Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XIX ČÍSLO 7/2020

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA si můžete přečíst, jaká rizika představují požáry tržnic. Můžeme protipožární systémy instalované ve vojenské technice považovat za PBZ? Jaké byly výsledky simulovaného požáru varny pervitinu? Dále o analýze požárů dětí předškolního věku. Ve Zlínském kraji byly otevřeny dvě nové stanice. O poznatky z mezinárodní spolupráce hasičů při zdolávání MU v chemickém průmyslu se podělili příslušníci z HZS SČK. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM přinášíme informace o výcviku práce na vodě. Jak dopadly zkoušky kynologů v sutinovém vyhledávání, se dočtete v následujícím článku. Po dvou letech proběhlo zasedání TRINS. V rubrice OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ si přečtete o modernizaci infrastruktury JSVV v zónách havarijního plánování JE. Následně pak o využití přístroje FIDO X3. V rubrice INFORMACE vás pozveme na druhé setkání hasičů pod Řípem. Ze Znojma je další „hasičská rodina“ kterou vám představíme. Následují anotace vysokoškolských prací. 

Již tradičně po dvou letech se i letos uskutečnilo zasedání k dohodě o Transportním informačním a nehodovém systému (TRINS). Zázemí pro toto setkání poskytlo MV­-generální ředitelství HZS ČR. Účastníky byli kromě zástupců HZS krajů a Svazu chemického průmyslu (SCHP) také zástupci podniků zařazených v TRINS.

Zasedání zahájil náměstek generálního ředitele HZS ČR pro IZS a operační řízení brig. gen. Ing. František Zadina a připomněl, že letos jde již o pětadvacátý rok spolupráce. Poté dostal slovo ředitel SCHP Ing. Ivan Souček, který zhodnotil kooperaci ze strany chemických podniků.

Dohoda TRINS byla uzavřena v roce 1996 jako pomoc při dopravních nehodách s výskytem nebezpečných látek. Během těchto pětadvaceti let došlo k jejímu postupnému rozšíření o spolupráci při likvidaci mimořádných událostí (MU) vzniklých ve stacionárních objektech při výrobě a nakládání s nebezpečnými látkami a o služby přispívající k ochraně životního prostředí. Dnes je do této dohody zapojeno celkem dvacet dva společností.

Na letošním setkání účastníci prezentovali sedm přednášek z různých oblastí. V úvodu byla přednesena bilanční zpráva s počtem zásahů s využitím dohody TRINS, kterých se za celou dobu trvání dohody uskutečnilo přes šest set. Při porovnání dvouletých cyklů je patrné, že opět dochází k mírnému nárůstu zásahů při vyžádání III. stupně pomoci, tedy požadavek na nasazení sil a prostředků členské společnosti. Zatímco v letech 2016 až 2017 byla pomoc TRINS vyžádána osmnáctkrát a z toho šestkrát ve III. stupni, v letech 2018 až 2019 byl TRINS využit dvacetkrát a čtrnáctkrát ve III. stupni.

V další části zasedání byli účastníci seznámeni s poznatky ze zásahů, které přednesl Vlastimil Kudrna ze společnosti Spolchemie, a.s. Zmínil příčiny a řešení úniku kyseliny chlorovodíkové v roce 2016 a úniku allylchloridu v roce 2019. Oblast přípravy na zásahy popsal v přednášce velitel jednotky HZS podniku Lučební závody Draslovka, a.s., Kolín Bc. Rudolf Sedunka. Během přednášky věnované cvičení pořádaného v České republice názorně ukázal přítomným, jak hasiči zdokonalují znalosti ve spolupráci s jednotkami požární ochrany ze zahraničí.

Nová pomůcka pro velitele
Jedním z důležitých prvků pomoci je informační podpora pro zasahující složky na místě zásahu. Na zasedání byla představena nová pomůcka pro velitele zásahu napomáhající řešit zásah u cisteren a tankkontejnerů, jejíž potřeba vyplynula z minulého setkání. Pomůcka, na jejímž vývoji se podílel HZS ČR ve spolupráci s odbornými firmami, je zpracována formou karty a obsahuje nejdůležitější informace, jako jsou například postup během přečerpávání látky či manipulace s ní a je vhodně graficky zpracována.

Největším problémem, který vyplynul z činnosti v posledních letech, je určení, kdy jde o zásah v rámci TRINS a kdy nikoli. Bylo tedy potřeba stanovit přesná pravidla. Po několika společných schůzkách zástupců HZS ČR a střediska TRINS byl navrhnut „Metodický pokyn pro vyhodnocení poskytované pomoci TRINS“. Tímto pokynem je určeno, že o zásah v rámci TRINS jde tehdy, pokud je pomoc vyžádána krajským operačním a informačním střediskem nebo operačním a informačním střediskem MV­-generálního ředitelství HZS ČR a současně je velitelem zásahu velitel jedné ze základních složek IZS. Dále byly vyspecifikovány případy, kdy se o pomoc podle dohody nejedná. Tyto MU se zapojením systému TRINS jsou evidovány operačními a informačními středisky HZS ČR nebo velitelem zásahu. Ze strany HZS ČR byl nastaven postup evidence spolupráce využívající informační systém operačního řízení, který na výročním zasedání prezentoval operační důstojník z MV­-generálního ředitelství HZS ČR ze sekce IZS a operačního řízení mjr. Ing. Jakub Boček.

Na závěr ředitel Střední průmyslové školy Hranice představil vyučované obory se zaměřením na požární ochranu, konkrétně „Chemický specialista pro IZS“ a „Stavební specialista protipožární prevence“. Žáci těchto oborů procházejí odbornou přípravou a pravidelně se účastní aktivit TRINS jako figuranti při cvičeních nebo jako pozorovatelé.

Závěrečným proslovem zasedání ukončil brig. gen. Ing. František Zadina. Ten se s díky rozloučil s mjr. Ing. Štěpánem Buchtou, který se třináct let podílel na spolupráci s TRINS jako garant za HZS ČR, a popřál všem, aby spolupráce byla minimálně na stejně vysoké úrovni jako doposud. Poděkování za fungování TRINS a výborné vztahy mezi HZS ČR a SCHP patří všem součástem HZS ČR i všem společnostem zapojeným do TRINS.


mjr. Ing. Jakub BOČEK, MV­-generální ředitelství HZS ČR, foto archiv MV­-generálního ředitelství HZS ČR
 

vytisknout  e-mailem