Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XV ČÍSLO 12/2016

Prezident republiky jmenoval dva nové hasičské generály. Slavnostně se tak otevírá letos poslední číslo časopisu 112. Rubrika POŽÁRNÍ OCHRANA rozebírá požár prodejny v Kopřivnici. Další článek otevírá možnosti spolupráce hasičů s vězeňskou službou. Rubrika INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM sleduje předání nového nakladače CAD 973D v Hlučíně. O vzdělávání prostřednictvím simulačního programu XVR se dočtete na další straně. V rámci vzdělávání se uskutečnilo IMZ pro vojáky Jordánska s HZS Libereckého kraje. Ve třetí rubrice OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ se dočtete o cvičení pracovníků chemických laboratoří HZS ČR. Další téma se věnuje postupu nakládání s vysokým počtem obětí v havarijním plánu. V poslední rubrice naleznete rozhovor se starostou dobrovolných hasičů. Slavnostní předávání medailí a plaket z rukou genmjr. Ing. Drahoslava Ryby vybraným příslušníkům a občanům České republiky zaplnilo s fotografiemi i ty poslední stránky. Přílohou je Obsah ročníku XIV časopisu 112. 

Ve dnech 17. až 21. října 2016 proběhla v Praze velká mezinárodní výstava a odborné konference s názvem Future Forces Forum 2016 (FFF 2016), nejvýznamnější akce v oblasti obrany a bezpečnosti svého druhu v České republice na výstavišti PVA EXPO PRAHA. Fórum mělo podtitul „Better Security = Better Future“, což by mohlo být přeloženo jako „lepší bezpečnost = lepší budoucnost“.

Zástupci vlády, orgánů státní správy i samosprávy, mezinárodních organizací, průmyslu, vědy a výzkumu se v Praze setkali v rámci odborných akcí a velké mezinárodní výstavy. Zaměření všech akcí bylo především na využívání moderních technologií a přístupů k zajištění obrany a bezpečnosti jak na národní, tak i mezinárodní úrovni; budoucí potřeby ozbrojených a bezpečnostních sil a na ochranu obyvatelstva a kritické infrastruktury.

Mezinárodní setkání nabídlo jedinečnou možnost osobní účasti na vystoupeních a různých odborných diskusích s předními představiteli bezpečnostních sborů České republiky, světově uznávanými odborníky ze zahraničních bezpečnostních složek, mezinárodních organizací, komerční sféry, výzkumných a vývojových institucí i akademické půdy. Součástí programu byly také mnohé statické i dynamické ukázky schopností Armády České republiky, Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky, Vězeňské služby, Celní správy, Hasičského záchranného sboru letiště Praha, univerzit a světových i domácích výrobců. Venkovní statické i dynamické ukázky byly také volně přístupné široké veřejnosti bez nutnosti registrace.

Uvedená významná a rozsáhlá odborná akce zahrnovala také řadu různých odborných workshopů za účasti domácích i zahraničních odborníků… Jedním z nich byl také dvoudenní workshop s názvem: CBRN Workshop ve dnech 20. a 21. října 2016.

V posledních deseti až patnácti letech se začínal používat nejen v České republice, ale především v zahraničí nový odborný termín. Souhrnně se mluví o tzv. nových hrozbách terorismu (New Threats of Terrorism), ve větším detailu pak o chemickém, biologickém, radiologickém a jaderném terorismu (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Terrorism), pro což se brzy ujala všeobecně známa zkratka CBRN.

Je možné konstatovat, že Česká republika nezůstala pozadu v oblasti CBRN. Jasným dokladem toho je mimo jiné i řešení státního grantu pro Ministerstvo vnitra v letech 2002 až 2003 s názvem Nové hrozby terorismu – chemický, biologický, radiologický a jaderný terorismus. Na základě tohoto grantu byl již v roce 2005 připraven a vydán první komplexní studijní učební text na Univerzitě obrany v Brně. Další příklady z této oblasti by mohly následovat, například řada odborných konferencí, která se tomuto tématu věnovala.

Z širšího pohledu je nutné konstatovat, že zákony a prováděcí vyhlášky v České republice důsledně vycházejí z mezinárodních smluv, dohod a konvencí, což je všeobecně známo. Národní legislativa pro oblast CBRN je velmi dobře pokryta národními zákony nemluvě o dostatečně podrobně rozpracovaných prováděcích vyhláškách. Zcela zásadní je i otázka národního výkonného a kontrolního orgánu, kterým je v České republice Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Státní úřad, který má ve svém názvu „jadernou bezpečnost“, zahrnuje komplexně i tři významné oblasti: „Nešíření jaderných zbraní“, „Zákaz chemických zbraní“„Zákaz biologických zbraní“.

Ochrana obyvatelstva v oblasti CBRN „klasicky“ zahrnuje celý obecný řetězec preventivních, ochranných, záchranných a likvidačních opatření. Již z podstaty chemického, biologického, radiologického a jaderného terorismu je odborníkům naprosto zřejmé, že výše naznačená opatření musí být zcela specifická.

Kromě toho je nutné vyzvednout cennou skutečnost, že v polovině roku 2013 byla vydána po složitých meziresortních jednáních nová typová činnost pro řešení chemického terorismu v podmínkách pražského metra. Tento výborný manažerský plán byl vytvořen během několika let formou meziresortní spolupráce s širokým zapojením mnoha odborníků a specialistů z České republiky. Vlastní dokument obsahuje 108 stran. Tento plán byl testován formou komplexního cvičení na konci roku 2014.

Odborný CBRN workshop

Na mezinárodním odborném CBRN workshopu vystoupila řada významných zahraničních i domácích odborníků a byly prezentovány otázky prevence, ochrany, záchrany, likvidace a obnovy ve spojení s teroristickým útokem CBRN prostředky. Patřil mezi ně dánský specialista na oblast CBRN a světově uznávaný odborník Stef Stienstr, který referoval o obtížích při výměně a sdílení odborných informací na národní úrovni.

Významná německá firma FUTURE Karcher Group představila nové a vylepšené možnosti v přístupech a v technologickém řešení dekontaminace. Další odborná zahraniční firma dobře známá i v České republice, a to firma CRISTANINI slovy majora Marca Jacobyho uvedla možnosti pro ochranu obyvatelstva a ochranu kritické infrastruktury v případě velkého bio­‑teroristického napadení. Firma představila novou desinfekční recepturu s velmi dobrými užitnými vlastnostmi, například krátkou dobou působení desinfekčního činidla, širokým rozsahem působení vůči biologickým agens, bezpečnou manipulací s desinfekčním činidlem.

Doplňkové otázky z auditoria vytvořily příznivou pracovní atmosféru pro odborné diskuse a různé polemiky. Mezinárodní odborný CBRN workshop byl doplněn také tím, že řada vystavovaných a prezentujících firem měla zastoupení také v části výstavní. Tak se mohli účastníci workshopu podle svého zájmu a podle svého zaměření zastavit na stánku příslušné odborné domácí nebo zahraniční firmy, kde jim byly podrobně vysvětleny jak firemní trendy ve výzkumu a vývoji, tak jim byly také představeny poslední technické prostředky pro detekci, ochranu, záchranu, likvidaci nebezpečných chemických látek, biologických agens a neposlední řadě také nebezpečných radioaktivních látek.

Podrobnosti z odborné mezinárodní akce Future Forces Forum 2016 jsou uvedeny na webových stránkách: www.future­‑forces­‑forum.org.

Závěr

Problematice CBRN a ochraně obyvatelstva v České republice je věnována značná pozornost. Je jasné, že nové hrozby terorismu se nebudou vyhýbat ani České republice. Stát má povinnost postarat se přiměřeně o ochranu svých občanů. Na druhé straně také občané jsou povinni se sami připravit na možné mimořádné události a krizové situace. Ačkoliv taková povinnost není nikde zcela jasně definována, ze současné situace je zřejmé, že je to jednak morální povinnost, a také, že to současná bezpečnostní situace vyžaduje.

Politická reprezentace České republiky se stále více a stále častěji zabývá otázkami bezpečnosti. O tom mimo jiné svědčí i obrovský projekt s názvem Audit národní bezpečnosti, který běží celý rok 2016 a do něhož je zapojeno více jako 120 domácích bezpečnostních expertů.

 

Doc. Ing. Otakar Jiří MIKA, CSc., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
foto autor

 

vytisknout  e-mailem