Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XIX ČÍSLO 8/2020

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA informujeme o požáru autoservisu v Lobodicích u Přerova. V Libereckém kraji hasiči testují dvě nová vozidla CAS. Příslušníci ZPP z MV-GŘ HZS ČR sestavili předváděcí vozidlo Dacia Duster. Dočtete o problematice fluorovaných látek v pěnidlech a jejich využití. Jaké je nebezpečí u spotřebičů napájených Li-Ion akumulátorovými bateriemi? V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM se dočtete o unikátním informačním systému MicroRescue. V dalších článcích vás seznámíme s výcvikem záchranných složek Královéhradeckého kraje. V Pardubickém kraji hasiči cvičili záchranu osob v případě poruchy lanovky. V rubrice OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ připomínáme 75. výročí bombardování města Hirošima. Informujeme o odborné přípravě starostů a primátorů zaměřené na přípravu na mimořádné události a krizové situace. Dále se dočtete o mimořádných událostech řešených na úrovni EU. V rubrice INFORMACE nabízíme článek o „hasičské“ rodině. Následují anotace vysokoškolských prací. 

V souladu s „Koncepcí vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení“ schválenou usnesením vlády ČR č. 508 ze dne 10. července 2017 a „Plánem hlavních úkolů organizačních složek státu v působnosti Hasičského záchranného sboru ČR pro rok 2019“ se uskutečnilo v roce 2019 vzdělávání starostů obcí, starostů městských částí hl. m. Prahy, starostů obcí s rozšířenou působností a primátorů statutárních měst zaměřené na přípravu na mimořádné události a krizové situace a jejich řešení.

Odborná příprava probíhá zpravidla jedenkrát za volební období. V roce 2015 MV­-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (MV­-GŘ HZS ČR) ve spolupráci s dotčenými ministerstvy a dalšími ústředními správními úřady provádělo pouze vzdělávání starostů obcí s rozšířenou působností (ORP), starostů městských částí hl. m. Prahy a primátorů statutárních měst. Vzdělávání ostatních starostů obcí zajišťovaly ve své územní působnosti hasičské záchranné sbory krajů (HZS kraje) v úzké součinnosti s krajskými úřady, obecními úřady obcí s rozšířenou působností, složkami integrovaného záchranného systému a dotčenými správními úřady na úrovni kraje. Protože zkušenosti získané ze školení v roce 2015 ukázaly, že spíše než obecné informace vyplývající z legislativy preferuje tato cílová skupina vzdělávací témata spjatá s konkrétním regionem a zaměřená více prakticky, bylo oproti předchozímu období v roce 2019 upuštěno od dvouúrovňového vzdělávání a školení bylo organizováno jen z úrovně HZS krajů.

K organizaci vzdělávání zpracovalo MV­-GŘ HZS ČR instrukce, podle kterých HZS krajů ve spolupráci s krajskými úřady, obecními úřady obcí s rozšířenou působností, složkami integrovaného záchranného systému a dotčenými správními úřady na úrovni kraje, neziskovými organizacemi atd. provedly vzdělávání starostů a primátorů ve své územní působnosti.

Pro vzdělávání byla stejně jako v roce 2015 zvolena forma jednodenního školení. Při sestavování programu bylo doporučeno HZS krajů vycházet z následujícího obsahového zaměření:

 • bezpečnostní systém ČR,
 • krizové řízení a ochrana obyvatelstva,
 • integrovaný záchranný systém a jednotky požární ochrany,
 • geografický informační systém HZS ČR,
 • veřejný pořádek na území obce, (ORP) a spolupráce na jeho řešení s Policií ČR,
 • financování opatření při řešení mimořádných událostí a krizových situací,
 • systém hospodářských opatření pro krizové stavy v působnosti ORP,
 • činnost povodňových orgánů obcí a ORP,
 • krizové řízení v oblasti zdravotnictví,
 • hygienická a veterinární opatření při řešení mimořádných událostí a krizových situací,
 • možnosti neziskových organizací,
 • preventivně výchovná činnost,
 • úkoly k zajišťování obrany v působnosti ORP.


Prezentace a další podkladové materiály k uvedeným tématům byly zpracovány dotčenými ústředními správními úřady a následně zveřejněny MV­-GŘ HZS ČR na webových stránkách www.hzscr.cz k využití krajům. Také HZS krajů zveřejňovaly na svých webových stránkách vlastní prezentace týkající se konkrétního regionu a další materiály ze školení, případně je zástupci HZS krajů osobně předávali starostům v tištěné podobě nebo na nosiči dat přímo na školení.

Z rozpočtu MV­-GŘ HZS ČR byly do rozpočtů HZS krajů převedeny finanční prostředky v celkové výši 1 279 400 Kč určené na pokrytí základních nákladů na proškolení 6 397 osob. Převážná většina HZS krajů vyhodnotila poskytnuté finanční prostředky k této formě vzdělávání za dostačující. Do budoucna bude však potřeba zajistit i finanční prostředky na vytvoření dostatečného množství nových výukových materiálů a pomůcek pro vzdělávání této cílové skupiny.

Celková účast starostů a primátorů na jednodenním školení v roce 2019 byla 3 600 starostů a primátorů z celkového počtu 6 397 obcí, městských částí a obvodů, což je 56 % (viz tabulku). To je o 2 % více než při školení v roce 2015.

Míru účasti starostů a primátorů na školení ovlivnilo několik podstatných faktorů při přípravě a realizaci školení. Vyšší účasti bylo dosaženo naplněním faktorů, kdy některé bylo/nebylo možné organizátorem školení zcela ovlivnit:

 • nižší počet neuvolněných starostů obcí v kraji,
 • menší vzdálenost místa školení od obcí,
 • termín školení nebyl v kolizi s jinou plánovanou akcí důležitou pro obec,
 • osobní účast primátorů a starostů obcí s rozšířenou působností na školení,
 • včasné zaslání pozvánek a opětovné ověřování účasti za pomocí e­ mailu, SMS, telefonického kontaktu apod.,
 • oslovení starostů obcí s žádostí o osobní účast na školení hejtmanem kraje,
 • dobře zapracovaný program školení se zaměřením na praktickou činnost a zkušenosti s řešením mimořádných událostí a krizových situací na daném území,
 • správný výběr kvalitních lektorů,
 • dobré mezilidské vztahy a dlouhodobá spolupráce mezi organizátorem a spolupracujícími subjekty,
 • vhodně zvolená délka školení.

Zúčastnění starostové a primátoři hodnotili toto vzdělávání velmi kladně. Současně ocenili možnost prodiskutovat danou problematiku i z pohledu ORP nebo kraje. V této souvislosti se potvrdila i nová zkušenost organizovat školení pouze z úrovně HZS krajů, čímž však není dotčeno možné zapojení ústředních správních úřadů do přípravy a realizace vzdělávání podle požadavků krajů.

Účast starostů a primátorů, případně jejich zástupců na vzdělávání v roce 2019

Kraj Počet obcí včetně městských částí a obvodů Počet zúčastněných
starostů včetně primátorů tj. % zástupců starostů
a primátorů
tj. %
Středočeský 1 144 669 59 115 10
Královéhradecký 448 273 61 60 13
Pardubický 459 247 54 33 7
Jihočeský 624 333 53 45 7
 Vysočina 704 276 39 62 8
Plzeňský 511 258 50 34 7
Jihomoravský 702 409 58 19 3
Karlovarský 134 101 75 7 7
Olomoucký 402 317 78 35 9
Ústecký  358 216 60 65 18
Liberecký  216 103 48 10 5
Moravskoslezský 331 174 53 41 12
Zlínský 307 194 63 8 3
hlavní město Praha 57 30 53 6 10
Celkem 6 397 3 600 56 540 8

Velice pozitivně starostové také ohodnotili zařazení konkrétních příkladů řešení mimořádných událostí a krizových situací na daném území nebo vytvoření fiktivního scénáře reálného řešení povodní, větrné smrště atp., do kterého byli aktivně zapojeni.

Například v Moravskoslezském kraji bylo inovativně vzdělávání starostů HZS kraje rozděleno na dvě skupiny. První tvořili starostové, kteří pokračují v dalším volebním období po znovuzvolení a již se účastnili vzdělávání starostů v roce 2015. Pro ně byla realizována navazující forma odborné přípravy – cvičení s praktickými ukázkami na stanovištích. Druhou skupinu tvořili pokračující starostové, kteří se neúčastnili semináře v roce 2015, a ti, kteří byli nově zvoleni do funkce po volbách v roce 2018. Jim byl určen tematický seminář (školení) s názvem „Společně k bezpečí“. Zajištění tohoto způsobu vzdělávání je však do značné míry náročnější na personální kapacity organizátora.

S ohledem na dříve uvedené a v návaznosti na skutečnost, že systém vzdělávání starostů není uzavřený proces, neustále se zkvalitňuje a optimalizuje a dochází tak ke kontinuálnímu rozvoji podle současných trendů a nových potřeb, bude pro následující období potřeba přijmout opatření, která pomohou zlepšit stávající přípravu této z pohledu ochrany obyvatelstva a krizového řízení významné cílové skupiny. Opatření k posílení systému odborné přípravy budou zaměřena na vytvoření:

 • vzdělávacího programu odpovídajícího současným potřebám a trendům,
 • e­ learningového kurzu, který bude samostatně fungovat na webové platformě,
 • praktického cvičení v oblasti ochrany obyvatelstva (např. komentované praktické ukázky na stanovištích) jako další z možných forem vzdělávání,
 • tvorbu nových praktických příruček a metodických pomůcek k výkonu funkce volených funkcionářů v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení.

Konkrétní úkoly s termíny plnění budou stanoveny v připravované „Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2025 s výhledem do roku 2030“.
Na základě podkladů od HZS krajů zpracovalo MV­-GŘ HZS ČR souhrnné vyhodnocení tohoto vzdělávání, které je zveřejněno na webových stránkách www.hzscr.cz v části Krizové řízení/Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Současně byla MV­-GŘ HZS ČR ve spolupráci s mezirezortní pracovní skupinou zřízenou při Výboru pro civilní nouzové plánování ke koordinaci procesu vzdělávání v oblasti bezpečnosti ČR zpracována „Informace o provedeném vzdělávání starostů a primátorů“, která byla předložena na 77. schůzi Výboru pro civilní nouzové plánování jeho členům mimo „Plán práce Výboru pro civilní nouzové plánování na rok 2020“.


kpt. Bc. Michal FANC, MV­-generální ředitelství HZS ČR, foto autor

vytisknout  e-mailem