto archiv HZS Ústeckého kraje
 

vytisknout  e-mailem