Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XIX ČÍSLO 7/2020

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA si můžete přečíst, jaká rizika představují požáry tržnic. Můžeme protipožární systémy instalované ve vojenské technice považovat za PBZ? Jaké byly výsledky simulovaného požáru varny pervitinu? Dále o analýze požárů dětí předškolního věku. Ve Zlínském kraji byly otevřeny dvě nové stanice. O poznatky z mezinárodní spolupráce hasičů při zdolávání MU v chemickém průmyslu se podělili příslušníci z HZS SČK. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM přinášíme informace o výcviku práce na vodě. Jak dopadly zkoušky kynologů v sutinovém vyhledávání, se dočtete v následujícím článku. Po dvou letech proběhlo zasedání TRINS. V rubrice OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ si přečtete o modernizaci infrastruktury JSVV v zónách havarijního plánování JE. Následně pak o využití přístroje FIDO X3. V rubrice INFORMACE vás pozveme na druhé setkání hasičů pod Řípem. Ze Znojma je další „hasičská rodina“ kterou vám představíme. Následují anotace vysokoškolských prací. 

V roce 2016 započala mezinárodní spolupráce v předávání zkušeností při řešení mimořádných událostí (MU) v petrochemickém průmyslu ve formě výměnných stáží mezi jednotkou HZS Středočeského kraje ze stanice Kolín, profesionálními podnikovými hasiči společnosti Lučební závody Draslovka, a.s., Kolín (Draslovka) a hasičským sborem chemického parku Chemelot, který leží nedaleko nizozemského města Maastricht. Těchto stáží se vždy účastní nejen příslušníci v pozicích techniků chemické služby, velitelů družstev nebo velitelů čet, ale i velitelů stanic.

Město Kolín i nizozemské město Gellen mají jedno společné, a to umístění chemického průmyslu v blízkosti městské zástavby. Z tohoto důvodu se české jednotky požární ochrany (PO) zdokonalují a aktivně cvičí na případný zásah také u zahraničních kolegů v Nizozemsku, kde v chemickém parku Chemelot mají s podobnými zásahy rozsáhlé zkušenosti.

Jednotky HZS podniků Draslovka a Chemelot spolupracují na úrovni organizace CEFIC (The European Chemical Industry Council), ve které jsou hasiči z podniku Draslovka aktivním členem. Díky této organizaci byla spolupráce mezi oběma sbory významně prohloubena. Draslovka pracuje v odborné sekci, kde se řeší mimo jiné otázky týkající se bezpečnosti při výrobě, nakládání a transportu nebezpečných chemických látek. Současně se během cvičení řeší i témata taktiky a zásahu při MU s výskytem nebezpečných látek mimo výrobní podniky zejména při jejich přepravě v rámci systému ICE (Intervention in Chemical Transport Emergencies) v České republice známého jako TRINS (Transportní informační a nehodový systém). Součástí stáží bývá kromě praktického výcviku také seznámení se s novou technikou a věcnými prostředky nebo vybavením a zázemím stanic. Při cvičeních se klade důraz zejména na koordinaci postupu při zásahu, která hraje při MU tohoto typu významnou roli. Komunikace probíhá v angličtině prostřednictvím velitelů jednotek obou sborů.

První společná akce proběhla v září roku 2016. Stáže v zahraničí spočívají v tom, že hasiči z České republiky nastupují do služby společně se sloužící směnou nizozemských hasičů a realizují se cvičení v místním tréninkovém areálu chemického komplexu Chemelot. Řeší se především události spojené s požáry extrémně hořlavých kapalin, jako je například požár nádrže s hexanem. Další nácviky byly tematicky zaměřeny na eliminaci nebezpečných požárních situací, zapěnění železniční cisterny s nebezpečnou hořlavou látkou, zásah na požár plynu pod tlakem, kdy proběhl nácvik ustřelení plamene vysokotlakým proudem hasiva. Dalším scénářem, který byl nacvičován, byla likvidace úniku nebezpečné látky z potrubí a cisterny. Šlo o únik amoniaku a možnosti jeho zastavení za použití přetlakových protichemických obleků a různého specializovaného technického vybavení.

Seznámení s technikou českých hasičů
Následující měsíc se role obrátily a nizozemští hasiči z Chemelotu dorazili na stáž do podniku Draslovka. Byli seznámeni s historií a současností společnosti, jednotkou HZS podniku a jejím vybavením a především se všemi bezpečnostními systémy Draslovky. Kolegům byl vysvětlen systém PO v České republice s následnou exkurzí na stanici Kolín HZS Středočeského kraje. Nizozemské hasiče zaujal nejen systém automatické detekce úniku nebezpečných látek SUPREMA, ale také grafická vizualizace elektronické požární signalizace. Specialisté z Holandska hodnotili vybavení Draslovky včetně vnějšího a vnitřního monitoringu nebezpečných látek jako vysoce nadstandardní. Praktický výcvik byl prováděn na téma záchrany osoby v bezvědomí z oblaku amoniaku unikajícího ze stáčené železniční cisterny. Únik amoniaku byl simulován vodní parou. Při zásahu se kladl důraz na rychlost evakuace osoby ze zamořeného prostředí. Procvičovaly se dva taktické postupy. První za použití protichemických obleků a druhý za použití běžných zásahových obleků s dýchacími přístroji, kdy zásahovou skupinu tvořili tři hasiči. Dva transportovali zasaženou osobu do bezpečí a třetí je kryl vodní clonou, kterou usměrňoval unikající amoniak od zasahujících hasičů.

V lednu roku 2017 se výměnné stáže na pozvání velitele jednotky HZS podniku Draslovka Bc. Rudolfa Sedunky zúčastnil nynější ředitel Územního odboru (ÚO) Kolín plk. Mgr. Bc. Dalibor Zeman. Kromě praktického výcviku se při společných brífincích nejvíce diskutovalo o problematice požárních zásahů jak v Nizozemsku, tak v České republice. Nizozemští hasiči oceňovali výbornou spolupráci našich jednotek HZS kraje s jednotkami HZS podniků, která u nich není samozřejmá. Dále v rámci této stáže proběhlo školení na zásahy s výskytem amoniaku. Byly diskutovány a předvedeny metody, jak co nejefektivněji skrápět unikající amoniak, jak ho zachytit a zlikvidovat. Školení zorganizovali specialisté v tomto oboru z jednotky hasičů Chemelotu.

Stáž v chemickém parku Chemelot
Ve dnech 31. května až 3. června 2017 se vybraní hasiči HZS podniku Draslovka spolu s pozvanými hasiči ze stanice Kolín opět zúčastnili stáže v chemickém parku Chemelot. Tak jako v předešlých případech byla i tato stáž zaměřena na požární zásahy a MU v chemickém průmyslu. Všichni zúčastnění si prohlédli zázemí místní podnikové jednotky a byl jim předveden systém vnitropodnikového krizového řízení a chemický park se všemi rizikovými prvky výrobních provozů. Dalším zajímavým bodem zahraniční stáže byla prohlídka bezpečnostního centra oblasti Limburg, kde má sídlo oblastní operační a informační středisko všech bezpečnostních složek a kde jsou přijímána tísňová volání na lince 112. V praktické části stáže se zúčastnění hasiči zabývali simulací situace, kdy z důvodu netěsnosti přeteče zásobník s hořlavou kapalinou a následně dojde ke vzniku požáru. Úkolem zasahujících bylo manuálně uzavřít ventil, který se nacházel v bezprostřední blízkosti hořící vytékající kapaliny, ochladit technologii a uhasit vzniklý požár. Zásahové skupině složené z hasičů HZS podniku Draslovka, ÚO Kolín a jednotky HZS podniku Chemelot se za pomoci dvou proudů C s vodním štítem tento úkol podařilo splnit. Zúčastněným byly prezentovány dva způsoby hašení. První je hašení systémem Hydrochem, kdy je použito kombinované proudnice (voda – prášek, voda – smáčedlo – prášek) a voda tvoří dopravní medium pro hasicí prášek. Tuto technologii hasiči v chemickém parku aktivně využívají. Druhým způsobem je kombinace hašení vodou a práškem samotným. Voda jako taková slouží k ochraně zasahujících hasičů před tepelnou radiací a k ochlazení technologie zasažené požárem. Ve vhodný okamžik, kdy teplota klesne, se použije prášek pro uhašení srážením plamene a následně opět využije voda pro dochlazení technologie. Dalším bodem programu stáže byl workshop na téma dekontaminace. Za zmínku stojí komunikátory radiostanic integrované do ochranné masky a systém dodávky vzduchu a ochlazování hasičů v protichemických oblecích při déletrvajícím zásahu z externích zdrojů stlačeného vzduchu. Tyto věcné prostředky chemické služby zúčastněné hasiče velice zaujaly.

V říjnu 2017 se v Bruselu konala konference kyanidové sekce organizace CEFIC zaměřená na bezpečnost a MU v chemickém průmyslu. Zúčastnili se jí zástupci HZS podniku Draslovka a společně s nimi opět ředitel ÚO Kolín. Mimo jiné se analyzovaly incidenty a nehody spojené s kyanidovým a obecně chemickým průmyslem a transportem nebezpečných látek. Například železniční nehoda s následným požárem nákladního vlaku převážejícího nebezpečné látky v belgické obci Wetteren, která se udála 4. května 2013.

V době od 22. do 23. listopadu 2017 proběhla další výměnná stáž u nizozemských kolegů. Tématem bylo instrukčně metodické zaměstnání, na kterém byl rozebírán požár střechy skladu chemikálií a požár výrobního objektu na umělá hnojiva. Dále byl předveden systém chemické služby a očisty a přípravy ochranných prostředků k dalšímu použití. Ten samý den večer bylo realizováno cvičení zaměřené na únik amoniaku z automobilové cisterny. Výcvik probíhal v přetlakových protichemických oblecích s využitím přenosné kamery s dálkovým nezávislým přenosem do velitelského vozu. Střídání probíhalo i na pozici velitele zásahu, kdy konkrétně v případě českého velitele bylo nutné vydávat rozkazy jak v českém, tak anglickém jazyce.

Následující týden přijeli hasiči z Nizozemska do podniku Draslovka. Byl jim představen monitorovací systém detekce úniku nebezpečných látek i jeho perimetr, systém CCTV a stabilní hasicí zařízení systému Fire­ Jack. Dále hasiči prošli výcvikem záchrany osob a poskytování první pomoci. Ve vybrané výrobní budově byly simulovány na každém podlaží tři různé scénáře, které družstvo hasičů řešilo postupně. V prvním případě šlo o zaměstnance zasaženého žíravou látkou, dále o kolaps se zástavou srdce a nakonec pád zaměstnance z výšky s podezřením na poranění páteře. Odpolední program probíhal v místním tréninkovém polygonu, kde byly simulovány složité podmínky pro zásah v zakouřeném prostoru. Zajímavou zkušeností byla metoda prostorového kreslení používaná hasiči v Chemelotu. Velitel zásahu tvoří podle informací průzkumné skupiny nákres plánu daného objektu, který je dále na základě průzkumu doplňován, upřesňován a který následně slouží jako pomoc k orientaci v neznámém a zakouřeném prostoru všem dalším zásahovým skupinám. Tohoto cvičení se společně s jednotkami PO obou podniků zúčastnili také příslušníci HZS Středočeského kraje ze stanice Kolín.

Mezinárodní cvičení
V roce 2018 se ve výměnných zahraničních stážích pokračovalo. V červnu toho roku proběhlo na pomezí Belgie a Nizozemska prověřovací cvičení systému MAS (Mutual Aid System), kterého se zúčastnily kromě místních i jednotky PO z Česka, Belgie a Německa. Systém MAS tvoří specifickou část systému ICE (Intervention in Chemical Transport Emergencies), která se týká především nebezpečných chemických látek a směsí na bázi CN skupiny. Pracuje na obdobném principu jako ICE/TRINS a jsou do něho integrováni výrobci kyanidové chemie. Každá jednotka HZS podniku zařazená do tohoto systému musí projít v periodě tří let prověřovacím cvičením. To probíhalo v průmyslové zóně ve městě Dilsen­ Stokkem v Belgii. Jako námět cvičení byl zvolen únik kyanidu sodného v kapalném skupenství z porušeného ventilového uzávěru automobilové cisterny. Cvičení mělo za úkol prověřit schopnost komunikace a spolupráce zasahujících jednotek PO s možností porovnání postupu zásahu a použitých technických prostředků při řešení MU. Před zahájením cvičení neměly zúčastněné jednotky možnost se plně seznámit s tématem cvičení ani se společně setkat. K události byli nejprve vysláni profesionální belgičtí hasiči z oblasti Genk s technikou určenou pro tento typ zásahu. Jednotka nejdříve zhodnotila situaci, poté zjistila druh nebezpečné látky a opatření pro zabránění jejího úniku do kanalizace a půdy. Velitel zásahu cestou operačního střediska 112 v Genku aktivoval systém MAS. Telefonicky byl informován výrobce převážené nebezpečné látky (Draslovka) a nejbližší podnik zařazený do systému MAS (Chemelot). Úkolem hasičů z Chemelotu bylo zabezpečit přečerpání obsahu poškozené cisterny. Tým MAS Draslovky složený ze zaměstnanců HZS podniku a z příslušníků stanice Kolín dostal za úkol likvidaci následků úniku, dekontaminaci místa zásahu a přípravu cisterny k přepravě. K měření koncentrací použili kolínští hasiči detektor MSA AltAir 5X s dálkovým přenosem dat na tablet přímo do štábu velitele zásahu. Místní jednotky touto detekční technikou běžně vybaveny nejsou. Po ukončení cvičení a jeho krátkém vyhodnocení na stanici belgických hasičů ve městě Maasmechelen se cvičící jednotky PO přesunuly zpět do výcvikového polygonu v ­areálu Chemelotu. Tady kolegové z chemického parku připravili dvě modelové situace. První byl požár uskladněných boxů s kyanidem sodným s úkolem zachránit zraněné osoby, uhašení požáru a následná likvidace zbytků nebezpečné látky. Druhou modelovou situací byl únik akrylonitrilu z potrubí technologického zařízení se záchranou osoby v bezvědomí. Na zásahy byly v obou případech nasazeny dva čtyřčlenné týmy ve složení velitel a tři hasiči. První tým měl za úkol záchranu osob a hašení požáru, druhé družstvo bylo pověřeno zastavením úniku nebezpečné látky a její likvidací. Modelové situace se opakovaly, takže hasiči ze stanice Kolín postupně spolupracovali jak s belgickými, tak s nizozemskými hasiči. Tato část odborné přípravy měla za úkol porovnat různé způsoby taktiky vedení zásahu, při kterých se řeší problematika chemických havárií. Po ukončení výcviku proběhlo závěrečné vyhodnocení celého dne. Na cvičení byli přítomni v roli pozorovatelů i zástupci HZS podniku Cyplus z Německa.

Klasifikační cvičení v Kolíně
Na základě výsledků tohoto cvičení proběhlo o rok později 14. května 2019 v Kolíně další společné mezinárodní klasifikační cvičení systému MAS. Jeho tématem byl únik nebezpečné chemické látky do řeky Labe poblíž Klavarského zdymadla. Šlo o převržení a vysypání několika barelů s kyanidem převážených na nákladním vozidle. Cílem cvičení bylo prověřit:

 • činnost jednotek PO při zásahu na nebezpečnou látku ve spojitosti se zásahem na vodě,
 • způsob vyrozumění a aktivaci zasahujících složek v rámci systému MAS (CEFIC),
 • součinnost a spolupráci v rámci štábu velitele zásahu,
 • organizaci, součinnost a spolupráci vyčleněných zasahujících složek v mezinárodním měřítku,
 • postup a taktiku všech jednotek PO při zásahu s výskytem kyanidů,
 • způsob použití ochranných pomůcek a prostředků využitelných při MU tohoto typu.

Cvičení se osobně zúčastnil jako pozorovatel kyanidové sekce mezinárodní organizace CEFIC Pieter Van der Hoeven a podle závěrečné zprávy bylo toto cvičení hodnoceno velice kladně. Druhý den proběhl společný výcvik zúčastněných jednotek z HZS podniků Draslovka a Chemelot a HZS Středočeského kraje na polygonu Draslovky, který je vybudován z bývalého úkrytu civilní ochrany. V průběhu akce byly realizovány tři scénáře, které měly simulovat únik nebezpečných látek nebo požár vždy se záchranou osob. Každý nácvik prováděly v součinnosti vždy dvě různé jednotky. Současně s tímto výcvikem probíhala odborná příprava všech zúčastněných na téma zásahů s výskytem amoniaku, kterou zorganizovali nizozemští kolegové.

V září téhož roku absolvovali kolínští hasiči odbornou dvoudenní stáž u nizozemských kolegů. Náplní byla prohlídka kritických míst výrobních technologií používaných při zpracování a úpravách nebezpečných látek a míst, kde došlo k MU vyžadujících zásah jednotek PO. Současně proběhl rozbor řešení těchto MU. Nejzajímavějším blokem praktického výcviku byl noční nácvik hašení hořící technologie, který trval až do 22.30 hodin, a hlavním úkolem cvičících skupin bylo několik na sebe navazujících úkolů:

 • bezpečné přiblížení se k ohniskům požáru za použití ochranných vodních clon,
 • ochlazování bezprostředně ohrožených nádrží s hořlavými kapalinami nacházejících se nad ohniskem požáru,
 • uhašení ohnisek požáru za použití kombinace hasiva voda – prášek,
 • vyhledání a vynesení zraněné osoby z objektu laboratoří v protichemických oblecích,
 • zmapování prostoru havárie za snížené viditelnosti a provedení co nejpřesnějšího popisu prostoru další skupině,
 • likvidace úniku nebezpečné látky.

Všechny dosud realizované odborné stáže a spolupráce jednotek PO na mezinárodní úrovni vedly k prohloubení znalostí při zdolávání velmi specifických zásahů v petrochemickém průmyslu. Hasiči mají možnost seznámit se s odlišnou taktikou a postupy používanými v zahraničí. Získané zkušenosti, inovace a odborné poznatky lze implementovat i do používaných postupů v rámci HZS ČR při podobných zásazích. Praktický výcvik a zkušenosti jsou neocenitelné pro obě zúčastněné strany. Vždy je něco nového, co se dá naučit, a proto si obě strany přejí, aby spolupráce pokračovala i v dalších letech. Příslušníci a vedoucí služební funkcionáři ÚO Kolín si nesmírně váží spolupráce se zahraničními kolegy, na které se mohou podílet díky vstřícnosti a úzké spolupráci s HZS podniku Draslovka. Zvláštní poděkování patří Klaasovi van der Veldemu, který do těchto stáží dává maximum energie a entuziasmu. Nezbývá než si přát, aby byla epidemie nového typu koronaviru COVID-19 úspěšně zvládnuta a kolínští hasiči mohli opět absolvovat společný výcvik s kolegy z Nizozemska.


por. Ing. Dagmar ZEMANOVÁ, plk. Mgr. Bc. Dalibor ZEMAN, HZS Středočeského kraje, Bc. Rudolf SEDUNKA, HZS podniku Lučební závody Draslovka, a. s. Kolín, foto archiv HZS Středočeského kraje
 

vytisknout  e-mailem