Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XIX ČÍSLO 12/2020

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA informujeme o reálném nebezpečí prskavek jako vánoční dekorace. Následuje rozbor požáru, kde od svíček vyhořela celá koupelna. Hasiči i nadále pokračují v činnostech souvisejících s covidem-19. Byl ukončen zásah ve Vrběticích. Jak náročný byl zásah u požáru plastů ve Stráži pod Ralske. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM si můžete přečíst o průběhu kurzu bezpečné jízdy složek IZS v Mostě. Následuje článek o vlastnostech nového vyprošťovacího automobilu AV 30.1. V rubrice OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ si přečtete o mimořádných událostech řešených na úrovni EU. A jaká je vize Centrálního datového skladu HZS ČR v letech 2020-2025? Co je hlavním účelem krizové karty obce a jaké informace musí obsahovat, se dozvíte dále. V rubrice INFORMACE přinášíme příklady nadační pomoci v životní tísni určené policistům a hasičům ve služebním poměru. Hasičská rodina, kterou představíme, je tentokrát z Pardubického kraje. Následují anotace vysokoškolských prací. 

Po téměř šesti letech byl 13. října 2020 v 19.00 hodin ukončen společný zásah bezpečnostních složek zahrnující také záchranné a likvidační práce Hasičského záchranného sboru České republiky (HZS ČR) na odstranění následků po výbuších dvou muničních skladů v areálu Vojenského technického ústavu v katastru obce Vlachovice v části Vrbětice ve Zlínském kraji.

Za HZS ČR se na něm podílely (uvedeno chronologicky, podle zapojení) HZS Zlínského kraje (HZS ZLK), MV­-generální ředitelství HZS ČR (GŘ HZS ČR), HZS Moravskoslezského kraje (HZS MSK) – chemická laboratoř Frenštát pod Radhoštěm a Záchranný útvar HZS ČR
(ZÚ HZS ČR).

16. října 2014 na místě zásahu
„Ozývají se výbuchy, je tu plamenné hoření na střeše.“, „Hasit se to nedá, zahajujeme obranu.“, „Dochází k sérii velkých výbuchů, cisterny jsme odstavili do bezpečné vzdálenosti.“ Takto zněla první hlášení z vysílaček příslušníků HZS ČR z místa mimořádné události (MU).

Vše začalo ve čtvrtek 16. října 2014 před desátou hodinou ranní. Operační a informační středisko (KOPIS) HZS ZLK přijalo v 09.49.56 hodin na lince 112 oznámení o požáru v muničních skladech v areálu Vojenského technického ústavu u obce Vlachovice – Vrbětice. Toto tísňové volání odstartovalo zásah, který byl výjimečný v mnoha směrech. Délkou jeho trvání, množstvím zapojených složek, náročností na koordinaci činností všech zúčastněných složek, finančními náklady aj.

Operační důstojník KOPIS HZS ZLK na místo vyslal s ohledem na nahlášený charakter události jednotky požární ochrany (PO) zařazené do II. stupně podle požárního poplachového plánu Zlínského kraje. Událost byla ohlášena na operační a informační středisko MV­-GŘ HZS ČR, rovněž byly informovány nejen další subjekty včetně složek integrovaného záchranného systému (IZS), ZÚ HZS ČR, Armáda ČR (AČR), Státní úřad pro jadernou bezpečnost, E.ON Energie, a.s., ale také zástupci okolních obcí a Zlínského kraje, krajské hygienické stanice, chemické laboratoře HZS MSK z Frenštátu pod Radhoštěm a další.

Po příjezdu jednotek HZS ZLK na místo události (sklad č. 16) provedla první jednotka HZS ZLK Slavičín průzkum ze severní strany hořícího objektu. Vzhledem k nepravidelným výbuchům nebylo možné provést průzkum i uvnitř objektu a bylo rozhodnuto o ústupu. Tato jednotka také pořídila zřejmě poslední fotografii tohoto skladu ještě před výbuchem. Další dvě jednotky HZS ZLK Valašské Klobouky přijíždějící z jižní strany zastavily přibližně 250 a 500 metrů od místa požáru, kde byly kryty terénem. Velení zásahu převzal velitel stanice Valašské Klobouky npor. Mgr. Bc. Jiří Ovesný. Jednotky PO provedly průzkum plazením se k místu výbuchu s cílem vyhledat případné zraněné osoby, avšak s negativním výsledkem, a tak i kvůli zhoršující se situaci rozhodl velitel o přerušení zásahu a stažení nasazených hasičů od zasaženého objektu. Tímto včasným rozhodnutím zachránil životy všech zasahujících hasičů, neboť chvíli po přerušení zásahu a stažení jednotek do bezpečné vzdálenosti došlo k devastačnímu výbuchu, který rozmetal desítky tun uskladněného materiálu, často výbušnin a munice, po okolí. Velitel stanice HZS ZLK Valašské Klobouky npor. Mgr. Bc. Jiří Ovesný za toto osudové rozhodnutí později převzal z rukou prezidenta republiky čestné uznání. Po tomto výbuchu bylo rozhodnuto o dalším odsunu všech jednotek před vjezdovou bránu do areálu. Postupně byl vyhlášen zvláštní stupeň poplachu a vyžádán na pomoc vrtulník. Byl ustanoven štáb velitele zásahu. To už byla na místě také chemická laboratoř HZS MSK z Frenštátu pod Radhoštěm, která měřila zplodiny hoření a průmyslové škodliviny – vše s negativním výsledkem. Asi po třech hodinách od začátku zásahu došlo k postupné redukci sil a prostředků HZS ČR. Monitoring ovzduší v obci Vlachovice ukázal podlimitní hodnoty znečištění ovzduší.

Po leteckém průzkumu, při kterém nebylo zjištěno plamenné hoření budov nebo okolí, převzal velení zásahu příslušník Policie České republiky (PČR) ve Zlínském kraji, s ohledem na převažující činnost PČR v místě zásahu, zejména pyrotechnické služby a střežení vnitřního a vnějšího perimetru. Již od prvního dne zásahu byla vyžádána pomoc v podobě nasazení speciální techniky ZÚ HZS ČR. Nejprve šlo o hasicí tank SPOT 55 (včetně posádky), který je konstrukčně uzpůsoben k nasazení v nebezpečných prostorech. Postupem času množství techniky a jejích posádek ze ZÚ HZS ČR podílejících se na zásahu ve Vrběticích narůstalo.

Činnost HZS Zlínského kraje na místě zásahu
HZS ZLK zůstal i nadále, po celou dobu trvání zásahu, na místě k dispozici jak svými silami, tak prostředky i následně po likvidaci požáru. Kromě týlového a logistického zabezpečení zasahujících jednotek zajišťoval i chemickou službu a evakuaci osob z okolních vesnic. Jen v říjnu 2014 evakuoval z postižené oblasti 1 037 osob. 3. prosince 2014 došlo k druhému devastačnímu výbuchu. Tentokrát ve skladu č. 12. Po tomto výbuchu evakuoval HZS ZLK dalších 962 osob z okolních obcí do bezpečí. Těch činností, které HZS ZLK vykonával, bylo samozřejmě mnoho. Zde je výčet pouze některých:

 • zajištění jednotek z hlediska organizačního – výměna směn, odborná způsobilost, přeprava,
 • ubytování, strava, školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • trvalé zajištění požární asistence v areálu,
 • zajištění doplňování pohonných hmot, zajištění osvětlení a zálohování elektrickou energií,
 • zpracování plánu opatření pro případ vzniku další MU,
 • zadokumentování všech dotčených skladových objektů,
 • zjištění aktuálního stavu objektů z hlediska PO,
 • kontrola vybavení prostředky PO a prověření stavu dokumentace PO,
 • měření přítomnosti chemických látek,
 • připomínkování při zpracování typových činností,
 • zajištění skladování operativního materiálu – kontejnery,
 • zajištění nasvětlení skladů – nevýbušné provedení,
 • zajištění přístřešků pro skupinu vyskladnění,
 • zajištění zázemí pro vedení zásahu a zasahující – stany,
 • zajištění nasvětlení dotčených prostor – strážní stanoviště, Bochemie, štáby,
 • zajištění topení – prostory pro garážování techniky a strážní stanoviště,
 • zajištění oprav průjezdnosti komunikací,
 • nasazení lezecké skupiny pro jištění pyrotechniků,
 • dovoz stavebních materiálů (písek, makadam, asfaltová drť, panely aj.),
 • pytlování a stavění ochranného valu,
 • operativní zařízení v místě zásahu (elektrocentrály, osvětlovací balóny, elektroinstalace aj.),
 • jeřábnické práce,
 • očista technických prostředků,
 • práce s výškovou technikou,
 • doplňování početního stavu příslušníků ZÚ HZS ČR,
 • pořezy spadlých stromů po větrné smršti,
 • opravy techniky HZS ZLK (oprava střech tylových kontejnerů, dveří kontejnerů),
 • zajištění požadovaných věcných prostředků ze Skladovacího a opravárenského zařízení HZS ČR,
 • zajištění technického vybavení pro skupiny SPČE a SPPS, a.s.,
 • činnost ve štábech na všech úrovních řízení – štáb VZ, ústřední koordinace aj.


HZS ZLK v letech 2014–2020 během zásahu ve Vrběticích nasadil opakovaně techniku v celkem 1 008 případech, se kterou hasiči najezdili 82 155 km.

Zapojení MV­-GŘ HZS ČR
Zapojení MV­-GŘ HZS ČR do zásahu vyplynulo ze zákona o integrovaném záchranném systému, kdy generální ředitelství zabezpečuje tzv. „ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací“ (ZaL práce), a to proto, že o ni požádal velitel zásahu prostřednictvím hejtmana Zlínského kraje. Od samého začátku zásahu bylo zřejmé, že MU bude velmi náročná na koordinaci činností všech zúčastněných složek – PČR (PYRO), HZS ZLK, ZÚ HZS ČR, HZS MSK, AČR, ZZS, Vojenské lesy a statky ČR, Vojenský technický ústav, a proto se v této věci pravidelně uskutečňovala jednání rozšířeného štábu GŘ HZS ČR k ústřední koordinaci ZaL prací, kde se zhodnotil stav veškerých prováděných činností, řešily se aktuální problémy a poté se řešily požadavky na ústřední úrovni (např. vyslání speciálních sil a prostředků ZÚ HZS ČR, HZS krajů, AČR).

V první fázi, resp. poté, co už na místě nehořelo, se řešilo vyskladnění veškeré munice ze všech okolních skladů v blízkosti epicenter výbuchů. Munice se evidovala a připravovala k transportu. Hledalo se optimální místo pro její uskladnění a poté se munice odvážela, mj. s využitím ZÚ HZS ČR, k uskladnění, resp. k likvidaci na stanovené místo. Činností, které bylo potřeba na začátku tohoto mimořádného zásahu udělat, bylo mnoho. Důležité bylo hlavně nastavit systém záchranných a likvidačních prací, zapojit ZÚ HZS ČR do řešení této mimořádné události, pořídit specializovanou techniku (řešily se technické specifikace apod.), komunikovat s HZS ZLK, který zabezpečoval týlovou podporu, s veliteli zásahu, ale také se všemi zasahujícími složkami v místě mimořádné události. Tato ústřední koordinace záchranných a likvidačních prací ze strany MV­-GŘ HZS ČR probíhala kontinuálně po celou dobu až do úplného konce zásahu.

Činnost chemické laboratoře HZS MSK na místě zásahu
Důležitou roli sehrály také chemické laboratoře HZS ČR. Kromě chemiků z HZS ZLK se do řešení tohoto zásahu opakovaně zapojovali na vyžádání specialisté HZS MSK z chemické laboratoře Frenštát pod Radhoštěm, kteří prováděli odběry a vyhodnocování vzorků. Tato chemická laboratoř je na vysoké úrovni, a tak byla často využívána pro složité odběry a analýzy.

Činnost ZÚ HZS ČR na místě zásahu
ZÚ HZS ČR, jak už bylo zmíněno, se podílel na zásahu od prvního dne a jeho zásahová činnost byla ukončena až 6. října 2020 stažením většiny techniky z areálu Vrbětic, respektive 13. října 2020, kdy byla odvezena i poslední technika. Podstatou činnosti ZÚ HZS ČR bylo především poskytnutí techniky a jejích posádek a obsluhy v areálu muničního skladu přímo v epicentru výbuchů a jejich okolí. Celkově se ve Vrběticích střídalo na 170 příslušníků ze ZÚ HZS ČR, v celkem 319 rotacích, ve kterých odpracovali více než 196 tisíc hodin. Nasazeno bylo 132 ks techniky, se kterou bylo najeto celkem 400 tisíc km. Bylo odvezeno 956 tun munice a 187 tun leteckého paliva, které bylo rovněž v areálu uskladněno. Nasazení ZÚ HZS ČR ve Vrběticích bylo prakticky nepřetržité – buď v rámci rotací, při kterých byli příslušníci nasazeni vždy od pátku do pátku od 07.00 do 19.00 hodin, pokud plnění úkolů podle časového harmonogramu narušila například nepřízeň počasí. Zbývající část dne měli tito příslušníci pohotovost v nedaleké ubytovně pro případ nutnosti nenadálého zásahu, k čemuž opakovaně docházelo zejména na počátku jejich působení ve Vrběticích. ZÚ HZS ČR zůstával na místě i v době přerušení prací například kvůli sněhové pokrývce, kdy zajišťoval průjezdnost komunikací a obsluhoval zázemí pro ostatní zasahující jednotky zejména PČR vykonávající ostrahu.

Hlavní činnosti ZÚ HZS ČR na místě:

 • vybudování týlového zázemí,
 • nasazení techniky podle požadavků velitele zásahu,
 • spolupráce s HZS ZLK na místě MU,
 • protipožární zabezpečení na místě MU,
 • zemní práce, úprava cest, vybudování nájezdu,
 • prořez náletových dřevin v okolí epicentra výbuchů,
 • plošný pyrotechnický sběr,
 • odstraňování sutin z epicentra výbuchů,
 • manipulace se sutinami a fragmenty munice,
 • práce se speciální technikou (CAT 973D, CAT 262C aj.),
 • odvoz speciální techniky PČR (BRDM, Huddig),
 • nakládání a přeprava munice.

Pro lepší představu, jak probíhala činnost ZÚ HZS ČR přímo v místě zásahu v okolí epicentra výbuchů – úkolem příslušníků ZÚ HZS ČR bylo především ve spolupráci s PČR odstranění munice, často nevybuchlé, rozmetané po okolí po výbuších dvou skladových objektů. Tato munice se nacházela v okruhu stovek metrů od epicenter výbuchů, různě zarytá v zemi, kmenech stromů, křoví apod. Aby mohli pyrotechnici tento materiál detekovat, vyjmout a zneškodnit, museli mít v daném prohledávaném sektoru umožněn přístup, tzn. odstraněné překážky v podobě vegetace, kamenní, sutin, spadlých kmenů stromů apod. Tento přístup jim zajišťovali příslušníci ZÚ HZS ČR. Budiž HZS ČR ke cti, že za celou dobu zásahu nedošlo díky dodržování přísných bezpečnostních opatření na straně HZS ČR k vážnému zranění.

Zhodnocení zásahu
„Zásah ve Vrběticích byl pro HZS ČR nejdéle trvajícím zásahem u MU. Trval bez tří dnů šest let. Naši příslušníci zejména ze ZÚ HZS ČR a HZS ZLK se přímo na místě podíleli na likvidaci následků série výbuchů, které ovlivnily životy obyvatel okolních vesnic na několik let. Po celou dobu zásahu zajišťovalo MV­-GŘ HZS ČR ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací. Společně s PČR jsme ve Vrběticích zasahovali sedm dní v týdnu ve dvanáctihodinových směnách, tisíce hodin a najezdili i tisíce kilometrů. Každý příslušník HZS ČR při skládání slibu přísahal, že nebude váhat při ochraně zájmů České republiky nasadit i vlastní život. Ve Vrběticích jsme tento slib beze zbytku dodrželi. Chtěl bych tedy především poděkovat nejen všem kolegům ve sboru, ale také ostatním složkám, se kterými jsme na tomto zásahu spolupracovali, a přál bych nám všem, aby se takové události neopakovaly nebo aby jich bylo co možná nejméně,“ uvedl generální ředitel HZS ČR generálporučík Ing. Drahoslav Ryba k ukončenému zásahu.


plk. Mgr. Rudolf KRAMÁŘ, MV­-generální ředitelství HZS ČR, foto archiv Záchranného útvaru HZS ČR a HZS Zlínského kraje

vytisknout  e-mailem