Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XIX ČÍSLO 8/2020

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA informujeme o požáru autoservisu v Lobodicích u Přerova. V Libereckém kraji hasiči testují dvě nová vozidla CAS. Příslušníci ZPP z MV-GŘ HZS ČR sestavili předváděcí vozidlo Dacia Duster. Dočtete o problematice fluorovaných látek v pěnidlech a jejich využití. Jaké je nebezpečí u spotřebičů napájených Li-Ion akumulátorovými bateriemi? V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM se dočtete o unikátním informačním systému MicroRescue. V dalších článcích vás seznámíme s výcvikem záchranných složek Královéhradeckého kraje. V Pardubickém kraji hasiči cvičili záchranu osob v případě poruchy lanovky. V rubrice OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ připomínáme 75. výročí bombardování města Hirošima. Informujeme o odborné přípravě starostů a primátorů zaměřené na přípravu na mimořádné události a krizové situace. Dále se dočtete o mimořádných událostech řešených na úrovni EU. V rubrice INFORMACE nabízíme článek o „hasičské“ rodině. Následují anotace vysokoškolských prací. 

Informační systém (IS) MicroRescue je nástroj pro evidenci osob při hromadných neštěstích a jiných mimořádných událostech s velkým počtem zasažených osob. Ve speciálně navržené aplikaci se shromažďují identifikační údaje osob dotčených mimořádnou událostí (MU). Tento nástroj využívají složky IZS v Karlovarském kraji jako jeden z pilířů Infomačního centra IZS (IC IZS). Jde o unikátní informační systém, který zatím nikde jinde v České republice nefunguje.

Princip činnosti a úkoly IC IZS upřesňuje dokument „STČ-09/IZS – Typová činnost složek IZS při společném zásahu u mimořádné události s velkým počtem zraněných osob“. Hlavním úkolem je poskytovat informace o situaci na místě MU a o osobách, kterých se přímo či nepřímo dotýká. A to je úkol nesmírně složitý, protože poskytované informace musí být přesné, ověřené a včasné. Obsluha IC IZS není schopná požadované informace sbírat, analyzovat a distribuovat bez vhodných nástrojů. Karlovarský kraj proto své IC IZS založil na těchto základních pilířích:

  • informační linka IZS, která je k dispozici 24 hodin denně sedm dní v týdnu a jejíž číslo je zveřejněné na stránkách složek IZS, nemocnic, Karlovarského kraje i obcí,
  • IS MicroRescue slouží ke sběru, analýze a distribuci informací o osobách dotčených MU,
  • komunikační kanály navštěvované veřejností, v Karlovarském kraji je to zejména facebookový profil HZS kraje, Bezpečnostní portál – BEZPORT a také webové stránky Karlovarského kraje,
  • proškolená obsluha z řad příslušníků úseku prevence a civilní nouzové připravenosti ředitelství HZS Karlovarského kraje (KVK) a určených členů KIP týmu tvořeného zástupci nevládních neziskových organizací (NNO) KVK.


Informační linka a proškolená obsluha jsou standardní součástí informačních center všech krajů ČR, proto se v dalším textu budeme věnovat samotnému IS MicroRescue.

Při každé MU s velkým počtem dotčených osob vzniká hned několik seznamů postižených, které si pro své potřeby vytváří HZS ČR, Policie ČR, zdravotnická záchranná služba (ZZS), zdravotnická zařízení atd. Tyto seznamy se často rozcházejí v počtech, jménech, směřování do zdravotnických zařízení apod. HZS KVK proto inicioval vytvoření jednotného informačního sy­stému, který by umožnil zejména základním složkám IZS, nemocnicím a dalším vybraným subjektům (např. krajské hygienické stanici) sdílet informace o zdravotním stavu a umístění osob, které se staly účastníky MU typu hromadná dopravní nehoda, požár s evakuací velkého počtu osob, ohnisková nákaza apod. Tyto informace by ke své činnosti mohli využívat jednak samotní záchranáři, ale právě i obsluha IC IZS při poskytování informací veřejnosti. Výsledkem několikaměsíčního vývoje je informační systém MicroRescue, který prostřednictvím chráněného internetového přístupu umožňuje všem spolupracujícím subjektům on­ line sdílet údaje o dotčených osobách, přičemž každý subjekt zadává informace, k nimž je oprávněn. Například Policie ČR ztotožňuje osoby, ZZS přidává informace o směřování pacientů do cílových zdravotnických zařízení, nemocnice uvádí zdravotní stav pacienta atd. Zmíněná aplikace je řešena velmi přehledně a účelně, aby poskytovala rychlou orientaci všem, kdo mají oprávnění číst nebo editovat údaje. Pokyn k aktivaci IS MicroRescue dává řídící důstojník HZS kraje, OS ZZS, IOS PČR podle typu události, KOPIS pak informuje operační střediska ZZS a Policie ČR o založení konkrétní události a povolává obsluhu informační linky IZS. Občan se o aktivaci IC IZS dozví prostřednictvím médií i sociálních sítí HZS kraje, ZZS, krajské hygienické stanice (KHS) a Karlovarského kraje. Projekt byl projednán v Bezpečnostní radě Karlovarského kraje, financování vývoje, úprav i provozu IS MicroRescue zajišťuje Karlovarský kraj ze svého rozpočtu.

IS MicroRescue neslouží ovšem jen potřebám velitele zásahu, operačních středisek či lékařů na urgentních příjmech nemocnic. Velký význam má i pro obsluhu IC IZS, která díky němu získává okamžitý a především aktuální přehled o obětech a může tak efektivně poskytovat informace veřejnosti. Obsluha zároveň vidí, o kterých osobách může podat informaci a o kterých osobách informaci z různých důvodů podat nelze. Zároveň může do aplikace doplňovat údaje, které získá od volajících, což napomáhá k identifikaci účastníků MU atd. Obsluha IC IZS samozřejmě nikdy nesděluje informace o zdravotním stavu osob, pouze může potvrdit, že osoba stejného jména je, či není zapsána v seznamu a do jakého zdravotnického zařízení byla transportována. Pokud není osoba dotazovaného jména v IS uvedena, mohou se volající na linku obrátit znovu později. Informace v IS jsou doplňovány podle toho, jak jsou zranění tříděni, rozváženi do nemocnic a také podle toho, kdy jsou ztotožněni ze strany Policie ČR.

IS MicroRescue byl připraven k nasazení od konce roku 2017, kdy proběhlo i první větší cvičení obsluhy IC IZS v jeho ovládání. Od té doby až do současnosti byl IS několikrát upraven na základě poznatků získaných při dalších cvičeních zaměřených na hromadná neštěstí i při pravidelné odborné přípravě. Za tu dobu byli také do skupiny proškolených osob zařazeni zástupci z vybraných NNO Karlovarského kraje, protože samotný HZS KVK nemá dostatečné kapacity pro zajištění dlouhodobé činnosti IC IZS. V roce 2020 byl IS MicroRescue poprvé nasazen pro podporu skutečných MU a ukázalo se, že naše kroky šly správným směrem a úsilí řady lidí nebylo zbytečné.

Covid-19
Karlovarský kraj patřil mezi nejvíce postižené a celkový počet osob nakažených koronavirem byl mnohem vyšší, než by odpovídalo velikosti tohoto kraje. HZS kraje ve spolupráci s KHS a Karlovarskou krajskou nemocnicí zajistil již na samém začátku epidemie úpravu běžného prostředí IS MicroRescue pro potřeby sběru a sdílení informací o zájmových osobách mezi KHS KVK, odběrovými místy, laboratořemi, nemocnicemi a složkami IZS. Následně tuto platformu rozšířil i pro potřeby evidence osob překračujících státní hranice.

Upravená platforma umožňovala KHS vést agendu epidemiologických šetření, včetně seznamu kontaktů. Dále umožňovala vytvářet plány odběrů pro mobilní skupiny a sběrná odběrová místa, kdy byl bez zbytečné prodlevy uzavírán kruh informací zadáváním výsledků testů laboratořemi včetně možnosti zaslání informace o výsledku testu pomocí SMS přímo z prostředí IS MicroRescue. Operační střediska základních složek IZS také mohla vyhodnocovat možné riziko zásahů na první pohled nesouvisejících s covid-19 a v případě podezření na možný kontakt s nemocným mohli zasahující v předstihu použít odpovídající ochranné prostředky. Důležitou funkcí bylo také statistické sledování vývoje situace na území kraje. Přístup k jednotlivým typům informací byl uživatelům přidělován pomocí příslušného stupně oprávnění. Celkem bylo v IS Micro­Rescue evidováno přes 20 000 osob. Analýza dat z IS Micro­Rescue umožnila dále hejtmanovi kraje přijmout rozhodnutí o zahájení či ukončení činnosti odběrových center, poskytovala mu přehled o počtech nově nakažených, počtech osob v karanténě, situaci mezi přeshraničními pracovníky apod.

Železniční nehoda s velkým počtem zraněných u Perninku
Prvního nasazení při hromadném neštěstí se IS MicroRescue dočkal 7. července 2020, kdy se u obce Pernink srazily dva vlaky. Řídící důstojník HZS kraje ihned po ověření informace o možném počtu zraněných osob rozhodl o aktivaci IC IZS. KOPIS podle stanovených postupů aktivoval událost v prostředí IS MicroRescue, informoval o této skutečnosti operační střediska ZZS a Policie ČR a urgentní příjem Karlovarské krajské nemocnice. Zároveň byli povoláni příslušníci HZS KVK k obsluze IC IZS, psycholog HZS KVK a zástupci NNO byli vysláni do Karlovarské krajské nemocnice k poskytnutí psychické pomoci příbuzným zraněných. Občané byli o zprovoznění IC IZS informováni zejména prostřednictvím facebookového profilu HZS KVK. Okamžitě po zprovoznění IC IZS obsluha přijala první hovor a do ukončení činnosti byla poskytnuta informace celkem 39 volajícím. Kromě příbuzných účastníků nehody se na informační linku obraceli i pracovníci ambasád USA, Rumunska, Bulharska, Austrálie, Kanady či Ruska s dotazy, zda mezi zraněnými nejsou lidé cizích národností.

Řešení následků železniční nehody ukázalo v plné síle potřebnost IS pro zasahující záchranáře, operační střediska i obsluhu IC IZS a oprávněnost postupů, které jsme si v minulých letech nastavili. Jen tak bylo možné doplnit data o osobách z místa neštěstí údaji z nemocnic nejen Karlovarského kraje a od Policie ČR a zkrátit významným způsobem příbuzným osob z havarovaných vlaků dobu nejistoty.

Závěr
Obě události potvrdily, že původní záměr byl správný a IC IZS a IS MicroRescue jsou nástroje, které složkám IZS KVK a dalším subjektům spolupracujícím na řešení MU a krizových situací umožňují sdílet vzájemně data a předávat informace i dotčeným subjektům. V neposlední řadě celý systém pomáhá složkám IZS poskytovat občanům ověřené informace v co nejkratším čase. Vzhledem ke komplexnosti IS MicroRescue by bylo vhodné tento nástroj rozšířit i do dalších krajů, neboť MU neznají hranice a sdílení informací o postižených osobách je pro činnost záchranářů klíčová.


plk. Ing. Miroslav LUKEŠ, plk. Ing. Miroslav MAZURKOVIČ, HZS Karlovarského kraje, foto archiv HZS Karlovarského kraje

vytisknout  e-mailem