Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XIX ČÍSLO 8/2020

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA informujeme o požáru autoservisu v Lobodicích u Přerova. V Libereckém kraji hasiči testují dvě nová vozidla CAS. Příslušníci ZPP z MV-GŘ HZS ČR sestavili předváděcí vozidlo Dacia Duster. Dočtete o problematice fluorovaných látek v pěnidlech a jejich využití. Jaké je nebezpečí u spotřebičů napájených Li-Ion akumulátorovými bateriemi? V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM se dočtete o unikátním informačním systému MicroRescue. V dalších článcích vás seznámíme s výcvikem záchranných složek Královéhradeckého kraje. V Pardubickém kraji hasiči cvičili záchranu osob v případě poruchy lanovky. V rubrice OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ připomínáme 75. výročí bombardování města Hirošima. Informujeme o odborné přípravě starostů a primátorů zaměřené na přípravu na mimořádné události a krizové situace. Dále se dočtete o mimořádných událostech řešených na úrovni EU. V rubrice INFORMACE nabízíme článek o „hasičské“ rodině. Následují anotace vysokoškolských prací. 

Krátce po půl jedenácté dopoledne ve středu 8. ledna 2020 přijalo operační a informační středisko (KOPIS) Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje (HZS OLK) oznámení o požáru autoservisu v obci Lobodice nedaleko Přerova. Na místo události byly v souladu s platným požárním poplachovým plánem a zásadami pro vysílání techniky vyslány síly a prostředky jednotek 1. stupně požárního poplachu.

Popis budovy
Jednopodlažní objekt se sedlovou střechou byl součástí řadové zástavby s neprůjezdnou garáží tvořící hlavní vchod do objektu a zároveň používanou jako zázemí autoservisu. Ve dvorním traktu na dům navazovala přístavba sloužící jako obytná jednotka s přístupem na zahradu. Sedlová střecha byla tvořena krovem s laťováním, pokrytá pálenými taškami bez podbití a další izolace. Velká část půdy plnila funkci skladu náhradních dílů a pneumatik.

Situace na místě mimořádné události v době příjezdu prvních jednotek požární ochrany
Jako první se na místo události dostavila jednotka požární ochrany (PO) ze stanice HZS OLK Kojetín postupně následovaná technikou ze stanice HZS OLK v Přerově a jednotkami SDH obcí Lobodice, Tovačov a Dub nad Moravou. Při jejich příjezdu byla již požárem zasažena celá garáž včetně zaparkovaného vozidla, navazující půdní prostor a velká část střechy domu a dvorní přístavby. Následným průzkumem a na základě informací od svědků bylo zjištěno, že na dvoře hořícího objektu se nachází zraněná osoba, která byla při vědomí a schopná pohybu.

Průběh zásahu
Souběžně se zahájením protipožárního zásahu byla zraněné osobě poskytnuta předlékařská pomoc a následně byla předána zdravotnické záchranné službě, která zajistila transport na popáleninové centrum nemocnice Brno.

Protipožární zásah byl v první fázi veden z čela objektu přes vrata garáže a vytvořením dalších dvou proudů vedených přes vedlejší nemovitosti do dvorního traktu. Další dva proudy byly také nasazeny k ochraně přímo navazujících sousedních nemovitostí tak, aby se zabránilo možnému šíření požáru.

S ohledem na nepřístupnost části objektu a jeho umístění požádal velitel zásahu ihned po příjezdu na místo událo­sti KOPIS o vyslání výškové techniky a dalších jednotek PO pro zajištění hasebních prací. Souběžně také požadoval zásah pohotovostní služby provozovatele rozvodné sítě, protože blízkost venkovního vedení elektrické energie omezovalo plánované nasazení výškové techniky.

Velké množství hořlavého materiálu uskladněného v půdním prostoru nad garáží a intenzita požáru způsobily v krátké době od zahájení zásahu zřícení stropu a uskladněného materiálu do prostoru garáže. Tato skutečnost prakticky vyloučila možnost vytažení vozidla nacházejícího se v garáži a zajištění průchodu do dvorního traktu. Rozsah intenzity hasebních prací v první fázi zásahu také komplikovaly informace svědků o výbuších na požářišti před příjezdem prvních jednotek PO a o možné přítomnosti plynové svařovací soupravy v prostoru garáže. Následným průzkumem a vytěžením informací od spolumajitele autoservisu se tato informace nepotvrdila a jednotky PO mohly zintenzivnit zásah.

V okamžiku dojezdu výškové techniky na místo události byla již požárem zasažena celá střecha objektu a hrozilo nebezpečí rozšíření požáru na sousední objekt. Ihned po bezpečném odpojení elektrického vedení v blízkosti hořícího objektu bylo provedeno krátké intenzivní ochlazení požářiště z výškové techniky a následná aplikace směsi vody a smáčedla. Došlo tak k výraznému omezení intenzity vývinu zplodin hoření, a tím zpřehlednění místa zásahu. Aplikace smáčedla také výrazně omezila intenzitu šíření požáru zejména pneumatik uskladněných v půdním prostoru a dala veliteli zásahu čas na částečnou reorganizaci místa zásahu a stanovení dalšího postupu. Aplikace smáčedla také výrazně omezila dodávku hasební vody do prostoru požáru a nedocházelo tak k dalšímu poškozování stropních konstrukcí.

I přes velké nasazení jednotek PO byla v době lokalizace požárem zničena celá střešní konstrukce nad hlavním objektem, část střechy nad dvorní přístavbou, garáž včetně zaparkovaného vozidla a došlo k úplné destrukci stropu nad garáží. Následné rozebírání střešní konstrukce a její dohašování komplikovaly z čelní strany zejména vozidla zaparkovaná v těsné blízkosti objektu a pergola umístěná uprostřed dvora ve dvorním traktu, která byla i přes svou bezprostřední blízkost zasažena požárem zcela minimálně.

Po celou dobu zásahu prováděl velitel zásahu průběžný průzkum jak hořícího domu, tak obou sousedních nemovitostí. Jednotlivé postupy průběžně konzultoval s přítomným řídícím důstojníkem HZS OLK, Územního odboru Přerov, který také zajišťoval komunikaci se starostou obce a majiteli sousedních nemovitostí. Dostatečná zásoba dýchacích přístrojů byla zajištěna prostřednictvím protiplynového vozidla ze stanice Olomouc.

Zásah byl ukončen po pěti hodinách předáním místa zásahu majitelce nemovitosti a návratem poslední jednotky PO do místa dislokace.

Příčina vzniku požáru
Příčinou vzniku požáru byla nesprávná manipulace s hořlavými kapalinami. Zraněný provozovatel autoservisu, který při požáru utrpěl popáleniny 3. stupně na 45 % těla, je stále v péči lékařů. Škoda způsobená požárem je předběžně odhadována na 1,5 mil. Kč, uchráněné hodnoty dosáhly stejné výše.

Specifika zásahu
Pozitiva

  • dobrá dostupnost a vydatnost hydrantové sítě v obci,
  • rychlé soustředění a nasazení jednotek PO,
  • velmi dobrá činnost všech jednotek PO,
  • dostatečné vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obce dýchacími přístroji,
  • velmi dobrá spolupráce se zástupci obce.


Negativa

  • špatně dostupný dvorní trakt objektu,
  • venkovní vedení elektrické energie,
  • vozidla zaparkovaná před vjezdem do objektu,
  • velké množství hořlavého materiálu na půdě objektu,
  • destrukce stropní konstrukce nad průjezdem.


Závěr
Kromě jiného stojí za zmínku jedno velké pozitivum, které ne zcela úplně souvisí s protipožárním zásahem, ale je vlastně mottem naší práce. Je to ochota pomáhat a také lidská sounáležitost. Na pomoc majitelům požárem zničené nemovitosti byla hned následující týden vyhlášena veřejná sbírka, která potrvá do konce roku 2020. Mimo finanční pomoc zorganizovali místní hasiči a další občané Lobodic úklidovou akci, při které byly odstraněny zbytky požárem poškozených částí domu a dům byl provizorně zabezpečen proti povětrnostním vlivům.


mjr. Ing. Leoš JANÁČEK, HZS Olomouckého kraje, foto archiv HZS Olomouckého kraje
 

vytisknout  e-mailem