Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XIX ČÍSLO 9/2020

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA se dočtete o požáru autovraků a pneumatik v areálu kovošrotu v Kladně. Dále si přečtete o náročném zásahu při srážce dvou motorových osobních vlaků u Perninku. Velitelský vůz s dronem bude sloužit hasičům v Karlovarském kraji. Nová unikátní stavebnice pro zkušební požáry pomůže vyšetřovatelům. Hasiči z Chemparku u Litvínova slaví 75 let své činnosti. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM se dozvíte o nasazení USAR odřadu v Bejrútu a rovněž o poskytnutí materiálně humanitární pomoci. A jak vidí misi v Bejrútu kynologové? Ministr vnitra předal ocenění za profesionální zásah v Bejrútu. Můžete se dočíst rovněž o činnosti EUCP týmu po ničivém výbuchu. V rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ si přečtete zprávu o činnosti v oblasti CNP NATO v roce 2019. Dále pak o nových přístrojích radiologické laboratoře v Institutu ochrany obyvatelstva. V rubrice INFORMACE je další příběh hasičské rodiny. Následují anotace vysokoškolských prací. 

Problematika lesních požárů a možných rozsáhlých lesních požárů nenechává v klidu největšího správce lesních pozemků Lesy České republiky, s.p., který hospodaří na 1,2 milionech hektarech lesní půdy, což je zhruba 46 % celkové rozlohy lesních porostů v České republice.
Požár u obce PodmoklyPožár u obce Podmokly
Lesy České republiky, s.p., (Lesy ČR) vnímají tuto hrozbu jako velice reálnou, podpořenou zejména klimatickými jevy posledních let a umocněnou rozsáhlou kůrovcovou kalamitou, která v zasažených oblastech mění i mikroklimatické podmínky. Jde především o vysoce vysychavé lokality s nadměrným bylinným patrem. V nich hrozí hlavně v jarních měsících ať už nedbalým počínáním, nebo vlivem přírodních jevů zvýšené nebezpečí vzniku a nekontrolovaného šíření lesních požárů.

Na základě těchto skutečností přijaly Lesy ČR řadu opatření ke snížení možného rizika. Shrnuty jsou zejména v dokumentu „Strategie LČR pro předcházení vzniku lesních požárů“. Z dalších opatření můžeme jmenovat uzavřené „Memorandum o spolupráci v prevenci a opatření před šířením lesních požárů“ mezi HZS ČR a Lesy ČR nebo dlouhodobý projekt zaměřený na udržení vody v krajině „Vracíme vodu lesu“. Nelze opomenout ani zvýšenou veřejnou osvětu.

Strategie popisuje koncepční úkoly, cíle, opatření a doporučení, které přijímáme na základě analýz požárů. Výstupy těchto analýz slouží rovněž k nastavení metodiky pro postupy předávání informací, následnou likvidaci škod a k dalším preventivním opatřením. Data jsou dále postoupena do informačního systému GIS.

Jedním z hlavních dokumentů strategie je interní nařízení pro práci s otevřeným ohněm, zejména při lesnických činnostech. Tento základní předpis byl nově definován z důvodu nedostatečné ochrany při těchto činnostech, který jsme zrevidovali na základě negativních zkušeností z předchozích let. Nově se definovala pravidla s jasnými parametry. Důležitým novým opatřením je zákaz pálení klestu v období od počátku dubna do konce října. Přesně definované jsou i srážkové úhrny nebo sněhová pokrývka, při kterých není nutné zajistit na pracovišti zdroj vody nebo prostředky pro hašení. Nastavila se i pravidla dohledu a následné kontroly ohnišť. Doufejme, že tato účinná opatření jsou závazná pro vykonávání prací v režii Lesů ČR, od roku 2019 jsou také uvedena v nově uzavíraných smlouvách se smluvními partnery, kteří provádějí lesnické činnosti.

V roce 2019 podnik evidoval 217 požárů se škodou ve výši 5,27 milionů Kč. Celkem 50 požárů vzniklo při pálení klestu. Škoda dosáhla 729 tisíc Kč. Šlo převážně o pozemní požáry na plochách s minimálním zastoupením lesních kultur, škoda byla ve srovnání s celkovou škodou poměrně nízká. Největším případem byl požár poblíž obce Podmokly u Golčova Jeníkova dne 6. dubna letošního roku. Požár způsobil smluvní partner vykonávající lesnické činnosti. Jeho zaměstnanci řádně ne­uhasili oheň, který si rozdělali při konzumaci oběda, a nezabezpečené ohniště po směně opustili. Svým jednáním způsobili Lesům ČR škodu na lesních porostech ve výši 1 756 020 Kč a ploše 7,81 ha.

Požárům způsobeným nedbalostí návštěvníků lesa nelze však dost dobře zabránit. Toto riziko představuje značnou většinu příčin požárů v lesních porostech. Nejrizikovějším obdobím vzniku nadále zůstává předjaří se suchou vegetací a období letních prázdnin s deficitem dešťových srážek a se zvýšenou koncentrací návštěvníků lesa. Pro eliminaci těchto případů Lesy ČR vyvíjejí osvětovou činnost prostřednictvím mediálních kampaní a výchovnou činnost formou lesní pedagogiky, která je zaměřena na osvětu převážně mladé generace v prevenci požární ochrany. Tato se těší velké oblibě jak u dětí, tak i u dospělých.

Dalším důležitějším prvkem v prevenci proti vzniku požárů je bezesporu hlídková služba. Lesy ČR službu zajišťují pozemním personálem a od roku 1993 podnik využívá i leteckou hlídkovou službu, do které ročně investuje dva miliony Kč. Mnohokrát se její monitoring osvědčil, zejména v nepřístupných terénech. Preventivní ochrana je velmi důležitá a je nedílnou součástí ochrany lesů proti vzniku požárů.

Vodní nádrž JežkovecVodní nádrž JežkovecLesy ČR v roce 2019 zahájily projekt „Vracíme vodu lesu“. Podnik obnovuje a staví vodní díla – nádrže, rybníky, ale i přírodní rašeliniště, mokřady a tůně, což má jediný cíl – zadržet vodu v krajině. V počáteční fázi se počítá s realizací 73 nových vodních děl a revitalizací 290 vodních nádrží. Takto nově upravená vodní díla mohou zároveň sloužit jako možné zdroje požární vody. Jednou z mnoha realizovaných staveb je například vodní nádrž Lomany na Lesní správě Plasy s vodní plochou 0,74 ha, nebo vodní nádrž Ježkovec na Lesní správě Telč o ploše 0,9 ha. U obou nádrží šlo o odstranění sedimentů, rekonstrukci hrází, vybudování vývařiště včetně odtokových koryt a zbudování nových přístupových komunikací.

V rámci „Memoranda o spolupráci v prevenci a opatření před šířením lesních požárů“ mezi HZS ČR a Lesy ČR byla nastavena pravidla pro výměnu dat v GIS vrstvách. Poskytujeme tedy data o organizačním členění Lesů ČR, dále kontakty na odpovědné osoby, plošné rozložení lesních porostů včetně jejich stáří, mapy zdrojů vody a lesních cest využitelných v případě požáru.

Věřme, že tyto kroky povedou ke snížení počtu a rozsahu lesních požárů v České republice. Přesto je stále třeba toto riziko připomínat a často apelovat na všechny, kteří v lese hospodaří, pracují nebo ho jen využívají k rekreaci, aby svým chováním zbytečně nezpůsobili požár.

Chtěl bych touto cestou poděkovat za obětavou a namáhavou práci všem složkám záchranného systému i ostatním osobám, které se přímo i nepřímo podílí na hasebních pracích a na likvidaci požárem zasažených lesních porostů.


Jiří SMETANA, Lesy ČR, foto archiv Lesy ČR

vytisknout  e-mailem