Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XV ČÍSLO 2/2016

V úvodu přinášíme základní statistické údaje o činnosti HZS ČR v uplynulém roce a prioritách pro rok 2016. V bloku věnovaném POŽÁRNÍ OCHRANĚ analyzujeme zásah na požár tlakové lahve s acetylénem. Požár byl zlikvidován v ČR dosud nepoužitou metodou – prostřelením tlakové lahve. Informujeme o výsledku požární zkoušky zateplení stěn a přinášíme přehled certifikátů vydaných TÚPO v roce 2015. Cíle a výstupy projektu k zajištění efektivní komunikace HZS ČR pro řešení mimořádných událostí, specifika spolupráce HZS ČR, Letecké služby Policie ČR a Státního ústavu radiační ochrany při monitorování radiační situace na území ČR a prezentace činnosti Letecké záchranné služby Jihočeského kraje jsou tématy části časopisu zaměřené na oblast IZS. V bloku OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ seznamujeme s výsledky analýzy hrozeb pro ČR, aktivitami Výboru pro civilní nouzové plánování nebo prioritami předsednictví Nizozemska v Radě Evropské unie v oblasti ochrany obyvatelstva.  

V červnu loňského roku došlo v Praze­ Dolních Měcholupech k požáru desetikilogramové tlakové láhve (dále též „TL“ nebo „láhev“) s acetylénem. Mimořádná událost se stala v provozovně firmy OK­ BE, spol. s r.o. Společnost se zabývá výrobou a montáží ocelových konstrukcí.

 

1602-

V průběhu práce se svářecí soupravou došlo ke zpětnému zášlehu do TL s acetylénem a následně k exotermické reakci uvnitř TL. Zaměstnanci TL odpojili ze soupravy, vynesli ji k patě zděného plotu do vzdálenosti 13 m od budovy a pomocí zahradní hadice začali ochlazovat. V průběhu manipulace s TL vycházel hustý černý kouř a povrch se v místě reakce prudce ohříval nad teplotu snesitelnou pro ruční manipulaci. K ohlášení na tísňovou linku došlo přibližně po 20 minutách od vzniku události.

 

Průběh zásahu

 

KOPIS HZS hl. m. Prahy přijalo informaci dne 29. června 2015 v 16.38 hodin. Na místo události byla vyslána jednotka ze stanice Strašnice se dvěma CAS 20. Po příjezdu na místo události v 16.48 hodin rozhodl velitel zásahu (VZ) o nasazení dvou proudů C 52 na chlazení TL a povolal další jednotky se dvěma CAS 30/32, TA chemické služby, velitele Policie ČR, pyrotechnickou službu Policie ČR a ZZS hl. m. Prahy. V 17.04 hodin na místo požáru přijel velicí důstojník směny, který po přijetí informací od VZ převzal velení zásahu. Po soustředění sil a prostředků byly proudy C 52 nahrazeny dvěma lafetovými proudnicemi, u kterých byl snížen průtok, aby nedocházelo k rozstřiku chladící vody. Teplota TL byla periodicky měřena termokamerou, jíž bylo potvrzeno ohnisko reakce uvnitř TL, které se projevilo na povrchu spečením barvy. Pokud byla láhev chlazena vodou, nepřekračovala její povrchová teplota 21 °C, při přerušení ochlazování stoupla teplota během asi dvou až tří minut na více než 50 °C, kdy bylo opět zahájeno chlazení.

 

 

Aby nedošlo k ohrožení zaměstnanců a dalších osob, nařídil VZ evakuaci osob z areálu a určil nebezpečnou zónu ve vzdálenosti 100 m od umístění TL. Celkem bylo evakuováno 10 osob. Z nebezpečné zóny vyvezli a vynesli příslušníci HZS hl. m. Prahy dalších 48 tlakových láhví s acetylénem a kyslíkem. Do objektu byl uzavřen přívod zemního plynu, který byl veden po vnějším plášti budovy. Pro bezpečnost zasahujících bylo na místě vozidlo rychlé záchranné pomoci ZZS hl. m. Prahy a inspektor provozu ZZS hl. m. Prahy.

 

Po dohodě s Policií ČR byl v 17.31 hodin zastaven pěší a automobilový provoz v Kutnohorské ulici. Tato opatření si vyžádala další síly a prostředky Policie ČR. Na místo události se dostavil dispečer dopravního podniku, kterého VZ informoval o nutnosti dopravní uzávěry v řádu hodin. Uzavřená komunikace procházela ve 20metrové vzdálenosti od TL a mimo osobní a nákladní dopravu tudy projíždějí tři linky MHD a příměstské dopravy.

KOPIS v 17.26 hodin informovalo o události řídicího důstojníka HZS hl. m. Prahy, operační středisko krizového štábu Magistrátu hl. m. Prahy a dispečink Dopravního podniku hl. m. Prahy.

Prostřednictvím KOPIS HZS hl. m. Prahy a systému TRINS (Transportní informační a nehodový systém) byla v 17.15 hodin kontaktována společnost Linde Gas, a.s., pro získání doplňujících informací. Později Policie ČR na místo přivezla bezpečnostního technika této společnosti, který s VZ konzultoval možnosti řešení události.

Vzhledem k charakteru, intenzitě a době reakce uvnitř TL byla vyloučena manipulace a její přemístění na vhodné místo, kde by zásah neměl dopad na okolní prostředí.

Událost měla dvě řešení: ponechat přijatá opatření a TL chladit po dobu desítek hodin (minimálně 10, ale spíše 24 hodin nebo i déle), nebo ji prostřelit, a tím zabránit jejímu výbuchu. Po prostřelení láhev nechat přibližně 20 až 30 minut chladit a poté již nebude považována za nebezpečnou z hlediska výbuchu.

V 18.34 hodin VZ rozhodl o povolání odstřelovače Policie ČR, který se místo události dostavil v 19.44 hodin. Společně s odstřelovačem provedl VZ průzkum a seznámil ho se situací. Odstřelovač se již dříve účastnil zkušebních střeleb při IMZ zaměřených na likvidaci TL v podmínkách požáru, které se konaly v bývalém vojenském výcvikovém prostoru Ralsko.

Problémem bylo nalezení vhodného stanoviště pro střelbu. Stanoviště by mělo být v bezpečné vzdálenosti minimálně 50 m od TL, která musí být v přímé viditelnosti a vhodné poloze, aby nedošlo ke sklouznutí střely. Střelba je vedena dvěma odstřelovači současně. Nejlepší alternativou bylo vést střelbu z konce výrobní haly přes otevřená vrata. Pro uvolnění výhledu bylo nutné vysokozdvižným vozíkem přemístit skladovaný materiál. Část materiálu byla použita k zabezpečení TL proti pohybu a další železné desky byly umístěny za TL pro zadržení střely při úplném průstřelu.

Po ukončení příprav Policie ČR uzavřela perimetr o průměru přibližně jednoho kilometru. Ve 20.23 hodin byla zastavena voda do lafetových proudnic a ve 20.24 hodin odstřelovači vystřelili dvě střely. Prvý výstřel mířil asi 25 cm pod zaklenutí vrchlíku TL, druhý na střed. Láhev prostřelila jen jedna střela (střed), druhá se odrazila od vrchlíku láhve. Vzniklým otvorem prudce unikl plyn v přibližně třívteřinovém výronu, bez vznícení a volně se rozptýlil v ovzduší. Po potvrzení průstřelu bylo obnoveno ochlazování TL. Akci natáčel robot s kamerou Pyrotechnické služby Policie ČR.

TL byla 20 minut chlazena lafetovými proudnicemi a pak uložena do provizorního bazénu v místě. Z láhve stále volně unikal plyn.
Ve 20.45 hodin VZ zúžil nebezpečnou zónu na 5 m od bazénu s TL a ve 20.48 hodin byl plně obnoven provoz v ulici Kutnohorská. VZ po dohodě určil režimová opatření na místě zásahu a redukoval zasahující síly a prostředky.

Na místě zásahu byla ponechána jedna CAS, která byla po čtyřech hodinách střídána. Dohlídka na místě se prováděla z důvodu stále unikajícího plynu v okolí bazénu s TL. Plyn z láhve unikal až do odpoledních hodin 30. června 2015 a samotná láhev byla z areálu firmy OK­ BE převezena prostředky HZS hl. m. Prahy do společnosti Linde Gas 1. července 2015. Později společnost předala TL ke cvičebnímu účelu HZS hl. m. Prahy.

U mimořádné události zasahovaly jednotky z šesti stanic HZS hl. m. Prahy a jednotky SDH Dolní Měcholupy a Horní Měcholupy.

Specifika zásahu

Pozitiva
- vysoké a profesionální nasazení všech zasahujících,
- dostatek sil a prostředků,
- dobrá viditelnost do pozdních hodin a příhodné povětrnostní podmínky,
- uzavřený areál výrobního podniku,
- nepřítomnost médií,
- výrazné zkrácení délky zásahu prostřelením TL.

Negativa
- pozdní nahlášení události a rozvinutá reakce uvnitř TL,
- malý manipulační prostor – pohyb v blízkosti TL,
- uzavření frekventované komunikace z/do Prahy v pátek odpoledne,
-časové prodlevy při povolávání specializovaných složek.

Závěr

Požáry tlakových láhví jsou pro zasahující hasiče vždy spojeny s rizikem poškození zdraví nebo smrti. Výbuch tlakové láhve může rovněž způsobit značné materiální a finanční škody. Prostřelení tlakové láhve je alternativou, která byla u HZS hl. m. Prahy vyzkoušena jen v testovacích podmínkách při IMZ v odloučených lokalitách a po předchozí přípravě. Při výše popsaném zásahu v ulici Kutnohorská bylo díky vhodným místním podmínkám a znalosti zasahujících možné tuto taktiku poprvé využít v reálné situaci. Zvolená metoda minimalizovala rizika pro zasahující a výrazně zkrátila dobu nutnou k likvidaci události.

Pokud existují vhodné podmínky, nemělo by být prostřelení tlakové láhve krajní možností, ale jednou z prvních, neboť ve svém důsledku snižuje riziko zranění a škod. Významná je i úspora potřebných sil a prostředků a času nezbytného k řešení mimořádné události.
Řada HZS krajů má již potřebné znalosti a rovněž Policie ČR disponuje dostatkem zkušených příslušníků, kteří si střelbu na tlakové láhve při společných IMZ vyzkoušeli.

por. Mgr. Jiří ČMAKAL, prap. Ing. Aleš PÍCHA, Ph.D., foto prap. Milan PACÍK, HZS hl. m. Prahy
 

vytisknout  e-mailem