Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XV ČÍSLO 12/2016

Prezident republiky jmenoval dva nové hasičské generály. Slavnostně se tak otevírá letos poslední číslo časopisu 112. Rubrika POŽÁRNÍ OCHRANA rozebírá požár prodejny v Kopřivnici. Další článek otevírá možnosti spolupráce hasičů s vězeňskou službou. Rubrika INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM sleduje předání nového nakladače CAD 973D v Hlučíně. O vzdělávání prostřednictvím simulačního programu XVR se dočtete na další straně. V rámci vzdělávání se uskutečnilo IMZ pro vojáky Jordánska s HZS Libereckého kraje. Ve třetí rubrice OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ se dočtete o cvičení pracovníků chemických laboratoří HZS ČR. Další téma se věnuje postupu nakládání s vysokým počtem obětí v havarijním plánu. V poslední rubrice naleznete rozhovor se starostou dobrovolných hasičů. Slavnostní předávání medailí a plaket z rukou genmjr. Ing. Drahoslava Ryby vybraným příslušníkům a občanům České republiky zaplnilo s fotografiemi i ty poslední stránky. Přílohou je Obsah ročníku XIV časopisu 112. 

Ohlušující rána! Tep velkoměsta se ve vteřině zastaví a nad městskou zástavbou začíná stoupat sloup kouře. Telefonáty na tísňových linkách se předhánějí v popisu situace, podle prvotního odhadu se zdá, že se jedná o výbuch zemního plynu. Na místo jsou podle poplachových plánů neprodleně vyslány síly a prostředky HZS ČR, ZZS a Policie ČR. Brzy k místu zásahu přijíždějí první jednotky PO.

Již v prvním vozidle se hlasitě ozývá zásahový dozimetr URAD 115, který spouští hlasitý alarm, nastavený pro hodnoty dávkového příkonu 1 µSv/h. Velitel jednotky dává pokyn k zastavení vozidla na bezpečném místě a tuto situaci ihned hlásí na krajské operační a informační středisko (KOPIS). Velitel zásahu (VZ) vyčleňuje část jednotek pro pomoc raněným. Zároveň organizuje prvotní radiační průzkum směrem k místu mimořádné události, který odhaluje nárůst hodnoty dávkového příkonu nad 10 µSv/h. Podle stavu věcí na místě výbuchu je podezření, že se nejedná o explozi zemního plynu, ale patrně o výbušninu. VZ ihned sděluje na KOPIS informaci o zjištěné radiaci a tím i o důvodném podezření na zásah typu „špinavá bomba“. Na základě této informace a v souladu s katalogem typových činností STČ-01/IZS – Špinavá bomba je okamžitě vyhlášen III. stupeň poplachu. Informace je předána na OPIS MV-generálního ředitelství HZS ČR a na místo události jsou povolány další síly a prostředky složek IZS. VZ tak může zorganizovat místo zásahu a ze zástupců přítomných složek IZS sestavit svůj štáb. Velká záchranná akce se může rozjet.

Radiace

Naštěstí se v tomto případě nejednalo o skutečnou událost, ale o námět cvičení pro pracovníky chemických laboratoří HZS ČR (CHL) konaného v rámci pravidelných kurzů pro pracovníky CHL – radiační část. Kurzy jsou vždy vedeny odborníky z Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč. Letošní podzimní kurz se konal ve Školicím středisku a laboratoři HZS Plzeňského kraje v Třemošné a vedle CHL se ho zúčastnili i zástupci Policie ČR z Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) a zástupci Armády ČR z 31. brigády radiační, chemické a biologické ochrany (osádka radiometrické laboratoře).

Hlavním cílem cvičení bylo na modelových případech přímo v terénu vyzkoušet a nacvičit vybrané činnosti, pro které jsou CHL předurčeny podle typové činnosti, spolupráci s ostatními složkami IZS (Policie ČR a Armáda ČR) a komunikaci pomocí radiostanic. Podle katalogu typových činností by CHL spolu s pracovníky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Státního ústavu radiační ochrany a Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany vytvořili skupinu specialistů, jejichž zástupce by byl členem štábu VZ.

Specialisté na místě zásahu provádějí a dokladují štábu VZ tyto činnosti:

  • provádějí radiační průzkum,
  • navrhují opatření na zabezpečení radiační ochrany složek IZS a obyvatelstva,
  • monitorují rozsáhlejší kontaminované prostory, včetně pojezdových měření,
  • provádějí odběry vzorků pro stanovení kontaminace mimo prostory s vysokým dávkovým příkonem,
  • identifikují a kvantifikují kontaminanty,
  • provádějí bezpečné uložení a případný transport radioaktivních kontaminantů na bezpečné místo,
  • posuzují kontaminaci RaL emitující záření alfa, beta, gama a navrhují opatření ke snížení jejího šíření a rozptylu a navrhují způsoby dekontaminace terénu.

Vedle nácviku činností prováděných pracovníky CHL přímo v nebezpečné zóně bylo zřízeno i stanoviště osobní dozimetrie, kde se vyzkoušelo vydávání osobních dozimetrů (SOR/R 022) ve vlastnictví HZS ČR i jiným zasahujícím složkám IZS.

Práce v zasažené lokalitě

První část cvičení probíhala s osobními ochrannými prostředky (obličejová maska s filtrem a protichemický ochranný oděv typu 4) a za použití reálných zdrojů radioaktivního záření (jejich dávkový příkon byl z důvodu ochrany cvičících stokrát nižší, pro účely cvičení se stokrát násobil, čímž bylo dosaženo „reálně“ očekávaných hodnot). Procvičovanými činnostmi bylo především ověřit radiační situaci a zasaženou plochu zjištěnou jednotkami PO při prvotním průzkumu, změřit dávkové příkony v místě zásahu a odhadnout nebo změřit obdržené dávky u osob a na základě toho odhadnout tolerovatelnou dobu pobytu. Dále měli cvičící z řad pracovníků CHL a Armády ČR identifikovat a označit ohniska radiace, stanovit reálná ohrožení a navrhovat případné změny v organizaci místa zásahu spočívající ve vytýčení bezpečných koridorů s nejnižším dávkovým příkonem pro bezpečný pohyb zasahujících. V neposlední řadě bylo úkolem procvičit podporu a součinnost se speciálním CBRN týmem Policie ČR zabývajícím se dokumentací a shromažďováním důkazů.

Monitoring oblasti

Druhá část cvičení byla uvedena takto: Podle informací zpravodajských služeb je někde v obci Třemošná umístěno další výbušné zařízení a opět by mohlo jít o špinavou bombu. Podle ultimáta teroristů bude odpáleno v 15.00 hodin, pokud nebudou splněny jejich požadavky. Času je málo, a proto musejí všechny monitorovací skupiny vyčleněné s CHL co nejrychleji prozkoumat celou oblast obce Třemošná.

Tentokrát bylo úkolem mobilních skupin provést pojezdová měření (tzv. monitoring radiační situace po trasách) za účelem vyhledání dalšího zdroje hrozícího odpálením. Vzhledem k tomu, že času do vypršení ultimáta nebylo mnoho, musely si všechny mobilní skupiny rozdělit zastavěné území obce Třemošná na jednotlivé sektory a monitorovat společně. Navíc vzhledem k situaci bylo nutné monitorovat pokud možno skrytě bez rizika prozrazení. Po vyhledání zdroje, který byl s největší pravděpodobností nalezen v osobním automobilu zaparkovaném vedle nádraží, byla tato informace předána specialistům z řad Policie ČR, kteří provedli detailnější obhlídku a skrytá měření pro potřeby dalšího šetření.

Závěr

Cvičení přispělo nejen k dalšímu zdokonalení radiačních monitorovacích postupů a činností prováděných v rámci typové činnosti STZČ-1/IZS, ale zároveň umožnilo výměnu zkušeností a informací o používaných měřicích metodách a využívané dozimetrické technice v rámci jednotlivých zúčastněných složek IZS. Zajímavé také bylo seznámit se s prací a prioritami, které by při této události prováděli jednotlivé složky. Zatímco by CHL především monitorovaly území situace za účelem ochrany zasahujících a civilního obyvatelstva, příslušníci NCOZ by se soustředili na dokumentaci této mimořádné události a zajištění důkazů pro další šetření.

 

Ing. Michal SETNIČKA, Ph.D.,
pplk. Ing. René MAREK,

Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč,
foto Ing. Michal SETNIČKA, Ph.D.,
Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč

 

vytisknout  e-mailem