Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XV ČÍSLO 12/2016

Prezident republiky jmenoval dva nové hasičské generály. Slavnostně se tak otevírá letos poslední číslo časopisu 112. Rubrika POŽÁRNÍ OCHRANA rozebírá požár prodejny v Kopřivnici. Další článek otevírá možnosti spolupráce hasičů s vězeňskou službou. Rubrika INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM sleduje předání nového nakladače CAD 973D v Hlučíně. O vzdělávání prostřednictvím simulačního programu XVR se dočtete na další straně. V rámci vzdělávání se uskutečnilo IMZ pro vojáky Jordánska s HZS Libereckého kraje. Ve třetí rubrice OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ se dočtete o cvičení pracovníků chemických laboratoří HZS ČR. Další téma se věnuje postupu nakládání s vysokým počtem obětí v havarijním plánu. V poslední rubrice naleznete rozhovor se starostou dobrovolných hasičů. Slavnostní předávání medailí a plaket z rukou genmjr. Ing. Drahoslava Ryby vybraným příslušníkům a občanům České republiky zaplnilo s fotografiemi i ty poslední stránky. Přílohou je Obsah ročníku XIV časopisu 112. 

Vyhlášení třetího stupně požárního poplachu si vyžádal požár v obchodním centru v Kopřivnici, v neděli 25. září letošního roku. Z původně ohlášeného požáru odpadu se stal zásah na bezmála dvacet hodin, který zaměstnal 95 hasičů ze 17 jednotek požární ochrany a také další složky integrovaného záchranného systému. Již v době příjezdu první jednotky vycházel z objektu hustý kouř a viditelné plamenné hoření signalizovalo rozšíření požáru na střechu.

Popis objektu

Požárem zasažený objekt se nachází v komplexu budov obchodního centra v Kopřivnici. Jsou v něm situovány nákupní zóny obchodních řetězců Kaufland a Lidl.

Zasažený objekt je přízemní, nepodsklepený a bez půdního prostoru. Půdorysné rozměry obdélníkového tvaru mají rozměry 58 × 30 metrů se zkoseným jihozápadním rohem. Plochá střecha s povlakovou PVC fólií nese střešní plášť a je z ocelových trapézových plechů s tepelnou izolací. Na střechu objektu, která není pochozí, vede žebřík. Konstrukce haly je železobetonová montovaná dvoulodní s železobetonovými plnostěnnými vazníky, nesenými železobetonovými sloupy o rozměrech 400 × 400 mm. Opláštění jižní obvodové stěny a částečně západní stěny je s prosklením o výšce 3,5 metru. Zbývající obvodové stěny jsou zděné z cihelných bloků s vnější tepelnou izolací pěnovým polystyrenem. V objektu jsou situovány tři velkoplošné prodejny s technickým a provozním zázemím - prodejna obuvi, prodejna oděvů a prodejna sportovních potřeb, ve které došlo k požáru. Každá z prodejen má dvě únikové cesty, kdy jedna vede přes prodejnu ven hlavním vstupem pro návštěvníky a druhá úniková cesta přes technické zázemí prodejny. Příjezd požární techniky je možný až do těsné blízkosti po zpevněných komunikacích. Požární voda je zajištěna z veřejného vodovodu. Požární odolnost stěn, stropů a částí konstrukce střechy byla stanovena na 15 minut. U nosných konstrukcí střechy a obvodových zdí potom na 60 minut. Samotný střešní plášť byl rozdělen 2,4 m širokým nehořlavým pásem, který střechu rozdělil na dvě plochy nepřesahující 1500 m2. Podle schváleného požárně bezpečnostního řešení (PBŘ) se nejedná o shromažďovací prostor dle ČSN 73 0802, není zde předpoklad výskytu osob v počtu větším než 250. Nebylo zde také, v souladu se schváleným PBŘ, instalováno žádné požárněbezpečnostní zařízení (elektrická požární signalizace, stabilní hasicí zařízení a zařízení pro odvětrání kouře a tepla při požáru). Hlavní dveře do jednotlivých prodejen mají v případě výpadku elektrické energie zůstat v otevřené poloze. V každé prodejně je umístěn jeden hydrantový systém s tvarově stálou hadicí o průměru D25 a délce 30 metrů, dále čtyři až pět práškových přenosných hasicích přístrojů.
 

Průběh zásahu

Před 16. hodinou v neděli 25. září 2016 byl oznámen na linku tísňového volání krajského operačního a informačního střediska HZS Moravskoslezského kraje (dále jen KOPIS) požár odpadu pod nakládací rampou obchodního centra v Kopřivnici (dále jen OC Kopřivnice). K místu požáru byly vyslány v 15.44 hodin místní jednotka SDH obce Kopřivnice (kategorie JPO II/1) s CAS 24 a jednotka HZS Moravskoslezského kraje (HZS MSK) z Nového Jičína s CAS 20. Již v průběhu jízdy k požáru byl ze vzdálenosti několika kilometrů od města viditelný stoupající hustý kouř. Že se nebude jednat pouze o běžný požár odpadu, potvrzovalo několik volajících na linky tísňového volání, kteří již hovořili o požáru střechy OC Kopřivnice. Na základě těchto informací a na žádost velitelů obou přijíždějících jednotek vyslalo KOPIS všechny jednotky z 1. stupně požárního poplachu (dále jen PP). Dále předalo informaci o rozsahu požáru sloužícímu řídícímu důstojníkovi územního odboru Nový Jičín (dále jen řídící důstojník ÚO NJ), který ihned vyjel k místu zásahu. O požáru byl také informován sloužící příslušník zjišťování příčiny vzniku požárů (ZPP) ÚO Nový Jičín, který také ihned vyjel k místu požáru.

Před příjezdem prvních jednotek hasební zásah prováděli zaměstnanci a návštěvníci OC Kopřivnice, a to z nástěnného hydrantu a pomocí přenosných hasicích přístrojů. Podle jejich pozdějšího vyjádření se požár odpadu pod rampou dostupnými prostředky podařilo lokalizovat. Vzhledem k dispozici objektu a aktuálním povětrnostním podmínkám však neměli představu o rozšíření požáru do vnitřních skladových prostor prodejny.

Po dojezdu první jednotky SDH obce Kopřivnice v 15.50 hodin se potvrdil rozsah požáru. Požár střechy objektu byl doprovázen vývinem velkého množství zplodin hoření, které se šířily na obytnou zástavbu a na přilehlé komerční objekty v obchodním centru (Kaufland, Lidl). První jednotka HZS MSK se na místo zásahu dostavila v čase 15.53 hodin. Bylo zřejmé, že vyslané síly a prostředky stačit nebudou, bylo potřeba zasahovat zejména pomocí výškové techniky. Způsob šíření hoření a charakter objektu vedl velitele zásahu, t. č. velitele čety směny B ze stanice Nový Jičín, k žádosti o vyslání jednotek z 2. stupně PP. Následně řídící důstojník ÚO NJ na základě získaných informací z KOPIS rozhodl o vyslání jednotek z 3. stupně PP, posílených zejména o výškovou techniku. Na místo zásahu byly povolány jednotky HZS MSK ze stanic v Novém Jičíně, Ostravy­‑jihu, Ostravy­‑Zábřehu, Ostravy­‑Fifejd, jednotka HZS společnosti Tatra Trucks, a.s., dále chemická laboratoř z Frenštátu pod Radhoštěm, jednotky SDH obcí Kopřivnice, Příboru, Trojanovic, Studénky, Brušperku, Sedlnice, Mořkova, Frenštátu pod Radhoštěm, Štramberku, Lichnova a Petřvaldu. Byl informován krajský řídící důstojník. Pro zajištění hasebního obvodu stanice Nový Jičín byla povolána jednotka SDH obce Starý Jičín (kategorie JPO II/1) do pohotovosti na vlastní zbrojnici. Na základě konzultace se sloužícím příslušníkem ZPP ÚO Nový Jičín na místo požáru vyjel také sloužící krajský příslušník ZPP HZS MSK.

Materiál naskladněný v prostorách skladů prodejny se sportovními potřebami způsobil velmi rychlé rozšíření požáru. Do 30 minut od vzniku požáru byla plamenným hořením zasažena celá prodejna včetně skladů, po 50 minutách praskaly skleněné výlohy a požár se nacházel ve 3. fázi hoření. Přijíždějící jednotky soustředily síly a prostředky na hašení střechy, vnitřního prostoru prodejny a na ochranu sousedících prodejen. Obě navazující prodejny byly silně zakouřeny, neutrální rovina je zhruba půl metru nad zemí. V obou prodejnách probíhal průzkum termokamerami s cílem vyloučit výskyt osob. Průzkum byl ukončen s negativním výsledkem. Vstupní dveře do prodejny se sportovními potřebami zůstaly uzavřené, takže prvotní hasební zásah byl prováděn až po násilném rozbití prosklení ve dveřích.

Bylo nařízeno zvětšení vnější zóny místa zásahu ve spolupráci s Policií ČR pro přihlížející osoby a současně přikročeno k evakuaci blízkých obchodních domů Kaufland a Lidl a uzávěře ulice Štefánikova pro dopravu. K zásahu byl povolán protiplynový automobil a mobilní operační středisko. Po příjezdu krajského řídícího důstojníka, který převzal velení u zásahu, bylo místo požáru rozděleno na dva úseky, hašení střechy a zásah uvnitř prodejen. Byl vytvořen štáb velitele zásahu, do něhož byli začleněni i zástupce Policie ČR a zmocněnec vlastníka objektu. Stav zejména nosných konstrukcí byl na místě konzultován se statikem. Přítomný pracovník energetické pohotovosti potvrdil odpojení objektu od elektrické energie.

Hasební voda byla odebírána z podzemních i nadzemních hydrantů v blízkém okolí, kyvadlově byla také dovážena z areálu společnosti Tatra Trucks, a.s. V době nejintenzivnějšího hašení požáru bylo nasazeno 15 útočných proudů, včetně tří z výškové techniky.

Pro zefektivnění hasebního zásahu byl proveden násilný vstup pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení přes zadní dveře do skladu prodejny sportovních potřeb, kde byly následně nasazeny dva útočné proudy. V průběhu hašení docházelo k opakovaným výbuchům uskladněného materiálu, zejména tzv. kempinkových vařičů a sprejů s impregnací. Přes prasklé výlohy byly nasazeny tři útočné proudy na hašení hořící prodejny a další tři proudy na hořící plášť střechy. Všechny proudy, vyjma těch z výškové techniky, byly C42 a C52 s kombinovanými proudnicemi a s využitím smáčedla, výšková technika používala dodávku vody proudy B75. Během hasebních prací došlo na rozkaz velitele zásahu k výměně automobilového žebříku za plošinu, pomocí které byl proveden pokus o rozebrání části střechy s využitím destrukčních prostředků. Snahou bylo narušit konstrukci střechy a zajistit efektivnější hašení vnitřních prostor skladů. Tento postup byl však neúčinný a po vyjádření statika ke stavu budovy bylo rozhodnuto dosáhnout skladů vnitřním prostorem prodejny. Pro hořící objekt nebyla zpracována dokumentace zdolávání požáru. Průzkumem byla nalezena evakuační dokumentace, která ukazovala dispozice vnitřních zasažených prostor. Jelikož došlo k vyhoření většiny vystaveného zboží v prodejně a vývin kouře nebyl tak intenzivní jako na počátku zásahu, rozhodl velitel zásahu o vytvoření dvou C proudů k nasazení uvnitř prodejny s využitím termokamer. Jednotky se tak dostaly k ohnisku požáru – skladům – i přes prodejnu. V přilehlých zakouřených prodejnách obuvi a oblečení byla nasazena přetlaková ventilace. Tímto postupem se zásah dostal do fáze lokalizace. Činnost jednotek byla směřována k rozebírání konstrukcí, dohašování a vynášení naskladněného materiálu. Pro zasahující jednotky byla zajištěna strava a ochranné nápoje.

Druhý den v ranních hodinách na místo zásahu přijeli příslušníci ZPP (HZS MSK, výjezdová skupina MV-generálního ředitelství HZS ČR) a Policie ČR, kteří zahájili ohledání místa zásahu. Velitel zásahu 26. září 2016 krátce po 13. hodině oznámil na KOPIS likvidaci požáru a místo zásahu bylo písemně předáno majiteli objektu.

Během zásahu došlo ke zranění čtyř osob, z toho se ve dvou případech jednalo o členy jednotek SDH obcí (zranění nohy a ruky), dále došlo k intoxikaci zasahujícího policisty a civilní osoby. Všechny osoby byly transportovány k ošetření do zdravotnického zařízení.


Příčina vzniku požáru a následky požáru

Materiální škoda byla vyčíslena předběžně na 50 milionů Kč. Jednotky PO svým zásahem uchránily hodnoty ve výši minimálně 30 milionů Kč. V den požáru i v následujících dnech probíhaly úkony nezbytné ke zjištění bližších okolností a mechanizmu vzniku požáru. K bližšímu objasnění mechanizmu vzniku a šíření požáru provedli příslušníci ZPP HZS MSK a Policie ČR na místě požáru vyšetřovací pokus. V době vzniku tohoto článku byla příčina vzniku požáru stále v šetření vyšetřovatelů HZS MSK a Policie ČR.

Pozitiva

  • vysoké nasazení a disciplinovanost zasahujících jednotek PO a složek IZS,
  • vybavenost jednotek SDH obcí moderní technikou (dýchací přístroje, radiostanice) a její kompatibilita s prostředky HZS MSK,
  • efektivní organizace velení u místa zásahu s vytvořením štábu a využitím velitelsko­‑spojovacího automobilu pořízeného z Integrovaného operačního programu EU,
  • vysoce efektivní činnost Policie ČR a Městské policie Kopřivnice při udržení perimetru pro enormní počet přihlížejících.

Negativa

  • nedostupnost dokumentace zdolávání požáru a z toho plynoucí neznalost přesné dispozice objektu,
  • slabý tlak vody v hydrantové síti v okolí obchodního centra,
  • naskladnění materiálu v komunikačních prostorách prodejny,
  • směr větru způsobil zakouření vzdálenějších částí obchodního centra a nutnost evakuace zákazníků,
  • časté výbuchy skladovaných výrobků,
  • velmi rychlé rozšíření požáru uvnitř skladu.

 

 

plk. Ing. Radim KUCHAŘ, plk. Ing. Petr ADAMUS,
npor. Bc. Martin TÜRKE, kpt. Ing. Petr HOLUB,

HZS Moravskoslezského kraje
foto nprap. Jakub KOZÁK a npor. Bc. Martin TÜRKE,
HZS Moravskoslezského kraje

 

vytisknout  e-mailem